DÊ EEMLANDEB DE TOLUNIE BLIJFT STOF OPJAGEN .BEHEER ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10, per maand 0.75, par r 1 week (met prat la verzekering tegen ongelukken) f 0.17*/» PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regelt f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, Vrijdag 27 Maart 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 228 DE ENGELSCHE STAP TREKT DE AANDACHT Commentaar van de wereldpers fortmann en hehenkamp L. J. LUYCX ZOON PIANO- EN 0RGEIHANDEL GR00TE ZWENDELZAAK IN POLEN TETZNER LEGT EEN BEKENTENIS AF Binnenland franco per post per 3 maanden f 3»-. Afzonderlijke nummers f OjOf FO»ntEKENÏNG «7910 TELEfOON 1NTERC «1 DAGBLAD - r elke regel me*» f0.25. Llefdadlghelds-advertcntien voor da helft van den prijs. Kleine Adverteotlën «KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regela 90 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Ernstige onlusten in Britsch- Indië. De extremisten be ginnen zich te roeren. Op het oogenblik gaat hot in Engelsch- Indië niet naar wensch. Er scheen, als uit vloeisel van de overeenstemming, die tus- schen Gandhi, den nationalistischcn leider, en lord Irwin, den Engelschen onderkoning, werd bereikt, een tijdvak van rust te zijn aangebroken. Het accoord was echter niet naar den zin van de extremistische natio nalisten, die het onderste uit de kan willen hebben en wensehten, dat Indië onverwijld onafhankelijk zou worden. Zij stelden Gandhi voor als een verrader der Indische zaak, die voor Engeland een knieval had gedaan. Bovendien is de mahatma dezer dagen op een zeer demonstratieve wijze door extremisten bespot on gehoond. Ter wijl de meest radicale nationalisten dus hevig ageerden, zaten de communisten natuurlijk evenmin stil, zoodat in Indië een onrustige politieke sfeer werd gescha pen. Tot overmaat van ramp zijn dezer dagen drie moordenaars van een Engelschman terecht gesteld en deze executie, die op een zeer ongelegen tijdstip plaats vond, heeft de. gemoederen der Indiërs nog meer ver bitterd. Het gevolg van een en ander is geweest, dat ernstige onlusten te Cawnpore zijn uitgebroken, waarbij brandstichtingen en doodslagen schering en inslag waren en waarbij ook godsdienstveeten tusschen Hin does en Mohammedanen werden uitgevoch ten. Vele tientallen personen zijn bij de rel letjes om het leven gekomen en het aantal gewonden loopt zelfs in de honderden. De Engelschc militairen hebben wel een po ging gedaan om de orde te herstellen, maar tot dusver schijnen zij daarin nog niet te zijn geslaagd, daar zij over te weinig manschap pen beschikker), om aan de woelingen het hoofd te bieden. Deze gebeurtenissen zijn, zooals te begrij pen valt, voor Gandhi een bron van diep leed, omdat feitelijk zijn gezag niet bij machte is geweest de uiterst ernstige in cidenten te voorkomen. Pijnlijk is het bovendien voor hem, dat degenen, die het door hem gesloten accoord veroordeelen, hoe langer hoe nadrukkelijker hun onte vredenheid uiten, zoodat het eenigszins on zeker wordt, of de congrespartij (de partij der nationalisten) de met Engeland getrof fen regeling wel zal willen bekrachtigen. De oppositie groeit zienderoogen en dit feit schrijft Gandhi onder meer toe aan de executie der drie extremisten, waarvan wij hierboven gewag maakten, een terechtstel ling, die door den Indischen leider bestem peld is met den naam „blunder". Door de veroordeeling van de terechtstelling komt Gandhi den linkervleugel zijner partij na tuurlijk in het gevlei, maar het is de vraag, of hij daarmee het verzet in eigen kringen zal weten te bezweren. Wel kiezen op het oogenblik nog vele vooraanstaande Indi sche leiders Gandhi's partij, maar daar staat tegenover, dat Nehroe, Bose en ande ren evenmin stil zitten en vooral aanhan gers vinden onder de strijdlustige jeugd, dezelfde jeugd, die Gandhi wegens zijn ver gelijk met Engeland heeft uitgejouwd en hem niet meer als leider wilde erkennen. Zelfs wilde een jongeman hem met een vlaggcstok te lijf gaan. Dit zijn allemaal zeer onprettige dingen en de vrees is dan ook alleszins op haar plaats, dat de meeningsverschillen tusschen de Indische nationalisten zeer wel binnen afzienbaren tijd kunnen uitloopen op een scheuring in de congrespartij. Een derge lijke verdeeldheid is natuurlijk niet bevor derlijk voor een definitieve regeling tus schen Engeland en de overgroote meerder heid van het Indische volk. De behandeling der kwestie door den Volkenbondsraad. RENDIEREN DOOR TREINEN GEDOOD. Stockholm, 26 Maart. (V.D.) Volgens een officieelo mededeeling van de Zweed- sche staatsspoorwegen zijn gedurende het afgeloopen jaar door ertstrcinen van den electrischen spoorweg Lapland niet minder dan 1021 rendieren gedood. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan niet worden voorkomen, dat de treinen nu en dan op kudden rendieren inrijden. De spoorwegen hebben voor gedoodo rendieren in 1930 40.000 kronen schadevergoeding betaald. EEN NAZI VOORZITTER VAN DEN DANZIGER VOLKSDAG. Danzig, 26 Maart. (V.D.) Bij de heden plaats gehad hebbende stemming werd de vice-voorzitter Von Wnuck (nationaal- socialist) met 34 tegen 7 stemmen tot voor zitter van den Danziger Volksdag gekozen De vroegere voorzitter, d9 sooiaal-demo- craat Gehl, was wegens een motie van af vuring afgetreden. VERBOD VAN VERGADERING IN SAKSEN. Dresden, 26 Maart (FI.N.). De minister van binnenlandsche zaken beeft voor den tijd van 29 Maart tot 7 April in den vrijstaat Saksen alle vergaderingen onder den bloo- ten hemel, optochten en betoogingen ver boden wegens het gevaar, dat daardoor vcor de openbare orde en veiligheid kan ont staan. Londen, 25 Maart. (V. D.) In ant woord op eenige vragen verklaarde de on dersecretaris van buitenlandsche zaken, Dalton, in het Lagerhuis: De inlichtingen betreffende het tolverbond tusschen Duitschlaiul en Oostenrijk, welke het ministerie van buitenlandsche zaken verstrekt zijn door den Duitschen ambassa deur en den Oostenrijkschen gezant, zijn grondig bestudeerd, voor wat betreft haar wettelijke, commerciecle en politieke .zijden. Er is nog geen overeenkomst tusschen Oostenrijk en Duitschland gesloten, doch de beide regeeringen hebben zekere voorstel len te onzer kennis gebracht, welke be doeld zijn als onderwerp voor verdere on derhandelingen over een verdrag. Of de overeenkomst volgens de richtlijnen van de voorstellen tegen eenig verdrag zou den indruischen of niet, is een juridische vraag, die in dit stadium nog niet kan wor den beantwoord, doch die volledig en zorg vuldig zal moeten worden bestudeerd. Het is onmogelijk, aldus Dalton, de uit werking der voorgestelde overeenkomst op den Britschen handel te voorspellen. Klaarblijkelijk zal veel afhangen van het peil der tarieven, welke door de unie zul len worden geheven op zendingen, die uit. andere landen zullen worden ingevoerd. Het Huis, vervolgde de onderminister, kan er zeker van zijn, dat de regeering alle pas sende middelen zal aanwenden ter voorko ming van schade tengevolge van een derge lijke overeenkomst voor de Britschc han delsbelangen. De regeeiing heeft op het oogenblik niet do bedoeling in onderhandeling te treden met Duitscliland of Oostenrijk met liet oog op de sluiting van een douaneovereenkomst. noch met beiden, noch met. één van hen. Iedere zoodanige stap zou een radicale verandering te weeg brengen in onze fiscale politiek niet alleen met betrekking tot het buitenland, doch evenzeer tot die der domi nions en Indié. In antwoord op verdere vragen deelde Dalton mede, dat de tekst der voorstellen pas Maandag j.l. is bekend gemaakt. Pas Vrijdag werden de eerste mcclcdeelin- gen ontvangen, doch niet van Duitsche of Oostenrijksche vertegenwoordigers, maar van den Franschen ambassadeur, die een bezoek bracht aan buitenlandsche zaken om kennis tc geven van hetgeen hij had ge hoord. De minister van buitenlandsche zaken, Henderson, die thans te Parijs de zittingen bijwoont der internationale commissie van onderzoek inzake een Europeeschc econo misclie unie, zal Maandag te Londen terug zijn, zoodat hij dan persoonlijk zal kunnen antwoorden. Desgevraagd deelde Dalton voorts mede, dat 35 staten de slavernij conventie van 1926 nog niet hebben geratificeerd, noch zich hierbij hebben aangesloten. Verwijzend naai de werkzaamheden der commissie van on derzoek inzake de slavernij in Soedan, deel de hij mede, dat in 1929 tot arrestatie en ge vangenzetting van vele personen, die betrok ken waren bij den verkoop van Abessinische negers aan Arabische stammen, is overge gaan en dat 650 slaven, welke uit Abessynië in Soedan waren geïmporteerd, zijn opge spoord en vrijgelaten. De Engclsche pers over Hender. son's voorstel, dat algemeen wordt geprezen. Londen, 26 Maart. (V.D.) Algemeen is de Londensche pers van meening, dat Hen derson een verstandige daad heeft gedaan dooi' Duitscliland en Oostenrijk voor te stel len te wachten met verdere onderhandelin gen over de tolovereenkomst, totdat de Vol kenbondsraad de zaak behandeld heeft. De Times betoogt in een hoofdartikel, dat Henderson een stap heeft gedaan, die de opwinding eenigszins tot bedaren kan doen komen, welke door de publicatie van het Duitsch-Oostenrijksche verdrag is ontstaan. Behalve do geruststellende uitwerking van het winnen van tijd, is er nog een ander voordeel verbonden aan de behandeling vah de zaak door den Volkenbondsraad. De Raad kan het vraagstuk behalve van den politieleen en economischen kant ook nog uit juridisch oogpunt beschouwen. Waar schijnlijk zal de Raad daarvoor de hulp van het Permanente Hof te Den Haag in roepen. Wanneer de tol-unie in den voor gestelden vorm in strijd blijkt te zijn met vorigo overeenkomsten, kan de Volken bondsraad een ander plan voorstellen, waardoor de belanghebbende mogendheden een overeenkomst zouden kunnen opstel len, die hun eveneens de voordeelen van een tol-unie garandeert zonder dat zij daar bij in strijd komen met de vredesverdra gen. De voorgestelde tol-unie bevrijdt Euro pa van één der veel te vele tariefmuren en zal de Oostenrijksche industrie toegang verschaffen tot een grootere markt. Maar, vraagt do Times zich af, kunnen deze voor deelen niet bereikt worden door een alge- meene overeenkomst, waartegen men niet de bezwaren kan inbrengen! dié tegen de huidige tol-unie 'worden ingebracht? De Morning Post is van meening, dat Henderson een practischen en verstandigen uitweg uit de verwarring heeft gevonden. Weliswaar kan niemand ontkennen, dat een Duitsch-Oostenrijksche tol-unie een po litieke aaneensluiting vergemakkelijkt, doch afgezien van de economische belan gen is Engeland voornamelijk geïnteres seerd bij de vraag, of de overeenkomst in strijd is met een door Engeland ondertee kend verdrag of niet. De Berlijnsche corres pondent van het blad meldt, dat het thans een levenskwestie voor dc regeering-Brü- ning is geworden, om de zaak thans succes vol tot een goed einde te, brengen, voorna melijk met het oog op de nationaal-socia- listen. Tegenover het Duitsche volk moet de regeering bewijzen, dat haar gematigde methode tot even succesrijke resultaten leidt, als de methoden dor nazi's. De liberale News Chronicle is eveneens van mecning, dat Duitscliland en Oosten rijk verstandig zouden doen het voorstel van Henderson aan te nemen; Het orgaan van de Labour Partij, de Daily Herald, veronderstelt, dat Duitsch- land den Volkenbond dit verdyag heeft wil len afsnoepen. Het blad begrijpt niet, waar om de Duitsche rijkskanselier bezwaar zou kunnen hebben togen een toetsing van de toelaatbaarheid van het verdrag door den Volkenbond. Geen enkel Volkenbondslid heeft het recht om een veto uit te spreken tegen een bezwaar van een ander lid. We en en, 26 Maart. (V.D) In een verga dering van de Groot-Duitsche partij te Salz burg verklaarde de Oostenrijksche minister van justitie dr, Schïirff ten aanzien van de Duitsch-Oostenrijksche tol-unie: De houding der verschillende Europce- sche staten tegenover dit belangrijke voor stel is een toetssteen voor alle werkelijke bedoelingen, die gekoesterd worden ten aanzien van de oplossing van do Europee schc problemen. Hoe eerder cle plannen uit gevoerd worden, hoe beter voor dc geheele economisch ontwikkeling van midden- Europa. Elke verandering brengt slechls vertraging in het sanceringsproces van Europa, doch nimmer zal de strijdwil van het Duitsche volk voor zijn toekomstig zelf behoud erdoor verzwakt worden. Het druk kende gemeenschappelijke lot van het Duit sche volk in Oostenrijk en in Duitschland voert vanzelf tot gemeenschappelijke doel einden en economische hulpmaatregelen. Felle aanval van de Daily Herald op Brüning. Londen, 26 Maart. (V. D.) De Daily Herald, het orgaan van de Britsche Labour- partij, doet een scherpen aanval op den Duitschen rijkskanselier dr. Brüning. De Duitsche regeering heeft in de kwestie van de Duitsch-Oostenrijksche handelsovereen komst een houding aangenomen, die even betreurenswaardig als onvcrdragelijk is. Het voorstel, om nog zes weken met de verdere onderhandelingen over het tolverdrag tc wachten, eenvoudig af te wijzen, was een onhoffelijkheid. Dc uitlating van den rijks kanselier, dat een onderzoek door den Vol kenbond onaanvaardbaar i6, is meer dan een onhoffelijkheid. Het is niet de zaak van Duitschland of van ecnigen anderen staat om te bepalen wat de Volkenbondsraad doen of laten moet. De Volkenbondsraad heeft zeer zeker het recht om een onderzoek in te stellen, speciaal in een geval, waar het een verdrag betreft dat onder zijn auspiciën is tot stand gekomen. De verklaring van dr. Brüning, dat de nieuwe overeenkomst in overeenstemming is met het protocol van Geneve van 1922 is geen voldoende waar borg. Het is slechts de eenzijdige, meening van een enkelen buitenstaander omtrent de interpretatie van een verdrag, waarbij Oos tenrijk, Engeland, Frankrijk, Italië en Tsjecho-Slowakije betrokken zijn. Dc Duit sche legeering is noch een internationaal hof, noch een definitieve scheidsrechter over de handelingen van den Volkenbondsraad. De Daily Herald is van meening, dat zelfs de goede vrienden van Duitschland en Oos temijk, die gunstig tegenover het nieuwe verdrag stonden, door dc onhoffelijkheid van Duitschland afgestootcn zouden kunnen worden. De Duitsche rijkskanselier zou er goed aan doen zijn houding te wijzigon en het voorstel van Henderson tc aanvaarden, dat slechts een vriendelijke uitnoodiging was om den Volkenbond in de aangelegen heid te betrekken, opdat dr. Brüning de positie en het vertrouwen, die hij in Volken bondskringen geniet en die hij hooger schat dan hij uit zijn optreden laat blijken, niet verliest. Fransche stemmen tegen een Midden-Enropeesch blok. balatum stragula 1.09 per el 1.35 per el 1.59 per m. 1.98 per m. linoleum 2.60 per el. 3.80 per m. tenrijk van wezenlijk belang alle6 te ver mijden, wat den schijn van een Midden- Europeesch blok onder dc hegemonie van Duitschland zou kunnen wekken. Van de snelheid cn den goeden wil, waarmede ge hoor zal worden gegaven aan den algemec- nen wensch der mogendheden, zal de krachtdadigheid en de spoed afhangen van de hulp, welko dc beide landen in hun groo- ten nood van de beter gesitueerde landen verwachten. In een artikel van de socialis tische gezinde Soir wordt evenals in een artikel van Herriot in de Ere Nouvelle ver klaard, dat Duitschland door zfjn geheime afspraken met Oostenrijk de zaak des vrc- des niet heeft gediend. De Duitsche sociaal democraten worden uitgenoodigd den geest van het ministerie te bestrijden, dat zij thans steunen. De socialisten hebben inter nationale betrekkingen en moeten zich be wust zijn van cle gevolgen, welke de Duitsch-Oostenrijksche overeenkomst kan hebben. In het belang van den vrede, wel ken de socialisten hartstochtelijk verdedi gen, moeten de socialisten er voor zorgen, dat dergelijke gebeurtenissen zich in de toe komst niet herhalen, die wellicht voor goed de Duitsch-Fransche toenadering, d. w. z. de voorwaarde voor den vrede in Europa, in gevaar kunnen brengen. Het oordeel der Oostenrijksche bladen. W e e n e n, 26 Maart. (H. N.) De Oosten rijksche pers betuigt over het algemeen haar instemming met de antwoorden, wel ke rijkskanselier Brüning en dr. Schober gisteren naar aanleiding van de stappen der F.ngcl6cne gezanten hebben gegeven cn" waarbij do beide staatslieden zich op het standpunt stelden, dat do overeenkomst niet van een politiek gezichtspunt uit mag wor den beschouwd. De N. Fr. Pr. wijst er oj». dat tusschen België en Luxemburg een tol unie is gesiotcn, zonder dat ooit over een verlies van Luxemburgs onafhankelijkheid js gesproken en zonderdat iemand zich daarom ooit heeft bekommerd. Andere bla den wijzen er op, dat de landen der Entente hun verplichtingen nooit hebben nageko men, wat blijkt uit de kwestie der ontwa pening en de verplichtingen van het Young- plan, wat betreft den Duitschen uitvoer. De Arbeitérzeitung verklaart, dat men den strijd orn de tolunie als een juridisch ge schil kan beschouwen, in welk geval niet de Volkenbond, doch het internationale ge rechtshof heeft te beslissen. Ook kan men trachten het geval door onderling overleg uit de wereld te helpen, in welk geval men tot een nieuwe regeling van Europa zal moeten geraken. De behandeling door den Volkenbond, Genève, 26 Maart. (V, D.)t In verband met het ondprhoud tusschen Henderson en Briand, dat Woensdag heeft plaats gehad, wordt opgemerkt, dat dc behandeling van de toelaatbaarheid van de Duit6ch-0oslon- iijk6che to'unie, op grond van het protocol van 1922 abten Oostenrijk kan betreffen en niet Duitschland. Duitschland is dus bij de besprekingen in den Raad geen belangheb bende mogendheid cn zal dus mede kunnen beslissen Daar een besluit met algemeenc stemmen moet worden genomen, zou in den Raad alleen kunnen worden besloten ce uitspraak in deze kwestie te vragen van het Permanente Hof van Internationale Jus titie te Den Haag. 13: WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 777.8 tc Akureyri. Laagste Barometerstand: 74G.S te Vardö. Verwachting: Zwakke tot matige, veran derlijke wind, helder tot licht bewolkt met kans op ochtendnevel, droog, nacht vorst, iets zachter overdag. In het N. matige N. W. wind met kans op toenemende be wolking. Langestraat 49-51 Tel. 190 Nieuwe VESTEN en PULL-OVEÏ53 met en zonder mouwen vanaf f 3,25. Varkensmarkt - - Tel. 1303 GROOTSTE VOORRAAD. LAAGSTE PRIJZEN. Tweeduizend personen het slachtoffer. Warschau, 26 Maart. (H.N.) In geheel Posen, doch vooral in Wilna, wordt de be langstelling van het publiek thans bezig gehouden door een groote zwendelzaak. Eenige beroepsoplic.hters hebben het klaar gespeeld een zwendelonderneming op groo te schaal op louw te zetten en talrijke per sonen op te lichten. Zij maakten n.l. be kend, dat een groote onderneming was op gericht voor het graven van een kanaal van de Oostzee naar de Zwarte Zee, waarbij et telijke honderdduizenden werk zouden kun-» nen vinden. Zij vroegen daarvoor personeel, doch de sollicitanten moesten een bedrag van ongeveer 30 gulden kunnen 6torten. De heeren waren echter schappelijk en ston den ook betaling in termijnen toe. In bet geheel zijn ruim 2000 personen het slacht offer van de oplichtend geworden. Toen de' sollicitanten maanden lang gewacht nai- den en zich ten slotte tot de politie wend den, kwam het bedrog spoedig aan bet licht. De oplichters hadden intu6schen tijd gehad zich behoorlijk uit de voeten te ma ken. In de Matin stelt Sauerwein zich op het standpunt, dat Frankrijk onafhankelijk van zijn actie tegen Oostenrijk een formeel pro test bij de Duitsche regeering moet indie nen, omdat het Duitsch-Fransche handels verdrag niet toelaat een tolunie tusschen verschillende landen als een uitzondering voor de clausule van meestbegunstigde natie te beschouwen. Tenslotte spreekt Sauerwein de hoop uit, dat de beide landen, die we gens de ernstige economische crisis het ver trouwen van het buitenland noodig hebben, aanleiding zullen vinden om hun houding te wijzigen. Het is voor Duitschland en Oos- Hij schetst hoe hij den moord bedreef B er1 ij n, 25 Maart (V.D.) Volgens een be richt in de Berlijnsche bladen uit Regens burg heeft Tetzncr, die, naar men weet, reed6 ter dood veroordeeld is, heden tegen over den wachtmeester van de gevangenis, waar hij is opgesloten en daarna ook tegen over den rechter een bekentenis afgelegd. Hij zeidc een „Wanderbursche" in do na bijheid van Wanderbach in zijn auto te heb ben meegenomen. Toen de „Wanderbur sche" over koude klaagde, heeft Tetzner hem in een plaid gewikkeld, zoo, dat ook zijn armen er onder waren gestopt. Ver volgens heeft hij een sterk koord genomen, den jongen gebonden en daarna geworgd. Bij Mariaort heeft hij toen dc auto ver brand, nadat hij het lijk eerst achter het stuur gelegd had. Den naam van den ver moorde beweert Tetzner niet te kennen. Zijn verklaringen zullen worden onder zocht. Men hoopt thans de identiteit van den vermoorde te zullen kunnen vaststel len. VEERTIEN PERSONEN VERDRONKEN. B e r 1 ij n, 2 6 Maart. (H. N.J Volgens een bericht uit Moskou is op de Zwarte Zee een veerboot vergaan, waarmede arbeiders naar bun werk werden vervoerd. In het geheel zijn veertien personen verdronken, DE HOUDING VAN GANDHL De terechtstelling te Lahore. Londen, 26 Maart. (V.D.) Naar uit Bom bay gemeld wordt heeft Mahatma Gandhi verklaard, dat de terechtstelling van de drie moordenaars van Lahore zijn houdimr tegenover de Engelsch-Indische overeen komst niet gewijzigd heeft. De Indisohe re geering heeft echter een ernstige fout be gaan. Indien het congres zijn overeenkom sten mot den onder-koning niet mocht goed keuren, dan zal hij zich tijdelijk uit de po litiek terugtrekken. Hij noemt het een ver nedering voor de Indiërs, indien zij bij con flicten tusschen Hindoes en Moslims de be middeling der Engelschen inroepen. De Panindischo congrescommissie heeit den nieuwen toestand in Indië besproken, inzonderheid met het oog op do terechtstel lingen en de krachtig9 oppositie tegen Gandhi. OUD-ADMIRAAL UIT DEN WERELD OORLOG OVERLEDEN. New York, 26 Maart 0/D.). Tc Was hington is op 67-jarigen leeftijd aan de ge volgen van een hartkwaal overleden schout bij-nacht Charles Peshall Plunkett van cl3 Amerikaansche marine, die een belangrijke rol heeft gespeeld in het commando vao do' Amerikaansche vloot tijdens den wereld oorlog. DE CUNARD-LIJN BETAALT GEEN DIVIDEND. Londen, 26 Maart (H.N.) De Cunard- lijn zal voor het eerst 6edert 1911» lit .jaar geen dividend uitkeeren. De raad van be heer deelt mede, dat de winst over het af geloopen jaar niet voldoende is om de uit- keering van een dividend aan te bevelen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1