14 dagen reclame BRIEVEN VANEEN BRABANTSCHEN BOER DÉ EEMLANDEü Buiténlandsch JOH. DE HEER Maandag 2 Maart 1931 Hitgave: VALKHOFF Co. °o° Bureau: Arnhjmscliepoortwal 2a 29e Jaargang No. 206 DE OVEREENKOMST GESLOTEN Briand voldaan fortmann en hehenkamp PIANO- EN ORGELHANDEL WEDEROM DOODENDE MIST DOOR A. A. L. GRAUMANS SS BERICHT L. J. LUYCX ZOON AMERSFÖORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS POSTREKENING 47910 pei 3 maanden voor Amersfoort f 2.10. per maand 10.75. prr week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17V§» Binnenlend franco per post per 3 maanden f 3«-. Afzonderlijke nummers f 0.05. TELEFOON 1NTERC 115 PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regel» f I 05 ener inbegrip vu een bewijsnummer. elke regel mee/ f0 25 Liefdndigheids-advertentito voor de bel ft van den prijs. Kleine Advertentièo „KEITJES bij vooruitbetaling '—3 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plenum f I»—. Bewijsnummer extra 0X& Een accoord le Rome. Gis singen en commentaar van dc Fransche pars. Men is in Rome tot overeenstemming gc- komen wat betreft de bewapening ter zee. en hoewel de inhoud \un het compromis, nog niet officieel bekend is gemaakt, m<ig toch wel geconstateerd worden, dat alle partijen getoond hebben, tol concessies be reid te zijn. Meer dan alle gepubliceerde' cijlers inza ke de tonnage - die bovendien naar do Fransche minister van Marine verklaarde, alle onjuist zijn is van belang het feit, dat men het inderdaad cms is geworden, m- men niet halstarrig op oiern standpunt i* -blijven staan. Mag men dc lhan> biunen- k amend"- berichten geloovcn. dan hoeft vooral Frankrijk belancnjke concessies ge daan, hetgeen ook blijkt uit de ongerust- Vieid, die zich in een zeker <leel der. Fran sche pers openhaal i Dai Briand intusschan accoord gaat met het resultaat der besprekingen, en te-samen .net Henderson aan Grandi een telegram heeft doen toekomen, waarin hij de ltali- aansche regeer:ng dankt voor haar loyale n vriendschappelijke houding, en zich be- iejd vcrklanrl de bereikte overeenkomst i.m zijn regeering ter goedkeuring rooi ie leggen stemt lot voldoening. Do houcliiie dor I ransch-nationalistisclio pers. doet wol ecnigszins denken aan oen kwajongen, die ireds bcgini Ic huilen vóór hij geslagen -..en het is voor de onderlinge verelandhou- ing der volkeren ju l'.urojia maar gelukkig, dal de mresle staatslieden zich door een dergelijk chauvinism.- niet laten leiden. Lu wat is 11U holdijk het resultaat van liet bereikte accoord? l-on pfficieele mede- deeling dienaangaande ontbreekt nog steeds, maar verwacht worth, dal Woens- dóg enkele nadere bijzonderheden gepubli ceerd zullen worden. Het is te begrijpen, dat vooral de Itali sche bladen zich uitputten in gevolgtrek kingen en voorspellingen. "Zoo zouden de bepalingen van liet nieu we verdrag volgens enkele, bladen als volgt luiden: 1c. Frankrijk zal hm aanzien van Italië ;n de totaal-tonaagc superieur hlijv 2c Italië zal in de categorie der torpedo- boot lasers en der lichte kruisers een jets 'magere -.onn.igc krijgen toegewezen dan Frankrijk de. In dc categorie onderzevhooten zat Frankrijk een beduidend gTootero tonnage krijgen. -ie Frankrijk mag eenige aroom *■■•#- schepen vernieuwen en moderntsceren on- le.r voorbehoud, dat deze schepen slechts uilen worden gebruikt voor den dienst tusschen moederland en koloniën. 5e. Voor wat betreft dc ticnduizcndlon- nenkruisers. zullen Frankrijk en Italic een .-ven groot tonnage mogen hébhen. ,5c In d-, algomeene categorie der liul-p- schepen zal Frankrijk voor een -gering doel de meerdere van Italië zijn. \nderziids weet de Times te melden, da le grondslag van hel accoord berust oy hot principe dat. sicclits vervangen zal w ij len de verouderde tonnage, terwijl hoven- dien niet dc voilerl'ge tonneninaat gerera- daceerd zal worden Volgens hot Engelscli Wad zou dus te Rome besloten zijn tot een vermindering van de bewapening ter zee. Duitsche commentaar. Wat betreft de staking van Duitsehland in deze pogingen om tot een compromis te wraken, kwalificeert dc Ivoln. Zeit de in opdracht van Quai d' Orsay gegeven voor stelling in de Temps, als een verdraaien v an de leiten. Daar wordt n.l. gezegd, „do liet noodzakelijk is. dat dc Duitscliei- zich nu eens duidelijk uitspreken ot zij streven i'.iar algemeenc ontwapening tn of zij zi daartoe bereid zijn." De K. citcev-t flaai- oy Miiginot.-10.M1 hij zc.dc, dat r.c huldig inestiuid van ontwapening 11. Dm hlin ie vaste basis voor de. tcgcnwooi digf 011. w-9peiling in Frankrijk betcekent. Het Duitsche blad constateert neg dat r- dert jaren niet zulk een htutelnk telegiam als dat van Briand van Frankrijk naai Home is gegaan. tntusschen na dc opgave van de moeilijk vast ie stel en 111 Iiotvcii het Liigelsch Franscli-lialiaansche vctdra» ,.or Du.tschlal.ci bedenkelijk kon zij.v .Ie lelt dat van Fransche zijd - gewerkt wordt, net zulke opmerkelijke zijblikken naar DuUschland doe. vreezen, dat het verdij gesloten wordt, ten koste van de aanspta- ■een, die de Duitschcrs maken ,.a.v van ontwapening te land De bepalingen omtrent den Ftanschen en Italiaanschen vloot bouw. Parijs, 1 Maart. (H.N.) De Franscli—lla- liaansche overeenkomst is volgens een offi cieel bericht vandaag gesloten. Naar de Fransche bladen op grond van inlichtingen mt liomc melden, moet door dc tusschen Henderson en dc Italiaansche regeering lot standgekomen afspraak aan Frankrijk een iets groofere fonnemaat worden toegekend dan aan Italië, dat echter meer torpedoja gers en lichte kruisers bekomt, terwijl Frankrijk ine er duikbooten zal verkrijgen Voorts krijgt Frankrijk het recht enkele groote slagschepen te moderniseeren onder voorbehoud, dat deze slechts in den dienst tusschen Frankrijk* en zijn overzecsche be zittingen gebruikt zullen worden. Ten op zich te van de kruiser van 10 000 ton worden Frankrijk en Italië geheel gelijk gestold Nadat de besprekingen op het departe ment van builenlandsehe zaken, die van 36 uur dunde beëindigd waren ontvingen Briand en do minister van Marine Dumont do Fransche journalisten en gaven hun vol doening te kennen over de verkregen over eenkomst. De minister van marine verklaar de daarbij, dat alle tot nu toe in de pers gepubliceerde cijfers onjuist zijn. De inhoud van de overeenkomst, kan eerst worden be kend gemaakt, nadat dc Enge 1st he regee- ring zich met dc Dominions in verbinding gesteld cn het \erdrag goed gekeurd heeft. Bovendien moeten ook de Vcreenigde Sta len en Japan op de hoogte worden ge bracht, OVERSTROOMINGEN IN DTJITSCHLAND. Het verkeer gestremd. Schnciil erQU h 1, 28 Febr. (V.D. Dc voortdurende regens hebben de laatste 21 uur bet water dei rivieren aanzienlijk doen stijgen. Op vele plaatsen l reden dé "rivieren huilen hun oevers cn overslroomen weilan den en akkers. De landwegen staan onder water, zoodat het verkeer gestagneerd is. Op het spoorwegtraject Schvverin—Pril- tisch zijn de mils ondevspoeld, terwijl ook in het district Deutsch— Krone grooto over stroomingen gemeld worden Overal staan de kelders onder water. In het district Beusteltin hebben 'aardstortin gen plaats gahad. TREINRAMP IN MAROKKO. Twintig passagiers gewond. Parijs. 1 Maart. (I-I.N.l Zaterdag is vol gene een bericht uit Casablanca bij Otial Aballah in Marokko een reizigerstrein ont spoord. waarbij 20 passagiers gewond wer den. Nadere berichten ontbreken nog. om onze afdecling viiragc. voile, marqui sette nog meer bekendheid le geven, wor den tot 15 maart alle gordijnen 'kosteloos door ons gemaakt en geplaatst, de nieuwe spotgoedkuope prijzen dwingen tot kóopeti en cYwubi.i worden de gordijnen voor u vak kundig gemaakt en door or- kosteloos ge plaatst. Opruiming HAARDEN JAARSWA 20 KORTING. P.Nierop 6uvo£ST». 90Jfcz..28P Varkensmarkt - - Tel 1303 Alleen betere merken. Dertig personen in het Maasdal ongesteld. Naar hei blad Libre Bolgiquo rncldt, dreef Vrijdagavond een nieuwe golf van vergiftigde gassen over dc plaatsjes Til leur ju Schlessin, ten Zuiden van Luik gelegen Ongeveer 30 personen wcrrlen onder ver- schijïisèlen vöft vergiftiging ziek. Dc justitie van Luik beeft zich naar gc r.oeindc plaats begeven, om ren onderzoek in'te stellen. OVERSTROOMINGEN IN HONGARIJE. 18 huizen in gestort. Boedapest.. -'8 Febr. (V' D.) Uit Raai) wordt gemcldt, dat een dor dijken van clo Marcu-rivier op een zwakke plaats is door gebroken, waardoor een groote oppervlakte lands overstroomd is Een aantal plaatsen wordt bedreigd. De laaggelegen deelen van Raab zelf loopen eveneens.gevaar. Er staan 35 huizen ouder water en 18 zijn ingestort. Het verkeer geschiedt in hoofd zaak per vaartuig. DE LEiFZIGER MESSE GEOPEND. Grooto belangstelling uit Ne. derland. Leipzig, 1 Maart. (V.I). lled%n i* de Leipz.gei Voorjaarsniesso geopend. On danks de slochte tijdsomstandigheden heeft men toch goede verwachtingen van deze jaarbeurs. Het aantal exposanten is iets la ger dan het vorige jaar n.l. ongeveer negen luizend Behalve Duitschland zijn op de Mcsst' nog 2i andere landen als exposanten aanwezig, waaronder Nederland. De belang stelling uit Nederland is gmotcr dan hel vorige jaar zoowel wat betreft het aantal exposanten als dc bezoekers Gisteravond zijn uit Nederland twee extra-treinen en he denmorgen is een derde extra-trein aange komen. De Mcssj is thans ondergebracht in 39 MossrpaiCizen in de binnenstad, terwijl op de Technische Mesèe, behalve dc open- lucntexposr.ies nog 1? groote lentoonstel- .ingsballcn bezet zijn. DE IN DEN WERELDOORLOG GESNEUVELDEN. Herdenking te Berlijn. B erljjn, 1 Maart (V. D.) Hiden werden de in den wereldoorlog gosneuvelden her dacht. In dc zaal voor plenaire zittingen van den Rijksdag, welker muren met zwarte doeken waren bekleed werd een bijeenkomst gehoucYm, welke georganiseerd was door het. Volksverbond voor dc verzorging van oorlogsgravcn. In de bank voor de ministers hadden plaats genomen de Rijksministers Dr. Bru lilng, Dietrich. Dr. Curtius, von Guerard en Treviranus. Vele hoogc officieren van hot Berlijnsche garnizoen waren aanwezig. Om twaalf uur kwam Rijkspresident von Hindenburg, begeleid door den president van den Rijksdag Loeb', generaal von Ham merstein, admiraal Raedë'r en den vroegeren Rtjksvveerminisler aan. Het gezelschap nam in dc loge plaats. De aanwezigen verhieven zich van hun zetels en namen gedurende eenigen tijd een stilzwijgpn in acht ter herinnering van de in den wereldoorlog gevallen Duitschcrs. Hef woord werd gevoerd door den voor zitter van het Volksverbond, Dr. Eulen. Do bijeenkomst werd met hst Duitsch land lied besloten. In de wandelgangen huil zich een groep studenten on haic opgesteld. Zij wer den door den Rijkspresident geïnspecteerd. Buiten had zich een ecrecornpagnio opge steld. Op verschillende andere plaatsen zijn eveneens herdenkingsplechtighedon gehouden. SLAPTE IN DEN SCHEEPSBOUW. Aan de Clyde. V. D. meldt uil Glasgow dat de maand 'Y'bruan de donkerste maand zal vormen in dc geschiedenis van den scheepsbouw aan-do Clyde Slechts vijf schepen, tezamen met en inhoud van ongeveer 15.000 ton, liepen van stapel, en slechts twee orders werden ontvangen. Hei vorig jaar in Februari werden bijna d-8000 ton gebouwd. COMMUNISTEN EN NAZI'S. G i 0 gau. 28 Febr (V.D.) Gisteravond "ntstond to Nosswitz bij Glogau wederom een vechtpartij tusschen communisten en Nazi's, waarbij dc politie weer van dc gum mistok gebruik moest maken. Vier perso- nen word gewond, terwijl de politic ver scheidene personen arresteerde. DR. WOLFF IN VRIJHEID GESTELD, Stuttgart, 2 8 Febr. CV. D.) Dr. Friedrich Wolff, die wegens overtreding van dc bekende paragraaf 218 was gear resteerd, is hedenmorgen na storting van en borgstelling van 10.000 Mark voorlpo- l»ig op vrije voeten gesteld. Menie) 'k Hoop nie da zo ui weer op ns reke ning zetten, - op de rekening van 'f „Ön'vei lig Noord-Brabant", jua.n- wemmen ior ons kraanten vol staan over dieön Rottei damschen moord, die ze oj» d n oo.-;éhblik in d'n Bosch aan f uil-puzzelen zijn. Is mee diecn moord zoów gelegen, cl kom nouw vein d n vierden keer veur 'f ti'immenaal. D'n avvekaat Korpko/fic zuuki zóóiaank naar t Recht, da-go-1 mee gin duu velsch gewold meer vinden kunt üji zij« manier liee-t-ic dik gelijk. (io mot r d'n boter maar uitbiaaiën. wa gij Maar bij Trui hoe-t-ie i veur z'n hcele loven ver spuld Giesterenavond zat ten ine rustig ons kraant te lezen. k wiesf van d'n prins gin kwaad. - toen ze, mee V gezicht, wi; van kwaaiigheid zoo ineens zeg: „daar sta- d-'n drukfout in de kraant Tk keek 's over innen bril en zee niko, waant zóóveul sjekurigheid h i k bij m n Trui in al die dertig jaren nooit opgemor- ken. En omda zij ok niks meer zee, was ik op 't lest wel verplicht om te zeggen ..dar, zul-d-oew abonnements-geld terug motten gaan vragen, waant gc betaalt veur goeie waar." Toen bleef ze nog 'n bietje zwijgen. en gaf- ze d'r kraant aan, over de platte buis, wees naar *n pertretje en zee: „kek datte Nouw. k zag er niks biezonders aau. 'n Klein, petieterig, nogal akelig manneke, mee 'n brilleke-n-op en 'n boekentasch onder z'nen orrn. zoo een van: tasch-waar-ga-de- ruee-da-kcareltjc-naar-toe, en daai- sting on der. as ci«:t da samen d'n verdcdigci was in dieên Rpttêrdamschcn-Bosschen moord. M Komkolstie, uf hoe dienen naam dan ok is Ik keek. lus, keek nog \s, las nog 's, schudde m'nen kop en ze- ..ik zie gin drukfout, horrc!" „Dan za'k i oew zeggen" en teen kneep ze d'r oagen 'n biel iLoc: is onmcugclijk dat da kleine keareltj mééster Kopkoffie is, waant aan zo'n manneko kan nooit zonen groot en mond zitten as da ze'm in de kraant uitschilderen. Dus 't is "n drukfout." .Trui pestlc-n-ik: /.óow gei iddeneerd is heel m n trouwacte 'n drukfout. en toer nmico, toén luidde 's wa motten heuren. Dé lilaitcbuis sliug op z'n poolen te beven. Maaj ondt-rlusscben, zoo zoude in oew huis nog keet kunnen krijgen over 'n aandei z'nen grooten mond. Maai ollee, daar gn-g-et nouw nie over 't Ga-d-over dc kusuwcelo mnnier zooas de avvekaten dikkels d'r ambacht opvatten. As "k me-n-eigen nic bedrieg, dan hè'k daar al 's ineoi n briefke over vuil genu-kt, waar mee ik clan maar zeggen wil, da-d et nog a' 's 'nen keer de spuigaten uitlopi mee di:- zwartgetóogdë gasten. Zooas nouw in den Bosch. Toen daar dc weduwvrouw van Laans. dieen vermoorden mensch, die mee al die uitslooverij van d'n avvokaat al veur d'n vierden keer in geuren en kleuren d'ren man ziet vermoo- ren op de rechtbank, bovendien nog den avvocaat verwijten moest, dat ie zoow schan delijk te werk gaat mee de nagedachtenis van d'ren èrmen man Arnico, ik ben maar 'nen hoer, maar is da-d-efc werk van 'neo heer? Da wouw ik oew. dan toch 's gevraagd emmen g'ad Volgens Trui, zouw zooiets d'n grotsten boer van UI venhout nog nie doen en gelijk hee ze „En as ik di t weduwvrouw nvos", hee ze gedreigd -- fk mot oew zeggen, da'k 'nen kouwen kriebel over m'nen rug vuulde gaan cn ongemerkt 's omkeek) „dat dan da kleine keareltie nie veul meer in dc pap gebrokt had k Liet ze 's kalmkes uil-focteren t Is ultij pl ïzieng as gc al vcurint wit, hoe da-d-oc-' aanstaande weduwe v«*ur oew deur 't vuur zal gaan, wa gij ?\s zo 'i tenminste zoo ijd" brengen kan. .,Is da-d-'n soort van 'n .werk. is da-d- n manier van doen, om zo'n mcnsch. da toch al zulke klappen hee gekregen, om zo'n uiejiacli nog meer te verdrieten mee pieken onder 't water van d'ren gestorven mensch Is da-d-'n ongcpermetcerd schandaal, om "nen doojen mcnsch nog clc. kroon van z'n hoofd te halen As—ikdieweduw\rouw -was- Nouw, onder ons gezeed, ami co, dan was cr weinig van 't Komkofke overgeschoten Zoo is Trui nouw: die zouw veur 'nen dooien man nog meer over emmep as veu nen springlevenden*n eigenschap, waar ik t looikc. veur leg tusschen twee hokskes. Maar nogeens: gelijk hee ze t Is n bietje al te kraankzinnig zooas in dit geval „verdedigdwordt. De Rechters deugen nie. D'n Inspecteur van dc plicsie dugt nic. De getuigen deugen nie. De vrouw van t slachtoffer dugt nie. De dochter evenmin. Ja, zelfs 't. lijk dugt nic bij menicr d'n avvokaat. Olleen d n kearel, die 't slachtoffer jaren laank bestolen hee, da's d'n goeie in 't drama. Olleen d'n kaerel die menschelijkenvijze deur iedereen bekeken wordt as d'n moor- denèèr, da's *t heilig boontje. Nimme nouw nie kwalek, amico, is da nouw nie n bietje te veul „goed geloof' bij zo'nen awekaat Ga-g-et nouw maar aan, da zo'nen kaerel alles zeggen mag Tot dn inspecteur toe, die gift ie grust WEERBERICHT 1 Ioogst o Ba rometerst and ?ii6.7 te Akareyri. l.aagstc Barometerstand: 712,8 tc Rost. Verwachting: Zwakke tot matige, later wellicht toenemende, Z. tot Z. O. wind, toenemende be wolking, later weer regen of natte sneeuw, temperatuur om het vriespunt des nachts, later iets zachter. Hiermede brengen wij ter kennis van onze lezers in het algemeen on van den handeldrijvenden middenstand in het bij zonder, dat het Amersfoortsch Dagblad van 12 Maart a.s. een bijlage zal bevatten, wol- ke gewijd is aan de belangen van de win keliers cn van de consumenten. Voor de samenstelling van deze extra-uitgave heb ben wij een keur van medewerkers bereid gevonden, die ieder op hun terrein als vol- 1'onion deskundig beschouwd kunucn wor den. Naast ccn inleiding van onzen burge meester zal deze bijlage o.ni artikelen be vatten van Dr. Joh. Scheurer, secretaris der Kamer van Koophandel. Dr. F H. van der Laan, directeur van den Keuringsdienst voor waren voor hot gebied Utrecht, B, Kramer, voorzitter der afdeeling Kleinbe drijf van de Kamer van Koophandel A. tt, Martens, directeur der MiddenstandSbank D. Snapper, accountant, een expert dec Philipsfabrieken, die over de verlichting der étalages schrijft, benevens van deskun digen op het gebied van étaleeron en recla me maken. Langestraat 49-51 Tel. 190 Onze bekende kwaliteiten WOLLEN KIN DER-KOUSEN zijn belangrijk in prijs gedaald. Daarnaast ontvingen wij een nieuwe kwaliteit. Extra voordeelig. op z'n brooike, dat ic as pliesioman z'n schoolgeld maar trug mot gaan halen. Witte wa-d-ik denk Dal diecn mensch 't menier d'n beklaagd? cn z'nen kammeraad veul te heet aan dü schenen heed geleed Dot ie naar d'n ver dediger z'nen zin 't onderzoek nie beroerd genogt gedaan hee Da d-is mijn gedacht zoo zuutjes aan goworren. En wa Trui zee, zo'n achtergebleven vrouw nog te beléodigen in d'ren vermoor den, man, kek olleen da zouw d'n grotsten kaffer van Uivcnout zo'n mensch nog ni-j aandoen Nceë, ik zou giniien gooien president in n Rechtbaank zijn. Want as 't mijn te doen sting. dan zou ik zeggen teugen zo'n ver dediger van 't recht„beur 's ier, 't is nouw wellekes gewiest; d'r uit mee jouw, wij zul Ion wel onder mekaar uitzuuken." Nouw, as da dan gepermetcerd is, dn d-'nèn verdediger om z'nen klaant in vrij heid tc krijgen, alles doen mag, do.t ze dan n kenon veur d'n dag haalt cn de bajes aan flarren schiet En één ding is zeker Heel 't laaud twy-» feit aan de onschuld van zijnen klaant. Heel 't laand Eiken koor is i» weer opnuuw veroor deciel. Alleen d'n verdediger beweert, h:j alleen teugenovcr heel Nederland, teugen* over justitie en pliesie, da z'nen klaant on schuldig is en daarveur mot volgens hum iedereen, tot 't slachtoffer toe, zwichten Kek 's, veur oew overtuiging uitkomen ia flink. Maar aan dit gevallekc is geen eer. olleen maar oneer te behalen. Hogstens de eer van de lui, die ok wel 's heel goed 'n vrijspraak bij gebrek aau be wijzen kunnen gebruiken. En van zukke klaanten, as ge 't daarvan emmen mot, nouw, dan zou ik aan dio weduwe wel willen zeggen„M'n goeie mensch, trekt oew eigen van zukke beleediging maar niks aan Da tel nie meer mee. Kom, amico, ik schei d'r af. Keb 't mijne d'r is van gezeed en mil velleke is vol. Veul groeten van Trui en as altij gin horke minder van oewen loet a voe 1 PR6, J

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1