DE EEMLANDEU FIRMA DUIM BURGER Fa. M. A. Ramselaar JOH. DE HEER ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75, per weck (met gratia verrekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 511 PRIJS DER APVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met lubegrlp va* een bewijsnummer, Zaterdag 21 Februari 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepodrtwal 2a 29e Jaargang No. 199 ELEGANTE VOORJAARSJAPONNETJES IN STOF EN ZIJDE, VANAF 13.— ARNHEMSCHE WEG 26 DAMESMODEZAAK HET ONVOORZIENE MOORDAANSLAG OP KONING ZOGOE SCHIETPARTIJ IN DEN RIJKSDAG CAFE DOOR LAWINE BEDOLVEN Zes dooden EEN OPZIENBARENDE BEKENTENIS L. J. LUYCX ZOON HotelMonopole AMERSFOORTSCHE MOTORHANDEL PIANO- EN 0RGELHANDEL Nog één week de Jubileumreclame SCHEEPSRAMP VOOR DE FRANSCHE KUST AMJERSrOORTSCH DAGBLAD elke regel meer F 0.2.5. Llefdadigucjas aiivertcuttCn voor da helft van den prijs. KleJqe AdvertentiCD „KEITJES" bij voorul;v\s^lln# 1—5 regela 50 cent, cike regel meer 10 cent, driemaal plaaucn f 1.—. BcwtjiDuuMr extra f 0.05 dóór II. G. CANNEGIETER. Ecü mens'chenvriond had zich "liet lot aangetrokken van oen gezin, dat door al lerlei tegenslagen tot wanhoop gebracht was. Zijn krachtdadige pogingen werden met welslagen beloond. In korten tijd had zich niet slechts de huishouding hersteld, maai- do toèstand was 'aanmerkelijk beter clan vroeger geworden. Met voldoening keek dc beschermer op zijn arbeid terug. Langen tijd hoorde hij niets van zijn be schermelingen, doch plotseling schrikte een ontstellend bericht hem op. Er was aan het 'gezin een ramp overkomen, onein dig veel groóler dan die, waarvoor hij des tijds deze monschen behoed had. En tegen deze ramp had niemand de slachtoffers kunnen beschermen. Want hier waren fac toren werkzaam geweest, welke met maat schappelijke omstandigheden slechts in zeer verwijderd verband stonden. De on berekenbaarheid der mensehelijke harts tochten had tot een 'katastrofc geleid. Dit stemde den menschcnvriend zeer mismoedig. Zijn geduld en zijn toewijding waren vergeefs geweest. Een oogenblik dacht hij er aan, zich aan allo bemoeiin gen met hulpbehoevende medemensehen te onttrekken. Wat haatte het, tegen het noodlot te strijden? Terwijl men aan den éérïen kant bezig was, het gevaar te be zweren, dreigde het uit een anderen hoek. Er bleken machten, té zijn, waartegen geen mensch opgewassen is. Gelijk een huis, dat juist netjes is opgeschilderd, door een ruk wind tegen den grond wordt gewórpéri, stort een menschchbestaan onder den on- weerstaanbaren aandrang van natuurlijke neigingen inc.cn op liet oogenblik waarop men het maatschappelijk in orde gebracht heeft. Dit onvoorziene treft menig werker aan het welzijn der menschen. De geneesheer leert het kennen, wanneer ccn-zieke, waar aan hij maandenlang de Uiterste zorg heeft besteed, allengs teekenen van herstel gaat vertoorfen, maar dan op verraderlijke wijze door een nieuw optredende kwaal onder mijnd wordt. De armverzorger leert het kennen, wanneer hij met onuitputtelijk ge duld een misdadiger géréclassèërd heeft en deze valt op ccn noodlottig oogenblik door ccn samenloop van omstandigheden tot de misdaad terug. De speculant leert liet kennen, wanneer hij zijn stelsel keu- lig heeft opgebouwd, doch met één factor geen rekening heeft gehouden, welke hem thans ruïneert. Hoevaak is de politicus slachtoffer van een zich aldus buiten elke berekening om plotseling openbarende te genslag? En de \cldhecr, hoe dikwijls ver zucht hij na de nederlaag: Als dat ééne maar niet was gekomen; bijna had ik de overwinning behaald! Bijna! Hoevaak in "t leven hebben wij bijna ons doel bereikt. Wij hadden ons al in de zekerheid van ons welslagen ver plaatst. Wc konden ons op verklaringen en waarborgen beroepen. Onze benoeming stond vaster ontbrak nog maar een for maliteit. En zie, daar kwam uit een on bekenden hoek plotseling een mededinger opduiken, wiens naam wij zelfs nooit had den gehoord. En rnet voorbijgaan van de officieelc .voordracht werd deze benoemd. Zoo gaat het dikwijls hij wedrennen. De favoriet is vóór, en allen, die op hem hebben gewed, Wrijven zich reeds in de handen vanwege de winst. Geestdriftig klinken dc toejuichingen. Nog ecnigc tien tallen meters en dc eindstreepzal over schreden zijn. Daar struikelt de draver en de andere paarden rennen voorhij. Tusschen lip en beker is zooveel onze ker, zegt het Engclschc spreekwoord. Den o n berekenbaren factor, die ons op 't laatste moment zal dupeereh,' hebben wij altijd te verwachten. Een schip kan in de haven vergaan. Het is begrijpelijk, dat een dergelijke er varing ons wel eens mismoedig stemt, in zonderheid wanneer wij liet lot van andere menschen in handen hebben. Ifet is zulk een verblijdend iets, anderen te kunnen helpen; gevallenen te kunnen oprichten cn wankelenden te mogen steunen. Een arts, die een zieke peneest.; een reclassecH.'er, die een misdadiger aan een betrekking helpt; een drankbestrijder, die een, drank zuchtige tot geheelonthouding opvoedt; een geesïolijke. die een ongcloovige bekeeri, zij beschouwen hun beschermeling onwil lekeurig als een door hen opnieuw gefor meerd schepsel, zooals een kunstenaar zijn kunstwerk bekijkt. I-Ict is voor een kunstenaar verdrietig, v-vanneer een kwajongen zijn schilderij met een messteek bederft. Zulk ccn kwajongen is het toeval, liet noodlot, dc natuur ja, welke namen willen wij hem geven, die on ze schepping te gronde richt, onze voor zienigheid bespot en ons tot de ootmoedige overtuiging terugbrengt, dat al ons vvel- meenend streven tenslotte slechts ontoe reikend menschen werk blijft. (Nadruk verboden). Merkwaardige woorden van belangrijke politici. liet heeft de aandacht getrokken, dat Sir Erie Drummond in Zuid-Arnei ika de opmer king heeft gemaakt, dat rle Pan-Europa-be weging zal'worden uitgewerkt en georgani seerd biniien het raam van den Volkenbond. Men schijnt in Zuid-Amerika; zooal's wij reeds schreven, ecnigc vrees te hebben ge koesterd voor Pan Europa, omdat men er- van v ooi zag dat Europa zich van do Ame- nbaansche landen zou gaan afwenden, cn dus de handel tusschen Zuid-Amerika <-ii Europa er ondpi te lijder, zou hebben. En Drummond heeft dat ontzenuwd met, te bc- toogen, dat een cventueele Európeesche Sta tenbond zich zal,ontwikkelen onder invloed va.li den Volkenbond. Men heeft zich daar over in Gcnoefscho kringen wel cenigszins verbaasd, omdat dit de oorspronkelijke op zet, van don geestelijken vader van het plan, van Briand, niet geweest is. Al heeft hij het nooit met zooveel woorden uitgesproken, men heeft toch wel begrepen. dat Briand zijn Pan-Europa-plan tóch cenigcrmatc ge licht had tegen Amerika, cn den vvasscpdch Anierikaanschen invloed in Europa. Ifij zal dus wel cenigszins vreemd hebben opgeke ken van de woorden van Drummond, die nu maar mir nichts dir nichts Pan-Europa bij den Volkenbond inlijft. liet is natuurlijk begrijpelijk, dat Drummond, dc eerste amb tenaar van dén Volkenbond, voor eigen pa rochie jiroekt, en niets liever zou zien, dan dat de Európeesche Statenbond ccn Volken bondskind word. En bovendien, zoo merkt nog een van de groole Duitscho kranten op, Drummond is een Engelsébe politicus, die uit dien hoofde alleen al Amerika niet graag tegen Europa in het hapnas jaagt. In ieder geval is men vvel-benieuwd, hoe Briand op dit alles zal reagceren- Een andcTC merkwaardige uiting is die van kapitein Éhrhardt over den uittocht der Nazis uit den Rijksdag, dien hij kwalifi ceert als een rechtsradicaIe zelfmoord. H;t wil ons voorkomen, dat Éhrhardt zeer be- harligonswaardigc woorden hooft gespro ken. als hij erop wijst, dat dc hationaaï-so- cialistische propaganda bézig is een on evenwichtige jeugd tc kwecken, aan welke elke eerbied voor den slaat vreemd is, naar bovendien, dat deze propaganda do staats- gedacMe op een geduchte manier onder mijnt. En dat acht hij een fout, die zien in dp toekomst wreken zal, omdat juist 'ie reohtsradicaie groepen die staatsgédachte zoo noodig bobben. Voorts wijst Éhrhardt oj) het feit, dat dc huidige Duitsche regee- ring, waarin zich, naar zijn wijze-van red?- nceren, geen défaitistische elementen be vinden, zich juist tot taak heeft gestold den opbouw van veel, dat in den loop der jaren door welke oorzaken dan ook, is,afgebro ken, en buitendien iot op zekere hoogte be antwoordt aan den -ecntsradicaièn ciscli van een „sterke'* regeling. Waar) a dan, zoo vraagt hij, maakt men het Je<,e regce- ring zoo moeilijk? Met andere woorden, de Nazi6 hebben zich. door hun ulttoeh* on sterfelijk belachelijk gemaakt, niet h«-t minst in de oogen van hen, die hen in zoo grooten getale hebben afgevaardigd naar den Rijksdag. Die millioencn Duitschors h oh ton door hun stem aan de Nazis fe ge yen, ook de verwachting uitgesproken, dat deze par tij haar invloed op de landsi cgcering duch tig zou doen gelden. En nu loopen dc hoeren weg. Dat zal de Nazis veel van hun aan hang kosten, omdat zij, die hun stem in de uiterste vertwijfeling uitbrachten, zich ook in de Nat. Soc. partij bedrogen zien. Also sprach Éhrhardt. Het is te hopen', dat men zijn woorden zich ook ter harte zal nemen. Want wat Duitschland in dc eerste plaats noodig heeft^ is inwendige rust. En die wordt door het hujdige optreden der Nazi's niet bevorderd. Het schijnt inmiddels, dat de hceren van plan zijn. om in den Rijksdag terug te koe ren, n.l. bij de dorde lezing van de begroo ting van landbouw; zij willen dan blijkbaar optreden als redder* van den landbouw. Maar zulk een spel is toch wel al tc door zichtig. OVERVAL OP EEN BOEKHOUDER. Keulen, 20 Febr. (V.D.) Hedenmorgen hebben roovers ccn brutalen aanslag ge pleegd op den boekhouder van dc, firma Kttrtechcuer te Keulen. De boekhouder had een bedrag van ongeveer 4600 mark van de Bank gebaald. Op den terugweg hield (licht bij het station ccn auto bij hom stil en drie jongelui kwamen ciuit, die ondei bedreiging mot hun revolvers het geld van hom verlangden. De boekhouder,en een hejn vergezellende jongste bediende trachtten, t.e vluchto.n, w aarojr dc roovers drie, schoten losten. Terwijl ,dc jongste bediende onge deerd óch heenkomen wist 'te vindenWerd do boekhouder door een schot in de buik ernstig gewond. Dc roovers ontrukten hem dc actetasch mei het geld en gingen'in de auto ervan door. De politie heeft, maatrege len getroffen orn.de daders op to sporen. BEPERKING VAN DE TINPRODUCTIE. Lo n d e n, '20 Febr (V.D.) De regeering heeft in het Lagerhuis aangekondigd, dat zij binuenkort zal''voorstellen goed le keu ren het besluit van 1 M-aart 1030 tot beper king van de tinproductie in Malakka en in Nigeria. Dit besluit werd genomen tezamen met de Nederlandsche en Boliviaansche tin- producenten. De controle op de naleving er van zal worden opgedragen aan een com missie, bestaande uit vertegenwoordigers der vier regeeringen. Een persoon uit zijn gei:olg gedood. W e e n e n, 20 Fobr. (V.D.) Hedenavond werd op Koning Zogoe van Albanië; die voor herstel van gezondheid alhier ver toef.d, een moordaanslag gepleegd. Toen de Koning n.i bijwoning vaVi een opvoering van .,Paljis'*de Koninklijke Opera verliet, werd door twéé jonge mannen vermoe delijk studenten die hem voor het Ujea Ier hadden opgewacht, gevuurd. De Ko ping bleef ongedeerd, pen van do hem by geleidende 'heéren werd doodelijk gotrof feh. Dq daders zijn gearresteerd. De politie zoekt nog naar hun nationaliteit en iden titeit. Nader wordt eemeld: De koning verliet met -;/ct grootste ge deelte van zijn gevolg, begeleid door crimi- neele ambtenaren betoperagebouw dooi den hoofdingang, terwij! de Albaansche majoor Topola en een tweede, Albaansche heer door een zijuitgang naar buiion kwa men. Nauwelijks hadden deze beiden ech ter het gebouw verlaten of twee elegant-ge- klcede jonge mannen, die den koning opge wacht hadden vuurden ongeveer een dozijn schoten op hen af, waardoor majoor Topo la doodcüjk gewond neerstortte. Hij over- iced eenige oogcnblikken daarna. De Iwc- de heer werd ernstisr gewond. De daders poogden de vlucht te nemen doch werden door het publiek gegrepen en aan de politie overgeleverd. Men vermoedt, dat het Albancesche stu denten zijn. Geen slachtoffers' De dader gearresteerd. Berlijn, 20 Febr. (V.D.) In de wanclei- gangen var. den Rijksdag heeft vanmiddag een schietpartij plaats gehad. Een bejaarde lieer, die zich daar reeds geruimen tijd had opgehouden loste plotseling op den naast hem staanden afgevaardigde van de Staats partij Dr. Külz drie revolverschoten., Dr Kulz, die ongedeerd bleef, greep den man heet, die daarop een vierde schot loste, het welk eveneens geen doel trof. De afgevaar digde leverde den, aanvaller over aan en kele bodes, die waven toegeschoten. Men nam hem den revolver af en waarschuwde dc politie. De man had ziéh reeds verscheidene da gen lang in dc wandelgangen vertoond en voorgegeven, dat hij hier als vertegenwoor diger van de Beiersche kleine renteniers optrad. DooVdat "hij zich nogal zonderling gedroeg, had hij de aandach.t getrokken val) den afgevaardigde Dr. Külz, die hern m het oog bleef houden met het beken L gevolg. De man, die niet geheel normaal 6chijht te ^ijn, liet zich zonder tegenstribbelen ar- resteereu. Hij bleek ie zijn een zekere Schmidt uit Wurzburg, die te Berlijn in een kosthuis woont. Bij nader onderzoek i» gebleken, dat hij geen echten revolver, doch slechts een alarmpistool heeft ge bruikt. Bij zijn arrestatie heeft Schmidt den afgevaardigde Külz óm vergiffenis voor zijn daad gevraagd. Basel, 20 Febr. (H.N.)'Ken ernstig la- winc-ongclük heeft vanmórgen in het ge bied van hot. Rijndal plaats gehad. In het plaatsje Platta in Graubundcrland werd een café door een lawiije bedolven. Van dc 11 bewoners zijn er slechts vier gered, n.l. dc grootvader van het gezin, een zijnor zoons, en zijn twee dochter met haar 12- jarig dochtertje. Een zoon. Martin genaamd, was buiten het vee aan het voederen en ontsnapte daardoor aan het gevaar. Dc grootvader cn zijn zoon Alexander zijn ern stig en zijn dochter Anna licht gewond, liet 12-jarig dochtertje van deze laatste heeft verscheidene doch niet levensgevaar lijke ver.ivóndingén opgeloopen. I)e groot moeder van het gezin, de moeder en vier kinderen zijn, als lijken geborgen. Het vier de kind leefde na de rédding nog,, doch is kort daarop aan dc bekomen verwondingen overleden. De vader wordt nog vermist, zoodat ook hij wel het'leven heeft verloren. Uit de naburige plaatsen kwamen terstond hulpcolonnes opdagen, die den 'gcheélen dag rnet het Opruimingswerk bezig waren. In den loop van den namiddag kwamen tusschen platta en Curaglia nog twee groo- te; lawines naar heneden. Dc Luckmaniweg is versperd, daar dc sneeuwmassa ongeveer 15 Meter hoog ligt.' Samenzweringen in Finland He lain g f o rs. 20 Febr. (V.D.). In de gevangenis van HelMngfors bevindt zich ren politieke moordenaar Tardefelt gehee ten, die in het jaar 1922 minister Ritavuori heeft vermoord. Tot nu toe heeft men steeds geloofd, dat de moord heeft plaats gehad ui'oen aanval van geestverstoring. Thans licéft de gevangene evenwel ccn opzienba rende-bekentenis afgeiegd. Volgens zijn ver klaring zou reeds in het jaar 1922 de 'toen malige president Stahlbcrg worden ver moord. Tegelijkertijd zou een staatsgreep plaats hebben. Destijds moet een samenzwering hebben bestaan, doch op het laatste oogenblik zou den de meeste samenzweerders zich hebben teruggetrokken. In de plaats van Stahlbcg is minister Ritavuori uit den weg geruimd De gevangene bevestigt verder, dat hij het werktuig der samenzwering is geweest. Er is thans een onderzoes geopend en men ver wacht -groote onthull ngen. CAPTAIN CAMPBELL WORDT „KNIGHT". Londen, 19 Febr. (V.D.) Captain Mal colm Campbell, die te Daytona Beach een nieuwe wereld-snelheidsrecord voor auto mobielen te land wist le vestigen, zal door I den Koning tot „Knight" (lidder) verheven voorden. HET RECHT HAD TOCH ZIJN LOOP. Rechter-beklaagde v.v. Toen II. II. Porter, de magistraat van Evanston in Illinois, zijn rechtszitting open de, was er slechts één beklaagde aanwezig, aldus het Vad. De rol voor hem vermeldde slechts één naam de zijne, en hij werd beschuldigd van te lang zijn auto onbeheerd te hebben laten staan op straat. Hij riep zijn naam af, antwoordde op deze oproeporij, ging van de groene tafel naar dc beklaagdenbank, waar hij een verdedigingsrede hield tot zijn ledi gen stoel. Toen ging hij naar zijn zetel terug, sprak de leege beklaagdenbank toe en zei: schuldig. De gewone procedure volgend, sloeg hij het boetenboek open, schreef er een regel in, haalde een dollar uit zijn zak en stak dien in een anderen, zette: betaald achter dc inschrijving,, deed het boek dicht, sloot de terechtzitting cn ging naar huis. WEDEROM POLITIEKE BOTSINGEN TE DANTiiG Tusschen Nationaal-Socialisten en Communisten. Dantzig, 19 Febr. (V.D.). Hedenmorgen ontstond op de vischrnarkt te Danlzig ccn vechtpartij tusschen twintig werklooze nn- tionaal-socialisten, die van de Arbeidsbeurs kwamen, en een aantal leden van de Roode Marine en den Rooden Front-strijders Bond. Een der communisten werd door een kogei in dén hals gewond, terwijl een nationaal- socialist met een mos werd gestoken. De politie arresteerde een aantal communis ten. Ook gisteravond vonden op eenige plaatsen in dc stad vechtpartijen plaats, waarbij van mossen cn stokken gebruik werd gemaakt. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 761.1 tc Dyon, Laagste Barometerstand: 722.9 tc Yan Mayén. Verwachting: Matige tot krachtige, tot W. wind, zwaar be wolkt met regen- of hagel buien cn tijdelijke ojiklann- g'cn, later iets kouder. Longestraat 49-51 -- Tel. 190 STILLE TIJD RECLAME CORSET AFDEELING Nieuwe Corsetten en Buste-Houders voordeelig aangeboden. '■■■■■■■■■•■■■■■■ai i Stationsplein G - Amersfoort Thans onder nicutoe Directie. PRIMA KEUKEN Iedere maaltijd een prettige herinnering DANSEN ALLEEN VOOR BESLOTEN CLUBS GELEGENHEID VOOR ABONNEMENT-DINERS Lavcndelstraat 9b12, Tel, 1093. Voor dit seizoen vindt U de meitken bij ons, welke wel naar Uw smaak zullen zijn, o.a. Eysink, Harlev-David- son, Sunbeam cn de motor die geen concurrentie kent de Francis-Barnett met beenschilden, electr. licht en hoorn, prijs f 395.—. Voor motor bestelwagen vraagt inlichtingen. NIC. BOVEE. Varkensmarkt. Tel. 1309. Onze orgels zijn juist iets beter dan anderen en goedkooper. LANGESTFIAAT Tel. 341 Bij aankoop van 2.50 een kop en schotel. Bij aankoop van 25.— een servies cadeau, Zestien man vermist P a r ij s, 20 Febr. (V.D.) Dc marineperS* dienst te Brest heeft een draadloos tele gram ontvangen van liet Francche stoom schip „P.L.M. 15", volgens hetwelk het; schip in den nacht van Woensdag op Don derdag ter hoogte van Brest in botsing ie geweest met een onbekend stoomschip zon der groote schade op te loopen. Donderdagmiddag werd gemeld, dat dó reddingsboot van het Grieksche stoomschip „Thetotooos" rnet zestien man vermist wordt. Het stoomschip zelf werd op hooge zee drijvende gevonden. Het schijnt het schip tc zijn, waarmede het Fransche stoomschip in aanvaring is geweest-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1