DE EEMLANDEü JOH. DE HEER Vrijdag 6 Maart 1931 'itgave: VALKHGFF Co. Bureau: Arnhjmscliepoortwal 2a HET PROCES TEGEN DE MENSJEWIKI De beschuldigden leggen verklaringen af GANDHI'S ACCOORD MET DEN ONDERKONING 29e Jaargani No. 210 PIANO- EN 0RGELHANDEL nog 10 dagen reclame kosteioos gemaakt en geplaatst fortmann en hehenkamp telefoon 88 - langests aat 63 EEN DRAMA IN DE EENZAAMHEID CURTIUS SPREEKT OVER DEN VOLKENBOND Protest tegen de „schuld aan den oeriog" :a L. L LUYCX ZOON BRIAND CANDIDAAT? ABONNEMENTSPRIJS f*1 3 «iMndra vooi Amersfoort (2.10 per niaaod 10.73. per 1 week (met gratis verzekering legen ongelukken» f 0.17 Binnen laad tranco per post per 3 muloden 13.-. Aflonderll|ke oomtntri (0.03. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 41J TSCH DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN «geli f OJ «et inbegrip va» «t» bewijsnummer. elke regel mee» f 0 25 Liefdndigheida-advtrteDflto voor da helft van den prijs. Kleine Advertentie» ..KEIT1ES bi» vooruitbetaling 1 —5 regel» 50 eeat elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen i l.— Bewijsnummer otn 0.03 Het herstel van den vrede In Indië. Een gunstige indruk te Berlijn. In politioke kringen te Berlijn aarzelt men niet de Engelsche regeering ermee ge luk te wenschcn, dat zij vrede heeft geslo ten met de leiders der opstandige beweging in indië. Het is niet gelukt tijdens de on derhandelingen tusschen den vice-koning en Gandhi het Engelsche standpunt voor hon derd procent te doen zegevieren; veeleer is één van die. compromissen tot stand geko men, waarin de Engelsche politici meest?rs zijn. De Indiërs mo«ren. wanneer zij willen, in een deel van het land zout ywv^nvMgen en verkoonen en ook mogen zij buitenland 6cho waren en steH-en drank boycotten, door op niet-hinrlerlüke wiize te posten. Nu deze handelincen echter zl'o toc^ttum en dus niet langer onwettig zijn, verliezen ztj voor de revolutionairen klaarblijkelijk de bekoring en de waarde, welke zij lot dus ver bezaten. Hef. v.n«-v—^-nUidels, dat de Engelschcn erin geslaagd zi|n de revolutionairen ertoe te brengen, dat zij hun radicalisme afzweren en don weg der on derhandelingen inslaan. I-Iet spreekt van zelf, dat de gevaarlijkste en scherpste kan ien van de beweging nu zijn afgeslepen en dit Is een resultaat, dal korten tijd geleden niemand had durven verwachten. De mogelijkheid blijft steeds bestaan, dat de beweging in andere vormen herleeft, maar nadat Gandhi en het nationale, con gres zich tot positieve medewerking bereid hebben verklaard, is het voornaamste belet sel voor een verzoening uit den weg ge ruimd. Er moeten te Londen nu wel heel ernstige fouten worden gemaakt, wanneer het niet zou lukken op den thans ingesla gen weg verdere vorderingen te maken, vooral nu do vredelievende kringen in In- dié, wier aantal niet mag worden onder schat, een stevigen ruggesteun hebben ver kregen. Dat de conservatieven in Engeland het vergelijk zouden voorstellen als een capitu latie, was te voorzien. Indertijd hebben zij op dezelfde wijze geklaagd over het accoord met Ierland, dat eveneens, ondanks de groo- te concessies, een meesterwerk der Engel sche staatkunde mag worcfén 'genoemd. In elk geval moet worden erkend, dat ook nu weer is gebleken, dat do arbeiderspartij en de in dit geval met hen één lijn trekkende liberalen geschikter personen zijn om In ternationale vraagstukken van grootc draagwijdte op te lossen, da^n de conserva tieven. Voor Engeland komt het er thans op aan zijn rijksorganisme derwijze in een bond van nationale democrat ieön tc veranderen, dat de wezenlijke wa'ardén der rijksgemeen- schap, in da eerste plaats op economisch an buitenlandsch-polit.ek gebied, zooveel mo gelijk behouden blijven. Dat dit kon, heeft Ierland aangetoond; met betrekking tot' Egypte en Mesopotamia zijn eveneens soort-, gelijke stappen ondernomen, die succes be loven. Ook ten aanzien van Indië zal En geland ongetwijfeld zijn streven zien be kroond] De Kölnische Zeitung merkt op, dat er voor Duitschland geen aanleiding is den Engclschen' hun succes te misgunnen. Im mers: een en ander betockent een stabilisee- rihg van den internationalen toestand, die voor het herstel van het bedrijfsleven en heel de wereld een volstrekte nood zaak is. De terugkeer van do politieke rust in Indië zal ook den Duitschen handel recht streeks ten goede komen. Het Duitsche blad besluit met de opmerking, dat men' teven» •kan zeggen, dat iedere versterking van het Britsche rijk in Europa een gunstige uit werking voor Duitschland moet hebben, in zoover het overwicht van het Franschc blok daardoor wordt' verkleind. DE INCIDENTEN VAN DIXMUIDEN. Schadevergccdlngseisch van het bedevaartcomilé afge wezen. De Brusselsche correspondent van de Msb. meldt: De drie Belgische vliegers, die door hun optreden vorigen zomer de Ijzerbedevaart verstoorden, hadden heden voor de derde maal voor de boetstraffelijke rechtbank van Veurne te verschijnen. De rechtbank verklaarde vooreerst dat zij niet kon toelaten, dat het comité dor Vlaamsche bedevaarten zich burgerlijke partij stelt, daar volgens haar hot verband niet bewezen is tusschen het geldelijk ver lies, dat de organisatoren van de bedcvaait zouden geleden hebben en de klacht ten las te der vliegers. De rechtbank heeft dus den elsch van hot bedevaart-comité om frs. 12Ó.Ü(>0 schadever goeding verworpen. Inzake h"t proc. s tegen de vliegers werd besloten dit tot 17 Maart te verdagen, omdat twee advocaten en een der beschuldigden afwezig waren. EEN KOUDERECORD VOOR DIT JAAR. Stockholm. 4 Maart. (V.D). Te Nafta vaara (Lapland) is heden de grootste koude van dit jaar vastgesteld. De thermometer daalde n.l. tot 48 graden onder nuL Opnieuw hel vraagstuk der interventie en sabotage behandeld Moskou, 4 Maart (V.D). Heden legden in het proces tegen de mensjewiki de be klaagden Cherr, Guinsbourg, Zal kind en Grornan verklaringen af over de aankomst in 1928 van Abramowitsj, lid van de bui- tenlandsche delegatie van mensjewiki. Abramowitsj is volgens deze verklaringen te Moskou gekomen om dc nieuwe tactiek te leiden der mensjewiki ter voorbereiding van do interventie on uitbreiding fier saho tagc. Abramowitsj ried aan contact to zoe ken met de c.o n t rare vol u t ioiina: re groep van Kondratief en Tsjajanof, zeggende, dat de leiders van de tweede internationale cn in het bijzonder de sociaal-democratische leiders inDuitschland ongerust waren over de vlucht, die de communistische beweging nam. dat zij de noodzakelijkheid erkenden van interventie, doch rekening hielden mei den geest van dc arbeidersklasse en zich derhalve niet openlijk konden uitspreken voor interventie. Kondratief legde verklaringen af over de nauwe samenwerking van zijn partij met dc mensjewiki. De door zijn groep uitgc voerde sabotage betrof hoofdzakelijk den landbouw, waarin do collectivisatie werd gehinderd door het uitlokken van boeren onlusten. Deze verklaringen werden beves tigd door Groman, Cherr en Soukhanof. Kondratief eindigde zijn verklaringen mei te zeggen, dat hij met het oog op het bui lengewone succes der industrialisatie ^en collectivisatie de wapens neerlegde en zijn partijgenooten opriep hetzelfde te doen Na voorlezing van een .telegram van Abra mowitsj uil Berlijn, waarin deze ontkent Ie Moskou te zijn geweest In 1928, beves tigen -f!hcrr, Groman en andere vroegere sociaal-democraten, dat Abramowitsj te Moskou is geweest en dat zij daar ontmoe tingen met hem hebben gehad. Verder legden'de beschuldigden nog ver klaringen af over een onwettig verblijf le Moskou in 1929 van Brounstoin. die in samenkomsten met leden van het panumo nistische bureau de richtlijnen, voordien aangegeven door Abramowitsj. bevestigde. Beklaagde Ikof verklaarde, dat Brounstoin had gezegd, dat de interventie zou begin nen met een of ander conflict met Rusland, uitgelokt door buitenlandsche kringen. De rechtbank voegt bij hel dossier een aantal brieven van de buitenlandsche do legatie van mensjewiki en correspondentie van Ikof mbl Berlijn, van welke doeumen ten Ikof de autenticitcit bevestigt evenals de beklaagden Cherr en Jakouboewilsj. In 1930 heeft Ikof bij zich thuis ontvangen den Leltischelï sociaal-democraat Doukkcr, die naar Moskou was gekomen en die het pa uunionistisch bureau verschillende berich ten overbracht van de buitenlandsche de legatie van mensjewiki. Een scheuring onder de Indische nationalisten? T. o n tl o n, 5 Maart. (H.N.) De Enpelsche bladen wijden nog slceds uitvoerige be schouwingpn aan de merernkomst. welke met Gandhi tot stand is Rckomen De Daily Herald wijst er op, dot de thans tot stand gekomen overeenstemming nog geen defini tieve oplossing van tiet Indische vraagstuk beteekci.t, hoewel het een belangrijke stap is op don weg, die tot den duurzamen vrede in India kan leiden. De Morning Post stelt de vraag, of de prijs, vftor de overeenkomst met Gandhi door de Engelsche regeering betaald, niet te duur is en liet aanzien van Engeland in Indië daardoor niet geschaad zal worden. In conservatieve kringen in Engeland houdt men rekening met de mo gelijkheid, dat Baldwin, in verband met de overeenkomst een motie van wantrouwen tegen het kabinet-Macdonald zal indienen, hoewol verklaard wordt, dat Baldwin eersi de nadere toelichting van de regecring wil afwachten. Volgens berichten uit Nieuw Delhi achl men het niet onmogelijk, dat een scheuring in den boezem van de Indische nationalistische partij zal ontstaan, daar niet alle leden der partij de houding vun Gandhi goedkeuren, hoewel dc executieve, zooals reeds gemeld, de ontworpen overeen komst, met algemeone stemmen heeït goed gekeurd. Vamplr STOFZUIGERS Protos en andere merken Miele 1^18 3 1.713 t-ojvaocm. OOJ>.L.288 VarkensTiarXt Tel 130J Franco levering huis. om nóg meei bekendheid te geven aan onze pracht sorteenng vitrages, voiles, marquisetles etc, worden tot 15 maart alle goederen door ons vakkundig onze lago prijzen en ruime keuzo dwingen tot koopen. staakollecties worden gaarne op zicht ge zonden. tegenover de krommestraat VERDAGING VAN HET .«IERIKAAN- SCHE CONGRES. N e w-Y ork, i M a a r t. (V.D.) Naar uit Washington gemeld wordt, is het Amcri kaansche congres verdaagd. Het zal pas weer bijeenkomen in December van dit jaar. Lijden van zeven menschen op het eilandje St. Paul. Op het eenzame, vulcanische eil indje Si. Paul in den Indische» Oceaan vestigde zie In 1928 een groep menschep, die daar in ou dracht van een Franscho maatschappij een fabriek zouden oprichten. Nadat hc. eiland) echter was geteisterd door een aardbeving en een grooten brand welke zelfs het ge rucht in de wereld brachten, dat het getiee'" eiland door do zeo was verzwolg, n be sloot de maatschappij in Maart 1939 demon sciien haar Frankrijk terug tc brengen Zeven personen boden zich aan om do machines en eenig achtergebleven mate riaal te verzorgen, tot een schip ook hen kon afhalen. Er waren zes mannen van wi» er een gehuwd was eiv wiens vrouw Mm<; Brunon ook op bet eilandje bleef Kenige weken geleden kwam eindelijk liet langverbeide schip bij St. Paul, doch mor, vond van de zeven menschen er nog slecht» drie. 1)e overigen waren bezweken. En nu de drie overlevenden in het vaderland zijn teruggebracht, hebben zij, zoo meldt de Tel iets verteld van hun vreeselijke ervaringen in de maanden van eenzaamheid en ont beringen. De schepen, die proviand moesten brengen, bleven uit ten gevolge van stor men, zoodat er spoedig gebrek wa3 aan hef ailernoodigste. Mevrouw Brunon i-reeg een baby. doch het kindje stierf na enkele da gen Toen werden vrijwel allen ziek er» eenige mannen werden zelfs krankzinnig Een neger, Franqois geheeten. sleepte zie1, ziek en uitgeput uit de hut naar een afge legen rots, waar hij stierf. Vogels aten zljo lijk. Twee dagen later werd een ander li I der kolonie dood gevonden. Een Bretanjer trok zijn Bretonsch costuum aan en ging met een kano in zee. Hij werd nirnme- teruggezion. Brunon stierf in de armen zijner vrouv De overige drie personen waren ten pro/ aan ziekte en honger, lederen dog tuurder zij naar zee, in de hoop een schip te zier. Eindelijk ging de hoop in vervulling er- kwam een schip opdagen, dat do drie uit geputte menschen opnam en liefderijk ver zorgde. Mevrouw Brunon, die haar man et kind verloren had, kon xlrie weken lang niei loopen, daar haar voeten gewond w-aren INCIDENT IN DEN BEIERSCHEN LAND DAG Munchen, 5 Maart (V.D.) In den Beier- schen landdag ontstond hedenmorgen een incident, toen do nationaal socialistische afgevaardigde Strcicher uit Neurenberg verklaarde, dat een staat, die misdadigers als de Barmatt's beschermt, ccn staat van misdadigers en tuchthuisboeven wordt, die geen autoriteit bezit. F.r ontsond een opge wonden scène. Dé voorzitter riep den spre ker herhaaldelijki" tot d* orde en ontnam hem tenslotte bét woord,- Streicher verbet het 6pre«?kcesioe1te onder den uitroep: „Volksbedriegers". De Voorzitter noemde het gedrag van dsn afgevaardigde een gro ve beleediging van de-orde van het hu.s en wees hem uit de zaal. Onder die woor den: „Ik zal blij ajn, als ik buiten ben, weg van dit college van volksbedriegers", ver liet Streicher dè zaal De voorzitt er ver klaarde, dat het beneden zijn waardigheid was om op deze uitlatingen ict6 te ant woorden- Uit naam van Duitschland eischt hij ontwapening We en en, 4 Maart. (V.D.) Vanmiddag heeft do Duitsche minister van buitenland sché zaken, dl*. Cuilius, in de Duitsche am bassade de binnen en buitenlandsche pers vertegenwoordigers ontvangen Curliun verklaarde, dat zijn bezoek aan \V\cnen geen sensatie is. Duitsche en Dos tonrljksche ministers koincn meermolen voor ge iachlenwissf lingcn hijeen. Duitsch land staat thans op economisch gebied in liet centrum der belangstelling. Er zijn nieu we wetten en nieuwe formules gevonden om aan de t egon woord ige moeilijkheden hot hoofd le biéden. Do Duitsche regeering cn het Duitsche volk leggen zich op nauwe samenwerking toe en zijn tot lederen arbeid bereid, die geschikt schijnt den economi schon nood to lenigen. Wat don Volkenbond betreft, zeide spr., dat deze vaak niet aan de verwachtingen heeft beantwoord, doch spr. wil nan den an di ren kunt ook erkennen, dat dit lichaam herhaaldelijk op succesrijke wijze bemidde lend is opgetreden. De werkelijke waarde van den Volkenbond zal pas blijken, als hij j er in slaagt de hem opgedragen gioote kwes ties tot oplossing te brongen. Hieronder re kent 6pr. ook de kwestio der ontwapening en een lojale regeling van de minderheden kwestie. Duitschland eischt ontwapening, daar deze het eenige bruikbare middel is om in de toekomst oorlogen te voorkomen cn dc mcnschheid vïc de te geven Wij ver wachten, aldus spr.. van de ontwapening» conferentie, dat zij aan dc militaire bereid beid aller landen het dreigend karakter ont neemt. Tevens moet zij niet alleen het recht der volkeren op veiligheid erkonnon, maar ze ook verwezenlijken Spr. protesteert ook an deze plaats tegen wat hij noemt, „de schuld aan don oörfóg'r. Aangaande de niir.derhcdenkwestie ver klaarde spr.. dat de regcering zich te dien aanzien volkomen in overeenstemming bo vindt met h*t gehoele Duitsche volk. Hel minderheden problcun moet op bevredi gende wijze worden opgelost. Dit is een eer ste eisch van onzen lijd en door de verwe zenlijking zal een blijvende verzoening cn vriendschappelijk 'samengaann der volkeren mogelijk zijn. Wij zu'ien, aldus spr., deze po liliek niet slechts voor ons zelvcn, doch ook voor het algemeen belang in den ruimsten zin des woords voorlzetten. Tenslotte herinnerde spr. eraan, dat de Ooslenrijksche minister van buitenlandsche zaken de verhouding van oostenrijk en Duitschland heelt samengevat in do for mule: één volk en twee staten. De staat heeft tot taak de belangen van een volk tc behartiger.. Duitschland en Oostenrijk die nen gemeenschappelijk het Duitsche volk, waarvan de solidariteit van de Duitsche en Ooslenrijkscne politiek het resultaat is. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 781.1 te Andftnes. Laagste Barometerstand: 745.8 te Lacoruna. Verwachting: Matige tot krachtige, O. tot N. wind. /.waar bewolkt tot betrokken mogelijk eenigs sneeuw, ma tige tot lichte vorst des nachts, overdag temperatuur om het vriespunt. BURGGRAAF RUSSELL OVERLEDEN Londen, 4 Maart. (V.D). Gisteren is te Marseille op 63-jarigen leeftijd plotseling overleden carl Russell, onderstaatsecreta ris van het ministerie van Indië Russell, diin Zuid-Frankrijk verbleef tot hei-stel zijner gezondheid, 6tond op het punt de thuisreis te aanvaarden, .toen een beroerte plotseling een einde maakte aan zijn leven. Russell werd tot parlementair secretaris van het ministerie van transportwezen be noemd, toen in 1929 de Labourregeering werd gevormd cn volgde later in dat jaar dr. Drummond Shiels op als onderstaatsse cretaris van het departement voor Indië. Zijn broer Bertrand Russell, die beroem de wiskundige en schrijver van vele philo- sophische werken, erft zijn titel. TWEE BELGISCHE LEGERVLIEGTUI GEN IN BOTSING. Geen persoonlijke ongelukken. Brussel, 4 Maart. (V.D.) Twee leger vliegtuigen van het vliegkamp F.vere zijn heden op 3u0 M hoogte met elkaar in bot sing gekomen. De cene vlieger zag kans om met zijn toestel goed neer te komen. De andere officier wist zich te redden met be hulp van zijn valscherm. Beide vliegtuigen werden ernstig beschadigd. LORRIE DOOR EEN SNELTREIN GEGREPEN. Twee slachtoffers te betreuren. Genèv«. 4 Maart. TLD.) In het Lmton Wallis heeft tusschen de stations Brieg en St Maurice op het Simplon traject een ern stig"spoorwegongeluk plaats gehad F.cn lor lie, waarop zich vier Zwitsersche spoorweg beambten bevonden, kwam nabij St. Mauri ce in botsing met den sneltrein uit Milaan, die met con snclhe'd van 75 K.M. naderde. Twee beambten konden nog tijdig van de lorrie afspringen, dcch de beide anderen werden door den frein gegrepen en medegc sleurd. Hun verlinkte lijken zijn later te ruggevonden. i Langestraat 49-51 Tel. 190 Effen en fantasie WOLLEN STOFFEN en MOUSSELINES In zeer groate verscheidenheid. Voor de functie van President der Fransche Republiek. Parijs, 5 Maart (V.D.) In politieke krin gen doet het gerucht do rond», dat de door Briand in zijn laatsto parlementaire redevoeringen aangeslagen „nationale" toon ten doel zou hebben d» rechtsgeoriën teerde kringen in Kamer en Senaat door een Presfdenfsëandida'tuur zljoërzijda te winnen. Briand zou er zich van bewust zijn, dat ter linkerzijde Paul Boncour en Herrlot de tw.»e eerzuchtige candidaten voor de portefeuille van Buitenlandsche Zaken zijn, waartegenover staat, dat Briand bij de rcchtschen niet bijzonder populair is. Gezien zijn leeftijd zou het dan voor h»m de meest geschikte oplossing zijn, in dien hij den weg naar het hoogste ambt der Fransche republiek zou kunnen vin don. Bij Presidentsverkiezingen m Frank rijk wordt over het algemeen geen officieelc candidatuur gesteld. Kerst bij d* opening van de Nationale Vergadering to Versailles deelt de Voorzitter de President van den Senaat mede, wie voor do functie van President der Republiek candidaat gesteld zijn. MISLUKTE AANSLAG OP EEN TREIN. Goen persoonlijke ongelukken. New York, 5 Maart (V.D.) De passa giers van den sneltrein Philadelphia—New York zijn als door een wonder aan een vreeselijke catastrophe ontsnapt. Kr bleken twee bommen op di spoorlijn to zijn ge legd met de bedoeling den trein te laten derailleeren. Slechts een explodeerde en vernield» de locomotief en den postwagen. Er werd niemand gewond. EEN „EERLIJKE VINDER". New York, 5 Maart. (V.D) In Decem ber van het vorige jaar verloor een zekerè Mrs. F.dgar F. Luckenbach in een taxi eon aantal juweelen ter waarde van 100.000 dol lar, van welk verlies zij aangifte deed bij de politie. Thans zijn deze juweelen op ge heimzinnige wijze door een onbekende te rugbezorgd aan het distrlcts-politiebureau van Newark. DE FINANCIEELE REORGANISATIE IN AUSTRALIË. De banken onthouden de regeering baar steun. Londen, 5 Maart (V.D). De Australi sche banken hebben geweigerd h.iar steun te verlecnen aan dc plannen tot financieele reorganisatine van de ministers van finan ciën dor Australische 6taten. De uitgifte van 18 milliocn aan papiergeld beschou wen zij als inflatie, waaraan zij haar mede werking niet kunnen verlecnen. Zij ver langen. dat de regpering ot> energieke wlize de uitgaven zal beperken cn de bagrno- ling in evenwicht zal brengen, opdat het vertrouwen weer hersteld zal worden. DE NIEUWE DÜIT8CHE CONSUL- GENERAAL TE NEW YORK. Berlijn, 5 Maart (V DTol consul-go- neraal van Duitschland te New York is be noemd de legatieraad te Washington, dr. Otto Kiep. die geruimen tijd werkzaam wa« bij het Duitsche gezantschap te Den Haag en te Boedapest en sedert 1923 verbonden was aan het rijks-ministerie van buiten landsche zaken te Belijn.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1