dëeemlandeu JOH. DE HEER Maandag 16 Maart 1931 Uitgave: VALKHQFF Co. Bureau: Arnlumschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 218 FASCISTISCH ITALIË VOOR DEN VREDE Solidariteit der Europeesche staten bepleit fortmann en hehenkamp PIANO- EN 0RGELHANDEL MOORD OP EEN COMMUNIST DE DOODENDE MIST IN HET MAASDAL DREIGENDE STAKING IN ZUID-WALES CHARLIE CHAPLIN WORDT BESTORMD DE ENGELSCHE MINISTER HARTSHORN OVERLEDEN HATELIJKHEDEN IN DE FRANSCHE KAMER L. J. LUYCX ZOON PROCES TEGEN REBELLEN TE JACA AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS f*' 3 °,laI'dtn woor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75. per week (met gratie verzekering tegen ongelukken) f 0.I71/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC «IJ PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regelt f 1.05 art inbegrip va» een be -dlsnommcr, 1elke regel met» f0.25. Llefdndlghetds-advertentlCo voor da helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITIES" by vooruitbetaling —4 regelt 10 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I I.—. Bewijsnummer extra 0.05 Italië wil een Europecsche politiek voeren. Een merkwaardige rede van Grandi. Men weet, dat de Italiaansche minister van buitenlandsche zaken, Grandi, in hel fascistische parlement een merkwaardige rede heeft gehouden, waarop wij niet mo geq nalaten terug te komen, nu ons de buitenlandsche bladen hebben bereikt, wel ke nadere bizonderheden omtrent Grandi's beschouwingen bevatten. Zeer uitvoerig hield de Italiaansche mi nister zich bezig met de algemeene begin selen der Italiaansche buitenlandsche po litiek, die de ontwapening beschouwt als h c t middel ter verzekering van den vrede en tevens van oordeel is, dat de Europee sche staten de crisis van het bedrijfsleven, waarvoor zij zich thans zien geplaatst, al leen te boven kunnen komen, wanneer zij onderling elkaar op economisch terrein niet in het vaarwater zitten, doch aansturen op samenwerking. De consequentie daarvan is een nauwer solidariteit öierzelfde staten. Van belang acht Grandi het bijgevolg dat men een politiek van internationale gelijkstelling volgt ei'i rekening houdt met do internationale rechtvaardigheid. Italië aldus de minister, heeft daarom als eerste der overwinnende naties den overwonnenen de hand toegestoken, daar Europa er geen baat bij heeft, wanneer de verslagen staten tenonder gaan. Het doel der Italiaansche politiek is thans: samenwerking van alle naties zonder onderscheid en opheffing van de scheiding tusschen overwonnenen en overwinnaars. Grandi repte ook van de ontwapenings conferentie, die in 1932 zal worden gehou den en stond' er op, dat alle staten daar dezelfde rechten zullen hebben. De vloot- overeenkomst houdt zich alleen bezig met het vraagstuk van beperking der maritieme bewapening. De bewapening te iand en ia de lucht worden er niet door geregeld, maar volgens Grandi behoudt het vloot accoord niettemin zijn waarde, omdat het den weg aanwijst, langs welken bewape ningen van allerlei soort kunnen worden beperkt en tevens aantoont, dat men dooi het bewandelen van dezen weg concrete re-, sultaten kan bereiken. Het ontwapeningsontwerp, dat door de voorbereidende commissie van den Volken bond is uitgewerkt, bevat nog geen cijfers, zoodat het voornaamste werk nog moe*, worden verricht. Bovendien loopen de mee ningen te dezer zake nog al 6terk uiteen volgens Grandi beschouwt Italië de ontwor pen conventie als het middel, waardoor het mogelijk wordt de theoretische ontwape ning op den weg der practische verwerke lijking te brengen. Italië heeft het ontwerp niet in alle deelen aanvaard, maar het zaJ er zich niettemin van bedienen om te be letten, dat men zich onttrekt aan de ver plichting om te ontwapenen en om het er op aan te sturen, dat men het vraagstuk der ontwapening werkelijk aanpakt en streeft naar de oplossing daarvan. M.a.w.: Italië is de opvatting toegedaan, dat het Volkenbondspact niet alleen do reeds ont wapende volkeren verplicht hun weerm-.cii', belangrijk te verkleinen. Ook heeft Grandi nog laten uitkomen, dat Italië zonder vooringenomenheid 6taat tegenover de idee der Europecsche Unie en bereid is bij te dragen tot de verwezenlij king van dit denkbeeld, maar z.i. was een innige en effectieve samenwerking alleen mogelijk, wanneer aan alle Europeesche staten dezelfde rechten werden toegekend, omdat alleen dan een evenwichtige toestand kan ontstaan. Italië kant zich dus tegen het streven om binnen het Europeesche kader bepaalde 6tatengroepen te vormen, omdat dit op den duur leidt tot verstoring van den vrede en de rust der naties. Elk nieuw blok, dat wordt gevormd, lokt hot vormen van een contra-blok uit. Op deze wijze worden automatisch reusachtige belangen-groe- peeringen in het leven geroepen, die elkaar tegenwerken in plaats van met elkaar sa men te werken. Deze blokvormingen en de militaire bondgenootschappen zijn de ne gatieve elementen voor de handhaving van den vrede. Italies missie, betoogde Grandi, is een missie, waarvan het doel is: liet even wicht en de verzoening tusschen de volke ren, de rassen en de met elkaar in strijd zijnde ideeën. DE GROOTSTE KERK VAN IERLAND VERBRAND. Londen, 15 Maart. (H.N.) De kerk van Donegal, het grootste kerkgebouw van Ier land, is door een brand verwoest. MUTATIES IN HET BELGISCHE MINISTERIE. Brussel, 15 Maart. (H.N.) In het Bel gisch» ministerie zullen eenige mutaties plaats hebben. Louis Franck, de gouverneur van de Bank van België, is aangezocht mi nister van financiën te worden. Het minis terie der Posterijen zal v?reenigd worden inet dat van Verkeerswezen. Voor minister over dit nieuwe departement is aangezocht de Antwerpsche senator Dens. Grandi bespreekt in een groote rede o.m. de vlootovereenkomst. Rome, 14 Maart (V. D.) In de geheel gevulde Italiaansche Kamer heeft Grandi vanmiddag zijn aangekondigde groote rede gehouden. Het voornaamste punt van zijn betoog betrof de nieuwe vlootovereenkomst In het bezoek van den Engelschen minis ter van buitenlandsche zaken aan Rome, zeide hij, heeft het Italiaansche publiek we derom een bevestiging gezien van de Britsch-Italiaansche vriendschapsbetrek kingen. De practische beteekenis van het vloot- verdrag omschreef Grandi als volgt: Bij een vergelijking tusschen de sterkte van de Italiaansche en Fransche vloten op 1 Jan. 1930 en op 31 December 1936 ont waart men een voordeel aan den kant van Italië, wat betreft de moderne eenheden en een voordeel aan den kant van Frankrijk, wat de oude eenheden aangaat. Do Ita liaansche vlootpolitiek is hierop gebaseerd: 1 Vermindering der bewapening tot den laagst mogelijken stand; 2. gelijkheid met de sterkst bewapende mogendheid van Europa, Do fascistische rogeering heeft ook bij de moeilijkste oogenblikkcn der onderhande lingen niet de zekerheid verloren, dat over eenstemming met Frankrijk zou worden verkregen De vlootovereenkomst, aldus ging spr. voort, Is ook voor de algemeene ontwapc ningseonferentie van belang. Zij behandelt wel is waar noch de vermindering van de bewapening te land, noch die in de lucht doch zij elfent niettemin den weg, die naar algemeene vermindering der bewapening leidt. Als voorzitter van de centrale com missie hoeft Henderson alle regeeringen verzocht door middel van wederkeerige ge- dachtenwisseling de ontwapeningsconfe rentie voor te bereiden. De fascistische re geering is bereid alle vraagstukken in den geest van werkelijkheidszin en verzoening te bespreken. Aan het slot van zijn rede gaf Grandi een overzicht van het aandeel, dat Italië sedert 1922 aan de vredespolitiek heeft ge nomen. Italië heeft als eerste van de Zui delijke staten de hand gereikt aan de vol keren, die door het oorlogsleed bezocht wer den. Italië weet, dat de weg ter verzekering van een permanenten vrede niet hierin kan bestaan, dat het „recht te leven" van deze volkeren wordt onderdrukt, doch daarente gen moet bestaan in het streven om de tegenstellingen op te heffen en den volke ren bloei en zelfvertrouwen tc hergeven. Vermindering der bewapening ter oplossing van het veiligheidsprobleem, samenwerking ter vermindering van de crisis en bevorde ring van grootere solidariteit tusschen de Europeesche staten vormen voor de fascis tische regeering één gezamenlijk probleem. New-York 14 Maart. (V. D.) Vol gens een bericht uit Washington heeft staatssecretaris Stimson medegedeeld, dat senator Morrow, die aan boord van de Le viathan naar Europa onderweg is, een be zoek zal brengen aan den ambassadeur Dawes tc Londen, teneinde met hem de vlootkwestie te bespreken. RELLETJES TE KASSEL. In verband met het commu nistenproces Kassei, 14 Maart. (H.N.) Gisteravond hebben zich bij het communistenproces te Kassei incidenten voorgedaan, doordien de9 avonds tegen zevn uur een troep van onge veer 50 nationaal-socialisten aangemar- chcerd kwam, die de zittingzaal wilde bin nendringen, doch door de politie niet toege laten werd. liet kwam tot een vechtpartij met com munisten, die ook voor het gerechtsgebouw stonden, waarbij vier personen gewond werden. Ook in do zaal zelf werd het on rustig, daar de nationaal socialistische ad vocaat Freisler plotseling naar buiten stormde, om naar de vechtpartij te kijken en opgewonden in de zaal terugkeerde, uit roepende; dat zijn partijgenooten mishan deld werden. Daarop stormden de nationaal-socialistl- sclio gt tuigen naar buiten, om hun partij genooten bij to staan. Ook de communisti sche beklaagden wilden zich naar buiten begeven, doch hun verdedigers wisten hen tot. kalmte te manen. Hoewel de voorzitter van de rechtbank verklaarde, dat de rechtbank zich niet kon storen aan hetgeen huiten voorviel, werd na eenig beraad toch besloten do zitting tot Maandag te verdagen. DE TOESTAND VAN HERMANN MüLLER. B e r 1 ij n14 Maart. (H. N.) De opera tie van den vroegeren rijkskanselier Her mann Müller, die gisteravond zou plaats hebben, is toch nog uitgesteld. Naar de so ciaal-democratische persdienst meldt, is gistermiddag een lichte verbetering in den toestand van den patiënt ingetreden, die vannacht is blijven aanhouden. uw matrassen worden in één dag opgemaakt en bijgevuld, vraagt prijsopgave. VarJcensmarkt - - Tel 1303. Billijke stomabonncmenten. Vakkundig stemmen. Lid van de Biirgerschaftin een autobus doodgeschoten. Hamburg. 15 Maart. (V.D.) In den af- geloopen nacht is het comrnnistische lid van do „Biirgerschaft" Ernst Henning, in een autobus door schoten uit een revolver doo- delijk gewond. Naar de Hamburgsche politie mededeelt, bevond Henning zich in gezelschap van een partijgenoot op weg naar Hamburg. Te Fünfhauson stapten drie mannen in den autobus, dio in den beginne rustig za ten. Plotseling stonden zij op, trokken re volvers en riepen de passagiers toe: „Han den omhoog!" Varvolgens vroegen zij Hen ning, of hij het communistische lid An dre was en eischten van hem dat hij pa pieren zou toonen. Toen Henning zijn naam noemde, voegden de mannen hem toe: „Jou moeten wij juist hebben.' Op hetzelfde oogenblik werden .êeuigo schoten op hom gelost, de onverlaten sprongen vervolgen» uit den wagen en losten van da straat al nog eenige schoten op de autobus. Henning werd doodelijk gewond, terwijl een leerares aan de boenen gewond werd De dad ars konden in het donker ontsnappen. In het belang van het onderzoek worden nog geen nadero bijzonderhedan verstrekt. De fabrieken zijn de schuldigen. Brussel, 14 Maart. (H.N.) De officieclo commissie, belast met het onderzoek naar de oorzaak der geheimzinnige sterfgevallen in het Maasdal, is tot resultaat gekomen, dat sommige fabrieken in het Maasdal groote hoeveelheden gevaarlijke gassen laten ontsnappen zonder voldoende voor zorgmaatregelen te nemen Men acht het mogelijk, dat de regeering de betrokken fa bi-icken voor de rechtbank ter verantwoor ding zal roepen. NOODLOTTIGE ONTPLOFFING Bomexplosie in een tramwagen te BuenosiAires. Brie dooden Londen, 15 Maart. (V.D.) In een tram- wagen te Buenos-Aires, explodeerde heden een hom, ten gevolge waarvan drie per sonen werden gedood en vele anderen ge wond. De bom was in het bezit van een Ita liaan, Pieretti genaamd en ontplofte op het oogenblik dat deze wilde uitstappen. Ook hij werd gedood. Het gebeurde heeft te Buenos-Aires groot opzien gebaard. COMMUNIST GEDOOD BIJ EEN OVERVAL. B e r 1 ij n, 14 Maart. (V.D.) Gistermiddag werd een 40-jarige timmerman, die deel uit maakte van de socialistische arbeidersweer bij het verlaten \an zijn woning in de Opitzstratsse door drie mannen en twee vrouwen overvallen. Met een stok werd hij door één der mannen op het hoofd gesla gen, zoodat hij bloedend op den grond viel, waarop hij zijn revolver greep en een aan tal schoten op zijn aanvallers loste. De 30- jarige communist Krüger werd daarbij zoo danig in den buik gewond, dat hij korten tijd later overleed. Uc tweede arbeider werd in het been gewond en tic anderen konden vluchten. De gewonden en de beide vrou wen werden later gearresteerd en bleken eveneens communisten te zijn. De timmer man, die de schoten loste, Pelz genaamd, i? in een ziekenhuis opgenomen. HEVIGE SNEEUWVAL IN ZUID-SLAVIE. Belgrado, 13 Maart. (H. N.) In Zuid- Slavië sneeuwt het sedert twee dagen onaf gebroken, zoodat groote verkeersstoringen voorkomen. De rivieren wassen snel. Op den Donau moest de scheepvaart worden gestaakt. Ook de Yardar stijgt onrustba rend. Groote ontevredenheid onder de mijnwerkers Londen. 14 Maart. (V. D.) Het be stuur van den mijnwerkersboncl in Zuid- Wales vergadert vandaag te Cardiff, om de op Maandag a.s. te houden conferentie van vertegenwoordigers van mijnwerKers en mijneigenaars te bespreken. De toestand is uiterst ernstig. Bijna in alle districten heb ben de vakbonden stelling genomen tegen de door den scheidsrechter voorgestelde loonsverlaging en algemeen is mon bereid tot staking om tot een beslissing te komen. Do vertegenwoordigers der vakbeweging verklaarden, dat het hier niet gaat om een eisch van gewone vakverecnigingstactiek, doch dat in werkelijkheid de arbeidsvoor waarden zoo slecht zijn, als nog nooit te voren het geval is geweest, zoodat van het huidige loon niets meer af kan. Te Llwyn- pia zijn reeds twee duizend mijnwerkers in staking gegaan. In de $chotsche mijnindustrie i9 een over eenkomst tot stand gekomen, waardoor ar beidstijd en loonen voor den duur van vier maanden worden vastgesteld. In de Schot- sche districten wordt dan ook voorloopig geen staking verwacht. Men meldde d.d. 13 Maart uit Berlijn aan de N. R. Ct.: Charlie Chaplin schijnt er ernstig aan t.» denken Duitschland weder te verlaten, daar hij hier wat al tc geestdriftig wordt ontvan gen. Illj vindt geen oogenblik rust. Hij wordt bestormd door uitnoodigingon. Zoo dra hij een voet op straat zet, wordt hij orn singeld door de menigte. Overal wordt hij vervolgd door fotografen. Door middel van de pers heeft hij thans tot het Berlijnsehe publiek het verzoek laten richten, hem to beschouwen als een particulier, die ni°t> anders wenscht dan dat men zijn verlangen naar rust eerbiedigt. Dr. Wirth, rijksminister van binnenland sche zaken, heeft Chaplin vanmiddag ont vangen. Van mijnwerker tot lord> zegelbewaarder. Londen, 13 Maart. De lord-zegelbewaar der Vernon Hartshorn is vanmiddag in den ouderdom van 5S jaren tengevolge van een hartverlamming overleden. Hij was voorzit ter van den mijnwerkersbond van Zuid Wales en lid van de commissic-Simon, die de grondslagen legde voor het Indische wet gevende werk. De thans ontslapene was een intiem vriend van den minister-presi dent Ramsay Macdonald. Hartshorn was zijn canière als gewoon mijnwerker be gonnen. Minister Flandin het mikpunt P a r ij s13 Maart. (V.D.) De minister van financiën Flandin heeft in de Kamer een rede gehouden, waarin hij verklaarde gee nerlei invlc-ed te hebber, uitgeoefend op dj in de jaren 1919 en 1920 met de Aéro Postale gesloten overeenkomsten. Bij de overneming van do portefeuille van financiën heeft spr. zijn ambtgenooten nauwkeurig op de hoogte gesteld van zijn betrekkingen rnet de Aéro Postale, welker saneering bij overigens steeds heeft overgelaten aan de ministers van luchtvaart en begrooting. Flandin fulmineerde vervolgens tegen df voortdurende beschuldigingen tegen regee- ringsleden. Als Lëon Blum beweert, dat een rechtsgeleerde, die van een cliënt een zeker honorarium ontvangen heeft, voor zijn ver derc leven aan dezen gebonden is, dan vraagt spr. zich onwillekeurig af in wat voo' verhouding een zeker socialistenleider be doeld wordt Léon Blum tot de Galeries Lafayette staat, die hem als advoceat jaar lijks een honorarium van 120.000 frs. toekent Léon Blum, repliceerende, zeide, dat de naam Flandin steeds genoemd wordt, wan neer er een financieel schandaaltje is. Ook Paul Boncour verkreeg neg b(t woord om er aan te herinneren, dat het voor den wereldoorlog aan afgevaardigden verboden was juridisch adviseur te zijn van (en door den staat gesubsidieerde onderneming. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 705.7 te Siirna. Laagste Barometerstand: 742.9 te Reykjavik. Verwachting: Matige, O. tot Z. O. wind, licht tot half bewolkt, droog weer, om het vriespunt des nachts, overdag iets zach ter. Langestraat 49-51 -- Tel. 190 Is U zwaar gebouwd of corpulent? Bij ons vindt U passende ONDERJURKEN en DIRECTOIRES in alle kleuren de beste kwaliteit. Parijs, 14 Maart (V.D.). De eerste dag van liet proces tegen de Spaanschc opstan delingen te Jaca werd geheel gevuld met het voorlezen van de acte van beschuldi ging, die ruim 30') pagina's groot is. Uit do beschuldigingen t lijkt, dat de opstandige Jie weging den loyaal gebleven officieren van het garnizoen wel bekend was. Een ant woord op een verzoek om inlichtingen van de legerleiding kwamen echter pas te Ma drid ««.an, toen de opstandige beweging reeds was uitgebroken. De zitting werd gister avond tgen 8 uur verdaagd en zal vandaag worden voortgezet. De beklaagden toonen zich allen zeer rijs» tig. De publieke tribune en de gereserveer de plaatsen waren tot op de laatste plaats bezet. MALFERTEINER OPNIEUW AAN GEHOUDEN. Bozen, 13 Maart, (V.D.J De voormalige. Tiroolscho landdagafgevaardigde en voor malig secretaris der Tiroolsche volkspartij, Malferteiner, is wederom gearresteerd zon der opgave van redenen. Dit is de vierde maal, dat Malferteiner door de Italiaansche overheid in hechtenis wordt genomen. Alle vorige raaien bleken de gronden, waarop de arrestatie berustte, onjuist en moest hij weer op vrije voeten worden gesteld. AMERIKA BEPERKT DEN OLIE-INVOER Londen. 13 Maart. (V.D.) Naar uit Washington gemeld wordt, is aldaar heden overeenstemming bereikt tusschen de regec- ring der Ver. St. en de olie-maatschappijen, met inbegrip van de Dutch Shell en de pan- Amerikaansche maatschappijen, inzake de beperking der olie-invoeren in de Ver. St. met verscheidene millioenen barrels per jaar. President Hoover verklaarde, dat deze maatregel mede bij zou dragen tot het op de heen brengen van de industrie. HEVIGE SNEEUWSTORMEN IN POLEN. Warschau, 14 Maart. (II. N.) Nieuwe zware sneeuwstormen hebben in Polen weer belangrijke verkeersstoringen veroorzaakt. Daar de sneeuwploegen onvoldoende ble ken, zijn verscheidene reizigers- en goede rentreinen in dc sneeuw blijven steken. Op verscheidene kleinere lijnen is het verkeer geheel gestaakt. AARDZINKING OP LEUKAS. W e c n e n, 15 Maart. (H.N.) Op het eiiand Leukas, is vandaag de aardbodem bij Ha- gios Petros, over een oppervlakte van 6000 M\, gezonken. DE VRIJE INVOER VAN BEVROREN VLEESCH. Berlijn, 13 Maart. (V.D.) De rijksraad heeft bezwaar gemaakt tegen de door den rijksraad aangenomen aanvulling op c-j broodwet en liet initiaticfontwerp der soc.- democraten inzake clen vrijen invoer van bevroren vleesch. In de hoofdcommissie van den Pruisi schen landdag heeft de minister-president Braun verklaard, dat de Pruisische verte genwoordigers in den rijksraad van hel staatsministerie instructie hebben gekregen geen bezwaren te maken tegen den beoo, den vrijen invoer van bevroren vleesch. Van benadeeling van den Duitschen landbouw door goedkeuring hiervan kan geen sprake

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1