Fa. M. A. Ramselaar Donderdag 5 Maart 1931 Hitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 209 DEENSCHE BADPLAATS VERWOEST DE MOEILIJKHEDEN OP MALTA HET FRANSCH-BELGISCH VERDRAG Scherpe uitlatingen van Ward Hermans GANDHI WORDT HET EENS MET LORD IRWIN Bijzonderheden omtrent de regeling L. i. LUYCX ZOON DE OPPOSITIE VAN HET H00GERHUIS HITTEGOLF TEISTERT BUENOS-AIRES GEMASKERDE R00VERS IN ACTIE AtiERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 «"""dei vo°' Amersfoort f 2.101 per maaod f 0.75, per (met grxtti verzekertmg tegen ongelukken) f 0.174/» Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummer» f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG «IJ TYtf T? VfT A \mün PRIJS DER ADVERTENTIEN ,"4 "S"* 05 inbegrip V» oewiiwummtr, I II r I f\A f I .AA I I elke regel meer f0.25 L(efdadlgheldj-«lv.rtenilfn «/oor d. 41»* 't-U*1 UJW v.iv urviuiiunpn lu.vouvïlltljllto VWI UI helft van den prlj». Kleine Advertenties «KEITJES" bi) vooruitbetaling —5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatjes f I.—. Bewijsnummer extra OjOS Nogmaals het accoord van Gan dhi met den onderkoning. Goedgekeurd door de congres- partij. Nog steeds trekt algemeen de aandacht het feit, dat Gandhi, de Britsch-Indischo nationalistische leider, zich mét de Engcl- soh'e regeering heeft verzoend. Belangrijk is tevens, dat de executieve commissie der Indische nationalistische partij met algo- meene stemmen heeft goedgekeurd hetgeen tussclien Gandhi en lord Irwin is overeen gekomen. De overeenstemming, die thans is bereikt, zal natuurlijk bijdragen tot den terugkeer van normale toestanden en vooral in han delskringen te Bombay en elders herademt men weer, omdat nu do voorwaarden zijn geschapen voor een aanmerkelijke verbete ring in het zakenleven. Dit had de laatste jaren als uitvloeisel van de politieke on rust, die het gevolg was van de levendige actie der Indische nationalisten, geducht geleden. Nu de vrede is gesloten, zullen allerlei maatregelen worden genomen, die bevordc- lijk zijn voor het herstel der normale toe standen. In de eerste plaats komt er een einde aan de burgerlijke ongehoorzaam heid en de onwettige zoutwinning zal even eens worden gestaakt. Alleen de kustbe woner zullen het recht hebben zelf zich zout te verschaffen, zoodat het mecrcn- deel der Indiërs öok in den vervolge zich van het regeering>zout zal moeten bedie nen. Hét monopolie, dat Engeland op dit stuk van zaken bezit, blijft dus gehand haafd en Engeland zal dus slechts een klein gedeelte der inkomsten uit dezen hoofde behoeven te derven. Het hinderlijko po6ten en de boycot zullen eveneens 'n stuk verleden worden. Natuurlijk moeten nog verschillende on derdeden nader worden uitgewerkt. Amc- rikaansche telegrammen stellen het voor, dat er nog al ernstige moeilijkheden be staan, wat betreft hat vraagstuk van de politieke gevangenen en dat van de terug gave der inbeslag genomen eigendommen en der geldboeten, waartoe tal van perso nen zijn veroordeeld, die een leidende rol hebben gespeeld bij de ongehoorzaamheids- campagne, doch men mag aannemen, dat ook te dezer zake de wrijving spoedig zal verdwijnen. Beide partijen tocli zijn v n goeden wille én het erop aansturen, dat alles te niet wordt gedaan, wat herinnert aan den jóngsten strijd der Indiërs tegen het Britsche gezag. Vandaar ook. dat Gandhi tenslotte goed heeft gevonden, dat, geen nader en uitgebreid onderzoek wordt in gesteld naar de houding, die de politic te genover verschillende nationalisten heeft aangenomen. Over doze zaak zal verder worden gezwegen, teneinde geen nieuwe verbittering te wekken. - Thans zal met den opbouw worden be gonnen en zal worden overwogen op V wijze de ronde-tafel-confcrentie, waaraan thans do nationalisten eveneens zullen deelnemen, op de beste wijze en mét de meeste kans op succes kan wórden voort gezet. De congrespartij bereidt reeds nu het programma voor, dat een punt van bespre* king zal uitmaken op-de volgende, confe rentie, die niet te Londen zal'worden ge houden, doch in Indië zelf. Dc extremisten onder.de nationalisten zijn wel-is waar niet geheel tevreden met den loop, clien de zaken hebben genomen,'docli Gandhi heeft ec-n zeer groote meerderheid achter zich en reeds nu heeft het congrcsbestuur allen mo gelijken steun toegezegd. Niet in de laatste plaats mag de Labour- legeering geluk worden geweiisclit met het. oucces, dat zij heeft behaald. Trouwens: zij is de laatste jaren in menig opzicht nog al fortuinlijk geweest. Zij heoft niet alleen het initiatief genomen voor dc beperking der Engelsche, Amerikaanschc en Japausche vloten» doch aan haar activiteit is het te vens te danken geweest, dat Frankrijk en Italië op maritiem gebied nader tot elkaar zijn gebracht, waardoor de mogelijkheid wordt geschapen, dat beide laatstgenoem de mogendheden zich bij het Londenschc vloottractaat aansluiten, hetgeen een zeer gunstigen invloed zal hebben op de groote internationale conferentie in 1932, die van den Volkenbond utgaat en die tot taak zal hebben een beLangnjkc vermindering der bewapening op het gebied van dc vloot, het landleger en de luchtmacht tot stand te bréngen. Aan de tactiek en politiek van Macdonald en.diens medewerkers is bet to danken, dat Britsch-Indiö mot volkomen van Engeland wordt losgerukt dat was steeds het. ide aal der uiterste nationalistische groepen rpaar deel blijft uitmaken van het Brioche imperium, binnen welk kader Indié den sta tus van een dominion zal verwerven, het geen beteekent, dat het practisch vrijwel onafhankelijk zal zijn. MINDER WERKLOOZEN IN ENGELAND. Londen. 4 Maart. H.NO Het aanta' werkloozen in Engeland is in de derde-week van Februari met 1:3554 verminderd tot 2,617,658, welk cijfer 1.078,398 hooger is dan voor de overeenkomstige week van verle den jaar. Door een hevigen springvloed. Kopenhagen, 4 Maart (V.D.) De bad plaats Juelsminde aan het Kattegat is door een krachtigen springvloed volkomen ge ïsoleerd. In de plaats zelf zijn vreeselijke verwoestingen aangericht. Schepen, welke in de haven werden losgeslagen, liggen in de straten van de stad. Gedeelten van zo merverblijven werden ver het land ingc- spocld. Do'bewoners moesten zich in vei ligheid brengen óp de hoogste verdiepin gen v^n hun huizen, soms zelfs op de da ken, vanwaar zij later met booten werden afgehaald. Discussies in hét Hoogerhuis. Londen, 4 Maart. (II.N.) In het Hoo gerhuis heeft gisteren een debat plaats ge had over den toestand op Malta, waar, zoo als bekend, de grondwet buiten werking is gesteld in verband met de tusschen dc En gelsche regeering en dc katholieke kerk be staande spanning. Lord Strickland beklaag de zich over de houding van de geestelijk heid en somde Verschillende grieven op Zoo deelde hij mede, dat de sacramenten onthouden zijn ;tan dames, die lid waren geworden van een door lady Strickland ge stichte niet-politieke club. Tevens werden de sacramenten geweigerd aan allen, die tot de constitutioneele of de arbeidersclub behoor den. (Jok beklaagde hij er zich over. dat uit Italië gelden naar Malta gezonden zijn om de anti-F.ngelsche beweging te steunen. Na mens de regeering verklaarde lord Pass- field, dat de ministers door hun houding (Ie taak van den Engelse tien gouverneur bo* moeilijk^ hebben en het V'aticaan dc pogin gen om norfnalc toestanden te herstellen, beaft bemoeilijkt. De regeering zal den gouverneur steunen. Een regoeringscornmissie is naar Malta gezonden om een onderzoek in te steil enen Voorstellen te do.cn, op welke wij ze de constitutioneele toestanden weer her steld kunnen worden DE GRONDWETSWIJZIGING IN POLEN Bezwaren der Duitsche minder heid. Warschau, 4 Maart (H.N.) Volgens de regeeringsbladen zal maarschalk PilsoedMci eersl begin Mei van Madeira naar War schau terugkoeren, zoodat voor dien tijd geen reorganisatie van het kabinet te wach ten is. In den landdag heeft de vertegen woordiger der Duitsche minderheid zich tegen dc voorgestelde grondwetswijziging verklaard. Hij verklaarde, dat dc Duitschers in Polen 'geen aanleiding Hebben Om oen wijziging van de thans' geldende democra tische parlementaire grondwet van Polen te verlangen. Zijwenschén slechts, dat de bepalingen beter dan tot nu toe ten uitvoer worden gebracht Een grondwet, die alle macht in, handen van één persoon leert, biedt niet dc noodige waarborgen voor de bescherming van de rechten der staatsbur gers en voor dc handhaving van de gelijke rechten van alle nationaliteiten. Een derge lijke grondwet kan een ernstig gevaar voor de bevolking worden, die daardoor in de medewerking aan dc staatsleiding verhin derd worden. PROF. EINSTEIN OVER DIENST WEIGERING. Chicago, 4 Maart (V.D.). Op zijn door reis van Passadena in California naar het Oosten heeft prof. Albert Einstein, tijdens een kort verblijf te Chicago, voor een ver-, gadering van-ongeveer vier honderd paci fisten een rede gehouden, waarin hij o.a. verklaarde, dat een oprecht pacifist onder alle omstandigheden zou moeten weigeren de wapens te dragen of tc hantëcren voor de verdediging van zijn vaderland. MENGELBERG NAAR BRUSSEL. Uitvoering van Bach's Matthaus- Passion. Brussel, 3 Maart. Tel. Na het Pliil- harmonisch orkest uit Berlijn en het Or chestra Sy.mpbonique uit Parijs, dat d<?or Pierre Montcux gedirigeerd wordt, te heb ben uitgenoodigd. zal dc Société Philhar- monique alhier op 19 April o.s. dr. Willem Mengelberg als haar ga6t ontvangen. Hij zal Bach's Matthaus-Passion dirigee- ren, uitgevoerd door dezelfde krachten als die bij de uitvoering in het Concertgebouw optreden. DE GRONDWETSHERZIENING VOOR DEN SJEM. Warschau, 3 Mrt. (V.D). Op de agenda van de sejmzittting van heden stond slechts één punt, n.l. het voorstel van het regee- LANGESTRAAT Tel. 341 Uitgeïezen collectie zijden stoffen Crêpe georgette, crêpe tfe chine, crêpe charmeuse, zijden vo*les etc. etc. ringsblok tót herziening van de bestaande grondwet. De debattep wérden geopend d°or den vice-voorzit ter van liet rcgccrfngsblok, «if gevaardigde Jepdrzejewiqz, dic cr op wees, dat Polen, een grondwet Miooüig beeft, die volkomen beantwoordt aan da 'geografische en politieke noodzakelijkheden. Met huidige voorstel is opgesteld op verlangen Van staatspresident Pilsocdski. Als tweede redenaar trad op prof. Ma-' kowskij de opsteller van dc voordracht, wel ke hij verdedigde. Als eerste spreker der oppositie ver klaarde uit haam van dc verpejiigdc boe renpartijen afgevaardigde Rüg.' dat dc boe renpartijen tegen bet' grondwetsontwerp zouden stemmen. De overige oppositiere- df naars gaven uiting aan hetzclldc voor nemen. Minister Hijmans verdedigt in de Kamer de militaire over eenkomst. Brussel. 4 Maart (ILN.) Hymans, de minister van buitenlandschc zaken, heeft vandaag in de Kamer gesproken over de militaire overeenkomst met Frankrijk van September 1920, waarop, zooais bekënd den laatston tijd veel kritiek wordt geoefend, vooral van socialistisch*) zijde, waar men deze overeenkomst overbodig acht sedert bet pact van Locarno en liet Kellogg-pact lot stand zijn gekomen. Hijmans wees er op, dat do militaire overeenkomst met Frankrijk gesloten is in een tijd, toen Bel gië, aangezien andere waarborgen ontbra ken, toenadering tot Frankrijk riöodig had, Ge overeenkomst is van zuiver militairen aard en het is onzin en onjuist tc spreken van een bondgenootschap, waardoor de Belgische politiek in het vaarwater van de Fransche komt. Dc overeenkomst is ook n.et in .strijd met het pact van Locarno, want ook. dit pact spreekt van wederzijd- öchc hulp bij een eventueelen. Duitschen aahvAI. Het pact van Locarno is duidelij ker en plechtiger dan de Fransch-Belgisch© overeenkomst, welke geen verdrag in den eigenlijken zin des woordsis. België voert con. vredespolitiek, doch zoolang de ont wapeningsconferentie geen redelijke oplos- ng heeft- gebracht, moet een staat, die in dc toekomst ziet. op alle mogelijkheden voorbereid zijn en zijn grenzen besehermen. Hijmans besloot niet den wcnsch, Int hst door Briand op den voorgrond gestelde ideaal van den Europeeschen vrede voor België verwezenlijkt zal worden. Ward Hermans heeft hij het debat over de begrooting van buitenlandschc zaken zich scherp uitgelaten over de buitenland schc politiek van België, die z.i. verkeerd is geweest. Hij verlangde, dat België zal opkomen voor een herzien van het Ver drag van Versailles en bet Young-plan, dat in Eu pen en Malmedy een volksstemming zal worden gehouden en al naar de uitslag uitvalt deze gebieden c-entueel aan Duitschlnnd teruggegeven zullen worden om tot een definitieve verzoening rnet Duitschland te komen. Hij ontkende, dat- van Duitsche z4ijde gevaar voor oorlog dreigt.. Duitschland wordt zelf door de re volutie bedreigd en denkt niét aan oorlog. Daarom moet het militaiie verdrag met Frankrijk, waardoor België ongetwijfeld aan Frankrijk is gebonden, worden opge zegd. EEN RUMSCHOENER GEZONKEN. New Y o r k, 4 Mrt. (V.D.) De 150 voets- sehoencr John Manning, één der beste sche pen van de geheime combinatie van rum- smokkelaars, welke schoener gestationneerd was te Halifax, is op geheimzinnige wijze gezonken, met een voorraad van 7000 kisten likeur aan boord. De gelieele bemanning kon gered worden. Terwijl de schoener yoor de ku6t kruiste, zou het schip plotse ling op nog onopgehelderde wijze lek zijn gesprongen en gezonken. Londen, 4 Mrt. (V.D.) Uit New-Delhi wordt g»meld. dat dc besprekingen tusschon Gandhi en den onder-koning lord Irwin Dinsdag den geheelen avond hebben ge duurd; pas laat in den nacht, Woensdag morgen tegen half twee, werd overeenstem ming bereikt Hoevvó] de juiste voorwaarden nog niet bekend zijn, schijnt Gandhi zich bereid te hebben verklaard do burgerlijke ongehoorzaamheidscampagnc to staken, waar tegenover de onder-koning eveneens belangrijke concessies heeft gedaan. Het maken van zout, dat tot nog toe een mono polie van het gouvernement was, zal voort aan worden toegestaan aan do bewoners van de kust-streken: Het wegens belasting- weigering in beslag gnomen land zal den eigenaars worden .teruggegeven. Hot recht van vreedzaam pasten wordt erkend. Ook dc in beslag genomen eigendommen van 't congres worden teruggegeven. Zijnerzijds zou Gandhi hiertegenover hebben afgezien van zijn cisch van een openbaar onderzoek naar het optreden r dor politie bij.de natio nalistische demonstraties. In Engelsche kringen in Indië Oefent men scherpe critick op ,de overeenkomst betref fende het zout maken. Men acht het onmo gelijk den kustbewoners het maken van zout toe te staan cn hrV den bewoners van het binnenland tc verbieden. Londen, 4 Mrt. (H.N.) Volgens een be richt uit Bombay bepaalt dc tüsschen clen onderkoning en Gandhi gesloten overeen komst, dat het Al-Indische congres eerst het volgende jaar zal bijeenkomen. Gandhi zal de campagnp tot het overtreden van de wet striken. De tc Londen begonnen Kn- gelsch-Indischc conferentie zal in Ihdië worden voortgezet en het Al-Indische con gres zal aan dé beraadslagingen deelnemen. ONTSNAPTE LEEUWEN. De dierentemster aangevallen. Tn het 'Oost-Vla amséhc dorp Watervliet, vlak bij dé Netlerlandsche grens, zijn, vol gens de N.R.C., twee leeuwen van dc me nagerie Franco-Beige, óp hot oogenblik, dat de avondvoorstelling zou aanvangen, ont snapt. De dieren waren er in geslaagd een gat te maken in den bodem van hun kooi en daarlangs de straat te bereiken. Op het dorpsplein ontstond een geweldige paniek en alle zich daar bevindende personen vluchtten hals over kop de huizen binnen. De leeuwen waren inmiddels in.een weide terecht gekomen cn hadden zich achter een paar stroomijlon verscholen. De dierentem ster trachtte vruchteloos de dieren te van gen: .één der leeuwen beet haar in de wang en rukte haar een oor af. Ten slotte moes ten gendarmen ontboden worden, die de leeuwen niet geweerschoten afmaakten. DE NATIONALITEIT VAN DE GEHUWDE VROUW. New-York, 4. Maart. (V.D.) Do senaat cn het Huis van Afgevaardigden h'cbbou beide goedgekeurd het wetsontwerp inzake dc nationaliteit der gehuwde vrouw. Dc nieuwe wet maakt de nationaliteit der ge huwde vrouw geheel onafhankelijk van die van haar echtgenoot, zoodat een Ameri kaanschc, die met een vreemdeling huwt, niet meer, zooals vroeger, de Amerikaan- sclie nationaliteit verliest, maar deze, in dien zij zulks wenscht, ook kan behouden. De wet zal dezer dagen, na door president Hoover te zijn onderteckend, in werking treden. NA HET INTREKKEN VAN DE VAKVEREENIGINGSWET. Londen, 4 Maart, (V.D). Het officieele orgaan van de Labour Partij, de Daily He rald, deelt medé, dat dc regeering niet meer voornemens is het veel omstreden ontwei p vakvereenjgingswet; te wijzigen. In plaats hiervan zal zij een kort wetsont werp indienen om de conservatieve vak- vpreenigingswet van 1927, die na de alge- mëene staking tol stand kwam, op te hef fen. Deze opheffing is echter niet mogelijk vóór het jaar 1932. Dc volledige intrekking van het nieuwe ontwerp is gebeurd ouder den druk der vakvereenigingen. die liever van het gehccle ontwerp wilden afzien dan een compromis aangaan. Macdonald voel de oorspronkelijk meer voor een overeen stemming tusschen dc partijen, die door de onderhandelingen niet dc liberale leiders mogelijk zou zijn geweest. OTTO REUTER PLOTSELING OVERLEDEN. Dunsel dor f, i Mrt. (V.D.) De bekende humorist Otto Reutér is gisteravond tegen 11 uur in een kliniek, waar hij verpleegd werd, aan do gevolgen van een hartkwaal op 61-jarigen leeftijd overleden. Op 1 Maart j.l. trad hij voor de laatste maal op in liet Apolio-theater te Dusseldorf, doch reeds den volgenden avond was hij niet meer in staat zijn werk te verrichten. Overeenkomstig zijn laatsten wil zal het stoffelijk overschot bijgezet worden in Otto Reuter's geboorte stad Gardelegen. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 775.0 te Stensele. Laagste Barometerstand: 716.1 te Isafjord. Verwachting: Meest matige, Z. O. tot N. O. wind, helder tot licht be wolkt, waarschijnlijk droog weer, lichte tot matige vorst des nachts, overdag lichte dooi. Langestraat 49-51 Tel. 190 Effen en fantasie WOLLEN STOFFEN en MOUSSELINES in zeer groote verscheidenheid. Dreigende woorden van de Daily Herald Londen, 4 Mrt, (V.D). De Daily Herald wijdt een hoofdartikel aan de positie van het Hoogcrhuis cn spreekt op dreigenden toon over een crisis, waar do lords wei eens last van zouden kunnen hebben. Het is waarschijnlijk» dat do lords de thans aanhangige landbouwwet zoodanig zullon wijzigen dat de oorspronkelijke opzet er niet meer in tot uiting komt. Verder ge looft men, dat het Hoogerhuis de nieuwe kieswet, indien deze in het Lagerhuiswordt aangenomen, belangrijk zal wijzigen. liet orgaan van dc arbeiderspartij schrijft, dat, indien de lords hun macht verder zouden willen uithuiten en hun oppositie tegen dc regeering voortzetten, maatrege len tegen hen overwogen dienen te wor den, die zouden neerkomen op een olge- mccne reorganisatie van het Hoogcrhuis, eventueel door het benoemen van nieuwe peers. Deze kwestie zou wel eens een be langrijke rol bij de komende verkiezingen kunnen spelen. Buenos Aires, i Maart (V.D). Buenos Aires wordt geteisterd door de hevigste hit« tcgolf, die men in de afgeloopen twintig jaar heeft gehad. In 17 gevallen zijn per sonen tengevolge van de hitte overleden, terwijl de ziekenhuizen talrijke patiënten, die door de hitte ongesteld zijn geworden of een zonnesteek hebben gekregen, moes ten opnemen. De weerberichten voorspel len ook voor de volgende week deze tem peratuur. Een Berlijnsch koopman het slachtoffer Berlijn, 4 Maart (V.D). Hedenmorgen te wijf uur drongen drie gemaskerde man nen de woning van den koopman Leo Rei- nermann, in de Fasanenstrasse binnen. Zij bonden den in zijn slaap verrasten koop man cn zijn echtgenoote evenals een in het huis logeerende dame vast, vernielden de telefoon en doorzochten de woning. Zij maakten voor een .waarde van 20.000 R.M. aan sieraden en waardepapieren buit en konden ongehinderd en zonder een spoor achter te laten, het huis verlaten. Het schijnen drie jongemannen van ongeveer 20-jarigen leeftijd te zijn. DE DOOD IN DE BERGEN. Bern, 4 Mrt (H.N.) In de Berner Alpen zijn drie skiloopers door een law ine bedol ven. Twee hunner geluk.te het zich uit te graven en in veilligheid te brengen. De derde kon tot nu toe niet worden geborgen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1