MANSION POLISH Fa. M. A. Ramselaar FIRMA DUIM BURGER JOH. DE HEER PEUGEOT DE EEMLANDED Overzicht Buitenland Zaterdag 28 Februari 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 205 ELEGANTE VOORJAARSJAPONNETJES STOF EN ZIJDE, VANAF f 13.- ARNHEMS.CHE WEG 26 DAMESMODEZAAK; VERNIELZUCHT -HfJ I Het wrijven van vloeren en meubelen is „Kinderspel" met DE FIDSJI EILANDEN GETEISTERD Honderden dooden STORM OVER DE ZWARTE ZEE Veertien personen omgekomen POLITIECORRUPTIE IN NEW-YORK DE TOESTAND IN PERU L. J. LUYCX ZOON Hotel ,,Monopole" Collectie Motoren W1LLG0 AMERSFOORT Import voor Nederland AMERSFOOMSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pc' 3 [liaandtn voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75. per y/ggk (met gr®tli verzekering tegen ongelukken) f 0.17 Binnenland franco per post per 3 maanden f 3,-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 411 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regela f 1.05 met inbegrip va» een bewijsnummer, elke regel mee# f0.25. Llefdadlghclds-advertentlto voor da belft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bl) vooruitbetaling 1—5 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—Bewijsnummer extra I 0.05 m Door II. G. CAXNEGIETER. Op dc kermis staut een kraam met steen goed. Borden, schoteltjes, kommen, maar ook beeldjes, pullen en vazen zijn er op plan ken uitgestald. Voor een kwartje kan d« voorbijganger er zijn hart ophalen, niet om te koopen. maar om te vernielen. Ec»- kwartje de worp, en men krijgt het recht, de Ikni nan scherven te smijten. Groot is de belang stelling vooi» deze merkwaardige sport Is liet kwajongenswei k Dronkcmansst: ken Maar de deftige, ernstige maatschap pij' doet niet anders. Dc slaatsbcgïootingen. welke met zorg worden opgesteld door ver antwoordelijke regeerders en waarover de vertrouwensmannen der volkeren in do Kamers beraadslagen, trekken meer dan ecu kwartje voor vcrnictigingsdoclemden uit De liandcl, die economische wetten opstelt en de zakelijkheid iot haar ideaal verheft- vernietigt kostbare waren, zoodra zij voor overproductie bevreesd is. In het bankweze.: gaan kapitalen door speculatie tc gronde. De maatschappij kan zich bij haar vcrnic tigingswerk beroepen op de natuur. De zon schenkt,kracht om tc groeien, maar hóevec' gewas gaat dooi: liaar schroeiende hitte ver loren Regen bevordert de .vruchtbaarheid maar doet de vrucht op liet veld verrotten Vulkanische uitbarsting, hagel en bliksem „overstrooming en aardbeving oefenen hu? verwoestende werking uit. Tegen één zaadje dat opkomt, staan duizenden zaadjes, die in de kiem versmoren. Om te Moven is lie* schepsel tot voortdurende vernieling van andere schepselen gedoemd En het sjot van elk leven is de radicale* vernietigingd? dood. Zou vernielzucht niet een even natuurlijk neiging zijn als de zucht tot scheppen en bouwen Neem liet kind waar in zijn spc' Kapotmaken,-jstuk gooien, doodtrappen hem een gruwelijk vermaak. Wij hpbbeu moeite hem dezen in ge wortelden lust af loeren en wanneer dit ons ten opzichte van zijn stoffelijke vernielzucht gelukt is, blipi de trek tot geestelijke vernieling bestaan Wij noemen dozen trek sabotage Zij komt niet alleen bij kinderen voor. Ook volwassu nen lijden aan deze kinderachtige kwaal Tegenwerken, tegenspreken, niet uit ovet tuiging, maar eenvoudig uit behoefte aau dwarsdrijverij. Men kan zijn zin niet krij gen; goed, dan zal een ander zijn zin ook niét hebben. Men is uit zijn humeur, goed dan zal een ander ook uit zijn humeur wor den gemaakt. Mokken, tegen den draad io gaan, spelbreker wezen, het is alles een uiting van dc vernielzucht. Vernielzucht uit zich ook in de begeerte hetgeen anderen heilig is, naar beneden te haleri. Het omverwerpen van standbeelden het. besmeuren van schilderijen, liet inwor pen van ruiten is het stoffelijk symbool van de onstoffelijke .aanvallen op namen en r-. pulaties. De laster is voor een groot aantal menschcn een positief genot en wonneer zij iemands goeden naam hebben geschonden, is hun pleizieT even groot als bij de kermis klanten, die in dc sleengoedkraam hun merkwaardige sport uitoefenen. Een schijnbaar beschaafde vorm om zijn vernielzucht bot te vieren is dc spot 'cn de- kritiek. Zeker bestaat er ook een opbouwer de kritiek en een spot, die een genezende werking heeft. Maar de meeste spot is venijn en een goed deel der kritiek bestaat uit boos aardige speldeprikkèh In liet genot, waar mee parodistcn, satirici en caricatuurteeke- naars hun geestigheid ten koste van perso nen, gedachten of instellingen den vrijen loop laten, uit zich de vernielzucht dikwijls op de gevaarlijkste wijze. Wij willen allen iets stuk maken, niet lou ter uit negatieve baloorighcid. maar omdal hot vernielen een positieve natuurlijke nci ging is. welke als tegenwicht tegen de nei ging tot scheppen en opbouwen het leven in evenwicht houdt. Zoover gaat dikwijls deze neiging en zoo onweerstaanbaar is ze, dit monschen lot zelfverminking en zelfmoord komen en maatschappijen zich moedwillig dooi oorlog en revolutie te gronde richten De natuur verloochenen, is onmogelijk Wii hebben rekening te houden met liaa- teeenslrijdige, wetten. Het eenige wat ons te doen slaat, om ons noodlot te ontgaan, is dut wij de ons door haar opgedrongen neigingen in goede banen leiden. Zooals zinloos schep pen schadelijk is, is liet ook het zidloos ver. nielen. De vernielzucht zoekc haar nuttig object, gelijk de scheppingsdrang dat licef- gevonden. De tuinman, die onkruid uitroeit; dc mijn ingenieur, die een rots doet springen; de smid, die zijn toorn uitrookert op het weer baïstige' ijzer, zij hebben productief ge maakt wat de kermisganger in de steengoed kraam, de militair op het slagvelden de han delaar bij het verbranden'van zijn overvloe Vijgen oogst zinneloos verspilt. En wie in zijn innerlijk aan 't roeien van onkruid gaat: wie het maatschappelijk kwaad in den weg treedt en met tegenspraak, spot en kritiek wederstreeft, zal voor zijn vernielzucht een passend object hebben gevonden. (Nadruk verboden}. Een communistische gue- rilla-oorlog? De Deutsche Allgemeinc Zeitung-, die, on danks het arbeidsconflict binnen haai mu ren, met een kleine „Xotausgabo' is ver schenen, constateert, dat dc demonstraties van communistische zijde in dc hoofdsteden' der wereld, op 25 Februari georganiseerd op hoog bevel van Moskou, niet hebben vervuld de hoop. die er wellicht van gekoe sterd is. Daartoe hebben bijgedragen dc om-, vangrijke politiemaatregelen in allo steden, om buitensporigheden tc voorkomen. Maar daar komt nog iets bij. De communisten schijnen een systeem voor tc slaan, dat ab soluut niet ongevaarlijk is. Zij profyeoren door telkens zulke-demonstraties te herha len de politic en andere afwcerorganisatics in de verschillende landen in een soort gucrilIa-oorlog murw te slaan. Ter sta\ing vun deze mcdedceling, zoo zegt da D.A.Z., is het interessant te zien, met welk een opmerkzaamheid de Sovjet pers den laalstcn tijd volgt do ongeregeldheden in Berlijn, ge licht tegen de film „Dos Flötcnkonzjrt" Ook de taktiek, die bij zulke opstootjes ge- \olgd wordt, ligt in dezelfde lijn. Men laat de opgehitste volgelingen niet meer in ge sloten colonnes oprukken, doch verdeelt ze in kleine groepjes tusschen liet verkeer van de hoofdstraten. Dc taktiek is dus ingesteld op het verwekken van onrust. Plunderingen op verschillende punten van de stad, en kleine conflicten tusschen enkele personen, die dan met een flinke vechtpartij of zelfs met revolverschoten eindigen, behooren tot dit systeem. Het toelaten van zulke buiten sporigheden eener minderheid heeft met vrijheid niets tc maken. En dc bevoegde instanties moeten middelen en wegen zien te vinden, oin aan dit verwekken van on rust een einde te maken, en pogingen daar toe in de kiem te smoren. De vlootondsrhandelingcn. Er lekt niet veel uit van de onderhande lingen der Engclschcn te Rome. Het eenige, wat aan de buitenwereld wordt prijs gege ven cn dat is een zeer belangrijk feit! is. dat er gisteravond op de Engelsche 'am bassade een diner is gegeven,waaraan ook Mussolini heeft aangezeten. Het ontbreekt er nog maar aan, dat ook liet menu en dc wijnkaart gepubliceerd zijn, Trouwens, de hedendaagsche diplomatie is er heel sterk in, om mcdedeelingen te doen over omvang rijke maaltijden, die worden gehouden, doch over de gevoerde onderhandelingen; of de bereikte resultaten zwijgt men. Dat gaat trouwens de wereld en dc volkeren ook niets aan! Inmiddels schijnen (altijd dat verschrik kelijke werkwoord „schijnen"'!)- de Engel- schcn in Italic toch wel successen te boe ken hebben gehad. Dc telegrammen gewa gen - namelijk van .een lang gesprok, dat Mussolini heeft gehad, na het diner, met Henderson en Alexander. En vandaag (Za terdag) zullen Henderson cn Alexander door den koning in audiëntie worden ontvangen. In aansluiting hierop zal nog oen onder houd plaats vinden tusschen Henderson en Grandi, terwijl de deskundigen des morgens hunne gemeenschappelijke werkzaamheden zullen voortzetten. Waarschijnlijk zullen de Engelsche ministers in den middag ver trekken. Over bet resultaat der tot nu toe gsvoerdo onderhandelingen wordt van officieele zijde nog steeds een streng stilzwijgen gehand haafd. Welingelichte kringen doelen echter mede, dat de raceningsvcrschillcn op vele punten konden worden opgelost, zoodat men op een overeenstemming op hedenmorgen kan hopen. Maar hoe die overeenstemming zal zijn cn wat de onderhandelende hoeren hebben besproken, daaromtrent hooren wij niets, hoewel hier toch vraagstukken zijn behan deld, wier publicatie dringend gewenscht is. ZONDAG SLUITING IN ENGELAND. De publieke vermakelijkhe den als plaatselijke keuze. Londen, 26 Febr. (V.D). Vernomen wordt, dat de regeer ing besloten heeft een wetsontwerp aanbangig tc maken ter aan vulling van dc uit 17^6 datecrcnde wet, op gronJ waarvan het Hoog Gerechtshof nog dezer dagen het op Zondag open hebben van een bioscoop onwettig verklaarde. Het wetsontwerp zal waarschijnlijk een soort plaatselijke keuze invoeren, waardoor de plaatselijke autoriteiten het recht krijgen te beslissen, welk soort van publieke ver- make'ijkhcden op Zondag geopend zal mo gen zijn. j' je wel, Doortje, dat je een gelukkig meisje bent met echt liter Eml'r'l Linoleum en een gewreven vloer in je huis. 't Js zoo gèmakkelijk ze V'-rf'!moQl en 2lanzcnd le houden met Mansion en Polisch" VOOR DONKERE HOUTSOORTEN GEBRUIKTE MEN DONKERE MANSION. Overal verkrijgbaar in groote en kleine doozen. N. V, H AN DEL-MAAT SCHAPPIJ RECK1TTS, ROTTERDAM Een drietal plaatsen geheel vernield New' York, 27 Febr (V.D.) De orkaan, die op de Fidji-eilanden hoeft gewoed, heeft, naar thans blijkt, grooter verwoestingen aangericht dan men aanvankelijk dacht. De plaatsen Si&atoka, Lauloka' eb Ba zijn ge heel vernield. Tot nog toe heeft men 2-45 dooden geteld. Een reusachtige stormvloed vergrootte 'den omvang van de ramp. Groote kudden vee werden door de Revva-rivier meegesleurd. Op het spoorwegtraject' Ba— Lautoka werd een personentrein uit de rails geworpen, waarbij talrijke reizigers zwaar gewond werden. Schepen van \'erschillende nationaliteit gezonken Londen, 26 Febr. Volgens een Exchan ge telegram uit Constantinopcl zijn tijdene den laatstcn hevigen storm in de Zwarte Zee zeven stoomschepen vergaan. Parijs.' 27 Febr. (V.D'.) Uit Stamboel wordt gemeld, dat de hevige storm nog on verminderd voort duurt over de Zwarte Zee. Behalve het ltaliaansche s.s. Campi- doglio zijn twee Engelsche schepen cn twee schepen van onbekende nationaliteit op een zandbank geslagen en dooi de kokende zee zoo goed als geheel uit elkaar geslagen Ook liet Duitsche s.s. „Ceres'" is gestrand cn wordt als verloren beschouwd. In de Bosporus brandde een Turksch schip, ter wijl bij Gallipolli een Fransch s.s. is gezon ken. Van de 36 koppige bemanning van het Engelsche s.s. „Wellfield" zijn 22 man te 'S t a m b oei aangekomen. DE HERZIENING DER VREDES VERDRAGEN. Houding van de Belgischo socialisten. Brussel, 26 Febr. (V.D) De commissie van buitenlandsche zaken van de socialis tische partij heeft een rapport uitgebracht over dc kwestie van de herziening van de vredesverdragen, dat in den vorm van een resolutie aan de partij zal worden voorge zegd. Daarin wordt geconcludeerd, dat men den wcnsch inzake herziening der verdra gen n:et alst onuitvoerbaar kan verwerpen Ieder desbetreffend voorstel dient binnen iict kader van den Volkenbond en het pact van Locarno gedaan t.: worden. Het rapport zc-gt verder, dat art. 19 van liet verdrag van Versailles in geen geval herziening der grenzen uitsluit. Een der hoofdgetuigen vermoord gevonden New York,-'27- Febr. (V.D.) Onder lei ding van den commissaris Seabury wordt het onderzoek naar de corruptie 'onder de New Yorksche politic en naar do chantage- praktijken van een aantal hoogero politie ambtenaren krachtig voorgezet. Een der hoofdgetuigen, die omtrent deze praktijken zeer veel bijzonderheden wist cn belangrijke inlichtingen kon geven, was de 32-jarige Vivian Gordon, ambtenaressc, die uit den aard van haar functie met verschillende bijzonderheden op de hoogte was. Vrijdag j.l. zou zij gehoord worden, doch zij ver scheen niet ter plaatse. Thans heeft men in een zeer stil gedeelte van het Van Gort- landt Park haar lijk gevonden. Door mid del van een koord, dat zich nog om haflr hals bevond, had men haar geworgd, waar schijnlijk nadat men haar, toen zij zich op weg- had begeven om baar getuigenis af to leggen, met geweld in een auto had ge drongen „to take for a ride", zooals in het bandietenslang het ontvoeren van personen, die men op een afgelegen plaats uit den weg wil ruimen, in Amerika heet. Opstand naar het Noorden q\ergeslagen New York. 27 Febr. (V.D). Een zuiver beeld van den toestand in Peru is niet mak kelijk le verkrijgen, doordat de regecring de censuur wederom heeft verscherpt. Niet temin wordt officieel toegegeven, dat de opstand ook naar het Noorden des lands is overgeslagen. De regeering te Lima heeft weliswaar naar beide fronten troepen gezonden, doch trachtte niettemin tegelijker tijd door on derhandelingen tot overeenstemming met dc leiders der opstand te komen. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 772.0 te Isafjord. Laagste Barometerstand: 733.7 tc Den Helder en Lcrwick. Verwachting: Matige tot krachtige, N. W. tot Z. \V. wind, meest zwaar bewolkt %of betrokken, waarschijnlijk eenige regenbuien, aanvanke lijk iets zachter in het Noor den, in het Z. weinig veran dering in temperatuur. Langestrsat 49-51 -- Tel. 190 Mooie keuze in ZWARTE WOLLEN en ZIJDEN STOFFEN en in zwart/wit. Stationsplein 6' - Amersfoort ZONDAG 1 MAART Diner f 2.- per Couvert, Huzaren Salade Schildpadsoep Gebraden Piepkuiken Compote gcbaJckcn aardappelen Coupe Mono pole Mokka-Koffie DANSEN ALLEEN VOOR BESLOTEN CLUBS Iedere maaltijd een prettige herinnering De Amersfoortsche Motorhandel brengt l voor 1931 een welke nog nergens zijn verwacht. Eysink in topvorm, IIarlêy-Dayidson de onverwoestbare. Sunbeam de roem der En gelachen, Francis-Bamett. de Engelsche motor welke geen concur rentie kent. 3 Versnellingen, beenschilden, electr. licht en hoorn f 305. Voor motorbestelwagen vraagt in lichtingen NIC. BOVEE. Lavendelstraat 9b 12Tel. 1093. Varkensmarkt. - - Tel. 1309. PIANO- EN 0RGELHANDEL Ook voor piano's het goedkoopste adres. LANGESTRAAT Tel. 341 Uitgelezen collectie zijden stoffen Crêpe georgette, crêpe de chine, crêpe charmeuse, zijden voiles; etc. etc. LUXE- EN BESTELWAGENS VANAF f 1850.- TEL. 780

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1