DË ÊEMLANDEh JOH. DE HEER VL00TVERDRAG FRANKRIJK—ITALIË Donderdag 12 Maart 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhaenscliepoortwal 2a 29e Jaargang No. 215 RÜSLANDS H0UTUITV0ER NAAR ENGELAND «si Huize «I DeStichtscheHeuvel s» JAPAN MAAKT BEZWAREN L. i. LUYCX ZOON WAPENZWENDEL-PROCES VOOR DE RECHTBANK AMERSFOORTSOï DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pe' 3 maand£0 "aa' Amtrrfoort f2.10. per maand f 0.75. per werk (mei gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.171/.. Binnenland franco per post per 3 maanden f Ju-, Afzonderlijke nummers f 0.05. KHTKEKENING 47910 TELEFOON INTERC «II PRIJS DER ADVERTENTIEN v®0 I—* f l.05 oer inbegrip vu eeo bewijsnummer, elke regeJ metf fO.25. Llefdadighelds-advertentiën voor d« helft van den prijs. Kleine Advertentiëa „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 re^tla 90 cent, elke regel neer 10 cent, driemaal plaatsen i I.—. Bewijsnummer extra f OM Het proces tegen de mensjewiki te Moskou. Een voorbeeld van politieke justitie. Onder den titel „Politische Justiz" publi ceert de Vossische Zeilung een beschouwing van haar Moskouschen correspondent Wilm Stein, waarvan wij de voornaamste passa ges onzen lezers niet willen onthouden. Het artikel houdt zich bezig met het groot scheeps geoiganisecrclo proces tegen de mensjewiki, die ervan worden beschuldigd zich aan de ernstigste vormen van sabotage te hebben schuldig gemaakt en een buiten- landsche interventie, gericht tegen de unie van sovjetrepublieken, te hebben voorbe reid. Tegen een aantal beklaagden werd rlc doodstraf geèiseht, maar nadat de be schuldigden zelf uitvoerig het verwerpelijke van hun handelingen hadden geschetst, werden de doodvonnissen veranderd in zwa re kerkerstraffen. Sfein begint met op te merken, dat Mos- kouschc processen politieke strijdmiddelen zijn en politieke doeleinden dienen; niet ju ridische gezichtspunten spelen daarbij een beslissende rok doch slechts staatkundige Het jongste proces tegen dc mensjewiki is slechts een schakel in de keten der ge ensceneerde processen, waarvan het doel is al dc ellende, al de gebreken en al de wan toestanden in Rusland voor te stellen als gevolgen van kwaadwillige sabotage. Eerst is er het Schachty-proces geweest, daarna het proces tegen prof. Ramsin c.s. en op het proces tegen de mensjewiki zal eerlang een pioces tegen Kondratjcf volgen. Ditmaal was het doel vooral de sociaal democratie, den ste'rkstcn vijand en het bol werk tegen de communistische revolutie, to treffen, duor het voor te stellen, alsof de sociaal-democratie het krachtigste ertoe mee w erkt om de kapitalistische heerschappij in stand te houden. Op de Moskousclic beklaagdenbank, aldus Stein, zaten niet Jan o( Piet, geen vage fi guren, geen twijfelachtige karakters, maai* de voornaamste kopstukken der Russische intellectueelen, comple.tc mannen. Revolu tionairen, die zich even verdién stel ijk rooi de revolutie, den val van het kapitalistische Rusland en de oprichting van den arbei- dersstaat hebben gemaakt, als hun rech ters. In elk land, waar ook maar een mi nimum persoonlijke vrijheid bestaat, in elk land, waar niet- het ideaal der „ijzeren tucht" zich zelfs tot de gedachten uitstrekt, zouden zij een „groep" in liet partijleven zijn geweest, zouden zij pogen hun denk beelden omtrent politiek en economie der arbeidersregeering, die afwijken van dc of- ficieele opvattingen, op wettige wijze te- uiten en er propaganda voor te maken. Tc Moskou, waar kritische gedachten de erg ste zonde zijn, waar men Trotzki en Re- - charin boycot, omdat zij ten aanzien van deze of geno kwestie andere opvattingen huldigen dan Stalin, moest de debatingclub der beschuldigde re\olutionairen de vor men aannemen ecner ondergrondschc „sa menzwering". Te Moskou vormt het feit, dat zij het bolsjewisme niet als den juisten weg ter verwerkelijking van cle socialistische maat schappij beschouwen en dat zij aanhan gers zijn cler mensjewistische theorieën, cle tigcnlijke „schuld" der beklaagden. Zij w eegt heel wat zwaarder dan de „handelin gen", waartoe enkele beklaagden zijn over gegaan en waaruit juridisch iets „straf baars" kan worden geconstrueerd. De beklaagden bekenden geenszins alles, w at de acte van beschuldiging behelst, maar stellig alles, wat zij in feite dachten en de den. Zij verklaarden voor de bolsjewistische rechtbank, dat zij in den loop van het le ven tijdens de bolsjewistische heerschappij hetzij overtuigde mensjewiki waren geble ven dat was bij velen het geval hetzij waren geworden. Zij verklaarden, dat zij het tempo van het Vijfjarenplan verderfelijk, dc methodes van de collectiviseering van den landbouw noodlottig achten; zij ver klaarden, dat dc bolsjewistische politiek volgens hun overtuiging zou moeten uitloo- pen op een politieke cn economische ineen storting van het bolsjewistisch bewincl cn op buitenlandschc tusschenkomst. Zij ver klaarden, dat zij bij de verwachte misluk king van.het bolsjewisme een fiasco van de socialistische revolutie en arbeidersheer schappij wilden voorkomen en er zich daar om op voorbereidden de leiding der arbei ders in handen te nemen, wranneer het oogenblik der catastrophe aanbrak. Zij verklaarden, dat zij lot dusver geener lei aanhangers onder de arbeiders hadden, maar een generale staf zonder troepen wa ren, hetgeen overigens zelfs het openbaar ministerie hun uitdrukkelijk toegaf. In den geest der aanklacht erkenden de beschul digden, dat zij voor het buitenlandschc or gaan der mensjewiki artikelen hadden ge schreven en voeling hadden gehouden niet de mensjewistische uitgewekenen. In den geest van de aanklacht gaven zij even eens toe op aanwijzing der buitenlandsche mensjewiki de „desorganisatie-richlsnoe- ren" te hebben aangenomen, d.w.z.: zij wa ren ervoor te vinden de h.i. onvermijdelijke catastrophe van het bolsjewisme door des organisatie van hot oconomisch apparaat te bespoedigen, teneinde den lijdenstijd van het Russische volk te verkorten. Niettegen- Varkensmarkt. - - Tel. 1303. PIANO- EN 0RGELHANDEL Kwaliteit wint altijd. staande deze bekentenis heeft zelfs het open baar ministerie de grootste moeite werke- lijken „daden van sabotage" van enkelen de zer veertien mannen aan te toonen: het komt niet veel verder dan tot „ongunstige rapporten" en „te lage schattingen der op brengsten"; cn wat dc uitwerking der sa botage van een dozijn mannen op het eco nomisch leven van Rusland cn van twee mannen op de geldcirculatie en het infla tiegevaar betreft, stelt zelfs het openbaar ministerie zich tevreden met een paar va ge frasen. Tegenover het openbaar ministerie loo chenden de beschuldigden actief tc hebben geijverd voor den val der tegenwoordige partijdictaluur, voor liet uitlokken der in ter vent ie en voor het herstel der kapitalis lischc heerschappij. Deze bewering, die voor het. openbaar ministerie van buiten- landsch-pójitiek standpunt bekeken van zéér groot belang was, hetgeen onderstreept werd door de Duitscbe sociaal-democraten erin te betrekken, is niet alleen in hooge mate onwaarschijnlijk, gezien de persoon lijkheden der beschuldigden, die decennia lang een vastomlijnde politiek voeren, maar bovendien ongerijmd in verband met de -„krachten" dezer samenzwerende hoog leeraren cn letterkundigen zonder een ge- organiseerden aanhang. Zij beschouwen veeleer de buitenlandsche tusschenkomst cn zoodoende de ineenstorting der tegenwoor dige heerschappij als een onvermijdelijk gevolg der thans gevoerde politiek en heb ben voor het oogenblik, waarin zij opstan den van boeren en arbeidersonlusten ver wachten, voorbereidselen getroffen voor een actief ingrijpen. „Voorbereiding tot staats greep of hoogverraad," aldus de slotsom van Krylenko. „Voorbereiding Ier redding van de arbcidcrsreyolutie uit de catastrophe", conclucleereri cle mensjewiki. Londen, 10 Maart.' (II. X.) Naar de Daily Ilerald meldt, heeft de handclsvertc- genWoordiglrig der sovjetregeeriug het voor stel gedaan, dat vertegenwoordigers van de Engclsche houtindustrie zich in den loop van dezen zomer naar Rusland zullen bege ven. teneinde zich door een persoonlijk be zoek op de hoogte te stellen van de arbeids toestanden in de houtopslagplaatsen cn dc zangmolens. Dit voorstel is aangenomen en wérd ook gesteund door cle Engelschc vr.k- vereénigingsleiders, die de propaganda dei- conservatieven tegen den invoer van Rus sisch hout. veroordcelen. Overigens meldt het blad, dat reeds een permanente com missie van arbeiders en werkgevers toe zicht houdt op alle hout, zoowel ruw als gezaagd cn geschaafd, dat uit Rusland wordt ingevoerd, teneinde na te gaan, of dit onder behoorlijke arbeidsvoorwaarden is verkregen. DE TOESTAND VAN SNOWDEN. Londen, 1 0 M a a r t. (V. D.) Meegedeeld wordt, dat. in den toestand van den minis ter van financiën, Snowderi, die lijdende is aan blaasontsteking, geen verandering is gekomen. is* Restaurant Theehuis i# *1 Amersfoortsche Berg <s* Jaariijksche HEROPENING aï' 's* 4 Zaterdag, 14 Maart a.s. g* Jl. '.ÜA De directie deelt aan zijn geëerde clientele mede, dat het Berghotel <S* niet meer door de N.V. De Sticht- '««F sche Heuvel geëxploiteerd zal Jn worden. 'fa. Huize „de Stichtsche Heuvel" en de Theetuin zijn evenals vorige jaren beschikbaar voor Diners, Bals, Re- S* «S cepties, Garden Parties, etc. Aanbevelend: lo* N.V. De Stichtsche Heuvel jj* J. Th. van Dor molen Directeur Het zal onderteekend worden dosr alle mogendheden welke aan de Vlootconferentie deel namen. Een uitzondering op het Londensche verdrag Parijs, 11 Maart. (V.D.) De buiten land-schrijver van liet „Journal" wijdt in zijn blad een artikel aan de voovdcelen, die voor Frankrijk aan de vlootoverecnkomst zijn verbonden. Hoewel de Fransche vloot na de overeenkomst van Washington een voorsprong zou jnogen hebben van 240.000 ton, was het resultaat, dat zij na vijf jaar 155.000 ton grooter was dan dc Italiaan- sche vloot. Indien men, zooals tot. nog toe, aan beide zijden van de Alpen met bouwen was voortgegaan, dan zou het resultaat zijn geweest dat Frankrijk in 1030 200.000 ton had bijgebouwd, waarvan 157.000 ton be schouwd had kunnen worden als te die nen ter vervanging van ouder materiaal, terwijl Italië eveneens 200.000 ton zou heb ben bijgebouwd, waarvan slechts 102.000 ton voor vervanging zou hebben dienst ge daan, waardoor practisch de Fransche voorsprong tot slechts 55.000 ton zou zijn verminderd. In de klasse der duikbooten heeft Frank rijk op het oogenblik een voorsprong van 32.000 ton. Na de nieuwe overeenkomst zal Frankrijk in 193G beschikken over 81.900 ton cn Italië over 52 700 ton onderzeeboo- tcn. Frankrijk bouwt 22.000 Ion bij ter ver vanging cn 5000 ton ter uitbreiding der ondcrzeeersvloot, terwijl Italië 10.000 ton bijbouwt ter vervanging van materiaal. Frankrijk houdt dus ook in dcze#klasse een overwicht van 17.000 ton. In cle andere scheepsklossen is het Fran sche overwicht niet zoo groot. 'iegenn'*er oen tonnage van 199.305 Ion aan elf k kruisers, 44 torpedohooton en 31 törpctlOt, jagers, beschikt, Italië ovVr 157.659 Ion aan 15 kleine kruisers, 56 torpedojagers, 36 tor pedojagers, 36 torpedobootcn en nog 38 kleine torpedobootcn. Ilct Fransche over wicht bedraagt hier dus slechts 41.7-16 ton Tot 1936 mag Frankrijk ter vervanging van ouder materiaal vijf kleine kruisers cn 34 torpedobooten met een gezamenlijk tonna ge van G6.876 ton op stapel zetten. Te zclf- dcr tijd heeft Italië dan 7 kleine kruisers, dertien torpedojagers en 30 torpedobooten alsmede 38 kleine torpedobootcn van te zamen 58.157 ton. Hierbij is het Fransche overwicht slechts 8.6S1 tn. Terwijl Italië, wat de kleine kruisers betreft beslist een overwicht heeft, stgat Frankrijk sterker, wat de torpedojagers en onderzeeërs be treft. De bewapening der Fransche vloot beslaat uit stukken van 240 millimeter, 194 millimeter, 162 millimeter en het gebrui kelijke artillerie-kaliber. Volgens de over eenkomst. van 1 Maart j.l. hebben beide landen het recht lot liet bouwen van twee slagschepen van 22.233 ton. Londen, 11 Maart. (H.N.) Dc tekst van de Fransch-Italiaansche vlootoverecn komst is vandaag gepubliceerd. De inhoud daarvan komt overeen met de reeds be kend geworden bijzonderheden, volgens welke beide landen geheel gelijk worden gesteld, wat clen aanbouw van nieuwe sche pen betreft. Tevens is een memorandum van den Engelschcn minister van buiten landsche zaken gepubliceerd, waarin wordt medegedeeld dat de overeenkomst ook door de regoeringen van Engeland. Japan en de V.S. wordt goedgekeurd, zoodat zij onderteekencl zal worden door alle mo gendheden, die aan cle Londensche vloot conferentie hebben deelgenomen. In het memorandum wordt opgemerkt, dat aan de Italiaansche en de Fransche vloot voor slagschepen een grootere tonnage wordt toegestaan dan in het verdrag van Londen bepaald was. Dit zal echter niet tot gevolg hebben, dat ook de overige mogendheden tot den aanbouw van meer slagschepen zullen overgaan, dan in het verdrag is be paald. Het standpunt van Japan. Londen, 11 Maar t. (V.D.) Het Japan- sche standpunt ten aanzien van het Vloot- verdrag is aan het departement van bin- ncnlandscbe zaken medegedeeld. De tekst werd echter nog niet gepubliceerd. Naar verluidt juicht Japan den aanbouw van nieuwe linieschepen door 1 rijk en Italië niet toe, hoewel het recli. an beide landen hiertoe, overeenkomstig de in hot Verdrag van Washington vervatte totaal- lonnage-bepalingen is vastgelegd. Japan maakt voorts bezwaren tegen het hooge duikbootentonnage van 82.000 ton, hetwelk men aan Frankrijk heeft toegestaan, ter wijl Japan zich krachtens het Verdrag van Londen tot 52.000 ton moet beperken. Japan hoopt, dat het niet noodzakelijk zal zijn de veiligheidsclausule van dit Verdrag in werking te doen treden. Volgens deze clau sule hebben de drie groote zeemogendheden het recht haar tonnage te verhoogen, in dien jJil In _vergel ijking mei ancle**0 gerechtvaardigd schijnt. Tevens wordt dc hoop uitgesproken, dat Frankrijk ter Ont wapeningsconferentie 1932 zal kunnen worden bewogen tot aanvaarding van een lager tonnage. De gedachtenwisselingen tusschcn Lon den cn Washington over het Vlootverdrag zijn nog niet geëindigd. Italiaansche persstemmen. Rome, 11 Maart. (V.D.) Tor gelegen heid van de publicatie van den tekst van het Vlootverdrag publiceercn de Italiaan sche bladen speciaal het laatste gedeelte, waarin gestipuleerd wordt, dat de overeen komst geen blijvende verhouding beduidt voor dc scheepscategorieen der betrokken vloten, terwijl evenmin vooruitgeloopen wordt op de kwestie van de vervanging van de bodems, die op 31 December 1936 do ouderdomsgrens hebben bereikt. Overigens is de Italiaansche pers genoigd dc voor Italic gunstige zijde van het Verdrag to be lichten. De Giornalc dTtalia vat de waaide van het verdrag als volgt samen: 1. liet recht van pariteit tusschcn II alio cn Frankrijk voor de door de Washing- lonsche overeenkomst geregelde scheeps- klassen, slagschepen cn vliegtuigenschepen is opnieuw bevestigd. 2. Voor dc door de Washingtonsche over eenkomst niet geregelde kruisers tot 10.000 zal waarschijnlijk tusschcn Italië en Frank rijk volkomen gelijkheid tot stand komen. 3. Een bijna volkomen gelijkheid wordt geschapen in cle scheepsbemanning cn het rythme van den nieuwen vlootaanbnuw Beide staten zullen jaarlijks een bijna ge lijke tonnagevervanging verwezenlijken. Het verschil bepaalt zich tot enkele hon derden tonnen. 4. Op de politieke grondbeginselen van de vlootparitcit is niet vooruitgelopen. In het Lagerhuis. Londen, 11 Maart. (V.D.) Bij de ope ning van dc Lagerhuisdebatlcn over de Murinebegrooting hoeft de Eerste Lord der Admiraliteit medegedeeld, dat cle vloot- bouwopdrachten uit hoofde van het pro gram 1931—1932 niet Voor het eerste kwar taal 1932 zullen worden geplaatst, liet hui dig program voorziet slechts in den aaiv bouw, die toeges-taan is onder dc vigeur van de Londensche Vlootoverecnkomst. Ilii hoopte echter, dat de Ontwapeningsconfe rentie nog verdere besprekingen zal ople veren. Alexander onderstreepte voorts de gunstige resultaten van de vlootbesprekin- gen. Hij betoogde in liet bijzonder, dat de Fransche duikbootentonnage veel tc hoog is, vooral met het oog op het getal der En gclsche torpedojagers wier gezamenlijke tonnage slechts 150.000 ton mag bedragen. Engeland heeft zich in dezen de mogelijk heid van verhooging cler tonnage verze kerd, voor het geval de Ontwapcningsbc sprekingen een oplossing brengen. DRIE AREEIDERS DOOR STERKSTROOM GEDOOD. Milaan, 10 Maart. (V. D.) Drie arbri dors,/ die op een geëlectrificeerdö spoorlijn in dc buurt van Napels werkzaamheden verrichtten, kwamen in aanraking met den hoogspanningskabel. Zij waren onmiddcl lijk dood. WURTTEMBURG CONTRA HET RIJK. Stuttgart, 10 M#a a r t. (V. D.) Nadat reeds vele jaren lang tusschen Wurttcrn- berg en het lijk onderhandeld is over een andere verdeeling van de locomoticvcnor ders van de rijksspoorwegen, welke bespre kingen echter steeds zoncler resultaat ble ven, heeft thans de staat Wurttemberg bij het staatsgcrechtshof een klacht tegen het rijk ingediend. Gevraagd wordt de inter pretatie van paragraaf 23 van liet staats verdrag inzake de spoorwegen van 1920. Wurttemberg krijgt lot dusverre slechts 1.41 van cle locomoticvenorders cn maakt aan cle hand van tal van overwegin gen aanspraak op minstens 4 ARBEIDSGESCHIL BIJ DE DÜITSCHE SPOORWEGEN. B c v 1 ij n. 1 0 M a a r I. (V. D.) Namens de Duitscbe rijksspoorwegen wordt medege decld, dat de onderhandelingen tusschen de spoorwegen en de vakvereenigingen over een loonsverlaging heden werden voortge zet. Aangezien cle vakbonden echter weige ren, in te gaan op de-eischen der spoorwe gen cn vasthouden aan de handhaving der bestaande loonen, hebben de besprekingen niet tot eenig resultaat geleid. De directie der rijksspoorwegen zal thans ccn scheids rechterlijke uitspraak aanvragen. SMOKKELHANDEL IN GRANEN. Brussel, 10 Maart. (IT. N.) l)e politie is te Iiaescbroek een uilgebrciden smokkel handel in granen op het spoor gekomen. Het graan wercl door Belgische boeren naar Frankrijk gesmokkeld, waar hoogere prijzen gelden. Een groote hoeveelheid gerst is in beslag genomen. GROOTE UITSLUITING IN BEIEREN. München, 10 Maart. (H. N.) Dc me- taalfabrieken in Beieren hebben besloten tot een algemeene uitsluiting, waarbij 40,000 arbeiders betrokken wordeifc WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 767.9 te Yan Mayer. Laagste Barometerstand: 730.9 te Wisby. Verwachting: Matige, tijdelijk krachtige N. tot W. wind, meest, zwaar bewolkt, waarsehijnUjik nog sneeuwbuien, lichte vorst, des nachts, overdag temperatuur om het vriespunt. Langestraat 49-51 -- Tel. 190 Groote keuze WOLLEN Mousselir.es Nieuwste dessins en Laagste prijzen. Men verwacht allerlei be: langrijke onthullingen B e r 1 ij II, 11 Maar l. (V.D.) Voor do rechtbank Charlottenburg begon heden oen groot wapenzwendel-proces, waarbij men verwacht, dat verschillende politieke ont hullingen worden gedaan. Terecht staan een zekere Hoppe, beschuldigd van heling van beroepsgeheimen en overtreding van de wapenwet, cle politieambtenaren Rci- mers, wegens handel in wapenen, aanstich ting tot diefstal cn verduistering Mazanke, wapenmeester der bereden politie cn te voren werkzaam in dé gewerenfabriek t« Spandau, wegens bedrog en oplichting, Wilkc wegens militaire verduistering, de mecanicien Patel, werkzaam in de wapen kamer te Spandau, wegens het benadeclen van het rijk, de wapenmeester Ileinriph, wegens het niet-opvolgen van dienstbeve len cn ten slotte de instrumcntenhandc- laar Ilochhaus, Argcntijnsch onderaan en Portugees van geboorte, wegens diefstal. De heele affaire kwam door een toeval aan het licht, toen op 9 Juli van het vorig jaar op den straatweg tusschen Potsdam en Treptow een auto in botsing kwam met een motorrijwiel met zijspan, waarvan de be stuurder, de arbeider Dorre, en de kan toorbediende, die in do zij-span zat, op slag worden gedood. De politie vond toen in de portefeuille van Dörre verscheidene aanwijzingen, die er toe leidden, dat een huiszoeking in zijn woning werd gedaan, waarbij behalve grendels van geweren cn sluitstukken, kogellagers cn verschillende onderdeelen van machinegeweren gevonden worden. Andere aanwijzingen leidden tot een huiszoeking bij den herbergier Hoppe, bij wien machinegeweren, munitie en an dere wapenonclcrdeclen gevonden werden. Hoppe is leider en penningmeester van een afdecling van de nationaal-socialistische partij. Dc in beslag genomen wapenonder- deelcn waren afkomstig van Dörre en go^ deeltelijk ook van eenige employé's van de wapenfabriek le Spandau. o.a. van Ma- zanke. Van verschillende zijden had Hoppe wapens en wapen-onderdeelen verzameld, zoodat hij ervan verdacht wordt een wa- penvoorraad te hebben willen aanleggen. De beklaagden verklaren, dat zij slechts uit patriottische overwegingen hebben ge handeld, aangezien het verdrag van Ver sailles niet toelaat, dat de nooclige wapens in Duitschland aanwezig zijn. NOODWEER IN FRANKRIJK. Het water treedt buiten de oevers. Parijs, 11 Maart. (II.N.) In goheel Frankrijk is het weer buitengewoon slecht* Op sommige plaatsen heeft het 23 graden' gevroren. In den hoogen waterstand van de Seine is nog steeds geen verandering gei komen, zoodal nog groote oppervlakten iii de omgeving van Parijs onder water staan. Voor verscheidene huizen bestaat gevaail voor instorting. Ook de Loire en de Sommei zijn op verschillende plaatsen buiten hun oevers getreden. Uit Grenoble wordt ge meld, dat in Savoye vele lawines naar be neden komen. Twee huizen rijn tengevolge van het vallen der lawines ingestort. Daar bij werden verscheidene personen gewond, twee zoo ernstig, dat zij op sterven liggen. GROOTE HEIDEBRAND IN IERLAND. V Londen, 10 Maart. (H. N.) Een groote heidebrand is in de buurt van Dublin nit- gebroken. Een oppervlakte van 10 vierkan 'V te staat jn br^pn.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1