DÉ EEMLANDÊÜ JOH. DE HEER GRONDWETHERZIENING AANSTAANDE Vrijdag 20 Februari 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhjmschepoortwal 2a j 29e Jaarganq No. 198 VALUTA-HERVORMING OP CUBA LAWINES EISCHEN NIEUWE SLACHTOFFERS fortmann en hehenkamp EEN WAPENSTILSTAND GESLOTEN P.Nierop PIANO- EN 0RGELHANDEL DE NEDERLAAG VAN DE ENGELSCHE REGEERING DE TOESTAND IN SPANJE Plannen der regeering HEVIGE SNEEUWSTORMEN IN CHINA KANONSCHOTEN IN EERLIJN L. J. LUYCX ZOON AMERSFOORTSGH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pei 3 maanden voor Amersfoort ^2.10 per maand 0.75. per 1 week (met oratie ver re kering tegen ongelukken) I 0.I71/* Binnenland franco per post per 3 maanden I 3*-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 515 PRIJS DER ADVERTENTIEW van 1—4 regels I I 05 act inbegrip vaa een Dewt|*nummer. elke regel meer f0 25 Ltefdadlgheid3-advtrieotl&> voor da bel ft van den prijs. - Kleine Advertentlte „KEITJES btj vooruitbetaling —3 regels 50 cent. elke regel matr 10 cent, driemaal plaatsen f I,— Bewijsnummer extra 0X15 Zuid Amerika en de Volkenbond. Do secret aria-gen oraal van den Volken bond, Sir Eric Drummond, heeft zijn pro pagandareis door Zu'd-Amerika beëindigd, en daarvan eenige bizonderheden verfeid oan de Genéefsche journalisten. Het schijnt, dat de reis niet heeiemaal zonder succes is geweest, maar dat zal uit den aard der zaak naderhand pas uit de feiten kunnen blijken. Zoo zou bijvoorbeeld de wédèr-toe treding in Volkenbondsverband van Argen Jtiriiö een bewijs kunnen zijn van de over redingskncht van Sir Eric. Men weet, dat Argentinië weliswaar niet heeft bedankt als lid van den Bond, doch sinds 1920 niet meer aan do werkzaamheden heeft deel genomen. Drummond heeft nu getracht, de Argéntijnscho regéering tot meer activiteit aan te sporen en het schijnt, dat een van de eerste handelingen van het nieuwe Par lemént zal zijn do bekrachtiging van de toetreding tot den Volkenbond. Overigens heeft Drummond merkwaar dige ervaringen opgedaan in Zuid-Amerika Tn de eersté plaats bleek men vast en ze ker te geloov'en oan een nieuwen Europee ecben oorlog, met al Ie gevolgen van dien (hoe komen ze daar op 't idee!) en in de tweede plaats bleek men doodsbenauwd te zijn voor de Pan Europa-gedachte. Men zaï in de A.B.C.-staten wel met een vreemd oog naar Europa hebben gekeken: men ie bang voor een oorlog, doch men is ook hang voor de antipode van den oorlog: de Europeesche Unie; vooral van de laatste vreesde men, dat die eon zeer slechten in vloed zou uitoefenen op den handel met Latijnsch Aiherlka. Doch Drummond hoeft do gemoederen gerust kunnen stallen dooi fo wijzen op het feit, dat een Europeesche Unie alléén zal worden gesticht binnen het raam, en onder auspiciën van den Volken bond, waaruit volgt, dat van een min oi meer vijandelijke houding jegens Amerika geen 6prako zal kunnen zijn. Eb tegen .de oonogsgeruchton beef' Drummond gehanteerd het vredesmanlfest der'vergaderde ministers van Buitenland sche. zaken, uitgegeven ter gelegenheid van de ^Europeesche conferentie in het begin van dit jaar, - Eén krachtig argument werd Drummond in handen gegeven door zijn overtuiging, op zijn reis opgedaan, dat de tegenwoordige crisis er niet een is die zich uitsluitend tot Europa bepaalt, doch een wereld-Verschijn sel is. Ook Zuid-Amtrjka bleek zich niet te kunnen onttrekken aan de gevolgen der slechte conjunctuur, en hij vond daarin natuurlijk gereede aanleiding, om de door hem bezochte regeeringen te wijzen op hel groote nut van aansiir'ting bij den Volken bond. opdat zij, samen met.de regeeringen der Europeesche landen, te Genève zouden kunnen beraadslagen over gezamenlijk te nemen maatregelen, want hot blijkt wel dat landelijke of continentale maatregelen alléén niét'voldoende zijn Een ondeugend journalist heeft naar aanleiding daarvan de vraag gesteld, of deze ervaring van Drummond ook invloed zou uitoefenen op den arbeid der economische commissie, die nog steeds voortgaat met de economische problemen te bezien alleen en uitsluitend van Europeesch standpunt. Doch Drumond bleef op die vraag wijselijk het antwoord schuldig! Inmiddels heeft deze reis, naar vertrouwd raag worden, wel goedo resultaten afge worpen. De secretaris-generaal heeft de ge legenheid gehad, om veel misverstanden uit den weg te ruimen, en licht te brengen, waar de duisternis der onwetendheid heerschte. Moge het den Volkenbond ten goede komen. Ingrijpende plannen voor het bank' en credielvezen New York, 19 Febr. (V.D). Uit Javan na wordt gemeld, dat de Cubaansche re geering begonnen is met een ingrijpende hervorming van het bank- en credietwe- zen. Do regeering is voornemens, een cen trale circulatiebank te stichten, die voor een periode van twintig jaar het recht krijgt tot uitgifte van bankpapier; goud en zilvergeld. Een desbetreffend wetsont werp is bij den Senaat aanhangig gemaakt. Het uitgevon van eigen Cubaanscb bank papier zal het intrekken van alle tot nóg toe in omloop gebrachte en zijnde dollar biljetten, noodig maken De bankiers van Wallstreet schijnen tegen het plan ernsti ge bezwaren te hebben, aangezien een fa len van het Cubaansche bewind een ge vaarlijke inflatie tengevolge zou kunnen hebben. Ook de eveneens voorgenomen consolideering van de Cubaansche buiten- landsche schuld acht men In financieele kringen te New York onmogelijk in ver band met den ongunstigen toestand-van de kredietmarkt. Zeven personen gedood en zeven andere vermist Constantinopel, 19 Febr. fV.D.) Ten gevolge van den sneeuwval In het gebergte van Oostelijk Turkijo wérden zeven pernor nen door een lawine bedolven en levend be graven. Bovendien worden in de nabijheid van Malatia zeven andere personen ver mist. uw matrassen worden in één dag opgemaakt en bijgevuld. vraagt pr^sopgave. Vrede onder de Macedoniers Sofia, IS Februari. (V.D) De strijd tue- schen do elkaar vijandig gezinde Macedo nische orde der Imro's en der Protogero wisten, die twee cn een-half jaar heeft ge duurd en honderd slachtoffers heeft ge- oischt is thans beëindigd doordat de neu trn!e commissie van vooraanstaande Mace doniers met haar werkzaamheden is ge reed gekomen en de leider der Protogero- wislcn, C.vril PerÜtschef verkhr-ird heeft, dat de Protogero wisten den strijd opgeveii en de verschillende groepen zich zullen op lossen In het hoofdkwartier d<*r Imro's in Macedonië werden tegelijkertijd onderlian delingen covoerd tusschon Ivan Michailof en den ontvoerden leider der Protogerowis ten Popchristof, die eveneens *cn verkla ring van den wapenstilstand hebben opgö leverd De vredesvoorwaarden houden in, dat de thans onderworpén Protogerowis ten amnestie zullen krijgen en dat hun le ven en vrijheid als oarticiiflere personen gewaarborgd Is. Wie.tegen de overeenkomst handelt, zal worden beschouwd al3 een ge vvone misdadiger Te Sofia hecht men aan de overwinning der Irnro's groote béteeke- nis en hoopt men dat hierdoor aan de reeks van misdaden en overvallen een einde zal zijn gekomen. Na dé vrijlating vah Pop christof zullen de Imro's een officiede. ver klaring over het einde der vijandelijkheden publiceeren. ONGEREGELDHEDEN. Berlijn, 18 Febr. (V D.) Hedenavond kwam het tijdons de zitting van de distrlcts- vergadering van Berlijo-Contrum in het Berlijnsche raadhuis tot ernstige ongere geldheden. Op de tribunen ontst >nd een he vige kloppartij. Een bezooker werd bijna over de leuning naar beneden geworpen. Ten slotte moesten de tribunes worden ontruimd. In aansluiting hierop kwam het in de zittingszaal zelve tot scherpe woorden tusschen comm. en soc.-dem.. terwijl bulten het raardhuis geschoten werd. Een deelne mer aan de ongeregeldheden word zwaar gewond. Vampir STOFZUIGERS Protos Mie!e e. a. morken CzuvoBsm. 90JÉL.28R VARKENS AARKT TEL' 1309 Kwaliteit wint altijd. Géén politieke gevolgen lon.den. 18 Febr (VD.j Gelijk geméld, heeft de regeering vandaag in het Hooger- huis bij de behandeling van baar ontwerp inzake verhooging van den leerplichtigen leeftijd van .15 op 15 jaar, een nederlaag geleden mét 168 tegen 22 steramen. De Lords hadden in hoofdzaak bezwaar tegen do nieuwe uitgaven, die hieruit zou den voortvloeien als gevolg van het feit dat de staat dan aan de niet gesubsidieer de en meestal kerkelijks scholen voorschot ten zou moeten verstrekken voor uitbrei ding .der, schoolgebouwen. Voorts vreesden de conservatieve Lordsjm Bisschoppen. dat de overeenkomsten met de 11. K scholen den weg zou openen voor nieuwe oonces- sies van Engeland aan de curie. Het ont werp gaat nu terug naar het Lagerhuis. De "verwerping van dit regeeringsvoorstei zal voor de regeering geen funeste gevol gen hebben. AUTO DOOR EEN TREIN GEGREPEN. Drie inzittenden gedood Parijs, 19 Feb£: (V.D.) Uit Barcelona wordt geméld dat-een-, uit de richting van de stad komende auto. d)ij een spoorweg overgang m do nabijheid van Girone door een trein werd gegrepen: en geheel vernield Van de inzittenden, een aantal Fransche en Spaansche acteurs, werden er drie ge dood cn twee levensgevaarlijk gewond. Strenge maatregelen aangc kondigd door minister: president Aznar Madrid 13 Febr. (V-.DO. De nieuwe mi nister van Buitenlandsche zaken, Graaf Romanones, verklaarde hsden. dat de re- gecring voornemens is met de meest mo gelijke spoed een extra-parlementaire com missie in te stellen voor de voorbereidende werkzaamheden voor een grondwetsher ziening. De minister van hinnenlandscho zaken heeft medegedeeld, dat de regeering zoo spoedig mogelijk de censuur op de pers zal opheffen en de grondwettelijke rechten zal herstellen. Verder schijnt het nieuwe kabinet voor nemens te zijn een ver-gaande amnestie af te kondigen voor gevangen politici. De regeeringsyerklaring kan niet ver wacht worden voor Donderdagavond. De 60C- dom partij en de daarmede verbonden algemeens unie van arbeiders zullen Za terdag vergaderen voor het vastleggen van hun houding. Madrid, 19 Febr. (V.D.) De nieuwe Spaansche minister-president Aznar heeft gisteravond een verklaring afgelegd, waar in hij ondermeer het voornemen te kennen gaf. iedere poging tot ordeverstoring energiek te onderdrukken. Hij was echter van meening, dat de op positie haar bedreiging niet in een daad zou omzetten. Het kabinet was eveneens stellig voorne mens, zich te beschermen tegen eLke on eerlijken aanval cn maatregelen zouden hiervoor genomen worden. In de allernaasto toekomst zullen dc ge meenteraadsverkiezingen plaats vindon, waarop do parlementsverkiezingen zullen vólgen. Na deze verkiezingen zal men over gaan tot hervorming van den grondwet op democratischen basis. Inmiddels wordt uit Madrid gemeld dat de advocaat, die bij de onlusten van Dinsdagavond werd gewond, aan de gevolgen is overleden. Santiago Alba over het nieuwe kabinet. Parijs, 19 Febr. (V.D'. De democrati sche leider Santiago Alba, die zich nog steeds te Parijn bevindt, heeft als zijn raee- nirig uitgesproken, dat het nieuwe Spaan sche .kabinet slechts beschouwd kan wor den als een övergangskabinct. dat slechts een beperkte taak heeft. Men heeft in elk geval een regeering moeten vormen, die een monarchistische concentratie werd, omdat de linksche groepen niet wonschten mee te doen, zoodat er geen andere oplos sing overbleef. Weliswaar was het kabinet zeer veelzijdig cn maakte zelfs een libe raal politicus er deel van uit. maar daar tegenover stond het nadeel, dat het geen lang leven beschoren kon zijn. Persoonlijk geloofde Al-va niet, dat het kabinet het ver zou brengen bij dc voorbereidingen van de verkiezingen voor een wetgevend parle ment De vraag blijftt bestaan, of de re publikeinsche partijen de waarborgen* voor dé doorvoering van werkelijk vrije verkie- zingèn voldoende achten. AÏVa zelf was met Sanchez 'Guerra én met Alvarez over eengekomen, voorloopig een etrktc neu traliteit te handhaven. Marin heeft de por tefeuille- van onderwijs aanvaard zonder overleg met zijn r&rtij-vrienden. Trekt Sanchez Guerra zich uit het politieke leven terug? Parijs, 19 Febr (H.N.) Te Madrid loopt het gerucht, dat Sanchez Guerra zich uit het politieke leven wil terugtrekken. Zijn partij heeft besloten, geen deel te nemen aan de verkiezingen* Eememzestig dooden- Lom den, 19 Febr. (V.D.) Naar uit China gemold wordt, hebhen buitengewopn hevige sneeuwstormen in uitgestrekte gebieden van China groote schade aangericht. De stad Hankau is tengevolge van den sneeuw storm van de buitenwereld afgesloten. De spoorweg naar Peking ie versperd, zoodat de aanvoer van levonsmlddelen stil staat. In de stad hcerecht groote nood. Een en zestig mcnschen zijn om het le ven gekomen, van wie vijf en twintig bij het instorten van een blok hulzen. Boven dien werden bij een ernstig spoorwegonge luk op. do lijn Peking—Hankau tengevolge van do sneeuw zes en dertig personen ge dood cn twee cn zeventig gewond. Gevaarlijke huisindustrie. Berlijn, 19 Febr. (V.D.) In het Westen van Berlijn heeft vanmiddag een gebeurte nis plaatsgehad, die ongetwijfeld eenlg in haar soort was. Door het venster van -en woning op de tweede etage van een huis in de Pfalzburgerstrasse werden met ecu stuk geschut verscheidene 6ch>ten gelost De schoten veroorzaakten een hevige con ötornatie in de buurt on binnen zeer korten tijd was er eon overvalcommando van de politie aanwezig, dat het huis binnendrong. Het kanon cn de munitie werden in be slag genomen en de schutter, con 38-jarig man werd mee naar het politiebureau ge nomen Het betreft hier een voormalig officier, die goruimen tijd beeft gewerkt aan de uit vinding yan een nieuw model kanon. Toon l)et eenmaal gereed was, wist hij er geen raad rneo. In een vlnag van uitvlndersover- moed heeft hij door het venster afgevuurd Gelukkig zonder iemand te treffen. Nader wordt gemeld: De eerste berichter\ over het kanonvuur te-Berlijn 6chijnon zeer overdreven te zijn geweest. Men heeft klaarblijkelijk-met een zwakzinnige te doen, die in den oprlog ill con granaattrechter bedolven is gew.cest en den toen doorstahen schok hooit té.boven is gekomen. Onder do jougd in zijn buurt was hij zeer bemind, daar hij voortdurend bezig was zelf kleine kanonhen te vervaar digen en die ook aan da jeugd toonde. Wel schijnt dp man door een idéo-fixe bevan gen te zijn, dat hij een verbeterd kanon uit gevonden had en dit gaf aanleiding tot het tooneel van hedenmiddag. Het waren alle miniatuur kanonnen, waarmede dc echoten afgevuurd werden. Schade van beteekonis is daardoor niet aangericht Een onderzoek naar de geestvermogens van den man is thans gelast. DE FLUIT VAN FREDERIK DEN GROOTE Wordt nu weer niet geveild. Berlijn, 19 Febr. (V.D.) Tijdens de vei ling te Glienicke deelde de afslager Josoph onder algemeene spanning te half vijf mede, dat zou worden overgegaan tot het veilen van de fluit van Frcderik den Groo- ten In opdracht van Prins Leopold Jr. moesten behinghebbenden zich echter eerst laten isnehrijven, opdat men zou weten welke serieuze gegadigden er waren. Er bleek zich een tiental personen te hobben opgegeven. Daarna werd een half uur ge pauzeerd, terwijl in eon ncvcnzaal over het lot van de fluit werd beraadslaagd. Ten slotte werd medegedeeld, dat Prins Friéd- rich Leopolds vader besloten had de fluit niet ln veiling te brengen. Er zijn in Duitschland bittere woorden over den ver koop van de fluit gevallen, weshalve hij be sloot haar van de veiling uit te sluiten. Er werd voorts nog allerlei meubilair ge veild: een 16-deelig salongarnituur en stoe len ln baroc-stijl, fraai bewerkt en verguld ging Weg voor slechts. 760 Mark, terwijl een muzieksalon in Hollandsch baroc en met smaakvolle bloemenbeschildering versièrd, 1500 Mark opbracht De z.g. „Schipckel- tisoh". een rond tafeltje op vergulden voet, bracht 1300 Mark op. De beroemde Jóhani- ter Kroonzetel moest teruggetrokken wor den» daar zelfs het laagste aanbod niet overschreden werd. DE WERKLOOSHEID IN NEW-YORK Hot aantal beloopt tusscben de de vijf a zes honderd duizend. New York, 19 Febr. V.D. Blijkens de ge gevens van de hulporganisatie^, die mo menteel trachten te voorzien in de groote nood der werkloozen in de stad New York, meent het Welfare departement, het acntu.1 werkloozen in de stad New York te moeten bChatten tusschen de 500.000 en 600.000. OVEREENSTEMMING OVER DE LAND BOUWVOORSTELLEN IN HET KABINET Berlijn, 19 Febr. (V.D). In de kabinets zitting van hedenmorgen is in hoofdzaken overeenstemming bereikt over de landbouw voorstellen van den Rijksminister voor de Voedselvoorziening. Morgenochtend worden de-besprekingen voortgezet. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 765.8 te Memel. Laagste Barometerstand: 726.6 to Thorshavn. Vorwachting: Matige tot krachtige Z. tot Z. W. wind, betrokken of zwaar bewolkt, waarschijn lijk regen, zachter. Langestraat 49-51 Tel. 190 STILLE TIJD RECLAME CORSET AFDEELING Nieuwe Corsetten en Buste-Houders voordeellg aangeboden. ZWAAR WEER BOVEN GEHEEL ITALIË. Regen en sneeuw. Rome, "18 Febr. (V.D.) Uit'alle deelcn van Italië worden hevige onweders gemeld. In het Noorden des lands woeden zware sneeuwstormen en in het Zuiden hevige re genbuien. Het Marcoplein te Venetië staat tengevolge van den hoogen stand van hét zeewater 20 c M. blank. Uit Milaan en omgeving wordt zware sneeuwval gemeld, waardoor veel ongeval len hebben plaatsgehad. Do .straatweg Par- ma-Spezzia i6 op verscheidene plaatsen ton- trevolgé van sneeuwverstulvingon versperd, In do haven van Lrvorno heeft de storm tal van «scheepsbotslngen veroorzaakt. Boven Rome en Napels hobben zich zware onweders ontlast cn Napels is op enkele plaatsen overstroomd In het bergland van Belluno zijn verschei dene lawines losgebroken. Het spoorweg verkeer Belluno—Calazo Is gestagneerd. Ken lawine heeft de hoogspanningsleiding verbroken, zoodat Belluno gedeeltelijk zon der licht is. TWEE SPOORWEGARBEIDERS DOOR EEN TREIN GEGREPEN. Een van hen gedood. Hamburg, .19 Febr. (V.D). Hedenmor gen vroeg waren twee spoorwegarbeiders op het 6poorwegtraject Halstenbek—Pine- berg bezig met het bedrijfsklaar maken van een locomotief. Door het geraas det machine, hoorden zij niet, dat een trein naderde en werden zij door don locomotief gegrepen en weggeslingerd. Ken hunnep liep daarbij een zoo ernstige schedelbreuk op, zoodat hij dood werd opgenomen. Dc tweede arbeider kreeg inwendige kneuzin gen. CONFLICT TUSSCHEN GENERAAL- MAJOOR BUTLER EN AL CAPONE. De koning der onderwereld laat het oordeel over aan hot publick. New-York, 19 Febr. (V.D) De door zijn beleedigende uitlatingen tegenover Musso lini bekend geworden generaal-majoor But ler, zal in den aanstaanden herfst zijn ont slag nemen uit den Amerikaansoho.n mnri- nedienst. Daarna zal hij een voordrachts- reis door do Verecnigde Staten houden, waarvoor hij in de verschi!le?ide plaatsen, waar-hij optreedt, zeer hooge bedragen be taald krijgt. Zijn populariteit is vooral ge stegen door een.conflict met den koning der onderwereld van Chicago, Al Capone, dien hij o.a. had uitgescholden voor misdadiger, waarop de koning der onderwereld een ver klaring in de pel's publiceerde, waarin hij zeide. het aan het Amerikaansche volk over te laten over zijn gedrag te oordeelcn. na dat hij reeds zes maanden lang dagelijks drieduizend behoeftigen te Chicago gratis van voedsel voorziet DE BEGROOTING VAN OORLOGS MARINE IN DE FRANSCHE KAMER. 42.000 ton aan oorlogssche pen worden bijgebouwd. Parijs, 19 Febr. (VD). Gisterevónd kwam in de Fransche Kamer de marine- begrooting voor het laatst in behandeling. In enkele uren was de Kam^r klaar met deze post die de drie rnllWrd francs over schrijdt. Alleen van de kant van het groo te blok der socialisten en van de commu nisten kwam verzet. De algemeene be schouwingen bepaalden zich voornamelijk tot academische discussies. Besloten werd in het jaar 1931 42.000 ton aan oorlogs schepen bij te bouwen. Een aantal socia listische voorstellen tot wijziging van pos ten, werden verworpen, waarna de begroo ting in tijn geheel werd goedgekeurd. J

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1