DE EEMLANDEh JOH. DE HEER ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10, per maand f 0.75, per PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met lobegrip va» een bewijsnummer, Woensdag 18 Februari 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 196 HET WORDT AL MOOIER! Beschuldiging tegen een Burgemeester PIANO- EN 0RGELHANDEL GASFORNUIZEN JUNKER RUH KÜFPERSgUSCH RELLETJES IN DE HAVEN VAN HAVRE EEN OPROEP VAN HITLER Tegen provocateurs Een formeele veldslag VLIEGTUIG NEERGESTORT BOVEN LONDEN WORDT AMERIKA WAKKER? WIE SPELEN EEN ROL IN SPANJE? VERDUISTERING DOOR EEN GENTSCH HOOGLEERAAR? L. J. LUYCX ZOON fortmann en hehenkamp INDUSTRIEELE SPI0NNAGE TE BRUNN AMERSFOORTSCH DAGBLAD -week (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.177, Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Ahonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NIERC JIJ elke regel met* f 0.25. Llefdadighelds-advertentlco voor dt helft van den prijs. Kleine Advertentien „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 rigela 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Komt Berenguer weer op zijn post terug? Tal van alarmeerendc geruchten. Het wordt in Spanje lioc langer hoe gekker. Het. leek er gisteren naar, dat Gucrra, ondanks den tegenstand, dien lnj ondervond van de linksclic republikeinen en van de socialisten, met zijn kabinets formatie zou slagen. En plotseling duikt bet bericht op, dat de formateur do hem toevertrouwde taak liceft neergelegd, omdat rlo linksehe oppositie hem haar medewer king weigert. Oppervlakkig bezien lijkt dat een zeer plausibel argument; immers wij wezen er gisteren al op, dat Gucrra het lang niet gemakkelijk had .bij zijn pogingen, om een ministerie te vormen, dat eenige kans van slagen zou hebben. Maar daar komt een zeer eigenaardige coïncidentie bij. Toen Guerra nAnjclijk gisteravond op audiëntie bij don Koning ging, om dezen op do hoogte- te stellen van zijn bemoeiingen, deelde hij aan een groep journalisten mede, dat hij een lijst van minister.-! in den zak had, en dat hij die lijst aan do krantenmannen zou modedeelcn na afloop van de conferentie ten Palcize. Dat wees er dus op. dat Gucrra vrijwel geslaagd was, en alleen slechts 's Konings goedkeuring kwam vragen op de door hem samengestelde lijst. Men kan zich dus de verbazing der journalisten indenken, toen de formateur na zijn bezoek bij den Koning mededeelde, dat bij besloten bad, Gin verdeio bemoeiingen af te zien. Men neemt dan ook aan, dat Guerra wel degelijk geslaagd was in zijn pogingen, doch dat hem. bij den Koning een groote verrassing wachtte: oen weigering van Alfons, om het samengestelde ministerie tc aanvaarden. En de oorzaak van die weigering zou moeten worden gezocht in een hernieuwden aan drang, op den Koning uitgeoefend door de leidende rechls-monarchistische kringen, onder aanvoering van den afgetreden Minister-dictator Berenguer. En do Koning, die overigens van een linksclic regecring niet veel heil verwacht, en van een grond wettelijke volksvertegenwoordiging nog veel minder, zou maar al te zeer geneigd zijn geweest, om aan dien rechtschcn aan drang gevolg te geven, gezien ook de ojschen omtrent een tijdelijk aftreden, die Guerra volgens nog altijd onbevestigde berichten den Koning zou hebben gesteld. H,et is wel eenigszins waarschijnlijk, dat dit de gang van zaken zal zijn geweest, ge zien het feit, dat er weer gedacht wordt aan de instelling van een dictatuur, zij -het dan. een burgerlijke dictatuur, met een mili tairen inslag.Wat deze fraaie vinding zal uitwerken, laat zich slechts raden, als men nog eens naleest dc stemmen, die uit gansch verschillende politieke kringen tegen liet 'dictatortje-spelen zijn opgegaan. Men schijnt aanvankelijk %\an plan geweest te zijp, om maar'direct w eer dc militaairc dic tatuur in tc stellen, doch men heeft daar maar van afgezien in verband met. de alge- mcene staking, die dan ongetwijfeld door de arbeidersleiders zou zijn afgekondigd. Moe liet zij, de situatie is nog zeei inge" w ikkeld, en de oplossing is nog niet in ziclH. Guerra had een oplossing kunnen bren gen, doch men heeft die niet aanvaard, en schijnt er 'de-voorkeur aan te geven, te pro- beeren de zaak nog eens op den ouden -voet voort te zetten. Het valt echter te betwijfe len, of daardoor dc zoo noodige rust zal worden hersteld. Snowden spreekt tot zijn partij. Xa zijn opzienbarende rede in het Parle ment over den financieclen toestand van liet Britsche Rijk, welkè rede zooveel opzien heeft gebaard, heeft de actieve kanselier van de schatkist door een niet minder zu ren appel moeten hcenbijten. Hij heeft na melijk vci^ntwoorcling moeten afleggen in een zitting van de parlementaire arbeiders partij, en heeft, daar uit den aard der zaak dingen moeten zeggen, die voor zijn' audi torium niet bepaald pleizierig zullen zijn ge weest. Ilij heeft geprofeteerd, dar cr een be- grootingslekort zal komen van 40 a 45 mil- lïpen, on heelt mot klem Aan redenen de noodzakelijkheid uiteen gezet van rigou- i cuze bezuiniging. Wel heeft hij de verwach ting uitgesproken, dat lnj dc salarissen en dc uilkeeiingen der werkloozen onaange tast zou kunnen laten, doch daartegenover heeft liij zijn-partijgenooten -crop voorbe reid, dat de toestand van dc schatkist hem zal noodzaken, dc invoering Aan een aan tal sociale maatregelen uit t<; stellen tot betere tijden. Zijn woord schijnt nog altijd dien indruk tc maken, dien liet waard is, want, niettegenstaande ei natuurlijk ge sputterd weid, smaakte Snowden toch het genoegen, dat de partij hem haar vertrou- Avcn schonk. Met een betrekkelijk groote meerderheid verklaarde dc Aergadering in te stemmen met Snowdcns betoog, die daar door c,en belangrijke ruggesteun heeft ge kregen bij zijn moeilijke, en bovenal on dankbare wérk. Doch deze tweede ijzeren kanselier Avcet wat hij wil, en wat hij kan! GEEN ONTBINDING VAN DEN SAKSISCHEN LANDDAG. Dresden, 17 Febr. (WD.) In den Saksi- schen Landdag werd heden het nationaal- socialistisch voorstel tot ontbinding van don Landdag met 65 stemmen tegen 25 stemmen (dio der Nationaalsocialisten. de Xationalcn en Communisten) verworpen. Politiechantage le New-York Xe w-Vork, 17 Febr (V.D.) To New- York is ontdekt, dat een zekere politie agent Harry Levey van zijn functie mis bruik heeft gemaakt door in de sectie van Manhattan, waar hij dienst deed. maande lijks een inval te doen in de geheime kroe gen en cafë's, waar alcohol wordt geschon ken, de z.g. ..speakeasies', waar hij de be zoekers brandschatte door tc dreigen pro ces-verbaal op tc maken of do namen der aanwezigen bekend te maken, waardoor vele personen, om niet geÖómpromitteerl te worden, zich geld lieten afpersen, zoo dat Levey maanden had, dat hij op dezé wijze 7500 dollar- verdiende, die hij dan deelde met zijn collega's lames Quinlivan en William O'Connor, die mede in het com plot zalen. Bij zijn verhoor verklaarde Levey in het afgeloopcn jaar op deze wijze in totaal 90.000 dollar te hebben „verdiend". Een beschuldiging tegen den burgemeester van Chi cago. New-York, 17 Febr. (V.D.) De ATocgere officier van justitie te Chicago, Frank Loescli, heeft in een publicatie den burge meester van Chicago, William Hale Thomp son ervan beschuldigd, dat vier jaar gele den zijn verkiezing zou zijn bewerkstelligd door den koning der onderwereld van Chi cago, Al Capone, die zes en twintig dui zend dollar voor de verkiezingscampagne beschikbaar stelde op voorwaarde, dat hij dc controle zou krijgen over de geheeld li- kcursmokkelarij en alcohoUiatidcl en d it men hem van officieole zijde verschillende voorrechten en. faciliteiten zou verlcem-n, hierin bestaande, dut mén het hem in een aantal opzichten mor de naleving der Avet- tclijke bepalingen niet- ai te lastig zou ma ken. VARKENS VI ARK T TEL 1309 Reeds 27000 instrumontcn werden door ons geleverd. Zegt U dit niets. OOJ)SL.2f>P Ilij verbiedi het dragen win wapenen M u n c h c n, 17 F c b r. (II. X j In dc Vol- kischer Bcobachtcr publiceert Adolf Hitler een oproep aan dc natioivTal-spcialislcn. waarin hij als verantwoordelijk leider der partij waarschuwt tegen provocateurs, die in dc gelederen der partij gezonden zijn en met allo middelen trachten den natiu- naal-socialislen den rol van aanvallers op te dringen, om op deze wijze een vervolging tegen de nalionaul-sóciulistischc bCAvcging te Botsingen tusschen stakers en werkwilligen Parijs. 17 Febr. (V.D.) In de haven van Lc Havre kwam het gisteren tot ernstige botsingen tusschen slakende havenarbei ders en werkwilligen. De havenarbeiders waren niet tevreden met de nieuwe loonbepalingen on trachtten den Averkw illigcn te beletten aan het Avcrk te gaan. Nog voor er a'oldoendc politic aan wezig was, .trokken de stakers in gesloten gelid naar dc kaden, waar twee groote vrachtboQt.cn werden gelost. Toen de werk willige arbeiders geen gehoor gaven aan de oproep om hel werk neer tc leggen, betra den de stakers de schepen en ontstond er een gevecht tusschen lien en de wcrkwilli- ge'n. De gealarmeerde politie versterkt door de garde répuhlicajnc slaagde er na eenigen tijd in, de vechtenden van elkaar tc schei den en de stakers te verstrooien. Er bleven echter 5 zwaar en 15 licht ge wonden achter. Het zijn voornamelijk werk willigen die door de stakers zijn getroffen. Ook 3 havenopzichters moesten zich on der medische behandeling stellen. Geen persoonlijke ongelukken. Londen, 17 Febr. iV.D.j Vandaag is boven Londen wederom een vliegtuig oiri- laaggcstort. Ken bombardementsvliegtuig, dat g'steren aan den rand van hei villa dorp IIüiB-pstead een noodlanding had ge maakt, was heden opnieuw opgestegen. De machine kwam in aanraking met een paar boomen en kwam in volle vaart tegen het dak van een huis terecht. Het. dak werd vernield en de machine bleef in de boven ste verdieping 'hangen. Toevallig waren dc bewoners uitgegaan, zoo dat er geen per soonlijke ongelukken te betreuren zijn. Wonder boven wonder Averd de bestuurder van het vliegtuig niet gewond. Hoewel de benzinetank lek geslagen was, en de ben zine uitstroomde, hebben er geen verdere ongelukken plaatsgehad. GROOTE BRAND TE NEW-YORK. New-York, 17 Febr. (V.D.) Aan de Oost zijde der stad werden drie verdiepingen van een Avoonhuis door een feilen brand verwoest. Er Averden vijf personen gedood en acht gewond. HITLER. kunnen wettigen; IHtler verbiedt ppuicuAv ivii scherpste liet bezit van wapenen, die volgens do wet niet toegelaten zijn. Ilij ver klaart,-dal oi door dc tegenstander* met behulp van spionnen en veel geld en klaar blijkelijk mol steun van officieole c-n offi cialise organen rriet alle inspanning ge werkt wordt, om de partij tol onoveilegde handelingen Ie verleiden, om zoodoende het gevaar, dat men ducht door liet groeien der partij nog op het laatste oogenbük te ver ijdelen. Hitler doet daarom een beroep op alle aanhangers, om het Averk, dat thans langs geheel wettigen weg zijn voltooiing nadert, niet in gevaar, te brengen. DUITSCH STOOMSCHIP IN DE LUCHT GEVLOGEN. De bemanning gered. Riga, 17 F o b r. (V. D.) Hedenavond is alhier het 1500 ton groote Duilschc stoom schip „Loandér", dat met een lading stuk goed, Avaaron'dci: aaten olie en benzine op Aveg was ivan Bremen naar Riga, nabij Do me na es in de lucht gevlogen. Op het schip was dooi- onbekend gebleven oorzaak brand ontstaan. Er vólgden vier geweldige ontplof fingen, die vergezeld grigen van groote op laaiende steekvlammen. Het -schip zond on verwijld S.O.S.-seinen uit, die opgevangen werdén in Riga, Libau én Windau. Een bergingsschip van Liiidau liep direct de haven uit 'en mocht erin slagen de uit 18 koppen bestaande bemanning van een wis sen dood tc redden, liet uitzetten van een reddingboot avhs door het veie ijs niet mogelijk, zoodat dc bemanning zich go dwongen zag op het rondom liet schip drij vende ijs te springen. De mamien hadden zelfs geen tijd meer zich aan t.e kipeden. Xa een moeilijken tocht over het ijs hebben de 18 man, deels barrevoets, de kust bereikt; het stoomschip is onmiddellijk na de ex plosie gezonken. HET VOLKSBEGEHREN VAN DE STAHLHELM. De 20.000 handtcekeningen reeds bij elkaar. Berlijn, 16 Febr. (V.D.) Stahlhelm, Bond van Frontstrijders, deelt mede, dat het aantal onderteekepingen van het ver zoek om een Volksbegehren betreffende ontbinding van den Pruisischen Landdag, reeds meer den 20.000 bedraagt. Het inza melen van handteekeningeii duurt voort Een bericht over een financieelc conferentie op Amerikaansch initiatief Dc Xe w-York scha correspondent van de* ..Daily Telegraph' meldt, dat dc Anicrl- kaansohe regeering het initiatief zou willen "•men tol het bijeenroepen van. een inter- uulc conferentie ter behandeling van economische en financieelc problemen v.ui 'Europa, en voornamelijk de kwestie vaii de schuldbetalingen, in het huidige voorjaar. De Amci ikauusche rogeëring zou oenter alleen strikt „onofficieel' dus bijv. door het zenden van eon of meer waarnemers, aan deze conferentie willen deelnemen. In Ame rika zou men van meening zijn, dat een dergelijke conferentie misschien een duur zame oplossing van het herstelproblccm zou kunnen vinden door verlaging der* ta rieven cn andere maatregelen, waardoor de landen, die groote schulden hebben, ge makkelijker hun uitvoer zouden kunnen vergrooten en daardoor beter aan hun ver plichtingen zouden kunnen voldoen. Wij maken van dit bericht van de „Daily Telegraph" ónder voorbehoud melding, aangezien cr geen enkele officieole beves tiging Aan was tc krijgen en hef. ook niet geheel duidelijk is» van welken aard de conferentie, waarvan hier sprake is, zou zijn. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 772.2 tc 8ama. Laagste Ba rom e t e r s ta n d 738.6 tc Yan Ma yen. Verwachting: Krachtige tot matige, O. tot X. O. Avind, betrokken of /waar bewolkt, waarschijn lijk c enige, sneeuw, lichte vorst iles nachts, overdag temperatuur om het vries punt. I Santiago Al ba: Ex-minister van bui- tcnlandschó zaken, die sinds de staatsgreep van Primo de Rivera een \iijwillige ban neling in Parijs is. gcAveesi. llij is aooi- een beperkte monarchie, zooals b.v. in Engeland bestaat. Ca m bo: dc leider van Calalonië. Finan cier met groote belangyn bij Spuanscho cn -Zuid-Amorikaanscbe concerns;-weigerjle dc- portefeuifTC v;fh "financiën onder'Dermisucl\ G raaf R o rn a n o n o's: Liberaal leider en ex-minister-prcsidënt. Persoonlijk vriend van den koning en een trouwe steunpilaar van den troon. Sanchez Gucrra: Rcpublikcinsch leider. In 'een rede, die li ij een jaar geleden in Madrid hield, verklaarde hij, dat de mo narchie cn het leger niet (geschikt Avaren om le regeeren en dat de verantwoordelijk heid van de laatste fouten der regeering moeten worden vastgesteld en berecht zon der aanzien des pcrsöons,- Alvarez M e 1 q u i a d e s: Vroeger pre sident van de kamer van •ïfgevnardigden en leider van de reformistischepartij. De zaak in handen van het parket De n. R. L, correspondent te Brussel meldde: Het onderzoek in de zaak van liet chemi sche laboratai ium der rijksuniversiteit tc Gent blijkt een ernstige wending te nemen. Dóór het bestuur van dc Ecole des hautes Etudes is weliswaar verzekerd, dat dc uil bet universiteitslaboratorium vcrdAvenen instrumenten, waaronder een paar zeer kostbare zijn. niet naar dc Ecole des Tiau- tes Etudes waren verhuisd, aan welke anti- Vlaamschc instelling de franskiljonsche hoogleeraar Felix Dacls, Aviens naam in verband hiermede is genoemd, les heeft ge geven, doch anderzijds is uit het onderzoek door een daarmede belaste commissie van boog leeraren avcI degelijk gebleken, dat prof. Felix Daels de echte rekeningen van aankoop van producten als cocaïne, enz. voor zijn lablratorium gedaan, niet kan overleggen. Deze rekeningen loopen over een totaal bedrag van verscheidene hon derdduizenden francs. De zaak is nu naar het parket overgegeven. Op grond van de beschuldiging van het voorleggen van fictiève rekeningen zijn de colleges van dezen hoogleeraar, die tevens deskundige was Aan het Gentsche parket, opgeschort, totdat het gerecht uitspraak zal hebben gedaan. Prof. Felix Daels.heeft niets gemeen met den populairen Vlaamsche hoogleeraar, dr. Frans Daels, -en is zélfs geen familie van dezen laatste. Langestraat 49-51 -- Tel. 190 Wij ontvingen reeds vele nieuwtjes in WOLLEN STOFFEN Effen en fantasie. moderne slaapkamerameublement vanaf f 140.—. I 'erscheidene arrestaties. Praag, 17 Febr. (V.D.) Sedert gerulmen' tijd werden door dc politie enkele personen gadegeslagen, die ernstig verdacht werden van indusirieele spionnage in de Wapenfa briek to Brüini Brnoi. Er zijn thans zeven arrestaties verricht. Leider bleek te zijn dc Wecnsche schrijver en journalist Leo Soudek. die erin geslaagd schijnt to zijn in zage tc verkrijgen van rle correspondentie! cn de leveranties van de fabriek. Bij zijn arrestatie vond men op hem groote hoe veelheden Kngelsch. Amerikaansch cn Tsjechisch bankpapier. Ook is gearresteerd dc Praagsche fabrikant llavlitschek, wien ten laste wordt gelegd, flat hij zich fabrieks geheimen van een te Praag gevestigde fa briek, betrekking hebbende óp de fabri cage van technische apparaten, heeft toege- eigend; De 0a*crige arrestanten zijn voor malige emplolé's van de wapenfabriek te Brünn, waaronder een ex-eerstè luitenant en een ritmeester. Allo verdachten zijn in het Huis van Bewaring opgesloten. Een of- ficieelo verklaring omtrent deze spionnage- affaire, die groot opzien heeft gebaard, is* lot dusverre nog niet beschikbaar. Het. schijnt de bedoeling ,vran de arrestanten te zijn geweest kennis te nemen van allerlei technische en chemische patenten. WERKLOOZENRELLETJES. t Athene, 17 Febr. (V.D.) Te Seres ont stonden Averkloozenrelletjes Avaarbij groe pen werkloozen bakkerijen en winkels bin nen drongen en de voorraden plunderden. Na een handgemeen met de politic kon de orde worden hersteld. HET BOEK „IM WESTEN NICHTS NEUES". Op de Saksische scholen ver boden. Dresden, 17 Febr. (V.D.) Dc Sa^ischQ .Landdag heeft vandaag het nationaal- socialistische voorstel aangenomen, volgens hetwelk het boek van Remarque „lm Wes ten Nichts Ncuês" op alle scholen in Sak sen verboden wordt en aan de schoolbiblio theken het. recht ontzegd wordt boeken aan te koopen, waarin het Duitsché leger en deJ Duilschc geschiedenis niet naar waarheid worden beschreven. De Communisten, So cialisten en dc Staatspartij stemden tegen. Aangenomen werd voorts een voorstel, waarbij besloten wordt de regeering te ver zoeken op I le scholen in Saksen, in ver band met ..Tofcnsonntag", een herdenkings plechtigheid aoor de dooden verplicht to stellen. FINLANDS NIEUWE PRESIDENT, Een groote hulde, Ilelsinfors, 17 Febr. (V.D.) Na zijn verkiezing lot president v-an de republiek Finland heeft Svinhufvud zijn functie van minister-president onmiddellijk neerge legd. Zijn functie Avordt voorloopig Avaargeno- men door den huldigen minister van finan ciën Vennola. Gisteravond brachten stu denten den nieuwen president een groot(5 hulde door het houden A'an een fakkelop tocht, die langs zijn woning trok. SA'inhuf- vud verklaart, dat hij over zijn plannen' als staatspresident nog niets kon zeggen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1