deeemlandeu JOH. DE HEER Woensdag 18 Maart 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 220 DE POLITIEKE MOORD TE HAMBURG DE AARDVERSCHUIVING DUURT VOORT fortmann en hehenkamp PIANO- EN 0RGELHANDEL HEVIGE BRAND IN NOORWEGEN HOE DE R 101 TEN ONDER GING KARDINAAL MAFFI OVERLEDEN NA DEN BOMAANSLAG TE BUENOS-AIRES L. i. LUYCX ZOON DE NEDERLAAG DER LABOURREGEERING AMEKSFOORTSCfi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS p" 3 voor Amtrifoort f 2.10. ptr Bund 1 0.73. pit w«k (ran grptli vtrukcrlig Ngco ongtlukktn) I O.IT1/» Binnenland trinco per post per 3 auadca IX-. Ahonderll|ke nnmnen I OM. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERG UI PRIJS OER AOVERTENTIEN «Kt inbegrip vm «co bewijsnummer, elke regel meer f0.25. Liefdadigheids-ad verten tl&> voor de bel ft van deo priji. Kleine Advertentie» „KEITJES" by vooruitbetaling 1—5 regel* 30 ent. elke regel tornt 10 cent, irtmeal plaatsen f I.Bewijsnummer extra 0.05 Rechts- en links-radicale bui tensporigheden in Duitschland. Een wantoestand, waaraan een einde moet komen. Er gaat nauwelijks een dag voorbij, of er vinden in Duitschland politieke klop partijen plaats, waarbij het soms zeer bloe dig toegaat. De telegrammen gewagen voortdurend niet alleen van talrijke ge wonden, maar ook moeten meermalen per sonen bij deze twisten het leven laten. In het afgeJoopen jaar zijn bij deze botsin gen dan ook niet minder dan een driehon derdtal personen om het leven gekomen, zoodat men gerust kan verklaren, dat er in Duitschland een vermomde burger oorlog heerscht. Dat de politieke geschillen met zulke krasse argumenten worden uitgevochten, is te wijten aan de omstandigheid, dat de leiders van uiterst rchts en uiterst links er niet voor terug deinzen openlijk tot moord aan te zetten. De communisten voeren bij voortduring een ophitsende campagne en wekken zoodoende een sfeer, waarin de doodslag feitelijk als een normaal ver schijnsel wordt beschouwd. Het zou ech ter een grove onbillijkheid zijn de aanhan gers van Moskou alleen te beschuldigen van een onverantwoordelijke actie, die on vermijdelijk moet uitloopen op bloedige botsingen. De communisten worden geëve naard en feitelijk meermalen overtroffen door de nationnal-socialisten. de uiterst rochtsciic groep in Duitschland. die hij de jongste verkiezingen voor het parlement een opzienbarend succes hebben behaald cn nu in een voortdurende overwinnings roes verkeeren. Hun leider. Adolf Hitler, is een buitengewoon gevaarlijk ophitser en hij heeft al heel wat hoofden van onrijpe of stuurlooze jonge mannen op hol ge bracht. Al hanteert hij niet zelf den revol ver, niettemin moet hij worden beschouwd als de persoon, die dc grootste verantwoor delijkheid draagt voor de schandelijke ex cessen, waaraan zijn geestverwanten zich herhaaldelijk bezondigen. Hij veroordeelt wel steeds de „Blut- und Mordhelze der Kommunisten", maar zelf verheerlijkt hij op oen stuitende wijze de lieden uit eigen kring, die er niet tegen onzien personen, die ander© politieke opvattingen zijn toe gedaan, uit den weg te ruimen, als helden. Ook nu weer heeft hij zeer nadrukkelijk aangekondigd, dat hij de kosten zal beta len voor dc verdediging zijner Hnmburg- Rche partijgenoofen, die op zulk een laffe wijze in een autobus een communist van het leven hebben beroofd. Bovendien spo ren zijn kranten steeds opnieuw aan tot daden van geweld en zij zijn daarbij slechts uitvoerders van Adolf Hitler's bevelen cn instructies. En is hij het ook niet geweest, die voor het rijksgerechtshof tc Leipzig heeft aangekondigd, dat „er koppen zouden rollen"? Nu kan Hitier misschien wel ach teraf verklaren, dat zijn woorden niet al te letterlijk moeten worden opgevat, maar ondertusschen richt hij groot kwaad aan. omdat de jonge mcnschen, op wie hij maar al te gemakkelijk vat heeft, zijn woorden nis bitteren ernst opvatten en daarnaar ook handelen. De Hakenkreuz-mcnschen vormen voor Duitschland dan ook een min stens even groot gevaar als die van dc sovjetster. Betreurenswaardig is het onder deze om- eindigheden, dat ook niet. steeds in de kringen der Duitsch-nationalen oüenliik 'de buitensporigheden der ultra-nationalis ten worden veroordeeld; veeleer schijnt een niet onbelangrijk aantal volgelingen van Hugenberg met dc handelingen der nationaal-socialisten heimelijk te symoathi- seeren en deze althans te vergoelijken. Zelfs verschillende leden der Duitscho Volkspartij zijn meermalen onder de beko ring gekomen van het natinonaal-socialis- me, dat op hem een bijna onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefende, hetgeen gis teren de Frankfurter Zeitung deed uitroe pen: „Aan al deze burgerlijke zwakte en laf heid is het mede te wijten, dat het in Duitschland zoo ver gekomen is." Verbod van dagbladen en vergaderingen Hamburg, 16 Maart. (V.D.) De Hamburgsche senaat heeft krachtens art. 48, par. 4 van de rijksgrondwet, een pro clamatie uitgevaardigd, op grond waarvan de verschijning en verspreiding van de dagbladen Hamburger Tageblatt. Blatt der Niedersachsen, Hamburger Volkszeitung en de Norddeutsche Zeitung, alsmede alle ter vervanging daarvan op te richten organen met ingang van heden worden verboden. Tevens worden tot nader order alle be toogingen van de nationaal-socialistische arbeiderspartij en communistische partij in dc openlucht of gesloten localiteiten ver boden. Beide eerstgenoemde bladen zijn natio naal-socialistische. en de beide laatste com munistische organen. Weer een aanslag. A 11 o n a, 16 M a a r t. (V.D.) Naar gemeld wordt, werden in den afgeloopen nacht schoten gelost op het nationaal-socialistisch vercenigingslokaal in de Erzbergerstrasse te Altona. Een der partijleden werd levens gevaarlijk gewond. Dok een ander persoon bekwam zwaar letsel. Het onderzoek naar den moord op don communist Henning. Hamburg, 17 Maart (V.D.) Het verhoor der drie nationaal-socialisten, die Zondag in een autobus den comrnunistischen afge vaardigde Henning neerschoten, duurde gis teren den geheelen dag. Door dj politie werd hedenmorgen medegedeeld, dat het verhoor van den laatst gearresteerden moordenaar Hocckmeijer aan het licht heeft gebracht, dat Jansen hem even voorbij Ochaenwar- der opdracht had gegeven den chauffeur tot stoppen te dwingen. Dat had hij met den revolver in de hand gedaan. Hojck- moijer had toen gehoord, dat Jansen en Bammel den communisten gevraagd had of een van hen André was, waarop Hen ning zijn juisten naam had genoemd. Hoeckmeijer zelf had slechts de bedoeling gehad de actetascfi van Henning te pakken te krijgen om er belangrijk politiek mate riaal uit te halen. Hij verklaarde in de autobus niet gescholen te hebben, maar van buiten af een paar schoten op den wa gen te hebben gelost. Na de daad had Hoeckmeijer zich van zijn twee metgezellen gescheiden en zich te voet naar Hamburg begeven, waar hij zich tot gistermiddag verborgen hield. Dc daders zullen thans ter beschikking van de justitie gesteld worden. Naar aanleiding van de publicatie van hot districtsbestuur der nationaal-socialis tische partij, volgens welke genoemd be stuur de politie van de namen der daders op de hoogte had gesteld, deelt de politie te Hamburg mede, dat reeds eenige uren, voordat men de mededeeling van het na tionaal-socialistisch bestuur kreeg, de po litie al van de namen der moordenaars op de hoogte was en al alle stappen had ge daan, die tot hun arrestatie leidden. DE REIS DER DUITSCHE INDUSTRIEE- LEN NAAR RUSLAND. B e r 1 ij n, 16 Maar (V D.) Bij de bespre kingen, die hedenmorgen tusschen de le den der Duitscbe industriële delegatie naar Rusland en den rijKskansclier en eenige andere leden van het rijkskabinet hebben plaats gehad, werden o a. de plan nen besproken voor do financieering van het Russische program. De voornaamste vraag hierbij was, in hocverro het verstrekken van de gevraag de guaranties zal kunnen leiden tot het ontlasten van de Duitsche arbeidsmarkt door de te verwachten orders. In sommige kringen gelooft men, dat naar schatting 150.000 arbeiders to werk gesteld zouden kunnen worden voor de uitvoering der te verwachten Russische or ders. In andere kringen acht men deze schat- ling overdreven. Een dorp veiligheidshalve ontruimd P a r ij s, 17 Maart. (V.D.) De toestand in het gebied van de aardverschuivingen in Savoyo is nog steeds onveranderd. De afschuivende aardmassa's worden op 30.000.000 M3. geschat, die thans echter ge lukkig in verschillende zijtakken zijn ge splitst. Elke tak afzonderlijk is echter nog in beweging cn zoo schuift de aardmassa in verschillende richtingen verder naar omlaag en zet haar vernielend werk in de richting van het dal voort. Op eenige tien tallen meters na is het dorp Chatelard be reikt, waar men alle huizen heeft ont ruimd. STIJGING VAN DEN DUITSCHEN UITVOER. Berlijn, 16 Maart. (H.N.) Dc Duitsche uitvoer In Februari is in vergelijking met dien van Januari, toen een aanmerkelijke achteruitgang waar te nemen viel, met ruim 9 pet. gestegen. Dc waarde van den uitvoer bedroeg in Februari gemiddeld 30% millioen mark per dag tegen nog niet ten volle 28 millioen per dag in Januari. De waarde van den invoer is met ruim 40 millioen verminderd, waartoe de invoer van grondstoffen en halffabrikaten 60 pet, en die van levensmiddelen en dranken 25 pet. bijdroegen. Als gevolg van een en an der geeft de handelsblans voor Februari een uitvoeroverschot van 125 millioen, of met inbegrip van de leveranties op reke ning van de schadevergoeding, van 170 millioen mark e zien. alle behangerswerkzaamheden worden verricht door vlugge zeer bekwame vakmenschen. Varkensmarkt. - - Tel. 1303. Gemakkelijke betalingsvoorwaarden* Schade van ruim een half millioen kronen Men meldt uit Stockholm aan de N.R.C.: Het dorpje Aal in Halllingdal (Zuid- Noorwegen) is dezer dagen door een zwa- ren brand geteisterd. Binnen enkele uren brandden zes groote houten gebouwen tot den grond toe af, een aantal andere hui zen liepen nogal brandschade op. De brand is door onbekende oorzaak be gonnen in de oude „Tingstue". waar vroe ger het kantongerecht zijn zittingen hield. Het Sundre Hötell, dat er naast lag, stond spoedig eveneens in lichtelaaie en vervol gens sloeg het vuur over naar vier gebou wen, waarin winkels zijn ondergebracht. Een filiaal van een bank en enkele woon huizen werden ernstig door den brand be dreigd, maar konden behouden worden. De brandbluschmiddeleik waren niet in orde. Aanvankelijk heeft men nog getracht, den brand te stuiten door één der reeds bran dend© huizen met dynamiet in de Jueht tc laten vliegen. Van den inboedel heeft nien een en ander kunnen redden, do voorraden van de winkels echter niet De totale scha de beloopt ruim een half millioen kronen, zij wordt voor een groot deel door verze kering gedekt. De oude Tingstue van Aal was een merk waardig, mooi gebouwtje, dateerend uit het midden der achliende eeuw. Het was een fraai en cultuur-historisch belangrijk spe cimen van Noorsche plotlelandsarchitec- tuur. De deur was versierd rnct zeer mooi snijwerk en inwendig waren de houten muren door een bekenden boercnschilder gebeel beschilderd met planten-motieven, met huizen, schepen cn kanonnen. Daarom heeft men het gebouwtje, dat sedert lang geen diens meer deed als Tingstue, toch bewaard en zorgvuldig onderhouden. Vooral te wijten aan gasverlies Londen, 17 Maart. (V.D.) De Daily He rald publiceert den authentieken tekst van het voorloopig rapport van de commissie van onderzoek naar de oorzaken van de ramp van het Britsche luchtschip R. 101. Het definitieve rapport zal binnen eenige weken gepubliceerd worden. Blijkens de publicatie in de Daily Herald stelt het rapport vast, dat het Britsche mi nisterie voor luchtvaart geen schuld voor het ongeluk kan treffen. Ook de gezagvoer der van het luchtschip, commandant Ir ving, heeft alles gedaan om het ongeluk te voorkomen. De officieele deskundigen, die aan het werk der commissie deelnamen, wijten de ramp voornamelijk aan gasver lies in het voorste gedeelte van het lucht schip, dat veroorzaakt werd door scheuren, die in het bovenste deel van de bekleeding van de romp zijn ontstaan. De commissie komt voorts tot de conclusie, dat van con structiefouten bij den bouw van het lucht schip geen sprake is. BOMMEN TE BELGRADO. Belgrado, 17 Maart. Vanmorgen zijn in da buurt van het ministerie van binnen- landsche zaken drie bommen ontploft waar door groote materieele schade is aange richt. Een officier werd gedood en verscheidene burgerlijke personen werdan gewond. De politie vermoedt, dat men met een com rnunistischen aanslag heeft te doen. BAKKERSSTAKING TE ATHENE Athene, 14 Maart. V. D.) Te Athene is plotseling een algeraeene bakkerssta king uitgebroken. De regeering heeft ech ter besloten in elk geval zorg te dragen voor de broodvoorziening der hoofdstad en heeft daarom beslag doen leggen op alle bakkerijen in Athene, Rome, 17 Maart (V.D.) In den afgeloo pen nacht te ongeveer kwart voor twee is te Pisa in den ouderdom van 72 jaar over leden kardinaal Pietro Maffi, aartsbisschop van Pisa. Kardinaal Maffi werd don I2en October 1858 geboren en in April 1907 tot kardinaal geconsacreerd. Hij stond vooral met het Ita- liaansche koningshuis op goeden voet en had als aartsbisschop van Pisa herhaalde lijk gelegenheid om persoonlijk contact met den koning te hebben, wanneer Victor Ema nuel de zomermaanden op het koninklijk zomerverblijf nabij Pisa doorbracht. Het was ook kardinaal Maffi, die het huwelijk voltrok van het Italiaansche kroonprinse lijke paar en daarvoor begiftigd werd met do Italiaansche Annunciatenorde en met het Grootkruis van de Belgische Leopolds orde. Maffi was lid van dc ceremonieele congregatie der pauselijke curie en o.a. ook voorzitter van de sterrenwacht aan het Va- ticaan. Door het overlijden van kardinaal Maffi daalt het aantal der kardinalen tot 58. Hier van zijn 28 Italianen en 30 van andere na tionaliteit. Op het oogenblik zijn dus 12 kardinaalsplaatson niet bezet. Naar ver luidt, zou paus Pius XI in een na Paschcn te houden consistorie het collego van kar dinalen wjer willen aanvullen. Van de door paus Pius X geconsacreerde kardinalen zijn thans, na het overlijden van kardinaal Maf fi, nog slechts tien in leven. Vermoedelijk niet tegen den prihs van Wales gericht Buenos, Aires, 17 Maart (V.D.) De Pren- sa meldt, dat de Italiaansche anarchist Pi retti, die Zondagavond bij het verlaten van een tramwagen door de ontploffing van. een bom, die hij bij zich droeg, werd ge dood, terwijl verscheidene voorbijgangers eveneens werden gedood en gewond, blij kens het resultaat van het politie-onder- zoek deel uitmaakte van een groep anar chisten, wier leider, Di Giovanni, in het be gin van Februari met vijf zijner vrienden na een hevig gevecht door de politie on schadelijk kon worden gemaakt. De meeste leden werden terstond gcfussileerd. Te La Plata heeft men bij een cxpeditcursfirma een aldaar achtergelaten koffer met spring stoffen en onderdeden voor de fabrikatio van bommon gevonden, die bleken overeen te stemmon met de resten, die men van de thans ontplofte bommen heeft gevonden. Het is zoo goed als zeker, dat geen aan- slap op den prins van Wales was be doeld, doch een aanslag op een of ander openbaar gebouw. DE BETREKKINGEN TUSSCHEN RUS- LAND EN TURKIJE Kof no, 16 Maart. (V.D.) Vandaag werd in de conferentiezaal van het volkscom missariaat van buitenlandsche zaken der sovjet-unio het lusschéh sovjet-Rusland en Turkije tot stand gekomen handels- en scheepvaartverdrag onderteekend. Ter ge legenheid van het feit, dat tien jaar gele den het eerste verdrag met Turkije onder teekend werd, hebben groote feestelijkhe den plaats gehad. DE ECONOMISCHE CONFERENTIE. Frankrijk's toetreden tot de con ventie is noodzakelijk. Geneve, 17 Maart. (H.N.) De economi sche conferentie is vanmorgen later begon nen dan vastgesteld was, daar verschillende gedelegeerden zich niet tijdig in verbinding met hun rageeringen hadden kunnen stel len. De beraadslagingen gelden het in wer- COMMUNISTEN VEROORDEELD. Kassei, 16 Maart. (H.N.) In het com- munistenproces is vandaag uitspraak ge daan. Zooals bekend, stonden 93 leden van den strijdhond tegen het fascisme terecht wegens het verstorren van een nationaal- socialistische vergadering; 82 beklaagden wrden vrijgesproken, de overige werden tot gevangenisstraffen van een maand tot 6 maanden veroordeeld met uitzondering van een jeugdigen beklaagde, die twee weken gevangenisstraf kreeg. DE CONVENTIE VOOR EEN TOL- WAPENSTILSTAND. Zij zal voorloopig niet van kracht worden. G e n v e, 17 Maart (H.N.) De conventie voor een tohvapenstilstand zal voorloopig niet van kracht worden. Da conferentie heeft vandaag haar beraadslagingen ten einde gebracht en zal morgen in een slot- protocol vaststellen, dat het niet is gelukt een definitieven datum voor het in werking treden van da conventie vast te stellen. De staten, die de conventie reeds hadden ge ratificeerd, verkrijgen dus weer volle vrij heid van handelen. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 773.1 te Breslau. Laagste Barometerstand: 732-9 te Vardö. Verwachting: Meest matige, O. tot Z. O. of Z. wind, helder tot licht bewolkt, droog weer, tempe ratuur des nachts om het vriespunt, overdag iets zach ter. Langestraat 49-51 Tel. 190 BUIKBANDEN op maat en volgens voorschrift. Deskundige Bediening. Londsn, 16 Maart. (V.D.) Nader wordt gemeld over dc nederlaag der Engelscho regeering, dat elf liberalen en twee labour- lcden tegen de regeering hebben gestemd Onmiddellijk na het bekend worden van den uitslag ontstond groot rumoer. Het Lagerhuis zette de beraadslagingen voort en nam do laatst© clausule van het nieuw© kies wetsontwerp aan. Op een vraag van Baldwin, wat de regee ring thans van plan was te doen, zeide de minister-president, dat deze aangelegen heid zou worden overwogen. Op het oogen blik wilde Macdonald niet meer zeggen. De wet zou echter weer voor het huis worden gebracht. Hierna werden de debatten over het wetsontwerp verdaagd. Londen, 17 Maart. (V.D.) De nederlaag der regeering bij de stemming over haar voorstel tot afschaffing van het recht der universiteiten om haar vertegenwoordigers in het Lagerhuis te kiezen, welk voorstel met vier stemmen meerderheid verworpen werd, .vormt het middelpunt van de poli tieke belangstelling. Het is zeker, dat de regeering uit deze stemming geen enkele consequentie behoeft te trekken. In de krin gen der arbeiderspartij zelf was de nieuwe kieswet, die ook het alternatieve kiesrecht bevat, nooit zeer populair, omdat zij voor namelijk onder den druk der liberalen tot stand is gekomen. Nu genoemd regeerings- voorstel is verworpen, zal de tegenstand te gen het ontwerp in Labourkringen nog wel grooter worden. Het in de minderheid blij ven der regeering werd gedeeltelijk veroor zaakt door het feit, dat een groot aantal leden van de Labourfractie nog niet van hun week-end buiten Londen in de hoofd stad teruggekeerd waren. De Daily Herald verwacht, dat de partij leiding maatregelen zal nemen om een strengere discipline binnen de partij in tc voeren. Naar aanleiding van het feit. dat elf li beralen tegen de regcering stemden, wordt ook in liberale kringen het gebrek aan dis cipline in eigen rijen gekritiseerd. De News Chronicle is van meening, dat het speciale kiesrecht der universiteiten een anachro nisme is, dat zoo spoedig mogelijk dient te verdwijnen. MET EEN AUTO IN HET WATER GESTORT Bremerhafen, 16 Nov. CV.D.) Gister avond is de directeur van de voormalige Duitsche visscherijmaatschappij te Weser- münde, J. Wettering, die zijn aan de ha ringhaven gelegen garage wilde binnen rijden. bij het achteruitrijden over den ha venmuur heen met zijn wagen in het water terecht gekomen. Toen de brandweer de auto op het droge bracht, vond men daarin het lijk van Wettering. - DE COMMUNISTEN MAKEN HET GANDHI LASTIG. Londen, 17 Maart. (H.N.) Te Bombay hebben gisteren communisten getracht ee;» vergadering, waar Gandhi het woord zou voeren, in de war te sturen. Zij bestormden het spreekgestoelte en haalden de vlag der Indische nationalistische partij naar bene den. Toen Gandhi sprak, trachtten zij h?m door voortdurende interrupties het spreken onmogelijk te maken. Gandhi verklaarde in zijn rede, dat de nationalistische leiders, die aan de Engel6ch-Indieche conferentie zullen deelnemen, opdracht hebben slechts een constitutie goed te keuren, die ludié onafhankelijk maakt.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1