Fa. M. A. Ramselaar JOH. DE HEER Dinsdag 17 Februari 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a j 29e Jaargang No. 195 LAPPO-AANHANGERS GEARRESTEERD Een onaangenaam incident AMERSFOORTSCHE MOTORHANDEL „ASTRONOMISCHE CIJFERS" ALS MAN TOT MAN RUSLAND DREIGT! De actie tegen de dumping L. J. LUYCX ZOON FRANKRIJK'S CREDIET AAN DUITSCHLAND TEGEN DE TARIEVEN BRAND IN EEN MARINE ARSENAAL AMECSFOOMSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS t,cr voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75, per T"VE^ T*^ tl* X/^ T A XJTXt^T"\ PRUS DER ADVERÏENTIEN regrii I*03 «et inbegrip va» een bewijsnummer, week k*1 Qr«tii verrekeriag tegen oogelokken) f 0.171/* lil"*. j /Li i r\_Li 1 elke regeJ mee* f 0.25 Lfefdadlgheids-fdvertenttC» voor de Bin net land franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. helft van den prijs. Kleine Adverteotièn „KEITJES bij vooruitbetaling I—5 regel* rOtTREKENING 47910 TELÖOON 1NTERG 519 30 «at. «Uk rtjïl w 10 cat, drkual pl.au» f i.- 0.«DmtumKi co» 0j05 Pe toestand in Spanle nog niet veel helderder goworden, Spanjes Koning heeft zijn keus laten val len op Sanchez Guerra als kabinetsforma teur. Over het algemeen mag worden ge zegd, dat deze keus verwondering heeft ge wekt, omdat het nog niet zoo lang geleden is, dat Guerra na een hevige ruzie mot den koning het leiderschap der conservatieve partij neerlegde. Ook heeft hij al eens voor den krijgsraad gestaan, in verband met een revolutiepoging te Valencia, onder het be wind van Primo de Rivera. Men hield hem 10 maanden op een kanonneerboot gevan gen, totdat hij geheel en al werd vrijgespro ken door een krijgsraad in Valentin, die de armee tegelijkertijd do veroordeeling van het toenmalige regime uitsprak. Het spreekt dus vanzolf, dat het feit, dat Alfons zich tot dez^n politicus heeft gewend, groot op zien heeft gehaard. Ecnerzijds wil men daarin zien het besluit van den koning om zich tot allen prijs te handhaven aan het roer van den staat, waartoe hij zelfs bereid is zich te verzoenen met hen, die hem tel hebben bestreden, maar anderzijds kan men er ook in zien de bereidheid van ko ning Alfons, om met een constitutionele re geering in zee te gaan. Want zooveel is toch zeker, wanneer Guerra slaagt, maakt Span jes regoering een belangrijke zwenking naar links, en zal het or wel van komen, dai er con constitueerendo volksvertegen woordiging zal worden bijeen geroepen. Maar het is zeer de vraag, of Guerra sla gen zal. Hij hoeft zich zelfs in de vcvange nis begeven, om daar te confereeren met de opgesloten revolutionaire republikeinen, uit gaande van do stelling, dat hij geen po ging onaangewond mag laten. DocH de poli tieke gevangenen hebben hem weinig hoop gegeven. Hun allereerste eisch Is liet af treden van dep Koning, dien zij veranl- woordelhk achten voor den geheelen gang van zaken, en dio natuurliik hun plannen tot vestiging van de republiek in den weg staat. Op de medewerking van republikeinsclten kant zal Guerra dus vrij zeker niet kunnen rekenen, wat ook blijkt «it dr woorden van don renuMikoinschen leider Znmóra, die deze crisis de eerste overwinning der revo lutie noemt. Latere berichten behelzen, da» Guerra zal probceren het heetemaal op oigon houtje klaar to spelen zei te zonder liuln van de democraten en liberalen. Zoo bezien Hikt bot wel. dat de kabinetsformatie op niets zal uitdraaien. In ieder geval ziin Spania's moeiliikheden nog niet tot een einde geko- ruqn. gezien ook het feit, dat de arbeiders massa's zich gaan roeren, tegen liet advies van hun teiders in. zeer waóracMinliik on comm11rusfjsclie agitatie. F.r zijn dan ook al rniliteii-c maatregelen genomen, waarschijn- Wegens aanzetting tot moord op Stahlberg Hel sing for, s, li Febr. (V.D.) Op bevel van den minister van justitie zijn twee re dacteuren van het Finsche Lappo blad Ak tivisti, aangezien in dit blad werd aangezet tot moord op Stahlberg, indien deze Zon dag a& tot president zou worden gekozen, gearresteerd. Het blad zelf is in beslag ge nomen. De Lappo leider Posolfi, die zich te Helsingfors bevindt, staat weliswaar ver meld als hoofdredacteur van do Ak tivisti, doch heeft, in werkelijkheid niets te iriaken met de uitgave vaji het blad, zoodat hij niet gearresteerd is. De Fineche minister presi dent heeft in een mededeeling aan do pers verklaard, dat elk patriot, het optreden der regceripg zal moqten goedkeuren. Hij ver zekerde. dat allo maatregelen getroffen zul len worden om dé orde en rust in het land te handhaven. De villa van Stahlberg. die in do nabijheid van Helsingfors ligt, staat on der voortdurende bewaking. In verband met de "arrestatie der beide Lappo-journalisten deelcn do Finsche bla den een onaangenaam incident mede, dat den minister van binncnlandschc zaken is overkomen. Dc minister vierde ccn geheim telefoon-gesprek met een der provincie-gou verneurs. Tegelijkertijd werd een voor dracht telefonisch doorgegeven naar den zender tc Tam nier fors. Door tot nog toe on bekende oorzaak, een technischo (out, maar misschien ook wel moedwillig opzet, werd de lijn, waarover het geheime gesprek, werd gevoerd, op den zender aangesloten, waar door do geheime raedcdeelingen van den minister van binricnlandsche zaken draad loos verspreid en voor ieder te hooren wa ren. Laveodelstraat 912, Tel. 1033. Komt U-den wereldberoemder Harley Davidson motor 1931 zien, welke weder aan de spits staan? Vóór ieders bereik Francis Barnett motor, com pleet met beenschikten, clectr. verl. cn hoorn f 395.—. NIC. BOVEE. LANGESTRAAT Tel. 341 Nieuwe collectie 1931. Axminster en Bouclé karpetten. Een onderhoud tusschen Gandhi en den onderkoninglord Ir win Dc burgel'ukc ongehoorzaamheid Londen, 16 Febr. (V.D) Uit Dól!*.' wordt gemeld dat Lord Irwin bereid is Mahadma Gandhi tc ontmoeten niet als ondei koning doch als man tot man om met hem dc re sultaten van de ronde tafel conferentie te bespreken. Ofschoon Lord Irwin zijn ant woord nog niet bcoft gezonden is tóch be kend geworden dat hij tot den dergelijke besproking bereid is. Vanderveldê tegen het vredes verdrag van Versailles Brussel, 16 Febr. H.N.) Vandervelde. de leider der Belgische socialisten, heeft in een gisteren verschenen artikel, waarin hij zich verdedigt tegen de verwijten der Vlaamsche nationalisten, omdat hij het ver drag van Versailles mede odderteekend heeft, zich tegen het vredesverdrag van Ver sailles verklaard. Hij zegt thans, dat de lijk bedoeld als veiligheid tegen eventueele i Belgische socialisten nooit een politiek als revolutionaire woelingen. De helft plus één. Finland heeft zijn nieuwen president. Ge kozen is de Minister President Svinhufvud Groot is zijn meerderheid op Stahlberg niet geweest; het was precies de helft plus één Van de 000 uiterebrachte 'stemmen kreeg Svinhufvud er 151 en Stahlberg 140 Maar de nieuw gekozen president is in Finland een zeer populair man. omdat zijn, naam ten nauwste is verbonden aan de bevrijding van het land. Voor licm hebben, behalve dc Lappo-aanhongers cn de conccntratie-par- lij, gestemd de agrarische pnrtii en een dee! ■ter Zweden: Stahlberg kreeg do stemmen van de 'radicalen, de sociaal-democratie, en zes Zweden. Of na deze verkiezing de rust in Finland eindelijk- eens zal terugkeeren? He nieuwe president heeft zich nog niet wil len uitlaten over de koers van zijn rcgec- ringsbclèid. redelijk kunnen beschouwen, waardoor, het Duitschu volk alleen verantwoordelijk voor den oorlog wordt gesteld en waardoor van het Duitschc volk astronomische cijfers voor de betaling van de schadevergoeding wor den verlangd, een politiek, die, verder dj uitlevering van de z.g. oorlogsschuldigen verlangde, die Polen op onrechtvaardig wijze beeft vergroot, voor het Saargebicd tot 1935 een afzonderlijk regceringsstelscl in voerde, en ten slotte, zonder acht te slaan op de gewaarborgde volksstemming in Eu pen cn Malmcdy, aan Be'.gié niet alleen Malmedy en Pruisisch Wallonië, doch ook de zuiver Duitschc gebieden van Eupen ei St Vith toekende. EEN MASSA-ONTSLAG. Gelsenkirchen, 16 Febr. (1I.N). De 'directie van de Vereinigte Stahlwerke te Gelsenkirchen hoeft zich tot de bevoegde instanties gewend om togen 1.5 Maart nog 2110 arbeiders en kantoorbedienden te ont staan of ontslag aan te zeggen. Zij ver klaart hiertoe gedwongen te zijn wegens den achteruitgang in den verkoop van rokos, waardoor het onmogelijk is geweest, de steeds toenemende cokes voorraden op to ruimen, zoodat. een beperking van de productie noodzakelijk is. NOG MEER DREYFUS-INCIDENTEN. Parijs, 16 Febr. 'H N). Bij de vertoo- ning van de film: ..Het proces Dreyfus'* is het opnieuw tot oen incident -okomen. De dochter van Esterhazy wildo den Fran- schen bewerker van de film met eon rij zweep afranselen. Het toegeschoten perso neel wiet don aangevallene echter te ont zetten en de dame to verwijderen. WASHINGTON EVANS OVERLEDEN. Londen, 14 Febr. (V.D.) Sir Laming Washington Evans, dc vroegere minister van Oorlog in het kabinet Baldwin, is over leden. DE WERKLOOSHEID IN ITALIË Rome. 16 Febr. V.). Volgens de officieels cijfers bedroeg de werkloosheid in Italië m de afgeloopen maand 721.976. tegen 642.169 in d« vorige maand. Deze stijging zou voornamelijk in verband staan met do toenemende werklooshei 3 onder do landarbeiders en seizoenarbeiders, voor wie op het oogenblik geen work meer is. Vanzelfsprekend betreffen deze cijferc slechts de officieel ingeschreven werkloo zn. In werkelijkheid is de werkeloosheid waarschijnlijk veel groot er. ONTDEKKINGEN VAN SVEN HEDIN Een muur tegen de Hunnen. Svcn Hodin heeft in een voordracht (e Stockholm medegedeeld, dat. zijn expeditie onder leiding van een zijner assistenten, Bcrgmann, een belangrijke ontdekking heeft gedaan, n.l. een tot nu toe onbekende grens- muur met vestingen, wachttorens en kana len. datcerend uit de Han-dynastie. De muur was blijkbaar gericht tégen de aan vallen van de Hunnen. Voorts werden ruim 6U00 schriftstaven gevonden met militaire opdrachten, en een zeker 2000 jaar oud boek. bestaande uit 78 houtbladc'ren Deze laatste vondst is eènig in haar soort. Pro fessor Karlgven van de Universiteit in Göte- borg zal het met behulp van een Chineesch geteerde ontcijferen. LORD IRWIN Sir Tej. Bobodur, Sapra en Mr. .layakar de Indische leiders van du ronde tafel con- ferentio zijn van Mahahad te New Jersey aangekomen nadat zij Gandhi ervan heb ben overtuigd dat hij met Lord Irwin moest spreken. Gandl-i zal Dinsdag voor een on derboud met Lord Irwin aankomen intusschen zal de campagne van civiele ongehoorzaamheid worden voortgezet, doch de wcrkcoromissie van het nationaal con gres zal haar definitieve beslissing ton op zichte van dc resultaten van 1? Indische ronde tafel conlerentio uitstellen ;n ahvacb- ting van het resultaat van de besprekingen van Gandhi met Lord Irwin. ..Het krankzinnig avontuur der wereld bourgeoisie" Moskou, 15 Febr. (V.D). In verband met de campagne, die in verschillende landen gevoerd wordt tegen den Ruesischen uit voer schrijft de „Iswestia' o.a. De hard nekkighoid, waarmede deze camosgno gu voerd wordt, wijst er op. dat het oifensiet tegen den U.R.S.R. wordt voorbereid door de invloedrijk#te kring van het kjpitalis me. Dc Sovjeteegecring verbergt riet voor de mossa's dot de interventtejH Irciging ernstig is. De werkers van de U.R.S.R. kun nen echter gjmst ztjn wanneer I- »\cr»'li bourgcoise haar krankzinnig avontuur be gint, zal dit in een nederlaag voor haa» eindigen. De „Krasnaja Zvesda" schrijft oa „Wan neer Amerika zijn eigen voordoeten prijs geeft tengevolge van de vrees, He het ge voelt voor de uitvoering van hit vijfjarig plan, zooveel te erger voor Amer.ba, dat niet het oonige Industrieland is. dat de V R.S.R. leveringen kan doen. Do Sovjetre- geeririg zal mei tegenmaatregelen anlwöór den op alle aanvallen, waar die ook van daan mogen komen. WEERBERICHT Iloogsto Barometerstand.: 769.9 tc Scydisfjord. Laagste Barometorstand 710.8 te Den Helder. Verwachting: Zwakke tot matige, veranderlijke wind, later. uit. Oostelijke richtin gen. gedeeltelijk bewolkt, wellicht nog sneeuwbuien, temperatuur om het vries punt. Langestraat 49-51 -- Tal. 1*" Wij ontvingen reeds vele nieuwtjes in WOLLEN STOFFEN Effen en fantasie. Door Jules Sauerwein toegejuicht Parijs» li Febr. (V.D.) De op het gebied der buitenlandsche politiek bekende Fron sclie journalist Jules Sauerwein schrijft in xU Matin een artikel, waarin hij de omstan- dfafleüen v-f-rkteart, "leiddén tot deoln ming vau Fransch kapitaal aan de lecning voor de preferente aandeelon der Duitschc lij kss poor we gen. In Frankrijk tracht men deze zaak In een politiek licht te stelten, omdat de Fransche geldmannen dor hun voorschot aan Duitsch- land iets gedaan hebben wat, naar men aan neemt, in werkelijkheid op den weg der bank voor internationale betalingen zou hebben gelegen. Maar men vergeet, dat on danks de soms belachelijke redevoeringen van sommige vooraanstaande personen en van de rijksregering Duitschland tot nog too zijn betalingsverplichtingen strikt is na gekomen. De Duitschc ministers verwerpen elke revisie, dio niet in het plan zelf is voor zien. Met andere woorden: zij komen het verdrag na. Do riiksregeering, die door een krachtigen kansolier wordt geleid, pakt met zeer veel moed de politieke en economische moeilijkheden aan. Groepen personen in twee landen hebben zich verplicht gevoeld de eerlijke samenwerking tusschen Frank rijk en Üuifschland te ondersteunen. Een veto van de Fransche regeering zou hiermede niet in overeenstemming zijn ge weesL Noch de Fransche regeerlng. noch de publieke opinie had er belang bij dc extre misten van links of van recht in dc kaart te spelen. DE BOMAANSLAG OP HET BELGISCH RADIO-STATION. Brussel, 15 Februari (V.D.) De daders van den bomaanslag op het radiostation zijn aangehouden Het zijn de voorzitter en dc penningmeester van het Fascistisch Na tionaal Legioen Zij zullen strafrechtelijk .worden vervolgd. Internationale maatregelen van Engeland Berlijn, 16 Febr. (V.D.) Van officieclo zijde wordt te Berlijn medegedeeld: Op de tarieven wapenstilstand-conferen tie te Gencvo in November 1930 is besloten dat de vrijhandclsstatcn, in de cerate plaats N c\d e r 1 a n d cn Engeland, met de landen die beschermende rechten handhaven, be sprekingen zouden voeren over do verla ging van deze rechten. Tusschen Duitsch- iand en Nederland hebben naar men weet, ruim acht dagen geleden te Don Haag be sprekingen plaatsgevonden die voorloopig echter niet verder zijn gekomen don het eer ste stadium. Parallel daarmede heeft thans ook Engeland zich tot verschillende landen met beschermende rechten gewend met voorstellen om voor verschillende goede ren en onder bepaalde voorwaarden de ta rieven te verlagen om den Engelechen uit voer te bevorderen. Engeland heeft voorgo sield, om voor verschillende groepen van goederen do tarieven met. 25 pCt. te verla gen. Als tegenprestatie heeft Engeland zich bereid verklaard, de tolvrijheid voor de Duitschc waren, die voor ongeveer 80 pCt. tolvrij in Engeland kunnen worden inge voerd, te handhaven. Ook op ander gebied heeft Engeland zich tot tegen-presLaties be reid verklaard. VARKENSMARKT TEL. 1309 PIANO- EN 0RGELHANDEL Koopt bi| een verlroowd adres. Grootc materieelc schade. Par i' s, 16 Febr. (V D.) In het Marine Ar senaal van Toulon is in dc torpcdoafdeellng ccn brand uitgebroken, die zeer snel om zich heen greep en spoedig het depot van het, onderzeebootenstation had bereikt. De marinebrandwecr trachtte te vergeefs het vuur te blusschcn Do vlammen vonden ondertusschen gretig voedsel in het vele licht ontvlambare materiaal cn öpoedig was het gchcele arsenaal een groote vuur zee. Met behulp van de stedelijke brand weerbrigades werd het vuur uit alle macht aangetast en racn slaagde erin to voorko men, dat het vuur op do raunitiebergplaat- sen oversloeg. De brand was in den vroe gen morgen uitgebroken en reeds des och tends t.e acht uur was er van bot aracnaal niet veel meer over dan puinhoopen. De materieelc schade is zeer aanzienlijk. DIEFSTAL UIT EEN CHCMISCH LABORATORIUM. Brussel, 14 Febr. (V.D.; Volgens de Gentsche bladen zouden reeds sinds eenige weken uit het chemisch laboratorium van de universiteit kostbare toestellen worden ermist, die thans in gebruik zouden zijn bij do concurreerende „Ecole des Hautes Etudes". Ook zou een belangrijke partij co caine ontvreemd zijn. Een onderzoek is gaande. WERKLOOSHEIDSVOORZIENING IN BELGIE. Brussel, 14 Febr. (V. D.) De plannen inzake de verschaffing van werk aan werk- loozeu zijn thans zoover gevorderd, dat een omvangrijk ontwerp voor uitvoering van openbare werken is gereed gekomen. Het plan zal in 't geheel 165 millioen irancs kosten. De staat zal een crediet van 55 mil lioen verschaffen, dc rest zal door 300 ge meenten moeten worden gedragen. UNIE VAN VEREENIGINGEN VOOR DEN VOLKENBOND. Brussel, 14 Febr. (V.D.) Hedenochtend is alhiey de jaarlijksche vergadering ge opend van de Unie van Vcreenigingen voor den Volkenbond. In verband met de belang rijkheid der te behandelen punten is beslo ten de zittingen niet voor de pers toegankc lijk tc stellen. De vertegenwoordigers van twintig landen nemen aan de besprekingen deeL De Zaterdagmiddagzitting werd geheel In beslag genomen door de beraadslagingen van de commissie voor juridische en politic- Ie vraagstukken, onder voorzitterschap van mr. J. Limburg. Vooiis werd mr. Limburg benoemd tot voorzitter van het congres voor 1931, - ZUID-DUITSCHLAND ONDER DE SNEEUW. Freiburg i. B r., 14 Febr. (II. N.) Se dert gisteravond sneeuwt het in Boven- Baden en in het Zwarte Woud onafgebro ken. Op sommige plaatsen is 'VA M. verscho sneeuw gevallen. POOLSCH MAJOOR VEROORDEELD. Warschau, 11 Febr. (TI. N.) Een Poolsch majoor bij do vliegertroepen, die- anonieme beleedigcnde brieven had ver zonden, is door den krijgsraad tot één jaar gevangenisstraf cn ontslag uit den dienst veroordeeld. POLITIEKE KLOPPARTIJEN TE BONN. Keulen, 14 Febr. (II. N.) Te Bonn is het gisteren herhaaldelijk tot vechtpartijen tusschen communisten en nat ionaal-socia listen gekomen. Reeds in do middaguren kwam het tot een vechtpartij, waarbij ver scheidene personen gewond werden, van wie één ernstig. Des avonds kwam het in de buurt van het partij-bureau der nationaal- soeialisten tot een schietpartij, waarbij eveneens verscheidene personen gewond werden. HUISZOEKING BIJ COMMUNISTEN. Leipzig, 14 Febr. (H. N. Gisteravond is op last van de justitie een huiszoeking gedaan in hot Franz Mehring-huis. waar de drukkerij dor communistische Arbeiter- zeitung en ook het bureau der communis tische partij gevestigd zijn. De huiszoeking geschiedde, omdat men vermoedde, dat hier verboden communistische lectuur en propa^ ganda-materiaal gedrukt was en ter ver spreiding gereed lag. Dergelijk materiaal werd dan ook werkelijk gevonden. Tegen een nachtwaker, die een dolk bij zich had, werd pi-oces-verbaal opgemaakt.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1