DE EEMLANDÊD FIRMA DUIM BURGER JOH. DE HEER Zaterdag 7 Maart 1931 itgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 211 ELEGANTE VOORJAARSJAPONNETJES IN STOF EN ZIJDE, VANAF 13.- ARNHEMSCHE WEG 26 DAMESMODEZAAK PRUILEN IN DE ZON SAMENZWERING IN DE OEKRAÏNE? ENGELSCH SCHIP IN NOOD WILD WEER AAN DE KUST VAN NIEUW-SCHOTLAND VERBOD DER REMARQUE- FILM ONGEGROND HET VRAAGSTUK DER ARBITRAGE EN VEILIGHEID ABONNEMENTSPRIJS per 3 aaaodeo voor Amersfoort f2.10. per maand I 0.75, per week (met gratis vcrreksrlag tegen ongelukken) f 0.17*/» Binnenland franco per post per 3 ma iaden f3.-. Afzonderlijke nommers f 0*05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERG 111 PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regel* f 1.05 met Inbegrip va» eea-bewijsnummer, i 1 1 elke regel meer f 0.25. Liefdodighc'ds-advtruaca) voor da helft vao den prijs. Kleine Advertentlfc» „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 ragela 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I I.—. .Bewijsnummer eitra 0.05 Hl door H. G. CANNEGIETER. Onder de verschillende slachtoffers van de folteringen der hel noemt Danto ook de menschcn, die pruilen in de zon. Volgens een Amerikaanschen hooglceraar in de 'wijs begeerte moei het aantal van zulke onge lukkigen inzonderheid in den modernen tijd groot zijn. 'Ook .wij kennen het soort ui«. eigen ervaring. Niet, dat het leven geen reden tot treuren zou geven Het leven is inderdaad somber en. zwaar en het-valt den ernstigen mensch aaak moeilijk genoeg, zijn goed humeur te bewaren bij al do zorg en verantwoording, welko do strijd om het bestaan van hem eis'cht Het leven is inderdaad broos en kort stondig; elke dag maant ons de dood. Het leven is inderdaad noodlottig;'zekerheid vinden we nergens en hec verraderlijk too- val bedrpigt ons aan eiken kant. Maar er zijn in deze woestijn toch oasen in deze stormachtige zco vluchthavens. Aar. weerskanten van den'moeilijken weg bloeier bloempjes en staan, rustbanken, waar de af getobde reiziger .op adem kan komen. Steeds weer onderbreekt kleurigheid liet uoodolijk zwart, wisselen obgenblikken van onschul dige scherts den ernst af, schijnt de zon door de wolken. Die oogenblikken, even grillig vaak als het noodlottig toeval, moet de strijdend inensch aanvatten, wil hij zich staande hou den. Wie van de hem geboden gelegenheid tot verademing geen gebruik maakt, delX het onderspit in de afmattende worsteling hr het water léven tweeslachtige dieren, di j op hun tijd aan de oppervlakte moeté a komen om lucht te hoppen. Dekt'de vors: het water met een ondoordringbare ijslaag af, dan zijn déze dieren tot sterven ge doemd. Zoo is ook het doodvonnis getee kend voor 'menschén, die niet op tijd aan do oppervlakte van deu levensstroom komcu om lucht ta happen- Dat men een sbniber gezicht, zet tijdon nevel of regen, is te ÏÏégrijpén, maai* d« korte: oogenblikken. welke da zon ons schenkt, dieren wij mot een vroohjk hart te aanvaarden Wié gortiolijk blijft in de zon, die heeft, naar Dante's 'béeidspraak zichzelf verdoemd. Hem is het leven tot een hel geworden, waaruit niemand liem kah verlossen. Potgieter, onze vaderlandschc dichter noemt zulk een mensch „rampza'.ig boven allen." Dit kemt op hetzelfde neer als dc kenschets van Dante. „Ach, hem brengt geen liove lonlc „Met de bloemen blijdschap aan", zegt de dichter. „Met der voog'ïon' lofgezangeu „Zingt zijn droef gemoed niet mee; „Hem die 't hoofd naar d'aard laat hangen, „Streelt geen tooverzoct verlangen. „Rijst geen zonne, bruist geen. zee .Zie hem doof voor vriendenboè Zie vergeefs dier gade lonken, „Zie vergeefs dat wichtjes toch ..Zonder liefde hem ontvonken, „Die een gif heeft ingedronken, „Dat'geen arts verdrijven mag „Zie vergeefs dat- kroost de handen „Vroolijk strekken om hem heen; „Foltring zijn hem liefdes handen, ,,'t Morgen scheurt ze licht vaneen Dat is bot beeld van den mensch, dis pruilt in de zon. Al is het leven nóg zoo donker, er komen in ieders bestaan licli*- plekjos voor Een zonnestraal ais de eer ste krookjes hun kop ddor de sneeuw steken en de eerste merelen fluiten. Een zonne straal het gezelschap van een vriend, dó vriendelijke blik van een vrouw, de lach van een kleuter. Wie weerspannig blijft tegen do vröolijk omhoog gestoken armpje* van een "kind", hij pruilt in de zon, hij'is dó boven allen rampzalig, het slachtoffer de« hel. Hij is het, die zichzelveh verdoemt. Ontmoedigd zijn door een/tegenslag is ver geeflijk, treuren om een verlies te veront schuldigen, haat dragen orn een beleedigips te begrijpen: Dit is 'passiefverdriet, smar, welken men lijdelijk ondergaat. Er is droe fenis; welke deemoedige onderwerping aan het noodlot beteokent. Maar, somber zijn zonder-reden: moed willig den geest van het boozo oproeper.: uit baloorigheid een stuursch gezicht zetten tegen de zón, dit lijkt op laakbare weer spannigheid tegen hef. leven. En het leven wreekt zich voor elk vergrijp. Wanneer men de gaven van 't leven verwaarloost wanneer men inplaats van ze erkentelijk te aanvaarden, uit louter gemelijkheid der. gever zijn geschenken in het gezicht slin gert, dan roept men het noodlot over zich op. Dan neemt men zijn plaats in rnder di trieste gezellen, die, huiten het leven gehan nèn, in het cord der folterimr hun booza daad hoeten, omdat ze gepruild hebben in de zon. (Nadruk verboden). Een nieuw financieel schan daal te Parijs. Moeilijk heden met de Aero Postale. Het bekende financioélc schandaal, waar van Oustric hét nifddenpunt vormde, ligt nog versch in elks geheugen en men herin nert. zich, dat bij deze aangelegenheid een bedenkelijk nauw verband bestond tus- schèn politiek en zaken; tal van Franschc staatslieden werden door de opzienbaren de kwestie gecompromitteerd. Thans schijnt, wanneer men mag afgaan op de pnrijsche berichten, een soortgelijk geval zich op nieuw tc hebben voorgedaan bij de ineen storting van de grootc Franschc luchtvaart onderneming Aero Postale, die door den staat werd gesubsidieerd. Zij onderhoudt het vliogvcrkccr naaf- Zuid-Amerika oh de overzccsche bezittingen van Frankrijk en heeft haar bevoorrechte positie misbruikt: door een'aantal zeer gewaagde financierde, operaties heeft zij den Fransche» spaar ders honderden millioenen uit den zak getroggeld. Het deficit schat men tusschen 250 en 100 milliocn francs; volgens den correspondent der Voss. Ztgdie zich uit voerig met het geval bezig houdt, schijnt reecjs nu vast te 6taan, dat de. winsten; voo/tsprujtend .uit de zeer twijfelachtige transacties, waartoe dc maatschappij, zich heeft laten verleiden, in de kassen dér achter haar 6taande particuliere banken is gevloeid. Zij hééft onder meer een obligatLclocnmg' van tennaastebij 200 milliocn francs opge nomen, waarvoor zij valscheltjk beweerde de garantio van dén staat te. bezitten en ook moet zij zich aan een omvangrijke wis selruiterij schuldig hebben gpmaakl. Waar al dc millioenen zfjn gebleven, is. nog uiet heelemaal 'duidelijk. maar reeds thans neemt men aan, dat dc staat, die verzuimd li,eeft de. door haar gesubsidieerde maat schappij, te contróléeroh, liet' grootste deel van cfe,schade, zyl' hebben ie dragen. Evenals pustriC schtintv ook de .Aero -Pos tale geprofiteerd to hebben -van den steun eenev reeks hooggeplaatste politici die dool* het uitkomen van het sihnndaal tón ernstigste in opspraak worden gebracht Zoo is bij de zaak, naar'verluidt, niet al leen Bouilloux La fori.1. de .vice-prpsident van dc Kamer, botro-kken, maar tevens Etienne Flandin, .de minis'er van handel in de beide kabinetten van Tardieu, die. als leider der reactie in Januari het lcabinet- Stceg ten val hoeft gebracht'en daarvoor door Laval is beloond' met de portefeuille van financiën. Tot dusver was het de regeoring vrij goed gelukt althans dc pers het zwijgen up te leggen, maar de pogingen der regeo ring, die de zaak wilde verheimelijken, werden op het laatste oogenblik verijdeld door de communisten, die bij-dc behande ling der luchtvaartbegrooling den minister van financiën ervan beschuldigden bij de Aero Postale dezelfde rol tc hebben ge speeld als de vroegere minister van jus titie Péret bij het schandaal-Oustrlc. De staat, die alleen reeds om prestige-* redenen groot belang heeft bij de, handha ving van de diensten, waarvoor deFran sche luchtvaartmaatschappij lot dusver Zorgde, zal nu volgens dc laatste berichten de Aero Postale óp de eene of .andere wijze trachten te saneeren. In hoeverre dc krach op politiek gebied gevolgen zal hebben, zal het verdere onderzoek wel spoedig uitwij zen. In elk-geval bevindt hetkabinet-Layal. zich ongeveer 'in dezelfde positie als het kabinet-Tardiou, na de onthulling van hot schandaal rondom Oustric. Het wordtiniét uitgesloten geacht, dat de minu- ter -presi dent, wijs geworden door de ervaringen van zijn voorganger, zal trachten zijn mi nister van financien, die ernstig is gecom promitteerd,over boord te zetten, opdat het bedreigde regeeringsschip weer vlot kan raken. HEVIGE KOUDE IN DUITSCHLAND. In verschillende gedeelten van Duitsch- land hecrscht sinds gister grootc koude, al dus de N R Ct Donderdagochtend werd uit Oost-Pruisen .20 gr. vorst gemeld. In Mecklenburg, Pommeren en do B'ciersche Alpen is het kwik gezakt tot jö gr. onder nul. Te Berlijn vroor het in den afgeloopen nacht 6 ft 7 gr. Op het middaguur was het kwik weder tot het vricepunt gestegen. In deOostelijke, Duitsche bergen* is weer sneeuw gevallen, de koude varieert hier van ötot 15 gr.' onder nul. Ook generaal Blucher zou zijn aangehouden Warschau, 5 Maart. (V.D.). Uit Char- kof wordt gemeld, da.t dc Gopeoc in sov-, jet-Öekraine een grootc. nationalistische organisatie zou hebben ontdekt, die haar vertakkingen; vooral heeft ih de Ockrain- sche iegimpnt.en-en zicli ten.doel stelt het verwekken van een ppstand in het leger teneinde te komen tót oen militaire revo lutie en een militairè dictatuuf. Talrijke officieren, voornamelijk emi granten uit, Opst-Gahcié, zouden zijn gear resteerd, o.fi. Kossek. commandant van dc roode officiêrensdiböl te Charkof. Kossek was tijdens de Oekrainsch-Poolsch'e crisis in 191S—r'lS' commandant van het Ockram- schc corps. Verder zouden gearresteerd zijn prof Lozynsjci, die geruimen tijd docent aan de Oekrainsche factilfeit van de universiteit te Praag' was co viertig. Oekrahtóclie Stu denten. In Oost-Ga iicié. zooilüu- "neer dan hon derd. personen gearresteerd zijix waarvan enkelen zelfs reeds naar deSolowezski-ni landen 'in de Witte 2Cec verbannen zoddeïi zijn. Veel meer opzien zou echter gewekt zijn door het bericht, dat uit Chabarofski in Oost-Siberiu wórdt gemeld, namelijk, dat de com ma nd a id der'sovjet-troepen in bet Verre Oosten, generaal Blucher; -zou zijn gearresteerd, ondor lieschuldiging van te hebben .samengewerkt met de samenzweer ders togen de sovjet-unie in 'de Oekraïne. W a r s c h a u. 6 M a u r t. (V. D.) Omtrent de 'massa-arr.éétatio in de «ovjet-Óekrainc wordt nader medegedeeld, dót de Oekruini- sche sarnenzweei ders zich ook bevonden schijnen 'tc hebben onder do ambtenaren der Gcpeoe. Te Charkof zouden behalve zestien offi cieren van het daar gevestigde militaire commando bovendien vijf ambtenaren der Gepeoe zijn gearresteerd en te Poltawa on geveer. 200 personen. Inmiddels konden via Kofno.al deze berichten omtrent arrestaties van Oekrainischc samenzweerders niet wor den bevestigd. New Vork, b'Maart (y.D.).. Naar uit Halifax gemeld wordt rerkeert het Engcl- sche stoomschip Rosalind, van 239D Ion. met 35 passagiers op ongeveer 100 K.M. zuidoostelijk van H-aliiax in nood. Het schip verloor de schroei tengevolge van een or- kaanachtigen storm en zendt onafgebroken S.O.S..signalen uit. Verscheidene" schepen zijn ter assistentie uitgevaren. Op de Amerikaansche kust van Canada tot Florida, waaien de laatste twee dagen zware stormen, zoodat de scheepvaart met groote moeite voortgang kan vinden. Het kleine Duivelclland, gelegen op ongeveer S K.M van Halifax, loopt gevaar door de zee verzwolgen te worden. De 500.bewoners verkeeren in levensgevaar. De woeste gol ven verliinderen iedere poging het-per 6r.hip te hereiken. Het Duiveheilend in een hachelijke positie Londen, G Maai t (V D.) Gedurende eoirige dagen heorschen reeds hevige stor men aan de kust van Nieuw-SchotlautL De zee is buitengewoon woest en golven, zoo als men nog nooit heeft gezien, slaan over de kust en richten groQte schade aan. In 'het stadje Digby sloegen dc goh*cn over de; kademuren en vernielden cepige huizen.- ei> stratep. - Je Halifax was de zee zoo woest, dat de golfslag in de haven sterk genócg was om cenige dokken .belangrijk tebeschadigen. Het voor de kust van Nieuw-Schotland gelegen Duiveleilancl, dat bewoond wordt door 75 mensche», \erkocrt in een ïletelige positie. Ten gevolge van het ongekend ruwe weer zijn groóté stukken van de duinen, die het eiland tegen de zee beschermen, afgeslagen zoodat du bewoners, dié gisteren nog met Halifax1 konden telefonéercn. het ergste vécezen. Een bespoedigde herkeuring door den Rijksdag gevraagd. Motie van wantrouwen tegen Dr. Wirth verworpen Bcrlijn,.-G Maart (V.U V De Rykc'l'xg heeft; vandaag inet 307 tegen (ii btommfn bét Communistische voorstal tot mvcrw,ijl de opheffingvan het verbod van dc film „lm Weeten N'ichts Neucs" verworpen. Met dezelfde stemverhouding werd nog een voorstel verworpen, waarin verzocht wordt de, Pruisische rogeering ertoe te be wegen, dat zij op grond van de lilmwet op heffing van hetfilm verbod zal cischon. Voorstellers waren de opmmuniston- Aangcnomon. werd met de stemmen der socialisten, communisten en Staatspntij een spc. voortel,, volgens hetwelk de IUiks* dag hét vorbod van dc film „lm Westen Niqhts Xeuvs' als ongegrond verklaart en van do Rijksrogeeriug verlangt, dat duze pogingen 111 het \york zal stellen de keuring van de film te bespoedigen, ivpnnoer xi] dpor de vervnardigera opnieuw ter keuring u'ordt voorgelegd Bij de verdere stemmingen over do be grooting Binncnlnndsche Zaken werd .met de stemmen duj- sociaal-domocratcn en com* muniefoiv een \oorstel eler Volkspartij-ver- worpen, waarin van de regeering maatrege len gevraagd worden om de verplaatsing \an de „Internationale van GoJdeloozun" van Moskou maar Berlijn te verhinderen. Vcrworj>en werd voorts nog oen voorste van de Volkspartijinzake todiening vr»n een nieuwe fiimwef. waarbij bescherming ia» dc Nationale waardigheid en hoi Duit- sébc aaiyzicnin het buitenland wordt waarborgd. In eerste en tvveodc lezing-werd-tenstotte hets sociaaldemocratische ontwen> aang^na. rrtön, waapirf nóar aanleiding van net Re* njnrquo-verbod -bépaaljd wordt, dat 'lergé- lijkc verboden films tenminste in besloton kring zullen mogen worden vertoond. In de mi'ddagzltting kwam do comfnunis- tischo motie van wantrouwen tegen Ui-. Wirth aan de orde Afgevaardigde mevrouw Dr, Web<?r tCun- trunr) vcrklaarflo. dat de Centrum-partij rnet. verontwaardiging dc communistische critiek pp do Encycliek van den Paus over het huwelijk, afwijst, (tumult op de banken der communisten). De familie vervolgde spreekster moet, teg"h 'dé communistische hetze worden be schermd (Lawaai en gelach' bij de commu nisten). De communisten willen het woord vader en moedor volledig afschaffen; ook in de pers, voor de radio en op d> film \alt he den een beschimping van het familieleven waar te nemen. „Wij zullen ons daartegen verzetten(Gelach "bij de communisten). Hot doel van het Centrum is, oropagecring van de christelijke cultuur, intugenstellihg met de valsche civilisatie van het moderne toonocl. Ook tegen de Russische films /al het Centrum zich blijven verzetten. Met dankbaarheid memoreerde spreekster het feit, dat de minister zich tegen dc politiek iu de school heeft verklaard. Het is op den duur onverdraagbaar voor le scholen, dat in de landen bij .wisselende regeeringen in de schoolpolitiek het roer voortdurend wordt omgeworpen, en dc 6cholen tot sprtci- baj van dc partijen worden gemaakt. De spreekster sloot zich aan bij dc opmerkin gen welke de minister gemaakt heeft over du barbaaische inbreuk van het cultuur bolsjewisme op het geestesleven, waarna zij de- beteekenis schetste van de religicusé grondslagen voor het volksleven. De tegen dr. Wirth ingediende motie van wantrouwen werd met 271 «temmen tegen 66 stemmen en 33 onthoudingen verworpen. Een resolutie, waarin de Rijksregecnng verzocht wordt de betalingen van de politic- gelden aan Thüringen en Brunswijk onver wijld te staken, werd met 303 tegen 61 stem men verworpen. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 777.0 te Rost. I^aagste Barometerstand: 711.6 tc Toulouse. Verwachting: Matige tot. krachtige later alnemcnde O. tot. N. O. wind, toenemende bewolking mogelijk eenigc sneeuw, ma tige vorst dus nachts, over dag temperatuur om liet vriespunt. L. J. LUYCX ZOON Langcstraat 49-51 Tel. 190 Hebt U onze WATERPROOF ZIJDEN KOUSEN al goprobeerd. Een uitkomst voor slecht weer Geen modder, spatten meer f 1.60 per paar. EEN POLYGAMIST GEARRESTEERD. New Yor.k, 6 Maart (V.D.) Te Havanna is geai^osfcerd dc Amerikaan Robert Goo ding, die tegelijkertijd gehuwd bleek te zijn met vier verschillende vrouwen. Naar wordt medegedeeld, zou de man echter nog meer vrouwen hebben bedrogen en in totaal ge trouwd zijn met twaalf vrouwen. Naar de juistheid hiervan wordt een onderzoek in gesteld. NARCISSEN-INVOER IN AMERIKA. Voorschriften gehandhaafd. De Directievan den Landbouw deelt me de., dat blljicens telegrafisch boriuht van den Rijkölaudbouwconsulcnt te Washing ton het Amerikaansche Depart. v;hn Land bouw heeft besloten dc voorschriften in zake den invoer van narcissenbollcn niet te verzachten en de quarantainevoorschriften geldende voor het verkeer tusschen de Sta ten onderling, strenger toe te passen. DR. CURTIUS VERLAAT WEENEN. Weencn. 5 Maart. (V.D.) Dr. Curtius en staatssecretaris Pünder hebben omstreeks Üot middaguur een aantal corporaties ont vangen en hebben daarna op het centrale kerkhof kransen op de graven van oorlogs- dooden gelegd Te 13 20 uur vertrokken zij per tréin uit de Oostenrijkschc hoofdstad. Varkensmarkt - - Tel 130j PIANO- EN 0RGELHANDEL De garantie van ons hois is voor U een absolute waarborg. Wenscht U een betrouwbaar mo torrijwiel. komt (jens kijken nuar de 1931 modellen. Eysink, Jlarley-Uavidson, Sun beam en de -Ffancis-Rarnett de motor die gocn concurrentie kent, S ver snellingen, electr. licht, hoorn en beenschilden voor f395.-—. Voor motorbcstehvageiis vraagt in lichtingen Amersfoortsche Motorhandel Lavendelstraat 9b 12 NIC. BOVEE. Nieuwe beschouwingen i an Briand Parijs, 5 Maart.* (V.D.) Do Fransche Se naat heeft zich vandaag bezig gehouden met do kwestie der ratificatie van het al gemeen arbitrageverdrag en do toetreding van Frankrijk tot het Permanente Hof van Internationale Justitie te Den Haag. Bij het debat nam Briand het woord en verklaarde, dat de ratificatie van het ar-« bi trage verdrag een moedige daad mag wor den genoemd. Frankrijk kan de eer voor zich opeischen de eerste mogendheid te zijn, die het met do organisatie van de ar bitrage eon^ is. De Fransche regecring heeft nog nimmer de veiligheid des lands uit het oog verloren. Hij persoonlijk heeft nog nim mer de nationale verdediging verwaarloosd. Spreker heeft den ministers van oorlog en marine gezegd, dat hij niets van hen yei- langde, wat de veiligheid des lands gevaar zou doen loopen. Spr ging dan nader in op de kwestie der ontwapeningsconferentie en verklaarde, dat Frankrijk alles zal doen om artikel 8 van het Volkenbondspact uit lo voeren. Frankrijk heeft in dit verband reeds be wijzen van goeden wil geleverd Het heeft iedere gelegenheid aangegrepen om zijn be wapening te verminderen. Het heeft den militairen diensttijd met tweederden ver kort en de bewapening te land en ter zee beperkt. Al? zich in het komends jaar zes tig staten te Genève vereenigen, zullen zij in staat zijn zichzelf moed en zelfvertrou wen in te spreken. Dc Fransche gedelegeer den zullen hun plicht niet verzaken. Wanneer zich de mogelijkheid voordoet internationale veiligheden te scheppen, zal Frankrijk deze gelegenheid niet laten voor bijgaan. Na deze uiteenzettingen, die met grooten bijval werden begroet, werden beide voor stellen aangenomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1