JOH. DE HEER PE.LEMLANDÊR Vrijdag 20 Maart 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a DE STRIJD OM DEN PANTSERKRUISER 29e Jaargang No. 222 LORD SANKEY IS VOL GOEDEN MOED Geweld wordt door hem van de hand gewezen HANDELSCONVENTIE TEN GRAVE GEDRAGEN fortman n en hehenkamp U KUNT... Jltll ITALIAANSCHE VLIEGERS VERONGELUKT De redder van Mobile MUITERIJ IN ILLINOIS ONDERDRUKT GEEN POLITIEK BIJ DE RIJKSWEER L. J. LUYCX ZOON NOODLOTTIGE BRAND IN EEN ZUIGELINGENTEHUIS N00RSCH KUSTVAARTUIG VERGAAN MULLER'S TOESTAND UITERST ERNSTIG ABONNEMENTSPRIJS f*r 3 Anmfoon im pe aund 10.75, ptr *T*'C gratia wzckcrlag Itgca oagclgkltta) I 0.17V.I Binnenland franco per post per 3 Baanden f3.-. Afzonderlijke aommers f OjOI. fOCTKEKENlNG «7910 TELEFOON INT ERG (II PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05.«et inbegrip va* een bewijsnummer, elke regel meer f0.25. Liefdadigheids-ad verten tiëo voor de helft van den prijs. Kleine Advertentlëa „KEITJES" bi) vooruitbetaling 1—5 ragde 10 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal planteen f I.Bewijsnummer extra t OM Italië acht zich bedreigd. Groote uitbreiding van de Joego-Slavische luchtvloot. Triest ligt, hemelsbreed, 40 K.M. verwij derd van de Joego-Slavische grens, Venetië 15Q, Rome 320 en Napels 450 K.M. Het is daarom niet geheel onbegrijpelijk, dat de Italianen zich een beetje onrustig gaan voe len, nu zij moeten vaststellen, dat de Joe go-Slavische luchtmacht wordt uitgebreid op, een wijze, die de aandacht trekt. In 192i bezat Joego-Slavië haast nog geen lucht strijdkrachten, maar sindsdien is dc toe stand volkomen veranderd. Op het oogenblik beschikt Joego-Slavië over tien steunpunten voor vliegtuigen, ze ven te land en drie ter zee, welke met alle moderne middelen zijn uitgerust en plaats (kunnen bieden aan niet minder dan twee- 'duizend vliegmachines. Het personeel be staat uit 6000 manschappen, 600 officieren en 700 onderofficieren, waarbij nog 150 re serve-officieren en 400 reserve-onderofficie ren komen. Volgens de Italiaansche opga ven zou Joego-Slavië, wanneer er een oor log mocht uitbreken, 1200 vliegtuigbestuur ders kunnen mobiliseeren. De beide scholen voor vliegers bevinden zich te Noyisad voor het leger en te Divuljc yoor de marine. 'Het materiaal, waarover de Joego-Slaven beschikken, verkrijgen zij voor een gedeel te uit Duitschland, dat de vliegtuigen blijk baar niet spontaan levert, maar in den vorm van leveranties, waartoe Duitsch land verplicht is op grond van de regeling der schadevergoeding Voor een ander deel betrekt Joego-Slavië hetgeen het noodig heeft van zijn protector: Frankrijk. Ook bestaan er in Joego-Slavië zelf een twaalftal fabrieken voor de vervaardiging van vliegtuigen; als het moet, kunnen deze fabrieken per jaar 1200 machines en 600 motoren afleveren, doch op het oogenblik bedraagt de productie slechts een tiende ge deelte daarvan. De belangrijkste fabriek, die men te Kral- jewo vindt, wordt heelema'al geleid door Fransche ingenieurs cn arbeiders. Tegelij- •kertijd streeft men in Joego-Slavië naar uitbreiding van de burgerlijke luchtvaart, waarbij de slaat 6teun verleent. Er zijn reeds vier lijnen ingesteld: BelgradoWee- nen, BelgradoSaloniki, Belgrado—Podgo- ritza cn SoesakAgram. In 1920 is de Aero- ■club gesticht, die op zeer ijverige wijze pro paganda maakt en eveneens profiteert van staatssteun. Het Giornale d' Italia heeft onlangs de vraag gesteld, wat deze koortsachtige be wapeningen hebben te beteekenen en komt tot de gevolgtrekking, dat do Joego-Slavi sche luchtvloot wordt gebouwd met offen sieve doeleinden en dat deze bewapening tegen Italië is gericht. Het fascistische blad spreekt in dit varband van een gevaarlijk 'dreigement, waardoor Italië „in don rug "wordt verlamd". Ondertusschen ziet men uit het boven staande opnieuw, dat het Italiaansch-Fran- sche vlootvergelijk nog geenszins den vrede in het gebied der Middellandsche Zee heeft verzekerd en dat terwille van een juist evenwicht ook de bondgenooten van Frank rijk en Italië in een bepaalde verhouding zich moeten ontwapenen. Pijnlijk is het voor de Italianen aldu6 do gedachtengang van de Kölnische Zei- tung dat de Duitsche herstelbetalingen niet alleen moeten dienen om de Fransche bewapening te betalen, maar tevens om den Joego-Slavischen „erfvijand" de lucht- ■wapens tegen Italië te leveren. Het Duit sche blad merkt naar aanleiding van een en ander op, dat er nu voor ïtalié nog eer- 'der aanleiding is om met Duitschland sa men te werken, teneinde te hereiken, dat de vrede-verstorende uitwerking der her stelbetalingen wordt te niet gedaan. Dit, zoo luidt dc slotsom, kan alleen geschieden, wanneer er voorgoed een einde komt aan het betalen van schadevergoedingen. Slemonthouding door de sociaal-democraten Berlijn, 18 Maart. (V.D.) In de Vorwarts wordt een vrij lang artikel gepubliceerd on- u'cr aen li tel „Geen pantserkruisercrisis", waarin het besluit van do soc.-dem. rijks dagfractie, om zich bij de stemming over de eerste termijnen van den pantserkruiser B. en de laatste van pantserkruiser A. van stemming te onthouden, besproken wordt. Ais motief wordt aangegeven, dat de soc.- dem. geen gebruik willen maken van de af wezigheid van do nat.-socialisten en de Duitsch-natlonalen en zich op den wanke len bodem van een meerderheid stellen, die In werkelijkheid den bouw niet wil. Door zich van stemming te onthouden, herstel len de soc.-dem. de stemmenverhouding, zooals die door de laatste verkiezingen zijn geschapen. - Hij bepleit een verzoenings politiek tegenover Indië Londen, 18 M a a r t. (V.D.) In het Hoo- gerliuis is bij de debatten over den toestand in Indië door lord-kanselier Sankey een overzicht gegeven van de gebeurtenissen, welke geleid hebben tot de resultaten dei- ronde tafelconferentie en haar uitwerking in Indië. Hij zcide, dat de gedelegeerden ter con ferentie geen gevolmachtigden waren. Op eigen verantwoordelijkheid hebben zij do feiten onderzocht en voorstellen gedaan. Het rapport der sub-commissio voor fe derale structuur was derhalve zoo opge steld, dat vele kwesties openbleven, doch volgens de mcening van Sankey is geen probleem in Indië onoplosbaar. Het is zeer wel mogelijk een federale constitutie juist en rechtvaardig voor iedereen op te stellen en dit zal gedaan worden door samenwer king van Oost en West. Na de voorstellen, welke door dc confe rentie naar voren zijn gebracht, te hebben besproken, ging Sankey over tot de toekom stige politiek. Indien een politiek van verzoening wordt verkozen, wordt bijna de helft van hetgeen men wenscht gewönnen en slechts weinig verloren. Indien de militaire uitgaven wor den verhoogd, zulen de inkomsten terug- loopen en de handelsontvangsten lager worden, terwijl de moeiijkheden zullen ver meerderen. Spreker wekte er toe op geen geweld te gebruiken, zeggende, dat een beroep op geweld het bankroet is van staaatsman- schap. Het metaal van Indie's nieuwe con stitutie wordt gesmeed op het aambeeld der openbare meening. Het ligt in den aard der dingen, dat hierbij vonken zullen vlie gen, maar de vonken worden spoedig ver geten; het ware metaal blijft. Wij zijn nooit naar Indië gegaan om te veroveren. Wij gingen daar heen voor den handel. Wij hebben den Indiërs terecht of ten onrechte Wcstersche ideeën bijgebracht, Westersche instellingen ingevoerd en hen in onze raden toegelaten De taal van hun wetgevende vergade ring en van het congres zelf is onze moe dertaal. Ilet is to laat om terug to gaan Wij moeten voorwaarts. Dit is onze tradi- tioneele politiek en is altijd het geheim ge weest van ons slagen. Dan zullen volgen een gevestigde regee ring, materieele welvaart, terwijl de wet zal hecrschen. Sankey zcide in het bizonder te hechten aan de handhaving der reputatie van het Britsche staatsmanschap, al zijn ook finan ciën, defensie, wet cn orde ongetwijfeld van belang. Het is, aldus Sankey, naar hun moreele daden en niet naar hun materieele succes sen, dat wereldrijken door do openbare meening en door de geschiedenis worden beoordeeld. Laat ons Indië een federale constitutie toekennen en hopen, dat alles, wat daarin vervat wordt, zoodanig geordend en gere geld moge worden op dc beste cn veiligste grondslagen, dat vrede en geluk, waarheid en rechtvaardigheid in Indië evenzoo mo gen bloeien als zij in het moederland heb ben gebloeid. Geen groote droefenis in Engeland Londen, 19 Maart (V.D). In bijna alle Fngelsche berichten over de Geneefsche conferentie inzake een tarievemvapenstil- stand komt de opvatting tot uiting, dat de handelsconventie van Geni-ve van 21 Maart 1930 beschouwd kan worden als tc zijn ten grave gedragen. In het algemeen kan men niet zeggen, dat de Enge'.scho pers di'. schijnt te betreuren. In dit verband wijdt de Times een uitvoerig artikel aan de ge beurtenissen te Genève, waarin wordt ge zegd, dat de begrafenis der bandelsconven- tie niet betreurd behoeft te worden, omdat de handen van Engeland er slechts door zouden zijn gebonden en de invoering van nieuwe douane-tarieven cr door zijn verhin derd. amerikaansche zendelingen vermoord. Peking, 19 Maart. (V.D.) Twee Ameri kaansche dames, miss Vera Mosebar en mrs. Victoria Miller uit Washington, mis sionarissen van de missie der Zevende-Dag- Adventisten, zijn in hun slaap door een ont slagen Chinceschen bediende te Yan-Nan- Foe vermoord. hulskamers en uitschuiftafels f 14.50—f 18.-, Varkensmarkt. - - Tel, 180j PIANO- EN ORGELHANDEL Een goede raad, eerst even bij ons komen kijken. Incassokosten, tijdverlies en moeite vermijden, door ons te machtigen, uw abonne mentsgelden automatisch en zonder kosten van uw giro rekening af te schrijven. U behoeft daartoe slechts een machtigingsformulier in te vullen, dat wij U met ge noegen zenden. Het spreekt vanzelf, dat de machtiging vervalt bij de op zegging van het abonnement. Mogen wij U zulk een for mulier zenden Ook ons maakt U het daar mee gemakkelijker. Vriendelijk dank! Adm. Amersf. Dagblad De drie beste avia/eufs van het land: Maddalena, Cecconi en Damonle in zee gestort. Rome, 19 Maart. (V. D.) De drie beste Italiaansche vliegers luitenant-kolo nel Maddalena, kapitein Cecconi en luite nant Damonle zijn tusschen Di Pisa cn Li- vorno verongelukt. Omtrent het ongeluk zelf zijn nog geen definitieve berichten be kend. Het verluidt, dat de vliegers in zee zijn gestort; tot dusverre werden noch hun lij ken, noch de machine gevonden. Visschers, die zich met hun vaartuigen in de buurt bevonden, hebben de machine zien vallen. De namen van do beide eerste slachtof fers zijn ver buiten de grenzen van Italië bekend. Zij hebben te zamen tal van lucht vaart-records gevestigd en nog vele andere aviatische prestaties volbracht, waaronder o. m. de tocht naar Brazilië. Maddalena bekleedde in het vliegercorps een verant woordelijke post. Ilij was ook degene, die na de ramp met de „Italia" het ijsveld, waarop generaal Nobile cn zijn metgezel len zich bevonden, het eerst ontdekte. Cecconi werd dit jaar met het oog op zijn deelname aan de eseadrillevlucht naar Balbos tot kapitein bevorderd. Ook Da- monte heeft aan den Transatlantischen tocht deelgenomen. BELASTINGMOEILIJKHEDEN IN DUITSCHLAND. De regeering contra de so* ciaal-democraten. Berlijn, 18 Maart. (V.D.) In de bijeen komst van de centrumfractie heeft de rijks kanselier dr. Brüning rapport uitgebracht over den politieken toestand en de onder handelingen, gevoerd met de sociaal-demo craten. Deze onderhandelingen hebben geen succes gehad. De rijksregeering staat nog steeds afwijzend tegenover de belasting voorstellen van de socialisten, inzonderheid tegenover het voorstel, betrekking hebben de op de verhooging van dc inkomstenbe- SOCIAAL-DEMOCRATISCH-COMMU- NISTISCH EENHEIDSFRONT. Brunswijk. 18 Maart. (V D.) Vanmid dag heeft de eerste zitting plaat6 gehad van den nieuwen gemeenteraad. Sociaal democraten en communisten hebben hier met 18 stemmen de meerderheid. Een com munistisch spreker verklaarde dat de so cialisten alle eischen der communisten „in het, belang van de werkende klasse" heb ben overgenomen, zoodat beide Marxisti sche partijen in den raad zullen samen gaan en van hun meerderheid bij alle mo gelijke gelegenheden gebruik zullen ma ken. In de gevangenis groote schade aangericht N c w Y o k, 19 Maart (V.D). Het oproer in de gevangenis van Joliet in den staat Illinois is thans met wapengeweld volko men onderdrukt. De 1800 muitende gevan genen werden in hun cellen teruggedreven, doch tot laat in den avond stegen zwarte rookwolken uit de in brand gestoken werk plaatsen op. De materieele schade bedraagt meer dan 300.000, aangezien de meubel makerij, dc schoenmakerij en alle levens- middclcndepóts volkomen zijn afgebrand De muitende gevangenen werden met be hulp van traangasbommen uit hun schuil plaatsen verdreven. Beschouwingen van minister Gröner Berlijn, 19 Maart (V.D.) De behande ling door den Duit6chen rijksdag in tweede lezing van de rijksweerbegrooting werd he denmorgen ingeleid met een rede van rijks- weerminister dr. Gröner. De minister herin nerde aan den verleden jaar door hem uit gesproken wensch, dat de weermacht zoo weinig mogelijk door de partij-politiek beïn vloed z-)u mogen worden en dat het optre den der weermacht de goedkeuring zou mo gen wegdragen van alle partijen, die zich om den staal scharen. Sprekende over den politieken invloed op de rijksweer verklaar de dr. Gröner, dat alle partijen en groepen steeds weer trachten de rijksweer voor eigen doeleinden te gebruiken. Wanneer zij daarin zonden slagen, zou een burgeroor log het gevolg zijn. Derhalve meende de mi nister niet genoeg te kunnen waarschuwen en een beroep te moeten doen op allen, die het herstel van Duitschland wenschen. Naar aanleiding van hot verwijt, dat bij het aanwerven van rijkswoersoldaton voor de reserve, aanvulling en vervanging, plat- telanders de voor keur krijgen boven de stadsbevolking, deelde de minister mede, dat op 1 Januari 1930 55 pet. Her rijkswecrsolda- ten uit de steden en 45 pet. van het land afkomstig was. Ten aanzien van do toe lating tot de rijks weer verklaarde Gröner, dat uit po litieke overwegin gen slechts perso nen geweerd zouden mogen worden, van wie bewezen kan worden, dat zij in strijd met de grondwet en dus ook met de weer macht gehandeld hebben. Een misstap van een enkelen leider of van een mede-lid eener organisatie zou geen grond mogen zijn om alle leden van een dergelijke orga nisatie of partij uit te sluiten. Anders stond de zaak natuurlijk ten aanzien van partijen en organisaties, die blijkens hun program of hun optreden het erop aansturen met behulp van geweld de grondwet aan te tasten. Aanhangers van dergelijke partijen waren als soldaat onmogelijk. Gröner tegen onzijdige ont wapening. Tenslotte behandelde dr. Gröner de ont- wapeningskwestie. In zooverre is geheel Duitschland hierover eensgezind, dat ieder een van de ontwapeningsconferentie vol ledige gclijkberechtigdheid venvacht en dat ieder zal vasthouden aan wat geacht kan worden het goed recht van Duitsch land te ?ijn. De ontwerpconventie van de laatste zitting der voorbereidende ontwa peningscommissie te Genève verbergt de handhaving van de huidige wanverhoudin gen der Europeesche bewapening. In het buitenland dient men zich te hoeden voor de illusie, dat het mogelijk zou zijn geen rekening te houden met de psychologische gevolgen van de behandeling van het ont- wapenings-vraagstuk op het Duitsche volk. Wanneer tegenover do bereidheid tot over eenstemming. die Duitschland door talrijke en zware offers heeft bewezen steeds weer de eisch van eenzijdig ontwapening gesteld wordt, dan kan een dergelijke behandeling niet zonder uitwerking blijven op het ge loof aan de mogelijkheid van verzoening. Wat de verschillende geruchten omtrent de z.g. geheime bewapening van Duitschland betrof, was minister Gröner van meening, dat de verspreiders van dergelijke berich ten in het buitenland hun sprookjes zelf niet gelooven. Het ergste van deze zaak is echter, dat degenen, die deze verhalen in het buitenland in het leven roepen, hun materiaal voor het grootste deel van Duit- schers betrekken, die gedreven worden door een fanatieke haat tegen alles wat militair is, of door ordinaire baatzucht. Gröner. weerbericht Hoogste Bai*ometcrsfcand: 771.3 te Memel. Laagste Barometerstand: 7 47.6 te Valentia. Verwachting: Meest matige, Z. O. wind, licht tot half bewolkt, waar schijnlijk droog weer. weinig verandering in temperatuur. Langestraat 49-51 Tel. 190 CORSETTEN en CORSELETTES in de betere genres. Het aangewezen adres. Drie der kleintjes om het leven gekomen Londen, 19 Maart (V.D). In het zuige lingentehuis Wild Oak te Taunton in So merset brak vroeg in den morgen brand uit. Het vuur breidde zich 6ncl uit en met de grootste moc-ite zag men kan6 de kinderen nog uit dc wiegen en bedjes naar buiten te brengen. Vier zuigelingen, die in een aparte kamer sliepen, waren bijna niet meer te bereiken. De 18-jarige zoon van een brandweerman, Coles genaamd, wi6t echter, door het glazen dak in de waranda in te 6laan, de kamer binnen te komen en nog één der kinderen te redden. De drie anderen waren echter reeds al om het leven gekomen. Zeven personen om het leven gekomen Oslo, 19 Maart. (V-D.) In den afgeloopen nacht is het Noorsche kustvaartuig Hera uit Bergen tegen twee uur hij Havoesund in de nabijheid van Hammerfest tengevolge van den hevigen noordwestenwind en een daarmee gepaard gaande sneeuwjacht op de kust van West-Finmarken gestrand. Daarbij zijn zeven personen om het leven gekomen, van wie drie passagiers. De ove rige 55 opvarenden van de Hera konden ge-i red worden. De ramp vond onder zeer ongewone om standigheden plaats. Het schip liep met zoo veel kracht op een rots, dat het voorschip vier uur lang tusschen de rotsen vastge klemd bleef zitten, terwijl het achterschip bijna dadelijk zonk. Een stuurman slaagdö er met behulp van een lijn in aan land te komen en de aan boord achtergeblevenen, die zich op het voorschip verzameld had den, met behulp van een reddingsmand en: een kabel na elkaar aan land te trekken. Zes personen vielen daarbij echter uit de mand en verdronken, aangezien de zee te woelig was om een reddingspoging te wai gen. Oververmoeid en doornat moesten de geredden den langen weg naar Havoesund te voet afleggen. Daarbij zakte één der pas sagiers, een bejaard arbeider, in elkaar en overleed aan de gevolgen van de doorge stane inspanning. i B e r l ij n, 19 Maart. (V.D.) De Voormaligë rijkskanselier Hermann Miiller heeft een zeer onru6tigen nacht gehad. Zijn toestand was hedenmorgen uiterst ernstig. Berlijn, 19 Maart, (lï. N.) De toe stand van den vroegeren rijkskanselier Hermann Müller was tegen middernacht zeer ernstig. De levenskrachten nemen snel af en de patiënt is voortdurend bewuste loos. Het overlijden kan elk oogenblik wor* den verwacht.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1