DEEEMLANDEü Fa. M. A. Ramselaar JOH. DE HEER Dinsdag 3 Maart 1931 Hitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhomscliepoortwal 2a 29e Jaarganq No. 207 ARGENTINIË VERHOOGT DE TARIEVEN BRAND TE MEXICO-CITY FRANSCH-IT AU A ANSCHE VL00T0VEREENK0MST SNEEUWSTORMEN IN DENEMARKEN DE TOESTAND IN PERU HET AL-RUSSISCHE CONGRES De internationale toestand MENSJEWISTEN PROCES TE MOSKOU BERICHT L. J. LUYCX ZOON SPAANSCH SCHIP GEZONKEN AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maaodeo voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75, per week (met gratia vtrzekerlag tegen ongelukken) f 0.!7*/r Blnnealaod franco per post per 3 maanden f 1-. Ahooderlljke anmmere f OM. POSTREKENING 47910 TELEfOQN INIERC 411 PRIJS OER ADVERTENTIEN v*°1-4 «fl*"'w M «"«srip va» een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25 Liefdodlghclds-advcrtentiCo voor da helft van den prijs. - Kleine Advertentie» JtEITlES' btj vooruitbetaling 5 regels 10 beat. elke regel meer 10 cent, driaaaal plaatsen f 1.—Bewijsnummer extra 0.05 De verkiezingen in Brunswijk. Een aanzienlijke verschniving in de verdeeling der mandaten. Hoewel zij op zichzelf vrij- onbelangrijk zijn, geven de Brunswijksche verkiezingen opnieuw een duidelijk beeld van de verwar ring en onzekerheid, waaraan Duitsch- land momenteel ten prooi is. Het feit dat de extremistische, partijen de laatste jaren in derdaad verbluffende winsten behaalden men denke aan dc verkiezingen voor den Rijksdag, toen de Nazi's hun zetéltal ver veelvoudigden spreekt boekdeelen, want juist in. tijden van crisis en malaise, wan neer het in troebel water goed visschen is, zyn de radicale partijen in hun element. Z. M. de Kiezer, wien het slecht gaat, en die meent, dat de sohuld daarvan rust bij de meer gematigde partijen die hij tot dusver met zijn stom begunstigde, ie licht geneigd :het eens met een anderen heelmeester te probeeren en zoo kan het gebeuren dat de vertrouwde huisdokter wordt weggezonden, en een jong, .vooruitstrevend'maar onerva ren collega wordt binnengehaald, dio wel licht in den' aanvang succes mag boeken maar het.op den duur bij de gehcele familie verbruit! Laten wij thans deze beeldspraak varen en bepalen wij ons tot de Brunswijk sche verkiezingen, dan valt reeds aanstonds te constateeren, dat dc zoogenaamde bur gerlijke partijen een geduchte nederlaag hebben geboekt, terwijl de sociaal-democra ten er evenmin zonder kleerscheuren zijn afgekomen. Van de 208 zetels, die. in do ver schillende gemeenteraden in totaal.te ver deden zijn, bezetten de burgerlijken er tot dusver 105, zoodat zij in volstrekten zin dc meerderheid'hadden. Intueschcn wisteii .zij thans slee-hls ,62 zetels te veroveren, hetgeen een teruggang beteekent van ongeveer 40 De sociaal-democraten hadden .94 zetels, en kom,eri met 72 terug, een vorlies dus van 2ö Daartegenover zijn de communisten cn fascisten 6terk in zeteltal vooruitgegaan. De uiterst-linksche elementen stegen van. 4 tot 21, een reeds niét geringe wipst, maar de uiterst reohtschen, de nationaal-socialisten sloegen'alle records door van 2 op 53 ze tels tb springen (waaronder zes mandaten voor de Stahihèlm). De verkiezing voor de z.g- Kreitsvcrgade- ringen in Brunswijk ongeveer te vergelij ken met de provfrriale staten ten onzent - geeft, het-zelfde beeld- te aanschouwen. Van de 46 burgerlijke afgevaardigden keeren er slechts 21 terug, vnn .de 53 sociaal-democrn- tén kunnen er voortaan 11 een ancien be zigheid zoeken. De nationaal-socialisten klommen van 2 tot 32, dc communisten van 1 tot 7. Vooral van de,zijde der nationaal-socia- listen was de,zc stembusstrijd met groote activiteit ingezet,'als een stormaanval te gen het „rote Rathaus" van Brunswijk. T'u- tusschen blijkt dat dc Nazi's bun wihil in hoofdzaak afhandig maakten aan de recht- rohe partijen, terwijl de soc. democraten hun zetels verloren aan dc communisten. Beziet men de zaaik zóó, dan'blijft de ver houding rechts-links op de meeste plaatsen gelijk. Wel een verschuiving dus, maar geen verandering. Een economisch evenwichtig systeem wil men scheppen. B u enos-A i res. £8 Febr (V.D.) Dc ..Prertea" meldt, dal president Uriburu op zijn reis door de Argentijnsche provincies te Cordoba een rede heeft gehouden, die al gemeen'beschouwd wordt als de aankondi ging van een politiek van hooge bescher mende rechten. Hij zeide o.a.: „Wij zullen onze huidige positie van cco- nomheh onafhankelijk land zoodanig wij zigen dat wij economisch met andere lan den op voet van wederkeerde geliikhercch- tigbeici kunnen wedijveren. Wij willen een tconomirch evenwichtig 6ystcem -scheppen, dat niet slechts-op onze landbouw berust, doch ook op eon ve-lzijdicf- in iustricele oroductie. Tot dit doel zullen door een wij ziging van de geldende tariefbepalingen die Argentijnsche industrieën, die geschikt blijken tc zijn om :n ons bedrijfsleven een stevige kern te vormen, een bescheiden steun krijgen door verhooging van de in voerrechten op deze producten uit het bui tenland tenminste wanneer mag worden aangenomen dat deze induslrieën een vol doen de basis hebben om te gelegenertijd ook zonder protectionniötiscbe maatregelen levenskrachtig te zijn IMMIGRATIE IN DE V.S. TOT TIEN PROCENT BEPERKT. NewYork, 2 Maart (H.N.) Het huis van afgevaardigden heeft vandaag de wet aan genomen, waarbij de immigratie voor de eerstvolgende twee jaar tot tien procent van het thans toegelaten contingent beperkt wordt. Tien menschen in de vlammen omgekomen. New York, 2 Maart (V.D.) Naar uit Mexico-City gemeld wordt, zijn bij een brand in het Theater Principel in totaal 10 rnenschen in de vlammen omgekorpen. De verkoolde lijken zijn later onder puln- boopen aangetroffen. Door den Franschen minister: raad goedgekeurd. Parijs, 2 Maart (H.N.) De ministerraad hechtte vandaag zijn goedkeuring aan de Fransch-Italiaansche vlootovercenkomst, die ten volle bevredigend werd geacht. De inhoud van de overeenkomst zal mórgen worden gepubliceerd. Verscheidene bladen merken naar aanleiding van de thans tot stand gekomen overeenkomst op( dat <cn principieele wijziging in de betrekkingen tusschen Italië cn Frankrijk is g»' -•»- Zij'spreken de hoop uit, dat ook do andere nog hangende strijdvragen tusschen beide landen spoedig op bevredigende wijze ge regeld zullen worden. De linksche bladen achten dc overeenkomst een belangrijken stap op den weg vóór do internationale ontwapening." Waarschijnlijk zal de over eenkomst morgen bij de behandeling der begrooting van buitenlandsche zaken ter sprake worden gebracht door verschillende rechtsohe afgevaardigden. BRAND IN TROTZKI'S HUIS. Zijn bibliotheek vernield. B e-r 1 ij n, 2 .Maart (H.N.) Volgens een be richt uit Konetanthiopel heeft een brand ge woed in het huis van Trotzki óp het .eiland Prinkipo. Het huis werd daardoor geheel verwoest. Talrijke voorwerpen van waarde, de garderobe van het echtpaar, Trotzki's bibliotheek en ook zijn eigen boeken, die van talrijke handschriftelijke aantcckcnin- gen waren voorzien, zijn een prooi der vlammen geworden. Slechts Trotzki's ar chief met zijn omvangrijke correspondentie moet gered zijn. GROOTE OVERSTROOMINGEN. In Hongarije. Boedapest, 2 Maart (V.D.) In Praag en omgeving blijft het hooge water aan houden, zoodat het verkeer per boot moet plaats hebben. Ook uit Noordelijk Hongarije wordt hooge waterstand gemeld. Verschei dene rivieren zijrt buiten hare oevers getre den cn uitgestrekte gebieden staan onder water. DE DOODENDE MIST IN DE MAAS- VALLEI. Slechts een gerucht. B r u s s e 1, 2 Maart (V.D.) In verband met de laatste berichten omtrent nieuwe vergif- tigingsgcvallen in de Maasvallei, kan wor den medegedeeld, dat deze op fantasie be rusten. LE BRIX EN DORET GEVEN HUN RECORDPOGING OP. P a r ij s, 28 Febr. (V D De Fransche vlie gers Le Brix en Doret hebben hedenmorgen tegen elf uur hun poging om met het vlieg tuig ..Trait d'Union" hetwereld-duurrecord cp h"n naam te brengen wegens gebrek ian benzine moeten opgeven In 52 uur en 20 minuten hebben zij 7700 K.M. afgelegd, /ij hadden nog slechts enkele honderden kilometers af te leggen om het record te breken. DE WERKTIJD IN DE BERLIJNSCHE METAALINDUSTRIE. Geen kortere werk lij «l B e 1 ij n. 28 Febr. (V.D.) Het Verbond van Duitsche Industrieelen deelt mede, dat het bericht volgens hetwelk de Berlijnsche metaalindustrie de vijf-dagen-wcek heeft ngevoerd. onjuist is. Met de vakbonden is geenerlei overeenkomst over de invoering \an kolderen werktijd aangegaan. Hierover 's zelfs niet onderhandeld. DE KWESTIE VAN DE KALI- VERSCHEPINGEN. Alle beschikbare ruimten te Antwerpen door Frankrijk aangewend. Brussel, 28 Febr. (V.D.) Naar verluidt heeft de Antwerpsche burgemeester van Cauwelaert te Parijs toezegging gekregen, dat alle beschikbare opslagplaatsen te Ant werpen voor Franscht ka'iverschepingen aangewend zullen worden. De overige kali- verschepingen zouden over Rotterdam ge- 'e.id worden. Ren overeenkomst zou spoedig te verwachten zijn. Vraagt demonstraties van de hieron der genoemde merken. U .verplicht zich tot niets, Eysink, Harley-Davidson, Sunbeam, Francis-Barnett, de motor die geen concurrentie kent, geheel^ compleet met 3 versnellingen, olectr. licht, hoorn cn beenschilden 395. Voor'motorbestclwagen vraagt in lichtingen Amersfoortsche Motorhandel Lavendelstraat 9b 12 Tel. 1093. NIC. BOVEE. Varkensmark t. Tel. 1303 PIANO- EN 0RGELHANDEL Groote voorraad bespeelde instrumenten. LANGESTRAAT Tel. 341 Uitgelezen collectie zUden stoffen Crêpe georgette, crêpe de chine, crêpe charmeuse, zijden voiles etc. etc. Groote vewoestingen aangericht Kopenhagen, 1 Maart. (V. D.) Sedert Zaterdag wordt geheel peuemarken ge teisterd door een zwaren sneeuwstorm, die overal groote verwoestingen aanricht. Op het eiland Seeland ligt do sneeuw op ver schillende plaatsen 3 tot 4 M. hoog. Op tal van plaatsen zijn de telefonische en tele grafische leidingen volkomen vernield. Het verkeer op de meeste private, spoorbanen en op alle eïectrisclic verkeersverbindingen rnoost worden stopgezet, daar de sneeuw metershoog ligt. Op Jutland* en Fuenen heerschen gelijke omstandigheden. De ex- prestrcin Kopenhagen—Jutland, is met 4 uur vertraging aangekomen. Tusschen Aal borg en Kopenhagen zijn de telefoonverbin dingen verwoest. Te Aarhus moest zelfs het tramverkeer wórden stopgezet. Te Randers heeft de sneeuwstorm groote overstroomingen veroorzaakt. In enkele straten staat het water in de woningen 1 M hoog. Te Odense heeft de storm hoog water veroorzaakt. Daar gevaar bestaat voor door breken van den dijk zijn alle beschikbare hulpkrachten ontboden om het gevaar te keeren. Alle treinen van Kopenhagen ver trekken, voor zoo ver zij nog vertrekken, kunnen, met groote vertraging. Reddings colonnes hebben alleen reeds in.de omge ving van Kopenhagen ecnige honderden auto's uit den sneeuw bevrijd. Het vriest en men verwacht nog meer sneuwstor men. Staatspresident Cerro afgetreden Londen, 2 Maart. (II. N.) Volgens een Associated Prcssbericht heeft de Peruaan- sche vloot zich bij dc opstandelingen aange sloten, waarna de cisch werd gesteld, dat de voorloopige staatspresident zou aftreden en een nieuwe militaire regeering gevormd zou worden. De voorloopige staatspresi dent Cerro, die juist een half jaar aan het bewind is geweest, is daarop afgetreden, daar anders een algeraecnc burgeroorlog dreigde. De nieuwe juntaregeering heeft daarop Ricardo Leoncio Elias. den voorzit ter van het opperste gerechtshof, tot voor- loopigen staatspresident gekozen. Hoofddoel blijft het vijf: jarenplan Kofno, 27 Febr. (V.D.) Naar uit Moskou wordt gemeld, hoeft op het Al-Russisch ra lencongres, 'dat heden to Moskou geopend ie de eereto rapporteur, de voorzitter van den raad van volkscommissarissen van Groot-Rusland. Sulimow, een redevoering uitgesproken, waarin hij uitging van de stelling, dat het vijfjaarsplan het hoofddoel blijft van Sovjet-Rusland. De taak van den sovjét het industrieele buitonland ,in te ha len zal worden volbracht. Op tal van gebie den gebeurt dit binnenkort. Zoo zal de ijzerindustrie van Engeland en de mijnin dustrie van Frankrijk en België cn een reeks van andere landen worden ingehaald, terwijl op het gebied van het winnen van petroleum Rusland na Amerika de tweede plaats zal innemen. Hierna ging Sulimow over tot den inter nationalen toestand. De kern van zijn be toog in dezen kwam hierop neer,-dat Rus land in de toekomst zal zorg dragen voor de handhaving van den vrede. Hierna besprak Sulimow bot uitvoeren lrr wei ken van het vijfjaarsplan, waarbij 'i woès op den deels zeer ongunstigen toe- s'.and van de opbouwwerkzaambeden. Het .luurdcr uitvallenvan de bouwwerken, vergeleken bij de ontwerpen is een bijzon der gevaar. Wanneer niet de kostprijs in het derde en beslissende jaar met 12 kan worden verminderd, beteekent dit dat tal van werken niet zullen kunnen worden ge bouwd. Intusschen is het scheppen van éen tv\ecde basis voor zware industrie naast het Donetzgebied, n.l. in den Oeral een taak van het allereerste belang. Qualitatief zijn cle voornemens van het plan ondanks alle inspanning tot dusverre niet doorgevoerd. Op het gebied van den 'landbouw wordt dc generale lijn overal doorgevoerd. EEN STUK EILAND IN ZEE VERZONKEN. Een aardzinking op Lenkas Athene. 28 Febr. (V D.) Een 1Y* K.M. .ang cri 1 K.M breed gedeelte van het Gncksche eiland Leukas, begroeid met olijf- boomen en gedeeltelijk bedekt door wei- and, is plotseling in zee verzonken. Er zijn geen menschenlevens te betreuren en men neemt aan. hierbij te doen te hebben met .en aardzinking van zeer grooten omvang. Op den Peloponesus gebeurde bij het dorp Gumero iets dergelijks Een geheel gedeelte 'an een dorp zakte plotseling vijf meter omlaag, sommice hu.zen werden bcscha- i»gd doch ook bier konden alle ingesloten bewoners gered worden en zijn geen men schenlevens te betreuren. Samenzwering tegen het Sovjet bewind'* Kowno, 2 Maart. (V.D.) Gisteren is t> Moskou het groote proces tegen do Russische sociaal-democraten, die ervan beschuldig.) worden tezamen met de Industriepartij tegen het Sovjet-bewind tc hebben samen gezworen, begonnen. Na voorlezing van de beschuldiging vroeg de voorzitter Schvvei nik of de beklaagden bezwaren tegen de rechtbank hebben. Zij antwoordden ontken nend en bekennen allen, deel uit to maken van de voormalige Russische sociaal-demo cratische partij. Dc openbare aanklagc/ Krilenko, die ook in het Ramsinproces de zelfde functie waarnura, verlangde dagvaar ding van dc volgende getuigen Den leider der Russische Boerenpartt; Prof. Kond rat je w, die zich reeds sedert veer tien maanden in hechtenis bevindt, den bij het proces tegen de Industriepartij veroor deelden Prof. Ramsin en de eveneens ver oordeelde ingenieurs Laritsjef, Gwozdew Nekrassof, en Jeluskof. De voorzitter vroeg; vervolgens den beklaagden of zij een ver dediger wenschten. Twee van de veertien beklaagden verklaren van dit recht gebrui» te willen maken. Als verdediger werdev aangewezen de Moskousche advocaten Kom medow en Braude. De overige twaalf be klaagden verklaarden zelf hun verdediging te.willen voeren. De voorzitter deelde no^. mede. dat het proces geheel openbaar zal zijn, waarna de eerste zitting werd gesloten Onder strenge bewaking werden dc beklaag den naar de gevangenis teruggevoerd. BIJEENKOMST DER AFGEVAARDIGDEN DER RECHTSCHE OPPOSITIE. Algeheele overeenstemming bereikt. Berl ij n, 1 Maart. (V.D.) Van Duit6ch Na tionale zijde wordt medegedeeld: Dc verte genwoordigers der Rijksdagfracties der Na tionaal Socialisten en Duitsch Nationalen hebben heden te Berlijn gemeenschappelijke besprekingen gehouden Ook de u;f do Landvolkpai tij getreden leden waren aan wezig. Bij dc beraadslagingen is algeheele overeenstemming bereikt bij de beoordeeling omtrent het Youngparlement en ten aanzien van de verder te nemen politieke maatro- gelen. DE MOORD IN DEN TREIN. De dader gearresteerd. Brussel. 28 Febr. (V. D.) Dc politie te Luik heeft een 25-jarigen Algeryn aange houden, die bekend heeft den moord op den Hongaarschen handelsreizigers in den snel trein OstendeKeulen te hebben gepleegd. Hij is ook de dader van den eenige weken geleden plaats gehad hebbenden moord. np den Nederlander Rochman, welke misdaad op hetzelfde trajeot is gepleegd. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 764.3 te München. Laagste Barometerstand: 71G.S te Nordöyan. Verwachting: Zwakke tot matige, Z. W. tot Z. W. wind, zwaar be wolkt tot betrokken, waar schijnlijk eenige regen, iets zachter. Hiermede brongon wij ter kennis van onze lezers in het algemeen en van don handeldrijvenden middenstand in het bij zonder, dat het Amersloortsch Dagblad van 12 Maart a.s. een bijlage zal bevatten, wel ke gewijd is aan de belangen van de win keliers en van de consumenten. Voor da samenstelling van dezo extra-uitgave heb ben wij een keur van medewerkers bereid gevonden, die leder op hun terrein als vol komen deskundig beschouwd kunuen wor den. Naast een inleiding van onzen burge meester zal deze bijlage o.m artikelen be vatten van Dr. Joh. Scheurer, secretaris der Kamer van KoophandeL Dr. F H. van der Laan, directeur van den Keuringsdienst voor waren voor het gebied Utrecht, B. Kramer, voorzitter der afdeeling Kleinbe drijf van de Kamer van Koophandel, A. H. Martens, directeur der Middenstandsbank D. Snapper, accountant, een expert der Phiiipslabrieken, die over de verlichting der étalages schrijft, benevens van deskun digen op het gebied van étnleeren on recla me maken. Langestraat 49-51 -- Tel. 190 Onze bekende kwaliteiten WOLLEN KIN DER-KOUSEN zijn belangrijk in prijs gedaald. Daarnaast ontvingen wij een nieuwe kwaliteit. Extra voordeelig. Zeven man verdronken Parijs, 2 Maart. (V;D.) Het Spaansche stoomschip „Comercio Lucra" is tijdens een hevigen storm ter hoogte van Kaap Penas gezonken. Van de bemanning zijn zeven le den verdronken. Een ander schip, dat zich in do onmiddellijke nabijheid van het Spaansche stoomschip bevond, kon tenge volge van den storm, geen hulp verleenem HERVORMING DER HUWELIJKS. WETGEVING. Ween en, 28 Febr. (V.D.) Naar verno men wordt zou de jongste Ministerraad o.a. beslolen hebben met het Vaticaan in onder handeling te treden over de sluiting van een concordaat. De mogelijkheid bestaat. Jat het hier een ontwerp inzake hervor ming van de huwelijkswetgeving betreft, CROOTE BRAND IN EEN ELECTRISCHE CENTRALE. Freiberg, 2 Maarl (V.D.) In de groote centrale brak in het transformatorhuis gis termorgen vroeg een brand uit, die zeer snel cm zich heen greep. De brandweer slaagde erin, uitbreiding van den brand te voorkomen, maar kon niet verhinderen, dat het transformatorhui6 geheel uitbrandde, evenals vijf barakken, waarin ongeveer weehonderd arbeiders waren onderge bracht. Kleeren en andere eigendommen der arbeiders werden eveneens een,prooi der vlommeri. Dicht bij de plaats van den brand hevindt zich een bouwwerk ten behoeve van de centrale. Dit bouwwerk heeft geen scha de ondervonden en ondervindt door den brand geen onderbreking.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1