DE EEMLANDEU FRANKRIJK EN ENGELAND PRATEN JOH. DE HEER Woensdag 25 Februari 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhamschepoortwai 2a 29e Jaarganq No. 202 DE VERDEDIGING VAN BELGIE fortmann en hehenkamp PIANO- EN 0RGELHANDEL WANTROUWEN TEGEN EEN BURGEMEESTER INCIDENT IN HINDENBURGS PALEIS DE ONRUST IN PERU STAKINGSRELLETJES TE LA ROCHELLE KARDINAAL MAFFI STERVENDE Ro.tüc, 2-i Febr. (V.D.) Uit Pisa wordt gemeld, dat Kardinaal Maffi. die reeds ge- ruimen tijd ernstig ziek was en thans bo vendien nog lijdende is aan een zware in fluenza, is voorzien van de H. Sacramenten der Stervenden. De Kardinaal stond er echter op, om zijn bed te verlaten on voor een klein altaar geknield dc hostie te out vangen. Weenende hoorde dj grijze kardi naal de verschillende telegrammen van deelneming door zijn secretaris voorlezen. Zijn ontroering werd veroorzaakt door een telegram van Z.H. den Paus. terwijl voorts een telegram van den Koning cn van de Koningin was ontvangen. HET PROGRAM VAN DEN VLOÖTBOUW De Engelsche voorstellen L. J. LUYCX ZOON NOODWEER IN ITALIË DE VLOOTBESPREKINGEN PIMierop AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 tnnandea voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75, par 1 week (met grati» verzekering tegeo ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f3*-. Afzonderlijke nummers f 0j09- fO&TKEKENING 47910 TELEFOON 1NIERC «15 PRIJS DER AOVERTENTIEN van 105 "begrip va ca beailsoummu-. i elke regel meer f0.25 Ltefdcdighclds-advertcpUto voor d« Kelft van den prijs. Kleine Advertentlfcn „KEITJES" bij vooruitbetaling 5 regels SO cant, elke regel m«r 10 cent, driemaal plaatsen f L—bewijsnummer extra 0.03 Het vraagstuk van de sterkte der vloten. De onderhandelin gen fusschcn Frankrijk en En geland, "Een heugelijk bericht tusschcn tal van andere, moer sombere tijdingen: cr is tus- schcn Frankrijk on Engeland overeenstem ming boi gikt terzake van den vlootaanbouw. De conferentie, gisteren en eergisteren te Parijs gehouden tusscben Briand en Hen derson, bijgestaan door hun Ministers van Marine, is nog een uitvloeisel \an de ten vorigen jare gehouden Vlootconferentic, die toen, gelijk men zich zul herinneren, veel gegoochel met groole cijfers, doch weinig fastbarc resultaten opleverde. Men kon op tel van punten niet tot overeenstemming komen. Doch thans schijnt men verder te zijn gekomen. Dc. officïcclb communiqués, die over de conferentie zijn uitgegeven, zwij- -cu over het bereikte accoord, doch het schijnt echter vast te staan, dat Frankrijk zich bereid verklaard hpeft zijn totale ton iiage tot 630.000 ton te verminderen. De oor spronkelijk door Frankrijk geèisclite meerderheid van 211.000 ion tegenover de Ualiaanscbc vloot werd eveneens vermin derd en dit getal zou volgens de.nieuwe, af spraken omstreeks 170.000 ton bedragen \an (le andere zijde schijnen echter dc En gelsche bemoeiingemom "Frankrijk te bewe gen den voorgeuorricn bouw van een 2-3.000 tons-kruiser te staken, zonder resultaat te -ijn gebleven. Uit vorige beiiclnen herinnert men zich. dat in de voorbesprekingen Frankrijk zich bereid verklaard had zijn oorspronkelijk en eisch van 805.000 te verminderen tot 6i0,000 ton. Engeland wilde echter nog verdoe gaan vn Henderson bepleitte dan ook voor Frank rijk een tonnage van 620.000, waarmee ech Ier cle Franschc ministers geen genoegen konden nemen. Ten slotte schijnt men dan geaccordeerd tc hebben op 630.000, hei uiter ste, waartoe Frankrijk een concessie meen de tc mogen doen. Er was nog eert ander punt van onder handeling, namelijk het plan van Frankrijk "m een kruiser van 2-3.000 ton op stapel te zetten, als reprcssaille-maatregcl tegen den Duitschcn kruisorböuw. Do Engèlscho Mi nister van buitcnlandschc zaken heeft met klem van redenen gepoogd, om den Frun' &chci5 marinestaf van dit denkbeeld af te brengen, maai dit schijnt niet. gelukt te zijn. Gelukkig heeft men deze kwestie niet co opgedreven, dat daarvan het resultaat der conferentie afhankelijk is gesteld: Door dezen gang van zaken heeft Enge land bereikt, dat het niet in dc noodzaak al komen om zich te beroepen op artikel 'J van liet vloot verdrag van Londen. Dit ar tikel veroorlooft namelijk het Britsche Rijk. <>m buiten de grenzen van liét. Vloptverdrag 'e gaan, als liet daartoe wordt gedwóngen door den vlootoaubouw op het continent. En thans zijn dc onderhandelaars naar .Dome getrokken, om daar dc besprekingen met de Italiaansche marine-vertegenwoor digers voort te zetten. Men zag namelijk dc noodzakelijkheid in, om aan dc hand van liet bereikte resultaat overleg ie plegen met Italië, dat ook een belangrijke stem in het kapittel heeft, speciaal wat betreft zijn ver houding tot Frankrijk. Want liet is alge meen békend, dut Frankrijk zich bijna uit buitend richt naar wat Italië terzake van den vioolbouw doet, op dat in Frankrijk het woord veiligheid'* ongeveer synoniem is met „Italië Hqt is te hopen, dat, de bespre kingen in Borne eenzelfde goed resultaat zullen hebben, als die. welke tc Parijs zijn •-'ehouden. In ieder geval heeft Italië thans de beslissing in handen, want pi- is besloten, dat de bereikte overeenkomst slechts van kracht zal zijn, als ook Italic er zijn goed keuring aan hecht. 'Een nieuwe rede van Hellebaul. huiskamer- en uitschuiftafels f 14.50—f 18.-, DE VERGOEDINGEN DER RIJKSDAGAFGEVAARDIGDEN. Ber 1 ij n, I ebr. CV Li.) Het Senioren convent van den Rijksdag h,.eft vanmiddag geweigerd het Nationaaj-Socialistisch voor- -tel m zake dc vergoeding voor dc Rijksdag- ■i (gevaar,cligden op dc agenda van een der volgende zittingen te plaatsen, aangezien dit voorstel niet in een plenaire zitting is ingediend STAKINGSONI.USTF.N IN PENN- SYLVANIE New Vork. 24 Febr. (V D.) In de stad sdrotidsbürg in den staat Pennsylvania is onder liet personeel van een trieotagcfabriek een staking uitgebroken, die tot ernstige on bisten beeft geleid. Tijdens de botsingen, die plaats hadden, werd een vrouw gedood lerwijl twee andere personen ernstig wei den gewond. Varkensmarkt. - - Tel. 1309 Inruilen van instrumenten tegen zeer hooge prijzen. De Aniwerpsche Msb.-corrcspondent schrijft: Generaal Hellebaul, die gelijk raen weet, tegen de Belgische verstérklngsplannen is, zet zijn campagne voórL Hij heeft in de af- geloopen week andermaal tc Bergen ecu rede gehouden, waarin hij zijn mcening opnieuw ontwikkelde en o. m. verklaarde dat hei verdedigingssysteem der regecring enkel cn alleen gericht is tegen een bedrei ging uit het oosten, welke eventueel ook over Nederlandsch grondgebied zop kun nen komen. Tegen Nederland zijn deze vcstingplanncn niet gericht, cn wanneer Antwerpen wordt versterkt, is het niet om zicli tegen Neder land te verdedigen. Op dc Zuidergrens is er slechts één en kel fort van Namen'; dat een inval, komen de uit hel Zuiden, zou kunnen hinderen, lerwijl geen enkele verdedigingslinie is voorzien om hij een dergelijke gebeurtenis tegenstand tc bieden. De oud-generaal verklaarde voorts, dut het dwaas zou zijn tot dc neutraliteit \an 19J4 terug tc koeren. Wij moeten op onze geallieerden kunnen rekenen en met alle buren militaire overeenkomsten sluiten, teneinde in den geest van het volkcnhonds- pact de waarborgen voor vrede en veilig heid tc versterken. Hei ia noodig om het militair accoord met Frankrijk aan te vullen, door overeen komsten mei Nederland en Eng eland, het geen terzelfder tijd de argumenten van de genen. die het Fransch-Belgiseh accoord om anti-Fransche redenen bestrijden* zou te niet doen. Hot i* van het hoogste belang, dat België zich met Nederland verstaat over de ver dediging van Maastricht en Limburg en over de verlenging van het Franscli-Bël- giscbe front. In dit verband wees spreker, op liet feit.j dat „een Nederlandse]) katholiek blad en I verschil lende bladen uit Noord-Brabant en j Limburg reeds met een dergelijk accoord I met België sympathiek geziiul zijn." Een motie legen Dr. Jar ces te Duisburg aam genomen Duisburg. 2i Febr. Gisteravond vond te Duisburg ecu buitengewone zitting van den gemeenteraad plaats. De. communisten dienden een motie van wantrouwen tegen den burgemeester in. Op de hem gemaakte verwijten antwoordde for. Jarres, dat het hem slechts er om tc doen was. liet beslaan van duizenden mcnschen te redden. Hij was er van overtuigd, dat over 2 maanden een loonsverlaging van 20 on getwijfeld zou komen en dat dan ook de hooge salarissen, belangrijk zouden vermin deren. Over de communistische motie van wan trouwen werd gestemd. Deze werd verworpen. Ken sociaal-demo cratische motie waarin het optreden van den burgemeester werd afgekeurd en de raad zijn wantrouwen in don burgemeester uitsprak* werd. echter aangenomen met 30 tegen 24 stemmen. fZ'ooals men weet heeft Di Jarres bemid deling willen verleonen inzake de moeilijk heden en ontslagen in de Duisburgsche mijnindustrie. - Bed.) Ven indringer, die in het bezif rus van een revolver Bellijn, 2i Febr. (V.D.' Ilcdcniuoigen kwam het voor het paleis van den rijkspre sident von Hindenburg tot een incident, toon een man w ilde trachten hetpalcis.bin- nen tc dringen. Nader wordt' gemeld, dat hodènmorgen een man, die nader bleek dc 20-jarige Alois Boll uit Opper Silezie te zijn, kans zag het. paleis van don rijkspresident binnen te dringen. H j kwam echter slechts tot. de wachtkamer, waar hij op de vraag; wat hij kwam doen, antwoordde, dat hij om onder steuning kwam vragen De ambtenaar van Ie recherche, die in de wachtkamer ver toefde, gaf hem toen den raad zijn verzoek schriftelijk te doen De man verklaarde, dat hij nog slechts twee uur Ie ievon had en te- geiijkeriij.l maakte hij een verdachte bewe ging en haaide een klein model revolver uit zijn zak. die de recherche-ambtenaar hem echter uit de hand wist te wringen voor hij geschoten had. De man verklaarde, dat hij den kogel voor zich zelf had bo doekl. Hij w erd ter beschikking van de poli tie - gesteld, die een onderzoek instelde waaruit bleek, dat hij inderdaad Alois Boll was cn dat hij gisteren uit Ivreuzburg Id Opper-Silezië naar Berlijn wat gekomen. De revolver was van het model '08 en ge 'aden me' slechts een enkele patroon. Boll maakte een eenigszins verwarden indruk en de politic gelooft ook niet dat hij geeste lijk normaal is. De voorloopigc president trekt /ijn candidatuur in Santiago, 21 Febr. (V.D.) Uit Lima wordt officieel medegedeeld, dat de voor- loópige president van kolonel Luis Sanchez Cerre zich heeft teruggetrokken als candidaat voor het presidentschap van Peru doch is begonnen met het. uitrusten van troepen aan het hoofd waarvan hij denkt op te trekken tegen de opstandelin gen, die in de Zuidelijke provincie's den toestand volkomen meester schijnen te z;jn. Met hot' oog op de censuur is het uiterst- moeilijk verdere inlichtingen omtrent den stand der opstandige beweging to krijgen. Dc werkwilligen steeds onder politiebewaking Darijs. 24 Febr. (V.D.) Dc staking der havenarbeiders te La Roebelle is aanlei ding geweest tot verscheidene incidenten, die slechts door het optreden der politic bijgelegd konden worden. In de stad werden op verschillende pun ten werkwilligen lastig gevallen. Op de woning van een ondernemer werden cenige revolverschoten gelost, terwijl in de garage van een werkgever werd ingebroken on de daarin gestalde auto ernstig werd bescha digd. Dc werkw illig» n aan de haven staan voordurend onder politic-bescherming en worden door de politie 's avonds naar huis gebracht. Met het oog op den gespannen toestand beeft dc burgemeester volksverzamelingen en vergaderingen in de opon lucht ver boden. Dc sacramenten der stervenden toegediend. HET PROCES TEGEN ALFRED ROUSE. Hij wordt geëxecuteerd Londen, 2i Febr. (V.D.). Alfred Arthur Bouse, die heeft terechtgestaan wegens moord op een onbekend man, dien hij teza men met zijn auto heeft verbrand cn wiens verzoek om revisie gisteren werd vèrwo«* pen, zal op Dinsdag 10 Maart in de Bedford- gevangenis worden opgehangen. GEVAREN IN HET ALPEN-GEBIED. Bazel. 24 Febr. (V.D.) Drie Duitsche lou riston, die vanuit Zèrrnatt een ski-tocht gin gen maken naar een berghut in het gebied van de Monte Rosa werden in de nabijheid der hut dóór con lawine overvallen, waar door een der touristen.werd meegesleept en gedood. Het lijk werd eerst gerüimen tijd later gevonden.. In hot Berner-Obèrland tusscben Wengen en Wengen-Alp heeft een groote lawine den berg-spoorweg over een afstond van 200 M. vernield, waardoor het verkeer gestremd Is. BOTSINGEN TUSSCHEN NAT. SOC. EN COMMUNISTEN. Berlijn, 23 Febr.. (V.D.) Volgens be richten in dc Bcrlijnschc Maden uit Zitt.au zijn aldaar tijdens een nat. sue. fakkelop tocht in de Bautzenerstrasse de demon stranten slaags geraakt met een afdeeling communisten. In totaal werden hierbij 5 personen gewond, waarvan een doodelijk en oen zwaar. Van een toesnellende politie auto werden de ruiten ingeschoten. Tijdens een verdere vechtpartij bij een café weiden een kapitein van politie cn twee agenten gewond. Frankrijk wil niet met gebonden honden ter conferentie verschijnen. Par ij, 24 ebr. (V. DDo besprekingen tusscheu den Engelschen mi raster van Bui- tenlandsche Zaken, Henderson en zijn Franscbcn collega, Briand, met betrekking tot de uitvoering van het Fransche vloot- bouw-program, hebben geduurd tot gister avond 7 uur en zullen hedenmorgen wor den voortgezet. De Eerste Lord.der Britsche Admiraliteit, Alexander, met zijn adviseurs en c\© Fransche minister van Marine Du- raont met zijn staf, vergaderden echter nog lot. laat in den avond over den technische» kant. van de te fluiten overeenkomst, die, naar men hoopt, ondanks de bestaande moeilijkheden nog in» den loop van heden tot stand» zal worden gebracht. Bij de voorbesprekingen tusschen Craigie en Massigli had Frankrijk zich reeds er me de accoord verklaard, zijn oorspronkelijkcrj eisch van 805.000 ton Ie verminderen tol 640.000 ton. Tijdens dc gisteren gevoerde besprekingen zou de Engelsche delegatie ei echter op hebben gestaan, dat Frankrijk 620.000 ton niet zou overschrijden, terwijl Frankrijk bereid was, met 630.000 ton ge noegen te nemen. Gezien de wederzijdscho tegemoetkoming verwacht men. dat de 10.000 ton waaromtrent moeningsverschillerj bestaat geen ernstige moeilijkheden meer zal opleveren. Ken ander punt van» bespreking vormt do voorgenomen bouw door Frankrijk van een kruiser van 23.000 ton-, als antwoord op dén Duitschen pantserkruiser-bouw. Henderson heeft Briand dringend verzocht, zich door den Duitschen vioolbouw niet te laten be- invloeden en af te zien van den bouw van dezen 23.000 ton-kruisei. Een beslissing is hieromtrent nog nier- gevallen. Frankrijk verlangt natuurlijk zekere concessies. Vree- zende, dat Italic ondanks alles een Fran sche' meerderheid van 150.000 ton» niet zal aanvaarden, wenscht Frankrük een veilig heids-clausule, waardoor bet. dc mogelijk heid krijgt, in dit geval zijn tonnage-cijfer te vérhoogen. Bovendien verlangt Frankrijk dat de overeenkomst' een volledige Londen* sche drie-mogendheden-overeenkomst wordt die eventueel tot een vierde mogendheid uitgebreid zou kunnen worden. Er blijft nog een voorname moeilijkheid over. Frankrijk stelt zich op het standpunt, dat het onmogelijk rnet gebonden haaiden ter Ontwapeningsconferentie kan verschij nen, indien hst na et. zekere garanties heeft, waardoor het op de Ontwapeningsconferen tie bij de behandeling van «deze kwestie den vollen steun van Engeland heeft. Men zou in dit verband van de strikte handhaving van den status quo gesproken hebben en van de onveranderlijkheid der verdragen, waar voor Engeland zich garant zal stellen. Hoe ver Engeland aan deze eischeu zal tegemoet komen, is nog onbekend. Inwilliging ervan zou een goed deel van de komende Ontwa peningsconferentie althans wat de ontwa pening ter zoe betreft, nutteloos maken. De Engelsche voorstellen to Parijs. Londen, 24 Febr. (V. D.) lm verband met de vlootbesprekingen te Parijs wijst de En gclsche pers er met nadruk op, dat een groot aantel berichten uit Parijs, betreffen de dit onderwerp, in strijd rnet de feiten is Volgens de „Times" heeft Engeland voorge steld een vermindering van de Fransche tonnage van 713.000 ton, waarover Frankrijk in 1030 zou beschikken, tot 630.000 ton, waar van 30.000 ton aan lichte schepen, die n«iot onder de bepalingen van het Vlootverdrag vallen. De door Craigie voorgestelde vermin dering heeft zoowel betrekking op een ver mindering in de klasse der 10.000 toiit-krui- sers als in die der onderzeeërs. Frankrijk heeft óp bef oógenblik 77.000 ton onderzee- booten en wil dit getal in 1936 op 97.000 ton gebracht hebben. Engeland zou met de uit- breiding der tonnage accoord gaan, als deze in plaats van voor onderzee*?ers voor torpe dobooten gebruikt zou worden. Voorts zou nog gesproken zijn over den diensttijd van schepen en w?l zijn- voorgesteld om een aan tal schepen langer in dienst te. houden dan oorspronkelijk de bedoeling was. - WEERBERICHT 11 oogst c Barome te rs t and 774.7 te Müuchcn. Laagste Barometerstand: 744.3 tc Nordöyan. Verwachting: Matige, wellicht krachtige, Z.W. tot W. wind, zwaar be wolkt tot betrokken, lijdelijk regen, zachter, vooral 111 het Oosten. Langestraat 49-51 -- Tel. 190 STILLE TIJD RECLAME CORSET AFDEELING Nieuwe Corsetten en Buste-Houders voordeelig aangeboden. Aardverschuivingen veroor zus ken tol van gewonden llou) e, 24 Febr. (V.D.) Tengevolge van do r»og steeds voortdurende stormen en den aanhoudenden neerslag in Zuid-Italië cn op Sicilië wordt nog steeds aanzienlijke matc- rjeolo schade aangericht. De trein-, tele- graat- en telefoonverbindingen zijn ten deele gestoord. Te Mèssina heeft een aard storting do ineenstorting van een barak veroorzaakt. Twee vrouwen, die bedolven wei-don. konden op het laatste oogenblik no worden gered. In dc provincie Messina hebben vrijwel alle plaatsen schade door dat de beken buiten hun oevers zijn getre der.. Groote uitgestrektheden bouwland zijn ondergeloopcn. De provincie Agrigeht i- door een hevige cycloon geteisterd. Te Catanzaro is de watervloed reeds to'- aan de woonhuizen doorgedrongen, waa door tul van gezinnen dakloos zijn. Te Ciro zijn li huizen ingestort cn to Paolo heef- een bergstorting het oude klooster ver woest. en een boerenhoeve bedolven. Twe» vrouwen werden hierdoor gedood. De gol ven van de Busento hebben de beide mici- denbogen van de belangrijkste verkeer- brug hij Grasseno weggerukt. Bij Catania deed de storm een zeiisclilp omslaan. Van de vijf opvarende schippers konden ei' slechts twee gered worden. Te Cosilyppo bij Napels werden door ecu aardverschuiving zes kinderen bedolven Vijf konden er gered worden, liet zeer. kwam door verstikking om het leven. Vermindering der bram sche tonnage Parijs, 24 I'cbr. (V.D.). Vanmiddag heef.; aan den Quai d'Orsay een bespreking plaat gehad tusschen Henderson en Briand, waai* op een gemeenschappelijke maaltijd volgde. De onderhandelingen werden hierna voor- - gezet De onderhandelingen van de deskun digen worden door den Eersten Lord .da»' Engelsche Admiraliteit cn den Franschc Minister van Marine Dumont geleid. De Engelsche delegatie is vanavond tv? 1714 uur naar Rome vertrokken. Omtrent dc bijzonderheden van dc bereikte overeen stemming is men voor het oögenblik nog niet volledig ingelicht. Het schijnt echte:* vast te 6taan, dat Frankrijk zich bereid ver- verklaard heeft zijn totale tonnage to". 630.000 ton te verminderen. Dc oorspronke lijk door Frankrijk gceischte meerderheid van 244.000 ton tegenover de Itehaanscb vloot, werd eveneens verminderd en dit g tal zou volgens de nieuwe afspraken om streeks 170.000 ton bedragen. Aan de an dere zijde schijnen echter dc Engelsche be moeiingen om Frankrijk tc bewegen tot den voorgenomen bouw van een 23.000 tons kruiser, zonder resultaat te zijn gebleven. GASFORNUIZEN Junker en Ruh Kuppersbusch. IjwcESTI3.90J)!L.Jtea

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1