DÉ EEMLANDEü Jilll JOH. DE HEER Woensdag 25 Maart 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. °i° Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 226 NEW-Y0RKS BURGEMEESTER WORDT AANGEVALLEN DE LIBERALEN ZULLEN LABOUR STEUNEN fortmann en hehenkamp DE WERKLOOSHEID DUITSCHLAND IN PIANO- EN ORGELHANDEL U KUNT... Adm. Amersf. Dagblad NIEUWE ONLUSTEN IN SPANJE MUITERIJ TE LIMA De rust weergekeerd L. J. LUYCX ZOON DRAMA VAN TWEE BROERS AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 m"ndtn voor Amerifo°rt 2.10. p« nmd 0.75. pa week (mei gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.17*/* Binnenland franco per post per 3 maanden f i-. Afzonderlijke nummers f QXft. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERG UJ PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regels t 1.05 met Inbegrip van een bewgsnummer, 1 elke regel meer f0.25. Llefdadlgheids-advertentiftn voor da helft van den prijs. Kleine Advertentiüa „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels SO cat, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer ets f 0.05 Het vraagstuk van Eupen en Malmédy. Dnitsche verlan gens inzake hereeniging met het rijk. Dezer dagen heeft de economische partij in den Duitschen rijksdag een voorstel in gediend, waarin bepleit werd, dat de rijks- regeering al haai' best zou doen, opdat te eeniger tijd de hereeniging van Eupen en Malniédy met het rijk weer een feit zou .worden. Dit voorstel werd door alle par tijen, die in den rijksdag aanwezig waren, eenstemmig aangenomen. ITct is te begrijpen, dat deze uitslag in België en ook in andere landen, die tot de z.g. ovenvinnaarsstaten beliooren, nog al eenige beroering heeft gewekt en dat de pers zich moer of minder uitvoerig met de zaak bozig houdt. In bedoelde commenta ren wordt het betreurd, dat er in den Duit schen rijksdag een geest heerscht, die de aanvaarding van het voorstel der Wirt- schaftspartei mogelijk heeft gemaakt. Voor al den sociaal-democraten wordt het kwa lijk genomen, dat zij met de andere partijen 'één lijn trekken. De aanneming van het .voorstel wordt voorgesteld als een aanslag op het verdrag van Locarno en tevens als een bewijs \an Duitschlands ondankbaar heid, omdat juist op grond van het pact van Locarno de geallieerden toestemden in een vervroegde ontruiming van het Rijn land. Naar de Duitschers ondertusschen uiteen zetten, is er nergens in het verdrag van Locarno een zinsnede te vinden, die een vreedzaam wijzigen van onhoudba re toestanden verbiedt. Dat de toestand in derdaad onhoudbaar wordt geacht, kan .worden afgeleid uit het feit, dat alle Duit schers zonder onderscheid deze onvatting deelen. HYMANS In den Belgischen Senaat heeft Hymans, rde minister van buitenlapdsclie zaken, het noodig geacht de personen, die zich veront rust voelden door de aanvaarding van het .voorstel in don Duitschen rijksdag, te kal- mecren. Hymans gewaagde- in verband met 'den wensch der Duitschers inzake het op nieuw inlijven der Belgisch geworden kan tons bij Duitschland, van een betreurens waardig initiatief van het Duitsche parle ment. Ondertusschen liet hij tevens uitko men, dat België er in de verste verte niet aan denkt aan zijn rechten, die volgens hem onbetwistbaar zijn. te laten tornen. Volgens Hymans heeft Duitschland, toen 'deze staat het Rijnpact met Engeland, Frankrijk en Italië aanging, zoo nadruk kelijk mogelijk toegezegd den status, welke iop grond van het verdrag van Versailles tussclien Duitschland en België nu eenmaal bestaat, op gcencrlei wijze te veranderen. M. a.w. minister Hymans acht de tegenwoordige Bclgisch-Duitsche grens iets, dat voor alle leeuwen vaststaat en wanneer Duitschland 'te eeniger tijd over de beide kantons on derhandelingen zou willen openen, dan zal België niet bereid zijn dergelijke bespre kingen te voeren. Brussel neemt dus een volstrekt afwijzende houding aan. zoodat Berlijn voorloopig zijn wenschen niet zal Zien verwezenlijkt. Duitschland zal echter geduld weten te oefenen, totdat er een ge schikter oogenblik aanbreekt voor een suc ces belovend offensief. C-ESTRAFTE MATROZEN ONTVLUCHT. Parijs, 24 Maart. (H.N.) Op Corsica heb ben 16 matrozen, die daar in de militaire gevangenis straf ondergingen, toen zij op het land arbeid verrichtten, hun bewakers overweldigd cn vervolgens de vlucht geno men. Tot nu toe is het niet gelukt de ge- .vluchten opnieuw aan te houden. DE TOESTAND IN INDIE Wedgwood Benn verstrekt inlichtingen. L o n d e n, 23 Mrfc. (V.D.) In antwoord op verschillende desbetreffende vragen deelde de minister van Indië, Wedgwood Benn, in het Lagerhuis mede. dat hij de Indische re geering een verklaring heeft gevraagd ten aanzien van den huidigen stand der boy- eotbeweging, welke verklaring hij ter ken nis van het Huis zal brengen. Ten aanzien van de uitwerking der over eenkomst tueschen den onderkoning en G-andbi op de textielindustrie zeido Benn: Ik denk, dat het beter zal zijn geduld Is hebben en te zien hoe de handel zich zal ontwikkelen. De huidige voorteekenen zijn niet ongunstig. In antwoord op een verzoek om inlich tingen omtrent de recente onlusten in het Mirzapur-district, waarbij 11 Mohammeda nen door Hindoes werden gedood, zcids Benn, dat de oorzaken gezien moeten wor den in geruchten, dat de Mohammedaan Zamindar een Hindoebediende rundvleesch zou hebben gegeven. Er zijn 60 arrestaties verricht; ter plaatse is thans voldoende politie. Er wordt geen herhaling der onlusten verwacht. Wedgwood Benn deelde voorts mede, dat hij overleg pleegt met den gouverneur-ge neraal inzake een geschikte vertegenwoor diging der georganiseerde Indische Labour in de commissie voor de federale structuur Gouverneur Roosevelt de leider der actie. N e w-Y o r k, 24 Maart. (V.D.) Reeds ge- ruimen tijd is er sprake van een actie van den gouverneur van den staat New-York Franklin Roosevelt tegen het gemeentebe stuur van de stad New-York en wel speci aal tegen den bekenden burgemeester Wal ker, wien o.a. gebrek aan leiding en aan een serieuze opvatting van zijn taak wordt ver weten. Burgemeester Walker, die in som mige kringen zeer populair is, wordt door zijn politieke vrienden in bescherming ge nomen. Door hen wordt verklaard, dat gou verneur Roosevelt met zijn actio tegen het New-Yorksche raadhuis voornamelijk poli tieke bedoelingen heeft. Walker vertoeft op het oogenblik le Palm Springs in Californië, waar hij zijn vacantie doorbrengt; hij zal na terugkomst te New-York waarschijnlijk wel op de tegen hem geuite beschuldigingen antwoorden. Geen pact met de arbeiders partij. L o n d e n, 2 4 Maart. (V. D.) In een ver gadering van de liberale oud-ministers, die ongeveer twee uur duurde, werden met vier stemmen meerderheid de voorstellen aan genomen, waarin wordt aangegeven in wel ke richting de politiek der liberaie partij zich dient te ontwikkelen. Naar verluidt, zou het denkbeeld van een pact met de ar beiderspartij zijn opgegeven. De liberalen zullen onafhankelijk blijven, doch zijn be reid de regeering te steunen, wanneer zij bepaalde maatregelen der liberalen ten aanzien van de werkloosheid wenscht uit ie voeren. kapstokkleeden pluche tafelkleeden van 7.S0 pluche divankleeden van 16.90 4.980.000 werkzoekenden bij de arbeidsbeurzen inge schreven B e r 1 ij n, 24 Maar t. (H.N.) Volgens het bericht van de rijksinstelling voor de werk loosheid waren op 15 Maart bij de arbeids beurzen 4.980.000 werkzoekenden wcrkloo- zen ingeschreven. De verzekering tegen de werkloosheid ondersteunde op dien datum 2.526.000 kostwinners tegen 2.589.000 einde Februari. Daar en tegen is het aantal crisis ondersteunden verder gestegen van 908.000 tot 949.000. Volgens de voorlöopige telling einde Februari trokken 51.2 pet. kostwin ners steun uit de verzekering tegen de werkloosheid en 81.3 pet kostwinners cri- sissteun. Een even groot aantal werd on dersteund door de gemeentelijke diensten voor maatschappelijk hulpbetoon. henderson te parijs aangekomen. P a r ij s, 2 4 Maart. (H. N.) De Engel- éche minister van buitenlandsche zaken is gisteravond te Parijs aangekomen om deel le nemen aan de heden beginnende beraad slagingen der commissie van organisatie an het Euiopa-comité. Hij zal tot Donder dag of Vrijdag te Parijs blijven. Algemeen v%ordt aangfnomen, dat hij met Briand ook van gedachten zal wisselen over het Duitsch-Oostenrijksche protocol, dat van daag in de Echo de Paris in zijn geheel, in de Matin en in andere couranten slechts verkort i6 afgedrukt. Volgens een officieus bericht uit Londen schijnt Engeland voor loopig een afwachtende houding te willen aannemen en in geen geval overijld te werk te willen gaan. Verzekerd wordt, dat het Lngelsche ministerie van buitenlandsche zaken in geen geval voor Hendersons terug keer uit Parijs een beslissing zal nemen. deensch schip gestrand. De positie gevaarlijk. Hamburg, 24 Maart. (H.N.) Vanmor gen is aan de kust van het Deensche eiland Sceland een Hamburgsch zeilschip bij dik ken mist gestrand. De positie van het schip is gevaarlijk. Vanmiddag is een sleepboot ter assistentie bij het schip aangekomen. De uit 4 koppen bestaande bemanning be vond zich nog aan boord. de hechtenis van dr. wolf en mevr. de jacobowitsch. De bezwaren ongeldig verklaard. Stuttgart, 24 Maart (V.D.) De Straf kamer heeft het bezwaarschrift verworpen van Dr. Wolf en Mevr. dr. Jacobowitsch- Kienle, die indertijd gearresteerd werden wegens overtreding van de arbortus-para- graaf van het Wetboek van Strafrecht, bij herhaling gepleeegd. herinnering aan max linder. Proces inzake de voogdij over zijn kind. Het dramatisch einde van den eens zoo v-'-rmaarden filmacteur Max Linder, die zich den 31cn October 1925 tezamen niet zijn zeer jeugdige cchtgcnoote van het le ven beroofde, zul, naar het Hbld. meldt, de zer dagen wederom worden opgeroepen in een pijnlijk familiegeding voor de recht bank der Seine De oorsprong van het proces i6 de groote liefde van de wedcrzijdsche familie voor het. dochtertje van Linde, dat nu zes jaar oud is en over welks voogdij oneeniglieid heerscht. In zijn testament had Max Linder (die eigenlijk Leuveillc heette) den wensch uitgesproken, dat Maud, het dochtertje, door zijn broeder Maurice en zijn moeder zou worden opgevoed, en niet door zijn schoonmoeder, Mme. Peters. Ik wensch, zoo schreef hij. dat mijn dochtertje de best mo gelijke opvoeding zal krijgen, opdat zij alle eigenschappen zal verwerven, die haar moeder miste Het dochtertje werd aan Maurice Leuveille toegewezen, doch Mme. Peters, die een groote liefde voor haar kleinkind heeft, kon daar niet in berusten en droeg een advocaat op haar rechten te bepleiten. Deze wil nu aantoonen dat Max Linder, die rccd6 eenmaal (te Weenen) een poging tot zelfmoord deed, aan den voor avond van zijn dood toen hij zijn testament redigeerde, niet meer over zijn volle gees telijke vermogens beschikte. Om dit vast te stellen zal het noodig zijn het ongelukkige kortstondige huwelijksle ven van Linder met de zeer wufto Mile. Pe ters, die achttien jaar was toen zij met hem huwde, nauwkeurig uit te pluizen. Veel fraais zal er niet voor den dag komen, want het bestaan der beide echtelieden moet een hel zijn geweest. En allereerst zal moeten worden geconstateerd of de jaloesie van Max Linder, die zijn vrouw door detectives liet nagaan, al of niet gerechtvaardigd was en of hij haar met of zonder haar instem ming mede in den dood heeft gesleept. Varkensniarkt. - - Tel 1303 Koopt bij een vertrouwd adres Incassokosten, tijdverhes en moeite vermijden, door ons te machtigen, uw abonne mentsgelden automatisch en zonder kosten van uw giro rekening af te schrijven. U behoeft daartoe slechts een machtigingsformulier in te vullen, dat wij U met ge noegen zenden. Het spreekt vanzelfdat de machtiging vervalt bij de op zegging van het abonnement. Mogen wij U zulk een for mulier zenden Ook ons maakt U het daar mee gemakkelijker. Vriendelijk dank! De studenten gebruiken een antiek slingerwerktuig P a r ij s, 24 Maart. (H.N.) Vanmorgen is het te Madrid opnieuw tot betoogingen van studenten gekomen. Studenten van de geneeskundige faculteit verlieten de gchoor- zaen onder het geroep: „Leve de republiek, leve de anarchie." Zij rukten een portret van den koning van den wand en ver brandden dat op een geimproviscerden brandstapel. Dc politie kwam ten slotte tusschen beiden cn arresteerde enkele bc- toogers. Middeleeuwsche oorlogstactiek. Nader meldt men: Madrid, 24 Maart. (V.D.) De studenten van de faculteit der medicijnen hadden zich in de universiteit verschanst en beko gelden de politie met steenen. Tenslotte vormden zij een stoet om voor de republiek te demonstrceren. En passant ontvreemd den zij een antiek slingerwerktuig uit het legermuseum en openden met behulp daar van een keisteenen-offensief op de gewa pende macht. De politie antwoordde met een salvo, waarbij een der studenten ge wond word. To Madrid wordt aangenomen, dat na de gemeentelijke verkiezingen een nieuwe re- gecring onder Santiago Alba zal worden gevormd. Dc Madrileensche veroor deelden in vrijheid gesteld. Madrid, 24 Maart. (V.D.) De door den Madrilecn6chen krijgsraad Dinsdag veroor deelde personen zijn hedenmiddag reeds in vrijheid gesteld. Zij werden voor de gevangenis door een duizendkoppige menigte opgewacht, die hen onder gejuich voor de republiek op de schouders wegdroeg. De leiders der cón6ti- tutionalisten, waaronder de vroegere mi nister Villanueva en Alba hebben een op roep gepubliceerd waarin een constituce- rende Cortes de eenige oplossing ter ver hindering van anarchie genoemd wordt. Wanneer hun opdracht gegeven zou wor den een regeering te vormen, verklaren zij onrniddelliik politieke amnestie te zullen afkondigen. Verder verdedigen zij hel in stellen voor ecnigen tijd van een éé.nkamer- systeem. De koning moet zijn rechten voor eenigen tijd neerleggen. Daarbij wordt er op gewezen, dat dit geen vernedering voor de kroon betcekent, doch voor het welzijn van Spanje noodzakelijk is. Veertig opstandelingen gedood N e w-Y o r k, 2-4 Maart. (H.N.) Uit Lima wordt gemeld, dat een muiterij van het vijfde regiment infanterie heeft plaat6 ge had, waarbij drie compagniën betrokken waren. De muiterij heeft vier uur geduurd. De manschappen namen de officieren ge vangen, die juist bij het avondeten zaten en trokken daarop in gesloten gelederen on der leiding van twee onder-officieren naar het regeeringspaleis, dat zij aanvielen. Zij werden echter door de regeeringstrocpen onder de persoonlijke leiding van den mi nister van oorlog Jiminez tot den terug tocht gedwongen, waarop de muiters naar de Santa Catalina kazerne terugtrokken, die daarop met kanonvuur beschoten en dientengevolge gedeeltelijk verwoest werd. De muiters heschen hierop de witte vla.g en gaven zich onvoorwaardelijk over. Veertig muitere werden bij de gevechten gedood. De overigen zullen voor een krijgsraad worden gedaagd. De oorzaak van de muiterij is nog onbe kend. Volgens sommige berichten zouden de soldaten geen soldij ontvangen hebben. Volgens andere berichten is de oorzaak t9 zoeken in 't voeren van communistische propaganda en zijn de soldaten door de communisten opgestookt. Volgens een officieel bericht is de rust wederom teruggekeerd. De staat van beleg is voor de geheele stad afgekondigd. HET NIEUWE LETLANDSCHE KABINET. Het steunt op de burgerlijke partijen. B e r 1 ij n, 24 Maart. (H.N.) Volgens een bericht uit Riga is vandaag het nieuwe Let- landsche kabinet gevormd. Minister-presi dent en tevens minister van buitenlandsche zaken is de leider van de Letlandschen boe renbond, die reeds enkele malen minister president is geweest. Het kabinet steunt op dezelfde burgerlijke partijen, die het in het begin van deze maand afgetreden ministe rie steunden. weerbericht Hoogste Barometerstand: 778.3 te Aberdeen. Laagste Barometerstand: 740.4 te Yan Mayeii. Vor wachting: Zwakke tot matige, >f. tot O. wind, nevelig tot half of zwaar bewolkt, waarschijn lijk droog weer, weinig ver andering in temperatuur. Langestraat 49-51 Tel. 190 Moderne BONT SJAALS. Hermelijn kraagjes. Onafscheidelijk tot de ramp bij Etampes Te Westmead, een dorpje op de grens vani het Engel6chc graafschap Berkshire, 6taat* eon eenzaam huisje. Het hoeft een 6omber onaantrekkelijk uiterlijk, Lr ligt een vrij groot 6tuk land omheen en het geheele land goed wordt van de buitenwereld afgesloten door een hooge haag, die vreemdelingen de kans ontneemt het domein te betreden. Maandenlang stond hel huisje vaak leeg. ïr.aar dan doken plotseling de bewoners weer op: twee broers, die sinds den dood van hun moeder, vier jaar geleden, samen het huis bewoonden, waar zij voordien al zes jaar hadden doorgebracht. In het dorp. gingen allerlei verhalen over de twee broei dors, die na het verscheiden hunner moe der met geen der dorpelingen een woord wisselden en die ook niemand op hun do- mein toelieten behalve een ouden tuinman, die echter ook al niet veel meer wist te vertellen, dan dat de twee broers in hun langdurige afwezigheid verre reizen maaki ten, naar Duitschland, Frankrijk en Rus-, land zelfs. Bedienden haddon de broers nietj al het huiswerk deden zij zelf en zij kookten zelf hun eten. Maar één ding wisten alle dorpelingen heel goed; de twee broers waren onscheide- lijk. Men zag nooit een hunner alleen; de smart over het verlies hunner moeder had de broers hechter dan ooit aan elkaar ver benden. De vorige week Dinsdag hadden zij weder om hun dorp verlaten en zich naar Fran krijk begeven. En daar heeft de dood, die eens de oorzaak was van hun onverbreek- bare trouw, hen gescheiden. Zij bevonden zich in den sneltrein Parijs—-Bordeaux, die eenige dagen geleden b(j Etampes veronge lukte. Hun gewoonte getrouw zaten zij samen in den restauratie-wagen voor het diner, toen de noodlottige botsing plaats had. Walter Hatcher-Weltman was een der ge wonden, die het eerst door de reddings- manschappen werd gevonden. Hij zat be kneld onder de brokstukken van de tafel, waaraan hij met zijn broeder Francis had gezeten. „Ilelp eerst de anderen, ik ben slechts licht gewond/' zeide hij. Men vol deed aan zijn verzoek enhaalde het ont zielde lichaam te voorschijn van Francis d:e door een 6tuk hout was getroffen en op slag dood moet zijn geweest. Het noodlot had de broeders gescheiden... (TelJ. VICKI BAUM VAN PLAGIAAT BESCHULDIGD. Londen, 24 Maart. (V.D.) Uit Parijs wordt gemeld, dat de theaterdirecteur C. B. Cochran een proces zal beginnen tegen de bekende Duitsche romanschrijfster Vicki Baum, die hij ervan beschuldigt bij het schrijven van haar nieuw tooneelstuk „13 Pariserplatz" plagiaat te hebben gepleegd cn wel bij de uitwerking van de intrige, die zou zijn ontleend aan de operette „Ever-, green", die reeds geruimen tijd te Londen gaat. Cochran voegt eraan toe, dat Vicki Baum in December de operette „Ever green" te Londen zou hebben gezien, ter wijl de première van „PariserplaU 13" in Januari te Berlijn ging. Uit Berlijn wordt gemeld, dat de schrijf ster Vicki Baum verklaarde nooit van „Evergreen" te hebben gehoord. Bovendien verstond of las zij bijna geen woord En- gelsch, zoodat zij de beschuldiging belache lijk yond,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1