JOH. DE HEER DE EEMLANDEU Woensdag 4 Maart 1931 Hitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 208 UIT DEN DOOLHOF DER BELASTINGWETTEN Winstuitkeering in den vorm van bonus-aandeclen P.NlEROP nog 10 dagen reclame kosteloos gemaakt en geplaatst fortmann en hehenkamp telefoon 88 -langestraat 63 HET PROCES TEGEN DE MENSJEWIKI AARDVERZAKKING OP DEN PELOPONNESUS VERPLEEGSTERS IN STAKING BERICHT L. J. LUYCX ZOON HET NEDERLANDSCH DER GENTSCHE UNIVERSITEIT AMERSFOORTSCH ABONNEMENTSPRIJS 3 ««Md» voor Amersfoort 1110. per maud I 075. per week (met gratia vtrzekertag tegen ongelukkul I 0.\V/P Binnenland fruco per post per 3 maanden f J.-. Afionderll|ke onmmers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEfOON INTERC 411 PRIJS OER ADVERTENTIEN van I —4 regels f 1.05 act inbegrip van ceo mummer, 1 elke regel mee? f 0.25. Llefdodlgheids-adverteotim voor de belfr van deD prijs. Kleine Adverttntlëo „KEIT1ES" bij vooruitbetaling 1—5 regelt 90 cent. elke regel meer 10 cent, drtesaal plaattco I I.—. Bcwijauomme* cdr» OM 'Als er ooit misbruik werd gemaakt van een rechtsvorm, dan is het van die eener naamlooze vennootschap X. Het vorige artikel besloten wij met de opmerking, dat een „claim" krachtens een beslissing van don Minister van Financiën niet als opbrengst van het effect moet wor den aangemerkt en de waarde daarvan dus niet in het inkomen dient to worden be grepen. Indien een naamlooze vennootschap of commanditaire vennootschap op aandeelen echter aan do aandeelhouders winst uitdeelt in de vorm van zoogenaamde „bonus-aan- déolen" of „bonus-obligaties" (d.w.zaan deelen of obligaties, welke gohoM of voor gedeelto gratis uit de winst worden uit gereikt), moet do waarde hiervan dan als opbrengst van aandeelen worden beschouwd en mitsdien bij het inkomen worden geteld? Of zou men ook hier, evenals bij een uitga- deelde claim, enkel van een vermogonsvêr- mfeerdering doch niet van inkomen moeten spreken? Ja, wij zullen zelfs de vraag onder de oogen moeten zien, of hier wel altijd van een vermogensvermeerdering, van een wer kelijk genoten voordcel, sprake is! Allereerst dan het geval, dat uit dc winst bonus-obligatiën zijn uitgereikt. M.i. bestaat er dan geen moeilijkheid.. De N.V. deelt dan de winst uit in de vorm van een schulderkenning Evenals een tegoedschrij- ving in de boeken der N.V., zooals in het vorige artikel werd besproken, moet deze schulderkenning als opbrengst van het aan deel worden aangemerkt en wel, zooals nader zal blijken, volgens de wet tot het no min aio bedrag der obligatie (dus niet voor de beurswaarde Ij- Niet 200 gemakkelijk is het échter om e>p dit punt teil aanzien van-?eir bonus- aandeel, uitgereikt uit de winst, tot een conclusie te komen! Lot wel, lezor: ik be kijk dezo kwestie nu eerst geheel los van in de wet gegeven regeling, waarin de moei lijkheid, de knoop, doodeenvoudig wordt doorgehakt! Maar het leek vrij interessant voor u om deze kwestie nu ook eens te beschouwen buiten de wet om, zuiver ons gezond verstand raadplegende. Juist ook hierom, wijl zoo menige klacht wordt ver nomen, vooral weer in de laatste tijden, over de in de wet vastgelegde, nu kort ge leden juist weer gehcele herziene regeling, waarin een uit de winst uitgereikt bonus- aandeel als opbrengt van het effect wordt aangemerkt en wel, evenals bij uitreiking van een bonus-obligatie, tot het nomi nale bedrag daarvan (nogmaals: dus niet yoor de beurswaarde!). Nog vindt men herhaaldelijk de opvatting verkondigd, dat de ontvangst van een bonus-aandeel, zij bet ook uit de winst uit gereikt, den bezitter van bet effect eigenlijk in het geheel geen voordeel oplevert! Stel bijv., dat een naamlooze vennootschap een geplaatst en volgestort aandeelenkapitaal heeft van 100.000, verdeeld in 100 aandee len van 1000. Nu is er een winstbedrag van eveneens 100.000 beschikbaar voor uit- deeling en de N.V. wil dit doen in de vorm van een uitgifte van 100 bonus-aandeelen van 1000 aan do aandeelhouders, waar door het maatschappelijk aandeelen-kapi- taal dus wordt opgevoerd tot 200 aandeelen van 1000. Op elk oud aandeel van 1000 wordt dus een bonus tot oen gelijk bedrag uitgereikt „Maar", zoo redeneeren de voorstanders van de in de aanhef van het vorige lid weergegeven theorie, „dit lijkt nu wel heel mooi, doch de bezitter van het oude aan deel wordt or op dezo wijze financieel maar ook geen kruimel beter door: immer;"», vóór de uitgifte had hij één van de 100 aandeelen en dus recht op 1/100 deel van het vermo gen der N.V. en na. do bonus-uitdeelihg heeft hij recht op twee van de 200 aan deelen, dus op 2/200 of (evenals vóór de bonus-uitgifte) nog steeds 1/100 van dat ver mogen! Hij gaat er dus in het geheel niet op vooruit! Enkel de vorm van de eigen dom is anders geworden!" Hoe bedriegelljk mooi deze theorie ook moge schijnen zoo mooi, dat in vroegere jaren, toen dc wet dzze materie nog niet uit drukkelijk had geregeld, zelfs de Hooge Raad haar het hof heeft gemaakt! toch is zij naar mijn oordeel ten ecnen male onjuist! Immers, de houder van een aandeel in een N.V. heeft toch nog maar een zéér voorwaardelijk recht op de daarin opge potte Winsten (de z.g.n. „reserves")! Wat wéét hij. ervap. welke dividendpolitiek .de vennootschap in de toekomst zal volgon?! Hét bestaan van die reserves geeft wel éénige zekerheid, dat wel geregeld dividend zal worden uitgekeerd, maar meer dan deze nog zeer betrekkelijke zekerheid heeft hij ook niet en deze, laatste is het dan ook sjechts, die ip de beurswaarde van het aan deel ie verrekend. Door de uitgifte nu van bonus-aandeclen stelt 'de-N. V. een gedeelte der winst, ter beschikking van de aandeelhouders. Dit winstbcdrag gaat uit hot vermogen der N.V. over in dat der aandeelhouders, zoodat de vennootschap hierover dc beschikking verliest. In wezen bestaat er dan ook geen onder scheid tusschen een winst-uitkeering in de vorm van bonus-aandeelen en die, welke .in baar geld geschiedt! Dit blijkt ook wel hier uit, dat precies hetzelfde resultaat als met oen bonus-uitdeellng kan worden verkre gen, indien een N.V. de winst in geld uitdeelt, en de aandeelhouders voor de ont vangen bedragen niou.we, door de N.V. uit gegeven aandeelen bijkoopen. Niemand zal willenbeweren, dat in het laatste geval, waarin winst gewoon in geld is uitgekeerd, niet van opbrengst van het effect sprake is! En toch gabeurt er in wezen bij uitreiking van een bonus-aandeel uit de winst precies hetzelfde: enkel worden daarbij dc twee handelingen (de winstuitkeering in geld,, ge volgd door koop van ccn nieuwe aandeel) tot éen handeling gecombineerd door dade lijke gratis-uitreiking van het nieuwe aandeel! Ik hoop, dat ik hiervóór een klein steentje heb bijgedragen om een boter, licht te wer pen op een kwestie, die in den laatsten tijd velen bezig heeft gehouden cn die van zoo groot belang is, vooralnu do naamloozo vennootschappen overal als paddestoolcn uit deu grond oprijzen. Ja, als er ooit misbruik werd gemaakt van een rechtsvorm, dan is het van die van de naamlooze vennootschap. Als u daar nog niet van overtuigd zijt, loost u dan bijv. eens het verslag erop na van dc kortgeleden gehouden vergadering der Notarieclo Ver- eeniging en u zult het met mij eens worden! Wellicht schrijf ik daarover later nog wel eens. In ons volgend artikel zullen wij dc wet telijke regeling van. dc hierboven bespro ken matcrio behaDdolcn en, indien do ruimte het toelaat, de bespreking van de' opbrengst van roerend kapitaal tegelijk be ëindigen. DIXI. Gandhi komt tot ovéreenstom- raing met den Britsch-Indl- schen onderkoning. De zout- kwestie thans geregeld- Sinds eenigen,tijd onderhandelden te New Delhi lord Irwm. do onderkoning van Britsoh-ïndlêv en Ganclhi, de leider der In dische nationalisten. Hot doel van deze be sprekingen was de extremistische groep in Indiü, die zich verre had gehouden van de ronde-tafel-conferentie, te betrekken in be raadslagingen, waarvan het doel was een overeenkomst tot stand te brengen tusschen Engeland en g e h c e 1 Indiü. Gematigde Britsch-Indiers, die op dc jongste Londcn- sche conferentie een belangrijke rol hebben gespeeld o.a. sir Tej Bahadoor Saproc traden bij de besprekingen te New Dolhi op als bemiddelaars. Aan het einde der afgeloopen weck kon den de vooruitzichten nu niet bepaald roos kleurig worden genoemd, daar de beide par tijen hardnekkig aan hun eenmaal ingeno men stanpunt bleven vasthouden, maar giste ren deden plotseling berichten de ronde, die een veel optimistischer geest ademden. Zij behelsden, dat de verwachtingen inzake een aanstaand accoord alleszins gemoti veerd waren en dat oen definitieve overeen stemming wellicht een kwestie van een be perkt aantal uren was. Alleen kon men het gisteren nog niet eens worden over het vraagstuk der zoutwinning, maar bij het schrijven van dit overzióht bereikte ons het bericht, dat in den afgeloopen nacht na langdurige onderhandelingen ook laatstge noemd punt op bevredigende wijze is gere geld. Vandaag zal door de instanties, wicn de zaak speciaal aangaat, de aangelegen heid nog even verder worden bekeken en daarna bekrachtigd. Momenteel -beschiikken wij nog niet over veel nadere bizondorheden omtrent het tot stand gebrachte accoord, maar zoovéél schijnt reerls zeker te zijn, dat lord Irwin, na met den Indischen minister van financiën, Schuster, overleg te hebben gepleegd, wel-is* waar het zoutmonopolie der regeering nog niet heeft opgeheven, maar niettemin goed heeft gevonden, dat de kustbewoners in den vervolge zelf bet zout. winnen en daarin handel drijven. In het monopolie is dus nu een -bres geschoten. Niemand zal ontkennen, dat dit. een be langrijk resultaat is, omdat de concessie dor Britsch-Indisohe regeering één der grootste beletselen uit den weg ruimt, dat tot dus ver een '-vereenstemming onmogelijk maak te. Men mag nu aannemen, dat dc Indische nationalisten bevel zullen geven een einde te maken aan de campagne der burgerlijke ongehoorzaamheid, oen der goduchtste wa penen, die Gandhi en zijn volgelingen tegen over Engeland met zeer veel succes, han teerden. Vermoedelijk zal er nu een rus tiger politieke atmosfeer in Britsoh-Indie ont staan cn tevens is thans de weg gebaand voor uitgebreide besprekingen tusschen En geland en Indië, waaraan ditmaal ook wordt deelgenomon door de congrespartij, die te Londen, gelijk wij boven opmerkten, schitterde door afwezigheid. De verzoenings gezindheid heeft het tenslotte van alle an dere overwegingen gewonnen en de hoop ie thans gewettigd, dat Gandhi en de zijnen hun ernstige medewerking zullen verlee- GASFORNU1ZEM Junker en Ruh Ktippersbusch. éavojBsr/j. QOJisi~268 Varkensmarkt. - - Tel. 1303 PIANO- EN 0RGELHANDEL Wl) bevredigen U in ieder opzicht. om nog meer bekendheid te geven aan onze pracht .sorteering vitrages, voiles, marquisettes eta worden tot 15 maart alle goederen door ons vakkundig onze lage prijzen en ruime keuze dwingen tot koopen. staalcollecties worden gaarne op zicht ge zonden. tegenover de krommestraat nen, nu het erop aankomt, de constitutie voor het dominion Indië tot iEfhizondcrho- den uit to werken; Het spreékï vanzelf, dat Ganclhi lang zal hebben geaarzeld, voordat hij toestemde in de opheffing van de cam pagne der burgerlijke- ongehoorzaamheid, Omdat hot geweldig veel.moeitezal kosten, deze actie tot nieuw leven te.wekken, wan neer er bij de besprekingen tusschen dc par tijen eens een kink in de kabel mocht, ko men. Gandhi schijnt echter vol vertrouwen to zijn; dat er geen ernstige moeilijkheden meer zullen 'rijzen, een vrtrouwen, dat on getwijfeld in -belangrijke mate bij zal dra gen tot het troffen van schikkingen, die zoo wel Engeland als de Indische nationalisten kunnen bevredigen. Voortzetting van het getuigenverhoor Kof no, 2 Maart (V.D.) Tijdens het ver der verloop van het proces tegen de Mensjo: \viki werd beklaagde Scher gehoord, die verklaarde, dat hem bij zijn onderhandelin gen met Ahramovvitsj te Berlijn gezegd is, dat niet alleen de Russische sociaal-demo- Craten, doch ook de tweede international© den val van het Sowjetbewind wen9chten. In aansluiting hierop werd beklaagde Ber- lachi gehoord, die vanaf 1924 een prominen te positie bekleed heeft bij de Russische Staatsbank en die verklaarde, dat hij tijdens zijn in opdracht van den Sovjet onderno men reis naar Amerika toevalligerwijze ver scheidene besprekingen gehad heeft met den leider der Russische sociaal-democratie in Amerika, Nikolaiowski. Op zijn terugreis heeft hij te Berlijn een onderhoud gehad met A. en van hem aanwijzingen gekregen over den strijd tegen den Sovjet. Beklaagde Petunia schilderde vervolgens de organisa tie der sociaal-democraten in Sovjet Rus land en legde er hierbij den nadruk op, dat men vooral moeite gedaan heeft de orga nisatie op, hot platteland uit te breiden. Vooral hééft men getracht Trotzki te steu nen in zijn strijd tegen Stalin. Na een korte pauze werd vervolgens oen publicatie van Russischo sociaal-democra ten in den „Vorwaerts" te Berlijn voorgele zen, waarin de betrekkingen met de groep van samenzweerders ontkend werden en waarin de geheele aanklacht een verzin sel genoemd wordt. Ook een telegram van gelijke strekking, dat A aan den officier van Justitie.gericht heeft, werd voorgelezen. De beklaagden verklaarden hierop, dat deze poging der Russische sociaal-democra ten, die ziqh in het buitenland bevinden, om zich van hen los te maken, een verraad be- teekont. HET ENGELSCHE MINISTERIE. Lees Smith minister van onder wijs. Londen, 2 Maart (V.D.) De koning heeft de benoeming van H. B. Lees Smith, Post master-general, tot minister van onderwijs en van majoor C. R. Attlee, kanselier van Lancaster tot Postmaster-general goedge keurd. Athene, 3 Maart. De aardverzakkin- gen op den Peloponnesus duren voort. Bij het dorp Bissia is de aardo over een opper vlakte .van vier vierkante kilometer ge daald. In het dorp-Koenina zijn 350 huizon bijna geheel verwoest. Tot nu toe bekend zijn acht personen zwaar gewond, boven dien zijn er talrijke licht gewonden. Drie andero dorpen zijn niet minder dan vijftig tot tweehonderd meter in de diepto gezon ken. Onder de bewoners ontstond begrijpe lijkerwtjze een groote paniek. Zij kampee ren onder den vrijen hemel. Ongemotiveerd ontslag van een huishoudster Londen, 3 Maart. (V.D.) Gisteren heeft zich te Middelborough het ongewone geval voorgedaan, dat 38 verpleegsters van het Northbriding ziekenhuis in staking zijn ge gaan als protest" tegen een volgens hen on- gemotivoerd ontslag van de huishoudster. Nadat zij het werk hadden gestaakt ver klaarden zij, toen zij met ontslag werden gedreigd, het ziekenhuis te zullen verlaten. Het gerucht van de staking was in bet stad Je spoetlig bekend en een menigte van dui zenden menschon verdrong zich voor het ziekenhuis en belemmerde het verkeer, toen de verpleegstertjes het ziekenhuis ge zamenlijk verlieten, luide toegejuicht door het publick, dat dadelijk partij voor de staaksters had gekozen. Enkele vrijwillige verpleegsters, die waren opgeroepen om het werk van het stakend personeel over te ne men, werden, toen zij zich naar het zieken huis begaven, door de menigte verontwaar digd hegroet met het woord „blackleg", het Engelsche scheldwoord voor „onderkrui per''. VERVALSCHING VAN OUDE LEENINGEN Dresden, 2 Maart (V.D.) Reeds gerui- men tijd geleden is gebleken, dat verschil lende personen zich na het inwerking tre den der wet op hot aflossen van oude lee ningen, die het gevolg was van hot einde van den inflatietoestand in Duitschland schuldig hadden - gomaakt aan het verval- schcn der oude deviezen en obligaties, die door hen werden ingewisseld waardoor het Rijk voor groote bedragen werd benadeeld. Thans heeft de recherche te Dresden weder om soortgelijke ontdekkingen gedaan. Een groote groep personen hoeft zich schuldig gemaakt aan vcrvalsching van oude leo- ningbewljzen waardoor verscheidene steden en provincies in Duitschland belangrijk zijn benadeeld, waaronder in de eersto plaats Dresden, Leipzig, Berlijn, Hamburg. Dussel- dorf, Munster en vele andere plaatsen. Ge bleken is, dat dc oude waardepapieren vooral werden uitgevoerd naar Holland waar de vervalsching plaats vond. Ook. met oude papieren van China, Mexico, België en Roraenië zouden dergelijke vervalschingen- zijn gepleegd. De stad Dresden schat de geleden 60hade op 38.000 Mark, Leipzig op ongeveer 120.000 Mark. FRANKRIJKS BUITENLANDSCHE POLITIEK. De begrooting ln de Kamer. Parijs, 3 Maart. (V,D.) De Fransche Kamer begint heden met de behandeling yan de begrooting van Buitenlandsche Za ken. In het rapport van den rapporteur van bui tenlandsche zaken zijn alle belangrijke kwesties van Internationale politiek aange roerd. In het rapport wordt oun gezegd dat, om de belangen van Frankrijk te bescher men, naast de veiligheidsmaatregelen ook de uitbreiding der internationale betrekkin gen noodzakelijk is. Te Geneve moet men een program opstellen, dat rekening, houdt met de wenschen van alle volken, opdat de herinnering aan den strijd van het verleden zoo spoedig mogelijk op den achtergrond raakt* De niouwe internationale denkbeel den van Briand, Herriot, Tardieu. Loucheur en Painlevé zijn daarom bizonder merk waardig, omdat zij de volken ondanks de bestaande moeilijkheden tot samenwerking tc Geneve brengen. Het verdrag van Locar no, het Kellogg-pact en de Vereenigde Sta ten van Europa zijn thans meer dan ideeën, het zijn economische mógelijkheden, waar- me men thans rekening moet houden. EUROPEESCHE LANDBOUWBANK Parijs, 2 Maart (H.N.) De voorbereidin gen voor de stichting van de Europeesche landbouwbank zijn volgens een der Fran sche bladen zoo goed als afgeloopen. De bank zal te Zurich of te Amsterdam wor den gevestigd, en niet, zooals oorspronkelijk het voornemen was, te Bazel. De Bank zal waarschijnlijk haar bedrijf beginnen, zoo- dra de financieele commissie van den vol kenbond haar toestemming zal hebben ge geven* WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 7G8.S tc Yan Mayen. Laagste Barometerstand: 750.3 te Valentia. Verwachting: Zwakke tot matige wind, uit O. richtingen, meest licht tot half bewolkt, weinig of geon neerslag, iets zachter overdag. Hiermede brengen wij ter kennis von onze lezers in het algemeen en van den handeldiijvenden middenstand in het bij* /onder, dat het Amersloortsch Dagblad van 12 Maart a.s. eon bijlage zal bevatten, wel ke gewijd is aan de belangen van de win keliers en van do consumenten. Voor de samenstelling van doze extra-uitgave heb ben wij een kenr van medewerkers bereid gevonden, die ieder op hun terrein als vol- komen deskundig beschouwd kunnon wor den. Naast een inleiding van onzen burge meester zal deze bijlage o.m artikelen be- vatton van Dr. Joh. Soheurer, secretaris der Kamer van Koophandel, Dr. F H. van der Laan, directeur van den Keuringsdienst voor waren voor hel gebiod Utreoht, B. Kramer, voorzitter 0er afdeoling Kleinbe drijf van de Kamer van Koophandel, A. H. Martens, directeur der Middenstandsbank D. Snapper, accountant, een expert der Philipsfabrieken, die over de verlichting der étalages schrijft, benevens van deskun digen op het gebiod van étaleeren en recla me maken. Langestraat 49-51 -- Tel. 190 Op herhaalde aanvraag namen wij in voorraad ZIJDEN ONDERJURKEN met ronde hals maat 54 en 56 met bijpassende directoires in alle kleuren. Professorale stijlbloempjes op de Vlaamsche colleges verzameld. v Het studentenweekblad „Den Uyl" heeft een paar stijlbloempje geplukt op de Vlaam sche colleges te Gent. Prof. Golle. „De Vaderheid'' (vaderschap). „Het stof van mijn cursus". Prof. de Beule: „Het gelljkgewicht (even wicht) voetende op een drljpikkel". Prof. Van Houte: „den Indischen handel die over de Mid- delhandsche zee vaarde". „de kloosters werden afgeplunderd". „Vasco de Garaa landde aan de Kaap de Goede Hoop, omsingelde hem en bereikte land''. „Meubels en standbeelden zijn sprakeloos, maar wij moeten ze doen spreken". „Die beweging is een afkooksel der Re naissance''. „Bij het uitbarsten der Renaissance ston den vier snaren op 't springen. Ik begin met de eerste snaar uit te leggen „De keizer van Rusland en Napoleon kwamen bijeen op een vloot tgelach).». ja wel, un radeau". Prof. De Stella: „Er komt een verlamming van de fanal", „Waar gebeurt de hemorragie? Meestal in de artère sylvienne". „De hemorragie in de capsule interne'*. Prof. Willem: „Ik ben warm, open de venster effekes**,. „Zoo hebben we van die cel drie andere van de andere'*. „Reeds is daar de bij aanwezig, maar ze ziet bleek en wit". „Takken die bladluizen 6teunen-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1