Fa. M. A. Ramselaar DË EEMIANDÊU JOH. DE HEER Donderdag 19 Februari 1931 Uitgave: VALKHGFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a LOUIS W0LHE1M f PIANO- EN 0RGELHANDEL BEVROEDE VADEREN RAKEN SLAAGS GANDHI BIJ DEN ONDER KONING 20 MILLIOEN DOLLAR STEEKPENNINGEN! EEN NIEUW KABINET GEVORMD L. J. LUYCX ZOON EEN THEATER FAILLIET AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10, per maand f 0.75, per wee^ fa** Qratli ver zekering tegen ongelukken) f 0.171/» Binnenland franco per post per 3 maanden I 3.-. Afzonderlijke nummers f O.OJ. POSTREKENING <7910 TELEFOON INTERC. JIJ PRIJS DER ADVERTENTIEN van,wf regels f l.05 met Inbegrip vaa een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Llefdadighelds-advertentitto voor da helft van den prijs. Kleine Advertaatièn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 rcjpla 50 cent, elk* regel maar 10 cent, driemaal pin auto f Bewijsnummer extra f 0.05 Hat einde van de crisis? of het begin van de ellende? Nog vrij onverwacht is dus Spanje in het bezit gekomen van een kabinet, liet bui tenland dacht minstens, dat het nog wel een paar/dagen zou duren, dat er voor dien tijd bovendien nog wel iets met den Ko ning zou gebcurenr en .plotseling staat er een nieuw ministerie, weliswaar zeer hete rogeen samengesteld, maar het is er toch een, en het heeft een program ook. Wat de samenstelling betreft, mag worden opge merkt, dat het kabinet een sterk conserva tief karakter heeft. Uitgesproken liberaal is alleen de nieuwe minister van Buiten landschc Zaken Romanones, en tot op ze kere hoogte ook de markies Alhuccrnas, die zicii de portefeuille van justitie zag toebe deeld. Zooals reeds gemeld Jiceft de pre mier., admiraal Aznar, geey politieke»partij, doch luj is volbloed militair, en dat zegt, ge geven de situatie, al genoeg. Daarnaast heb ben v;iêr conservatieven in het ministerie fitting, waarvan er twee, n.l. do minister van Economische Zaken Bugallal. en de mi nister van Openbare Werken La Cierva. als zeer reactionair bekend staan. Kn voorts is ook Bcrenguerweer in het kabinet opgenn- mep, die liet Departement van oorlog voor zijn rekening heeft genomen. Dit, wat de samenstelling betreft, waarbij nog valt ,op te pnerken, dat ook een \an. Combo's \olgn. ltngen, n.l. Veritosa. een plaats, is ingeruimd Hij kreeg het gewichtige financieelc depar tement: liet is dus wel een college van zeer heterogene samenstelling geworden, dat cclitcr niet verdacht kan worden van anti- monarchistische tendenzen. Kn dit feit wijst alweer in de richting, dut er tijdens net werk van. Sauchez Gwcrra. geducht achter de schermen is gewerkt en ook, dat de Ko ning niet van zins is. om den troon te ver laten. Toch zal hij. als do tcekencii niet be driegen, het nog zwaar te verantwoorden krijgen, als liet eenmaal zoo ver is, dat de verkiezingen voortgang vinden Want et nieuwe kabinet zal '/oo spoedig mogelijk nieuwe vcikicsingcn uitschrijven, zoo heeft Aznar verklaard, liet heeft overigens ecu program, waaraan men niet zou zeggen, dat het kabinet zoo conservatief georiën teerd is! Alle beperkende wetten, in het le ven' geroepen-ouden do.dictatuur van Primo en Bcrenguer zullen worden opgeheven, terwijl men zich voorstelt zeer belangrijke wijzigingen, ie brengen in de samenstelling van de vertegenwoordigende lichamen. In de eerste plaats komt daarvoor uit den aard der zaak in aanmerking de Cortes. Aznar is van plan, om dit lichaam de meest uitge breide bevoegdheden tc geven inzake de door de bevolking zoo vurig verlangde grondwets-herziening. Waaruit blijkt, dat liet kabinet, althans de premier, met de bes te voornemens is bezield. Maar of het ook slagen zal, clat is een vraag, waarop alleen de naaste toekomst een antwoord kan gc- vcn. De anti-monarchale stroomingen in bet Luid schijnen zcersteik te zijn, en juist die partijen zijn van dc kabinetsformatie uitge sloten. Of dat e.cn gelukkige greep is ge weest, zal moeten blijken. Leven er nog eerlijke men- schen in Amerika? Dal vraagt men zich wel eens af, als men cle berichten over allerlei corruptie, over financiccle schandalen, over de dianksmok kelarij en over dc politic leest. Zoo hoekte de oude Wereld weer wat van haai respect \oor de nieuwe wereld in, door het be richt, dat jaarlijks 25 a 30 millioen aan steekpenningen aan corrupte politiemannen wordt betaald. Dal is geen kleinigheid! Kn het bericht werpt opnieuw een zeer eigen aardig licht op dc New Yorksche toestan den, die echter in andere grootc steden trouw navolging vinden (Chicago!), al heeft dan Chicago laatst, uitgevonden, dat niet zij de meest misdadige stad in de Yeréenigfle staten is, doch dat die ccrctilel toekomt aan Toledo. Inmiddels heeft dan toch Chicago haar nieuwste, schandaal gehad, in den vorm van dc beschuldiging, geuit aan het adres van haar Burgemeester, dat zijn ver kiezing tot stand was gekomen met behulp van de milliocncn van Al Capone! 't Zijn wel fi i>*chc toestanden, die daar bij tijd en wijle aan het licht komen. New Turk heeft nu een sterken nuin, die zich voorstelt den Augiasstal te reinigen, maar dat lijkt haast eèn onbegonnen werk, en bovendien een levensgevaarlijk werk, want dc bende leden cii dc Koningen der onderwereld schieten snel en raak. Maar Samuel Seabiry -ooals deze held heet. schijnt vastbesloten te zijn, zijn onderzoek zonder aanzien dés por- soons voort tc zetten. Hij is aan t mfornirc- ren gegaan, hoe verschillende hooggeplaat ste politic-autoriteiten aan hun groote bank saldi zijn gekomen en als Seabiry daarmee klaar is, verwacht men, dat het grootste schandaal zal los komen, dat New York ooit heeft gekend. Kn dan zal er, natuurlijk een beschuldi ging van corruptie naar Seabiry worden ge slingerd. er zal een nieuwe onderzoeker ko men en een nog grootcr schandaal en zoo rolt zeer genoegelijk het leven des (on)gc- rusten New Yorkers heen. Bekend sis Kalczinskv in „lm Westen nichls Neues" New-York, 18-Fcbr. .(V.p.) Naar uit Hollywood gemeld wordt is de bekende filmacteur Louis Wolheim overleden. Louis Wolheim in zijn laatste creatie als Katczinsky in „lm Westen nichts Neues". Tiet overlijdensbericht van dezen film speler, zal velen een onverwachte tijding zijn. Juist in deze dagen, nu zijn creatie als Katczinsky in „lm Westen nichts Neues bijna in iedere grootc stad tc bewonderen valt. Doch reeds vroeger had Wol hei'm naam gemaakt en was zijn verschijning op het'dock, met zijn platgeslagen neus c ruw gezicht geeii 'onbekende 'figuur. Me.-r dan cén 10I In oorlogsfilms.heeft hij op /,'i> naam staan, al was .'hem Let eervolle su; 1 nu juist niet. altijd toebedeeld. Veelal was het dc gemeenc 'kei eL die hij moest ui tbcI den, laji-r kreeg* hij rollen waarin chmtoëh wrcr „zijii goed hart naar voren kwam. Wat het eerste belieft, denken wc hier aan zijn figuur als Hotelportierin Sorrel a id Son''. Ongetwijfeld is Katczinsky. wel een van zijn beste en bekendste rollen geweest, te vens een van du sympathiekste in heel zijn carrière. Nog geen week geleden meldden wc d»t Wolheim bezig was aan een nieuwe film „Gentleman's fate'", zepdal hij wellicht in het harnas is gestorven.' VARKENSMARXT. TEL,. 1309. Grootst, voorraad. Laagste prijzen. LANGESTRAAT Tel. 341 Nieuwe collectie 1931. Axminster en Bouclé karpetten. ligo leeftijdsgrens verhoogd tvordt lot vijf tien jaar. Gisteren heeft Lord Poneonby het wets ontwerp in tweede lezing verdedigd en ge wezen zoowel op dc opvoedkundige als op de economische bèteckenis van de wet. Na mens 'de oppositie voerde Lord Ilailsham hte woord. Hij noemde hot regeerfngsvoor stel wezenlijk ongezond en verspillend, en ui het algemeen door het volk niet g'e- vvenstht. De aartsbisschop van York oefen de critiek op verschilc'ndc details van liet ontwerp en spiak dc hoop uit, dal het in de commissies cenigc wijzigingen zou onder gaan. In principe verklaarde hij zicli ech ter vóór liet vei'hoogcn van dc leerplichtige leeftijds-grens tot vijftien ja ai* en hij hóóp te dan ook dat het ontwerp in tweede le zing zou worden aangenomen. Nader wordt gemeld, dat liet ontwerp met 108 tegen 22 stemmen werd verworpen Vechtpartij in den Nationalen Raad van Oostenrijk. Wc enen. 18 Kobr. (V.D.) In den N'aiio- naion .Raad is het vandaag tijdens dc be- groplihgsdcbattcn tot een vechtpartij geko men tusschen de socialisten cm de afgevaar digden van het ILcima.tsi>loek. Bij het hoofdstuk Ilandcl had de a/gei inrdigtlc Wallisch het woord gekregen. Hij is van Ifongaarschd afkomst en behoor de in de conununisiische .periode tot een Hongaarschc organisatie.- In Juni 1927 ver toefde hij te Bruok, aan de Mui*, waar hij de proletarische dictatuui uitriep. Hierop wórden tijdens hot debat toespelingen ge maakt dooi de leden van het Ilciraatblock,, die Wallisch niet aan het, woord wilden ia ten komen. Kr ontstond con innige woor denwisseling, dat tenslotte vlak voor de Ministersbank in handtastelijkheden ont aardde. Dc Ileimatsblock-afgcvaardigd? Ilainzl en dc socialist ILirtmann gingen elkaar te lijf en een nogal corpulente afge vaardigde van dc Chr. Socialisten wierp zich tusschen dc vechtenden. De strijd bleef echter onverminderd voortwoeden en men moést alle inktpotten verwijderen om erger te voorkomen. Ook de Minister. He inly die als conig Minister in dc bank zat. borg in allerijl zijn inktpot opDe President had bij het begin van de kloppartij de zaal verlaten, zoodat do zitting onderbroken was. Tenslotte troepte voor de Ministers- bank. een vechtende kluwen afgevaardigden samen, die elkaar met vuisten bewerkten. Kerst na tien minuten slaagden leden.van (ie middenpartijen erin du vechtenden te scheiden. Verscheiden hunner hadden bui len en schrammen opgcloopen en van een was een hand gekwetst. Eindelijk was de erde hersteld en toen Wallisch opnieuw het woord wilde voeren, verlieten de leden van het Heimatèblock onder het geroep van „De Sovjet is geopend", dc zaal. Hij is tevredenzelfs optimistisch Loiidc.n, 18 Tebr. (V.p.) Omtrent, hei bezoek van Gandbi bij I.ord li w in w ordt ge meld, dal Gandhi. toen hij na hut beëindigen der bespreking het palo:*. verliet, door ueii grootc menigte weid toegejuicht. Het was een cig'haafetig gezicht, den MUhaime blootshoofds*, met zijn lange witte swaraj- kleeding eu op sandalen te zien op de roar meren trap, gesalueerd door de stramstaan du soldaten van de garde in hun roodc uni formen. Gandhi verklaarde, dat liij tevre den, zelfs optimistisch was.. Omtrent dc besprekingen werden geen mcdedeolingen gedaan, men weet echter, dat Gandlii orivoorwnardlijk heeft vastgehouden aan de invrijheidstelling van alle politiek -gevangenen. L o nil en, 18 Febr. .D.) Do besprekin gen tusschen dun Onder-Koning van Britsch-Indiè en Gandhi werden heden ge durende drie uren voortgezet. Gandlii wiens optimistische stemming als een gunstig voói'tockcn wordt' beschouwd, verklaarde bij het verlaten van het Paleis, dat in de eerstkomende dagen geen verdere bespre kingen zullen plaatshebben. Blijkbaar wil men de aankomst afwachten van Yallabhsi Patel, die door Gandlii verzocht werd zich zoo spoedig mogelijk.naar New Delhi te be- .geven. Deze. wordt beschouwd als dé-Hoe komstige prosiderft van liet Nationaal Con gres. DE NIEUWE SCHOOLWET IN HET HOOGERHUIS. Leerplicht tot 15 jaar. Londen, 18 Febr. (V.D.) Het Hooger- huis zal heden hebben te beslissen over de nieuwe schoolwet, waardoor dc lcerplich De corrupt' in het New Yorksche poliiiecorps N e vv - Yo r.k18 Fcbr. (V.l).)1 De inspec tcur Samuel Seabiry, die belast is met hel instellen van .pen onderzoek naar den om vang van de corruptie, die in het New-York sche politiecorps plaats vindt door de eige naars van de verschillende geheime drank- gelegenheden, en zoogenaamde „speakeasies" heeft vferklaarcl, dat hij liet bedrag, dat jaar lijks door deze eigenaars en andere belang hebbenden aan steekgelden wordt betaald, schat op 20 a 30 millioen dollar. Aangezien Scabury, verstrekkend mandaat heeft gekre gen, heeft hij een groot aantal bankinste1- lingenaangeschreven met een verzoek om inlichtingen omtrent het banksaldo van 5t hóóggeplaatste politicautoriteiten. Hij zal een onderzoek instellen hoe deze autoritei ten aan hun .verschillende banksaldi komen en men verwacht onthullingen, die waar schijnlijk zulien leiden tot het grootste schandaal, dat Ncvv-York ooit. gekend heeft Verscheiden betrokken personen kunnen geen verklaring geven omtrent de hoogte van hun banksaldi Madrid, IS Fcbr. (V.D). De Spaanschc kabinetcrisis is hedenmiddag opgelost door dc vorming van een concentratickabinct der rechterzijde met do monarchistische libera len en dc rcgionalistcn. Dc volgende ministers hebben zich lot het afleggen van den eed naar'het Konink lijk palcis begeven. Minister-president en marine: admiraal Aznar, geen politieke partij; buitónlandsche zaken graaf Romanones, libéraal; justitie, markies Alhucemas, liberaal; financiën Vcntosa, régioriaTist, vriend van den financier Cambo: binnenlaridsche zaken markies 'Iloyos, conservatief, tot hedèn burgemeester van Madrid; oorlog, generaal Bcrenguer, de afgetre den dictator en 'mini6tehr-prc6idorit,< geen lid ccner politieke partij; verkeer Cierpa. conservatief; arbeid, dc hertog van Maura, conscrva ticf; 1 economische zaken graaf Óu^allal, con servatief. In den loop van.den middag hoopt Aznar nog iemand -tcvinden on.) tfc pqrt.ofouille van'onderwijs te* aanvaarden. Men hoopt door deze samenstelling geen revolution naÜfeactie, van, links uit te lok ken. Niettemin blijft de mogelijkheid be staan, dat de linksche-partijen met deze re geering geen genoegen zullen nemen, lu dien er echter geen daadwerkelijk verzet tegen het nieuwe kabinet komt, zal de -po litiek der monarchie ongetwijfeld belangrijk versterkt zijn geworden. Een algemeene staking. Madrid, J8 Febr. V.D.), Tot minister \an onderwijs is benoemd do professor aan dc Universiteit tc Madiil GascQny Marin (liberaal). Waarschijnlijk zal tot minister van marine bfi.no.chid worden Admiraal Ri vera. Naar vei luidt, hebben de soc.-dem. een motie aangenomen, waarin wordt vastge legd, dat zij geuri geweld zullen gebruikun. Uit Barcelona komt echter het bericht, dat de syndicalisten daar willen pogen do al- emeenc staking af tc kondigen.. Tc Madrid hebben lieden demonstraties plaats gevonden van betrekkelijk kleine groepen, die leuzen voor de republiek uit riepen. Dé politie dreef deze demonstraties uiteen. De nieuwe premier. De nieuwe Spa arische ministerpresident, Aznar, is kapitein generaal van de Spaan- iclie vloot. Hij is 71) jaar oud eti is to Co- miia geboren. Hij heeft deelgenomen aan den oorlog tegen Amerika en was in den lag van Santiago de Cuba derde Comma n dant \an den kruiser „Maria Tkcrcsia". In 1023 werd hij minister van marine in het kabinet, dat door Primo de Ri\era ten val werd gebracht. Hij had toen het. voorstel gedaan niet. dc vloot naar Barcelona te va ren cn daar Primo en zijn aanhangers ge vangen ic nemen. Dc minister-president is ridder van het Gulden Vlies. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand*. 7G5.3 tc Stockholm en Hepa ran da. Laagste Barometerstand: Toti.G te IsafjoiiL Verwachting: /wakke tot matige, veran derlijke wind, later waar- hik uit M'. richtingen, -nevelig tot gedeeltelijk be wolkt, weinig - of geen neer slag, temperatuur oni het .vriespunt tot lichte.dooi. ZWARE SNEEUWVAL IN BELGIË. Brussel, 18 Febr. (V.D.) Den geheelen dag heeft het in België zwaar gesneeuwd. Op verscheidene plaats werd het verkeer ge stremd Te Brussel braken verscheidene stroomdraden van de tram door den sneeuvvlast. EEN NIEUW EILAND. Londen, 18 Febr. (H.N.). Tengevolge van de aardbeving in Nieuw-Zeeland is in de buurt van Gisborne tusschen het eiland Taumatoe en het vasteland de bodem van de zee zoo gestegen, dat een nieuw eiland gevormd is, waar men bij eb duidelijk boom stammen kan zien. Het geheèle gebied is met zeegras bedekt. Talrijke geisers spuiten stralen omhoog. ARGENTINIË EN DE VOLKENBOND. Londen, IS Febr. (H.N.). Naar de Times meldt.' overweegt de nieuwe president van Argentinië Uriburu naar aanleiding van het jongste bezoek van sir Eric Drummond stappen te doen, om Argentinië weer lot den Volkenbond te doen toetreden. ENGELSCH SCHIP IN DEN STORM GESTRAND. Geen menschenlevens in gevaar. Londen, 18 Febr. (V.D.) In den afgeloo- pen nacht is gedurendo een hevigen storm het 3700 ton metende stoomschip „Hall- moor" van de Moor Line nabij Sunderland op een rots geloopcn. De reddingsboot van Sunderland voer ter assistentie uit en te vens werd gebruik gemaakt van een vuur pijl-installatie.* De bemanning van 'lc „Hallmoor" zag kans de afgeschoten lijn aan boord te krijgen en was tegen den mor gen veilig aan land gebracht, met uitzonde ring van den kapitein, den eersten- en tweeden-officier en drie machinisten met zes matrozen, die aan boord zijn gebleven, omdat men hoopt, het 6chip binnen een en kelen dag bij springtij weer vlot te krijgen. Tot den eersten, die aan land werd gehaald behoorde de. vrouw van den kapitein. Het schip was. op weg van Duinkerken naar Tyne. Langestraat 49-51 Tel. 190 Wij ontvingen reeds vele nieuwtjes in WOLLEN STOFFEN Effen en fantasie. Ilct verlies loopt in cle mil li oenen M 11 c,h u h, 18 Fcbr. (II.N.). Vanmorgen heeft liet Dedlsclie Theater, het historische van het Müncliuner carnavalsleven, zijn be talingen gestaakt en is het faillissement uitgesproken. Eigenaar was de heer Ilans Grus.s. die zijn loopbaan als kantinebaas bij dc Bayrischc-Motoren Werkc 16 begonnen cn naast het Deutsche Theater ook het ca baret Üonbontiierc cn de zweminrichting Ündosii a-a.11 liet Sterenficrgermecr exploi teerde. tweo inrichtingen, dio na den in flatietijd met gróote kosten zeer luxueus in gelicht waren, doch van jaar tot jaar steeds grooter wordende verliezen opleverden, zoo dat de ontvangsten van-het Deutsche Thea ter niet voldoende waren om de gaten tc stoppen. De slechte gang van zaken tijdens dc laatste carnavalszaken hebbpn ten slotto den nekslag gegeven Omtrent, de hoogte van het actief en passief zijn nog geen ge gevens beschikbaar, doch men verwacht, dat het verlies in rln millioencn zal loopun. SHEIK HASSAN HUSSEIN TERECHT GESTELD. K o n s t a n;t i n O p c 1, IS Ffebr. V. D Sheik LI assail Hussein die behoorde tot do in het proces van Mdnömcn ter dood ver* oordeelden, -doch kort Voor zijn terechtstel ling wist te ontvluchten :s door het ver- r.uuj van ebn boerenfamilie, waar hij zijn toevlucht had gezocht, weer in handen der regcering gevallen en 'hedenmorgen te half vijf le Mcnernen opgehangen, EEN TWIST DIE AAN NEGEN MILITAIREN HET LEVEN KOSTTE. Londen, 18 Fcbr. (II.N.) Naar bij hst officieele onderzoek gebleken is, is liet on geluk van de Engelsche marinevliegboot, die in hot begin van deze maand neerstort te, waarbij negen officieren4 cn manschap* pen het leven verloten, veroorzaakt door een twist tusschen do beide bestuurder;. Een vlicgerofficieidie aan dc vlucht heelt deelgenomen, verklaarde vandaag voor de commissie van -onderzoek, dat de tweede bestuurder zicii van het stuur w ilde mees ter maken op het oogenblik, toen dc vlieg- boot. op het punt 6tond tc dalen. De ander.) bestuurder;verzette zich er tegen cn bij d:-u strijd daarover stoi tt-j het toestel neer. NIEUWE ARRESTATIES IN SCHOTLAND? Een ingewikkelde zaak. Londc-n 18 Febr. (V.D.) De Justitie acht de beschuldigingen tegen de 13 garrest?.er< den directeuren en commissarissen der Scot* tish Amalgamated Silk Ltd. von zoo ernsti* gen aard, dal zij tot nog toe geweigerd heeft de gearresteerden tegen borgstelling in vrij* heid tc stellen. Slechts een der gearresteer den, dc 80-jarige commissaris Sutherland, is tegen borgstelling \an 10,000 pond star ling) vrijgelaten. In welingelichte kringeti wórden echter nog meer arrestaties ver wacht. De affaire schijnt zoo gecompliceerd te zijn, dat hot nog minstens drie maanden zal duren voor de zaak gereed is om voor het-gerecht behandeld tc kunnen worden. MILITAIR VLIEGTUIG NEERGESTORT. Londen, 18. Febr. (V.D.) Ken machine van den Ja pan.schen militairen vliegdiensfc is naar gemeld wordt tengevolge van een explosie neergestort cn op het dak van de Landbouwhoogeschool in het district Shizuka terecht gekomen, welk gebouw, eveneens vernield werd. De inzittenden, twee officieren cn een onderofficier kwa men in de vlammen om.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1