DÊÊEMLANDE& SCHERPE KRITIEK VAN GROENER JOH. DE HEER Woensdag 11 Maart 1931 "itgave: VALXHQFF Co. Bureau: Arnhjmsci.epoortwal 2a 29e Jaargang No. 214 fortmann en hehenkamp ENGELAND VOORSTANDER VAN 'T ARBITRAGE-DENKBEELD IS FRANKRIJK MET DE ONTWAPENING BEGONNEN? Gelijke rechten voor Duitschland bepleit L. LUYCX ZOON DE ENGELSCHE 00RL0GS- BEGROOTING PIANO- EN 0RGELHANDEL AMERSPOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS p" 3 v°°' Amnteon 12.te. pmud 10.75. p» 1(mei gratia vtmkarUg tapen oapelakken) f 0.1 71/* Blnaeatand franco per post per 3 maanden f3.-. Afiooderlljke aommtn f 00». KMTREKENLNG 47910 TILETOON 1NTEKG «IJ PRIJS OER ADVERTENTIEN «a'-^regetel met tnbtgrlp va* bewijummm#*, elke regel mm f 0.25. Llefdadlghelda-advertentJe» voer de helft ven den prijs. Kleine Advertto'les „KEITJES" bij vocnütbetalisg 5 regeli SO cast* «Ub regel mm 10 cent, driemaal plaatjes f L—Bewijsnummer extra OjOS Overwinningen van de Fran- sche chauvinisten. Felix Weingartner mag te Parijs niet dirigeeren. Terwijl aan den eenen kant een loffelijke ijver aan den dag wordt gelegd om de Fransch-Duitschc betrekkingen to verbete ren'en een streep door het vérleden te ha len, wordt anderzijds door de nationalisten van beide landen voortdurend eeu actie ge voerd, die de toenadering bindernissen in den weg legt. Het Fransche .chauvinisme heeft zich den laatsten tijd weer ferm geroerd cn is er in geslaagd enkele successen te behalen, die algemeen dc aandacht trekken, maar er nu niet bepaald toe bijdragen het aanzien van Frankrijk in het buitenland to verhoo- gen. Zoo is de opvoering van het toonoel- st.uk „De zaak-Dreyfus" stopgezet onder den druk van den ultranationalen bond van. frontstrijders. Belangrijker is echter, dat plotseling twee concerten zijn afgezegd» waarvoor het orkest Pas de Loup den Duit- schen dirigent Weingartner had uitgenoo- digd. De Association des Concerts Pas de Loup had namelijk voor Zaterdag en Zon dag j.l. twee concerten ouder 1 siding van Folis Weingartner aangekondigd. Wein gartner is -voor het Franscho publiek geeu vreemde. Voor den oorlog beeft hij tc Parijs herhaaldelijk gedirigeerd en daar groote successen behaald. Hij moet ook. naar de Franscho bladen beweren, wegens zijn artistieke verdiensten het „Legioen van Eer'' hebben verworven. Thans wilde Weingartner voor den eer sten keer sinds den oorlog weer Is Parijs optreden, zooals talrijke andere Duitscho imusici ook reeds hebben gedaan. Maar de roem, dien hij voor den oorlog heeft ge oogst, is hem noodlottig geworden. De ul- tra nationale Parijsche afgevaardigde Tait- tinger, de leider der z.g. patriottische jeugd, hacft tot. den ministerpresident Laval een brief gericht, waarin hij tegen het bezoek van Weingartner aan Parijs verzet aantee- ikerit. De afgevaardigde laat in zijn brief uitkomen, dat Weingartner behoort tot de onderteekenaars van hot manifest, Jat hij het begin van 'den oorlog sen 03-tal Duit- sche intpllcQtueeJcn hebben gcpubliceei d en- dat hij toentertijd het,„Legioen van Eer" ook terug heeft gegeven. Enkele nationalistische bladen hebben dezelfde motieven aangevoerd en eveneens er tegen geprotesteerd, dat Weingartner te Parijs enkele concerten zou dirigeeren. Men tnocst rekening houden met de mogelijk heid. dat Taittinger zich niet zou bepalen lot het schriftelijk protest en dat hij zijn patriottische jeugd zou aansporen tot den strijd tegen den Duitschen dirigent, waarbij hij op den krachtigcn steun van dc came lots lu roi had kunnen rekenen. Aan de Action T'rangaise was liet bovendien even tevoren gelukt, dank zij het verstoren der voj - stellingen en een. ophitsende campagne, de verdere opvoering van „Dc zaak-Drcyfus" tc verhinderen. Ministerpresident Laval en de Panische politieprefect Chiappe hebben zich met het geval bezig gehouden en besloten rekening to houden met het protest van Taittinger en diens geestverwanten. De Pas de Loup- vereeniging werd ervan verwittigd, dat de Duitsche kunstenaar Te Parijs niet mocht dirigeeren, waarop zij de concerten afzegde. De Fransohe chauvinisten juichen, zooals anen kan begrijpen, omdat zij erin geslaagd zijn de regeering cn de pol (ie hun wil op te dringen. Heeft dc regeering echter wel overwogen, zoo vroeg dezer dagen do Pa- i'ijsche correspondent der Frankfurter Zel- lung, dat; door tweemaal achter elkaar fe zwichten voor den druk der nationalistische stokers, zij deze kringen slecMs heeft aan gemoedigd te volharden op den eenmaal in geslagen weg? Heeft de regeering verder tëich rekenschap gegeven van de uitwer king, die haar besluit in Duitschlaiid zal hebben? Ondertusschen haeft de socialisti sche Populaire zich ook reeds met het ge beurde bozig gehouden; het blad is ten hevigste verontwaardigd, omdat de rego ring-Laval heeft toegegeven. zuivere leidsche wollen dekens 150 X 200 vanaf 6.00 165 X 210 7.90 président generaal Sivkowitsj zijn heden van hun inspectiereis naai* het. aardbeving-s gebied in Macedonië teruggekeerd. Officiee* wordt het aantal dooden opgegeven als 35. het aantal gewonden als 600 en het aanta' vernielde huizen als 2000. De minister voor sociale zaken dr. Preka en de chef van dj afdeeling voor sociale hygiëne dr. Stampar zijn naar het gebied van de aardbeving ver trokken om in de eerste plaats hulpmaat regelen to treffen voor de dakloozcn. Nog steeds worden zeer lichte aardschok ken waargenomen, die echter geen schadn moer aanrichten. Verscheidene kleine rivie ren hebben haar bedding verlaten en een anderen loop genomen. Henderson's voorstellen door 7 Lagerhuis aanvaard. Londen, 0 Maart. (H.N.) Henderson heeft vanmiddag is het Lagerhuis een voor stel ingediend, dat Engeland de artikelen 1 tot 4 van de algemeene overeenkomst tot regeling van internationale conflicten door vredelievende middelen zal goedkeureu en aanvaarden. Uit naam van de regeerin; verklaarde hij, dat dc gedwongen arbitrage van zeer. groote beteekenis voor de a.s. ont wapeningsconferentie is, welker resulta ten voor het lot van Europa en van dc ge- heele wereld van beslissende beteekenis zal zijn, aangezien de naties, inJien zij verze kerd .zijn, dat de regeermgen opreclil hot voornemen hébben om baar onderlinge ge schillen niet meer door cén oorlog, (locli met vrodelievcucje middelen, uit den weg tc ruimen, met gróotei- vertrouwen oen de finjtief afzien van deri oorlog zullen ver wachten. Ilouderson weer cr voorts op» dat acht regeerihgcii, o.a. Spanje, België en Zweden, du algemeene overeenkomst reeds hebben aanvaard, zes landen zelfs zonder ecnig voorbehoud. Uit uéain van de oppo- j sitie diende Henderson's voorganger C.bam- J be Haiti een ^mend crue rit in, waarin yer- klaard wordt, dat" bet lagerhuis, hoewel het zijn instemming met hefpact van den Volkenbond cn hot Keiloggpaut opnieuw betuigt, toch de algemeene. arbitragcover- eenkornst verwerpt, omdat daardoor het ge zag van den raad van den Volkenbond ver minderd wordt en een procedure wordt in gevoerd, waardoor het uitbreiden van in ternationale geschillen lichter zal kunnen plaats hebben. De conservatieven hebben vooral bezwaren legen liet vredcsmechanis- rue, zooals dit in de algemeene arbitrage overeenkomst is vervat Chamberlain wees ei op, dat dc Ver. St niet tol den Volken bond zijn toegetreden en ongetwijfeld nie mand verwacht, dat een dergelijke toetre den van dc Ver. St. waarschijnlijk is. Overi- geus vond Chamberlain gelegenheid om Henderson en Alexander in hartelijke be woordingen geluk te wenschen niet het re sultaat \aiL hun reis naar Rome cn Parijs De vertegenwoordigers van Engeland heb ben daarbij de rot gespeeld, welke Enge land volgens aller wensch moet vervullen bij ecu geschil tusschen twee groote sta ton, waarmede Engeland zelf de meest vriendschappelijke betrekkingen onder houdt. Ook over de houding van Mussolini, Grar.di en Briand liet Chamberlain zich zeer waardeerend uit Hel amendement der conservatieven werd krachtig bestreden door den liberalen leider sir Herbert Sa muel. (Wij meldden reeds, dat Henderson's voorstel door het Lagerhuis is aanvaard). DE WERKLOOSHEID IN DE VER. STATEN. De oijfers nog steeds zeer hoog. New York, 8 Mrt. (V.D.) Het aantal werkloozeu in de V. St. is thans (bij de vorige week vergeleken) mét. 100.000 ver minderd. Hét bedraagt thans 5.750.000. waarbij echter de landbouwarbeiders niet zijn meegeteld. ZUID-SLAVIë HELPT ZICH ZELF. Belgrado. 9 Maart (H.N.) De regee ring van Zuid-Slavië heeft besloten de slachtoffers van de aardbeving met eigen middelen te helpen, zoodat geen inzamelin gen in het binnenland zullen worden gehou den, noch giften uit het buitenland aange nomen zullen worden. Koning Alexander terng nit hel aardbevlngsgebied. Belgrado, 10 Maart. (V.D.) Koning Alexander cn de Joego-Slavische minisfcer- BOM ONTPLOFT. New-York, 10 Maart. (H.N.) Volgens een bericht uit Havanna is vanmorgen een bom ontploft in de inrijpoort van liet Spaansch gezantschap. Toen de politie een onderzoek instelde, vond zij in de poort liet lijk van een man, wiens identiteit nog niet kon worden vastgesteld. Men vermoedt, dat men met een geval van zelfmoord heeft te doen. Kort voor de ontploffing had de po litie een officier gearresteerd in wiens wo ning verboden wapenen werden gevonden. De politie 'vermoedt, dat tusschen deze bei de zaken verband bestaat. ONTWAPENINGSCONFERENTIE TE BARCELONA? Parijs, 8 Maart. (H.N.) Het gemeente bestuur van Barcelona heeft de gebouwen van de tentoonstelling van verleden jaar ter beschikking van den Volkenbond ge steld om daar dc ontwapeningsconferentie te doen houden. Een delegatie van het stadsbestuur is naar Genève vertrokken om den secretaris-generaal hiervan mededee ling te doen en hem uit te noodigen tot een persoonlijk bezoek aan Barcelona, ten einde de gebouwen te bezichtigen. De rijksminister is overtuigd van het tegendeel- Berlijn. 9 Maart (V.D). In de Begroo tingöcornmissie van deu rijksdog heeft de rijksweerminister dr. Groener een rede ge houden, waarin hij het beleid van de rijks weer verdedigde. Hij was van mecning, dat de leiding in geen enkel opzicht \an de thans gevolgde lijn moest afwijken. De rijks weer, betoogde hij, staat In dienst van den staat en niet van de partijen. De be grooting, die thans voor de rijksweer is ingediend, houdt rekening met den nood van hot volk en met de noodzakelijke eischen, die ook bij dc grootste bezuiniging vervuld moeten worden* Dc Fransche mi ni6ter van oorlog, Maginot. heeft in de Franscho Kamer op ech wijze gesproken die niet onbeantwoord kan blijven, aldus Groener. Hij heeft verklaard niet tc kun nen erkennen, dat op hel gebiel van de ontwapening alle volken aanspraak kun nen maken op een behandeling op voet van gelijkheid. Hiertegenover stelde spr. de verklaring, dat do positie van Uuitsch land ten opzichte v-.*u de schuldvraag aan den oorlog herhaaldelijk is vastgesteld. Het praatje, dat Duitschland alleen schuld aan den oorlog beeft, is reeds lang door dc in tcrnationale historische wetenschap lot een sprookje gemaakt. De uitspraak van. een waarlijk onpartij dig samengestelde inigrnalionnlc recht bank, waarom' Duitschlaiul zelfs hoéft ver zócht, behoeft üuitscblu»*l niet te vieézën Een dergelijke uitspraak; van dc wa irheid zou in tegendeel aan verdragen, die ge deeltelijk berusten op de bewering, dat Duitschland alleen schuld aan den oorlog heeft,.hun. kracht ontnemen. De ontwape uing van Duitschland is in hel verdrag van Versailles als voorwaarde gestel'*, om een begin te maken met een algemeene beper king der bewapening. Duitschland heeft deze voorwaarde vervuld. Het'.werd ont wapend op een wijze, waarvan men in dc geschiedenis geen voorbeeld vindt. De an dere "mogendheden moeten thans aan Imn verplichtingen voldoen. Men heeft; liet recht te eischen, dat de bepalingen van een verdrag'ook op dit gebied worden uitge voerd. Duitschland heeft hetzelfde recht op veiligheid als de andere staten Dc Duit sche citsebcn zijn in het belang var. den vrede cn van den wederopbouw van Euro pa. Duitschland is bereid cn steeds bereid geweest meile te werkeu aan elk >oorl out- wapening op voet van gelijke rechten. Maginot heeft erop gewezen, dal Frank rijk reods met de ontwapening ii-eft reke ning, gehouden. Wat in Frankrijk gebeurd is, is echter slochts een reorganisatie der bewapening, waardoor de strijdbaarheid van het Fransche leger niet is verminderd maar aanzienlijk vergroot. De waarde van een legér houdt geen verband met den duur van den diensttijd, maai* met de intensi teit van de opleiding en dc sterkte der ge oefende rserve, alsmede de kwaliteit cn.de hoeveelheid van het materiaal. Ii,et Fran sche legér beschikt hierover op dc meest volkomen wijze. In 1912 was het Fransche leger in vollen diensttijd LO.OUt) man sterk Thans is slechts één lichting actief en i6 de totale sterkte nog grooter. Een nieuw ambtenarencorps heeft den soldaten de voorbereidende werkzaamheden voor de mobilisatie, hot beheer over het oorlogs materiaal cn dén burcaudienst uil handen genomen, zoodat eel meer manschappen dan ooit beschikbaar zijn voor de opleiding Dertigduizend man burgerlijke ambtena ren bevrijden de soldaten van dit soort werkzaamheden, zoodat Frankrijk thans ook bij den 'éénjarigen dienstplicht zijn sol daten een volmaakte militaire opleiding kan' geven.' Spreken duizenden tanks, vliegtuigen, kanonnen en machinége'we; en van 'ontwa pening?* Bovendien bezit Frankrijk nog grooter hoeveelheden reservemateriaal Hoeveel corpsen kunnen in oorlogstijd uit de geoefende reserves worden gevormd cn met dit materiaal gewapend? Dit blijkt reeds uit het groote aantal generaals cn hoogerc staf-officieren, die ondanks dc ver mindering van het aantal vredesdevisies, veel talrijker zijn dan vóór den oorlog. Uit dit alles concludeerde rijksweerminister Groener, dat Frankrijk nog in geen enkel opzicht met ontwapening begonnen was Duitschland beschikt slechts oVer honderd duizend man rijksweertroepen. honderdvijf duizend man Schupo, waarvan twee-en dertig duizend in kazernes gedetacheerd en dertigduizend man gewapende 'ouane beambten. Het is onzin om de Duitsche po litie en douaneambtenaren tot de weer macht te willen rekenen. Hun organisatie is ingericht door de intergeall teerde con trolecornmi66ie en draagt een civiel karak ter. De Fransche Kamer moge rnet dit alles -""^ning houden. Uiteenzettingen van Von Seekt over het hoogverraadproces. Berlijn, 9 Maart (V.D) De afgevaar digde Von Seekt (D. Volkspartij, heeft in de begrootingcommi6sie o.a, herinnerd aan het Lcipziger hoogverraadproces tegen de rijkswccrofficieren uit l'lrn Ilij verklaar de na rijp beraad tot de slotsom te zijn gekomen, dat dit proces eigenlijk niet noo- dig is geweest. Natuurlijk hadden de schul digen moeten worden gestraft cn do on waardtgen uit het leger worden verwijderd, doch dit alles had op disciplinaire en meer kameraadschappelijke wijze kunnen gebeu ren. Door de openbare behandeling is -ol gens spr. een slechten indruk gemaakt op de openbare meening cn ook op do rijks weer zelf. Gehoorzaamheid en discipline zijn natuurlijk noodzakelijk, maar het ver trouwen tusschen troep cn legerleiding moet behouden blijven. Dr. Kjilz (Staatspartij) noemde dc rijks weerbegrooting een voor Duitschland abso luut noodzakelijke begrooting, die op de vitale punten niet mag. worden besnoeid. De rijksweei* moet een veiligheidsinstru ment van den staat zijn. Leibl (B. Volkspartij) begroette de con solidatie van liet ministerie van rijksweer cn inzonderheid het-feit, dat na liet Leip ziger proces geen slappe begenadiging is afgekondigd. De rijksweer niet door politiek beïnvloed. Dr. Kohier constateerde als spr. van de centrumpartij, dat het vertrouwen in de vaste en doelbewuste leiding van het minis terie van rijksweer. te oordèelén naar-'hól debat, in bet algemeen versterkt i«- Het streven van den minister om dc rijksweer iederen schijn van politiek te ontnemén, heoft erkenning gevonden Na beëindiging van het algemeen debat verklaarde minister Groener in een slot woord,'dat dc rijksweer zich bevindt in de vaste hand van haar leiding. Kr bcslant niet dc geringste twijfel, dat zij tégenover oen ieder links of rechts die in straat gevechten met dc wapens in de hand de macht veroveren wil,1 haar plicht zal doen Gortcraal Von- Schlcichcr weês erop, dat hét ministerie van rijksweer bij de bcoor deeling van de vraag welke partijen als staatsgevaarlijk moeten worden beschouwd en builen dc rijksweer gehouden dienen te .worden, biel zelfstandig kan handelen, doch zich steeds aan de beslissingen van de rijksregcering heeft tc' houden. De beslissin gen omtrent de nationaal -socialistische par tij worden nog tegemoet gez;en. „Duitschland moet ontwapening eischen". Boblijn, 9 Maart. (V.D) lu dc b"groo- lingseonlrnissic van den rijksdag heeft af gevaardigde Kippenberger (Comm.) nog verklaard, dat het anti-sovjetfront thans gesloten is. Alles w ijst op het beslaan van een gèln inic militaire .conventie tusschen Polen en Duitschland. Doebrich (Landvolk) betreurde, dat be zuinigingen op de rijksweerbegrooling niet iu nog grootéren omvang mogelijk zijn. Als de andere.\olkeren niet willen ontwapenen moot Duitschland ontwapening eischen. Graaf Von Westarp (eons.) zcide. dat men van een bewapeningspariteit tusschen Frankrijk cn Duitschland onder de gege ven omstandigheden niet kan bpveken. De andere ëtaten beschikken over 10 lichtin gen afgerichte manschappen, die Duitsch land ten ecncmale niet bezit. Bovendien hebben zij in de laatste tien jaren aan oor-, logsmateriaal bijeengebracht wat maar slechts mogelijk ri. Derhalve moc-t het pa rooi voor Duitschland luiden: „vrijheid van bowapening". Afgevaardigde .Ersing (centrum; meende, dat het hoogverraadproces van Leipzig als een opklarend on weder heeft, gewerkt en de troepen geloond heeft, dat de minister van rijkswècr niet met zich laat spotten Het is te waardeeren, dat dc minister alles wil doen om de rijksweer buiten de partij politiek tc houden, evenals trouwens de chef van de legerleiding. Öachsenberg (economische partij) ve klaarde, dat de kwestie van inwilliging van de rijksweerbegrooting een vertrouwens kwestie is. Uiteraaid cischt de groote finan- cieele nood des rijks ook groote spaarzaam heid len aanzien van dc rijksweer. DUITSCH JOURNALIST UITGEWEZEN. Een opzienbarende gebeurtenis. Praag, 9 Maart (V.D.) Op last van het Ministerie van Binncnlandsche Zaken heeft de prefectuur van politie een besluit tot uitwijzing uitgevaardigd tegen Arthus Kornhuber, correspondent van de „Leipzi- ger Neuesten Nachrichten", „Hamburger Frernderiblatt" en „Müiichcner Neuesten Nachrichten." Deze uitwijzing heeft in jour nalistieke én diplomatieke kringen groot opzien gewekt De correspondent heeft order gekregen binnen drie dagen Praag onherroepelijk te verlaten. Hét besluit wordt gemotiveerd me* de mededeeling, dat de wijze van zijn be richtgeving over Tsjecho-Slowakije de open bare orde en veiligheid van den staat in ge vaar bracht. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 770.6 te Akureyri. Laagste Barometerstand: 7;»i.l tc Wisby. Verwachting: Meest matige. N. W., lot \Y. wind, gedeeltelijk be- wolkt, sneeuwbuien, lichte tot matige vórst des nachts, overdag temperatuur om het vriespunt. Langestraat 49-51 Tel. 190 Onze STOFFEN AFDEELING is beduidend uitgebreid en omvat veel nieuws in WOLLEN STOFFEN en MOUSSELINES. 570.000 pond sterling minder dan hel yorig jaar Verdere vermindering onmogelijk Londen, 10 Maart. (V.D.) De EngclscJjó. minister van Oorlog, §hawg heeft heden de oorlogsbegrooting voor het jaar 193J, inge diend. Deze sluit met een bedrag van i 39.930.00u, hetgeen 570.000 minder is dan verleden jaar. De minister deelde bij de indiening mede, dat dé grootste zorg was besteed om de zuinigheid te betrachten, gjlij verklaarde dat er .de laatste paar maanden een vermeerdering van het aan tal reci'uten was geweest cn dat een com missie van het ministerie de kwestie van de aanvulling der oficiersrangen bestudeert. Ilij hoopte dat oen systeem zal worden ge vonden voor promotie uit de rangen van geoefende soldaten met wetenschappelijke kennis, welke aan de moderne voorwaarden vóldoen. Shaw deelde mede geen vergelijkingen té willen maken met andere landen, doch ver zocht hun die zich hiervoor interesseeren den stand van zaken te onderzoeken, zoo- als deze m het Jaarboek van den Volken bond over dc bewapeningen wordt onthuld. Ilij zeidc van meening tc zijn, dat er geen sprake, was dat dc enorme verminderingen welke door Groot-Brittannic waren aan gebracht, niet in andere landen werden na gevolgd. Het is hem onmogelijk ccnigo verder© eenzijdige ontwapening aan te bevelen. Zulks was in strijd met de ondervinding. Door de regeering zal alles ondernomen worden om de bewapening te beperken door een internationale overeenkomst welke al te landen in staat zpu stellen zich van de ver pletterende lasten die zij thans dragen tc bevrijden, doch, aldus Shaw, het is onmo gelijk op het «ogenblik de getallensterkton van het Britschc leger te verminderen. AARDSCHOKKEN IN NIEUW- ZEELAND. Londen, 10 Maart. (V. D.) In tiet aardbevingsgebied van Napier heeft mon voor de derde maal sedert de groote aard beving van dc vorige maand opnieuw hevige aardschokken waargenomen. Eeu aantal nog overeind staande muren van bij de groote aardbeving vernielde huizen stortte in. De bewoners nemen de zaak ge laten op cn keeren niettemin naar huiï woonsteden terug. HEVIGE SNEEUWVAL IN POLEN. Warschau, 10 Maart. (H. N.) Ook H Oostelijk Polen zijn tengevolge Yan den zwaren sneeuwval belangrijke verkeerssto- ringen opgetreden. De internationale tref* nen uit Rusland en Roemenie hebben be langrijke vertragingen. Varkensmarkt - - Tel 1309. GROOTSTE VOORRAAD. LAAGSTE PRIJZEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1