STOFZUIGERS DEEEMLANDEa JOH. DE HEER Maandag 30 Maart 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 230 VLIEGTUIG CONTRA EEN SMOKKELBENDE HEVIGE SNEEUWSTORM IN AMERIKA LANGGEZOCHT MISDA DIGER INGEREKEND RELLETJES TE PARIJS Politie-beambte gewond fortmann en hehenkamp p.niêrop 'T VREDESVERDRAG MOET WORDEN HERZIEN BITTERE NOOD TE SJANGHAI MAATREGELEN TEGEN DE BUITENSPORIGHEDEN ENGELSCHE STAPPEN TE CANBERRA 6 uur 58 min. L. J. LUYCX ZOON SPAANSCH GENERAAL GISPT DE DICTATUUR ABONNEMENTSPRIJS per 3 maandeo voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/» Binnenland franco per post per 3 maande» f 3.-, Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERG UJ DER AüVERTENTIEN van 1-4 rc9«"os ces bewijsnummer, elke regel meer f0.25. Llefdadlghclds-advcrtentlëo voor de helft van den prijs. Kleine Advertenties «KEITJES" bi) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driesaal plaatsen f I.—Bewijsnummer extra 0.05 De kansen van Gandhi zijn gunstiger geworden. De uitvoerende commissie van het al-Indische congres op zijn hand. Men heeft reeds kunnen lezen, dat de kansen van den nationalistischen leider Gandhi aanmerkelijk zijn verbeterd, sinds de uitvoerende commissie van liet al-Indi sche congres Vrijdag een aantal belangrij ke resoluties heeft aangenomen. Deze aan vaarding komt hierop neer, dat goedkeu- ïing wordt gehecht aan dc overeenkomst, die tusselien Gandhi en lord Irvvin. den on derkoning, is gesloten inzake den toekomsti- gen status van Indië. Het uitvoerend comi té heeft zich echter niet tot de bekrachti ging van het vergelijk bepaald, nnaar tevens in de moties laten uitkomen, dat de In diërs do onbeperkte controle moeten heb ben over het leger, de buitenlandsche be trekkingen en verschillende aangelegenhe den, die de belastingen en de financiën be treffen. Opnieuw heeft men ten overvloede laten uitkomen, dat het voornaamste doel van het congres is en blijft: het verwerven van de algelieele onafhankelkheid. zooals deze werd bepleit op het laatste al-Indische con gres in December 1920. Ilct uitvoerend comité heeft verder zijn volle vertrouwen, in Gandhi te kennen ge geven en hem aangewezen als leider van dc congres-afvaardiging, die deel zal ne men aan de nieuwe ronde-tafel-conferentie. Opdat er een jircttige atmosfeer tijdens de aanstaande besprekingen tusschcn Enge land en Indie zal hcerschcn, dringt het uit voerend comité tevens aan op het vrijlaten van alle gevangenen, die om politieke re denen opgesloten zitten, onverschillig of zij zich al dan niet schuldig hebben gemaakt aan daclen van geweld. Dc resoluties, waar van wij den inhoud boven in het kort weer gaven, moeten nu nog worden voorgelegd aan de plenaire zitting van het congres, die definitief zal uitmaken of de resoluties zul len worden aanvaard dan wel verworpen. Reeds nu kan worden voorspeld, dat het aecoord, hetwelk Gandhi en lord Irwin ~te New Delhi hebben gesloten, aanleiding zal geven tot vrij heftige discussies, omdat ei* nog steeds een roerige oppositie bestaat, al is deze volgens de laatste berichten niet zoo machtig, dat zij in staat zal zijn den tot stand gebrachten arbeid weer te vernie tigen. Een der felste tegenstandei's van Gandlii is Bose, de voorzitter van de Indi sche jeugdliga en burgemeester van Calcut ta. Op een vergadering van deze jeugdliga beeft Bose Vrijdag een buitengewoon vinni ge rede gehouden, waarin hij een groot aan tal eischen stelde, die een onmiskenbaar radicaal karakter droegen. Wanneer Boso zijn zin kreeg, zou onmiddellijk in Indie eon socialistische republiek in het leven worden geroepen. Ook heeft hij laten uitko men, dat Indië politieke vrijheid opeischt. Bose bedoelde hiermee, dat Indië de con stitutie moet worden gegevgen van een vol strekt onafhankelijken staat, die volkomen bevrijd is van dc Engelsclie controle op welk gebied ook. Ook heeft hij in groote trekken een politiek ontworpen, welke lïem het meest geschikt voorkomt om de doel einden, waaraan hij zijn hart heeft verpand, te bereiken. Onder meer zweefde Bose voor oogen een organisatie van boeren en arbei ders volgons socialistische beginselen. De afschaffing der kasten acht hij bijgevolg een absolute noodzaak en de verwerkelij king zijner ideeën brengt volgens hem te vens mede, dat zoo intensief mogelijk de boycot der Engelsclie waren wordt voortge zet. H e 1 s i n g f o rs, 28 Maart (V.D.) Op het ijs van do Finsche Golf heeft zich een ver bitterd gevecht tegen smokkelaars afge speeld. Een vliegtuig hacl een groote 6mok- kelkaravaan ontdekt-, die uit de richting van Estland de Finsche kust naderde. De smokkelaars openden direct geweervuur op bet vliegtuig, dat door drie kogels werd ge raakt, Een sterke patrouille werd direct in de richting van de smokkelaars uitgezon den en alle douanestations aan de Finsche kust werden gewaarschuwd. Na groote moeite slaagde men erin de smokkelaars in handen te krijgen. Zestien 6pan paarden en zesduizend liter spiritus werden in beslag genomen. Bijna alle smokkelaars, grooten- dcel6 Estlanders, werden gearresteerd. New-York, 28 Maart (V. D.) Een voor- 'jaar&sneeuwstorm heeft de midden-staten ten Westen van Chicago, van de Rockey Mountains tot Panhandle, in Texas, en tot in Centraal-Illinois, met een wit sneeuw kleed bedekt. Op vele plaatsen is het ver keer verbroken en de storm, die uit het Noord-Oosten komt en zich ook in de vallei van de Mississippi doet gevoelen, heeft op vele plaatsen groote schade aangericht. Keulen, 28 Maart. (V. D.) De politic te Keulen is erin geslaagd in een restaurant op het Domplein te Keulen een langgezoch- ten misdadiger uit Hamburg te arrosteeren. Het is de zeeman Adolf Schacht, die op 6 Maart te Altona met drie medeplichtigen een roofoverval op een banklooper pleegde, waarbij de aanvallers 16,000 Mark buit maakten. Schacht was door zijn arrestatie zoo verrast, dat hij niet aan tegenweer dacht. Men vond bij hem een bedrag van 5S0 Mark en een revolver met een 20-tal scherpe patronen. In verband met de wederopvoering van ,,l'Affaire Dryfus". Parijs, 28 Maart (V.D.) Na het verbod, werd gisteravond het tooneelstuk „De af faire-Dreyfus' weer voor de eerste maal opgevoerd. Deze opvoering gaf aanleiding tot een buitengewoon heftige protestde monstratie, die alle vorige demonstraties tegen het stuk in de schaduw stelde. Reeds na de eerste scene bemerkte men in c'.ezaal een walgelijke lucht, afkomstig van stink bommen, waardoor zoowel toeschouwers als spelers haast niet in de zaal konden blijven. On<der groot tumult werd de zaal ontruimd en het publiek begaf zich zoo lang op straat, waar zich reeds een reus achtige menigte had verzameld, bestaande uit voor- en tegenstanders van het stuk. Hier kwam het tot een groot o vechtpartij, waaraan eerst een einc'.e kon worden ge maakt, toen driehonderd politieagenten ter plaatse arriveerden. De directie van het theater besloot, na de zaal te hebben ge lucht, het stuk verder te spelen. Alle be zoekers moesten eohter op een of andere wijze aantoon-cn, dat zij deel uitmaakten van een links georiënteerde organisatie of vereeniging of zij moesten zich een visita tie laten welgevallen, opdat zij geen stink bommen mee in de zaal konc'.en brengen. Het stuk eindigde tegen 1 uur vannacht. Drie personen werden gearresteerd. Zooals verwacht werd hebben Zaterdag avond bij de hervatting van de voorstellin gen van het tooneelstuk „L'Affaire Drey fus" opnieuw ernstige ongeregeldheden plaats gehad, zoowel in het theater als in rte omliggende straten De leden van dc Action Francaise had den reeds eenige dagen geleden demonstra ties aangekondigd. Het theater was tijdens de voorstelling: door een groote politie macht bezet. Voor ('.en aanvang der voor stelling werden de talrijke bezoekers ge fouilleerd. Vuurwapenen werden op Je bezoekers evenwel niet bevonden, doch toen het doek opging werden verscheidene traangasbommen op hit tooneel geworpen. Het kwam in de zaal tot heftige tooneelen, zoodat de politie zich genoodzaakt zag in te grijpen en eenige oproermakers uit de zaal te verwijderen. Op straat had zich intussclien een zeer groot© menigte, welke in hoofdzaak be stond uit leden van de Action Francaise en studenten, verzameld. De Parijsche politieprefect Chiappe was persoonlijk aanwezig. Te omstreeks elf uur is het tot hit eerste [handgemeen tusschen studenten en eenige voorbijgangers gekomen, waarbij (',e vice- directeur der stedelijke politie Marchand, persoonlijk trachtte in te grijpen. Aange zien hi., evenewei in burger was, werd hij niet herkend door de politie en door eenige agenten door sabelhouwen gewond. Dit incident had vele andere ten gevolge tusschen de opgewonden menigte cn de politie. De jiolitieprefect liet nog voor het einde van de voorstelling in het theater de straat door agenten te paard ontruimen. De de monstranten werden dooi een zijstraat te- ruggdrongen tot Place St. Martin. Hier ontstond opnieuw een botsing tus schen de demonstranten en een politiecor- don dat zich hier ter handhaving van de orde had opgesteld. Er ontstond hier een verwoede vechtpar tij, waarbij de demonstranten zich bedien den van stoelen en andere hanteerbare voorwerpen welke zij uit de omliggende café's naar buiten haalden. Bij deze hevi ge kloppartij werden eenige politieagenten en burgers gewond. Talrijke arrestaties hadden plaats. Eerst tegen twee uur was de orde her steld. Varkonsmarkt PIANO- EN - - Tel I30j. ORGELHANDEL Onze orgels, piano's zijn juist iets beter dan andere en goedkooper. uw matrassen worden in één dag opgemaakt en bijgevuld. vraagt prijsopgave. ELECTROLUX 125—, 155—, 195— VAMPYR Alleen nieuwste uitvoering 105.— PROTOS 115— MIELE 105—, 65.00 OUDE STOFZUIGERS ruilen wij in. Betaling in overleg. f Avr-rvm. OOJkL.280 WINTER IN HONGARIJE. Boedapest, 27 Maart. (H. N.) In een groot gedeelte van Hongarije hcerscht win terweer. In het Hongaarsche wijnbouwge- bied is sneeuw gevallen, Een nadrukkelijk pleidooi van dr. Kaas. Parijs, 28 Maart. (V. D.> De leider van het centrum, dr. Kaas. heeft een in terview toegestaan aan -een speeialcn ver slaggever van de Parijscfte Excelsior. Sprekende over dc verdragen, verklaar de dr. Kaas, dat men altijd sprak over de „door dc verdragen aanvaarde verplichtin gen", doch dat men daarbij vergat, dat deze verdragen, om levend te blijven, ook zekere veranderingen moeten kunnen on dergaan. Toen wij het verdrag van Versailles on- dertcekcnden aldus dr. Kaas wisten wij, wat dit voor ons beteekende. Ilct was het eenige middel om onzen toestand* niet nog verplettendcr te maken. Wij hadden het verdrag echter nooit ondcrlcekend, als wij niet re'ds toen aan de mogelijkheid hadden gedacht, (lat het eens veranderd zou kunnen worden. Te Versailles had men een nieuw Europa geschapen, doch men had de matcrieele, economische, politieke en psychologische voorwaarden vergeten, waardoor een nieuw Europa slechts levensmogelijkheden kon kijgen. Men moet begrijpen, dat dergelijke verhoudingen van overwonnenen en over winnaars niet kunnen voortduren zonder Europa noodgedwongen in twee kampen te splitsen. Men zal deze gedachte dus moeten opgeven, omdat zij anders een ernstige belemmering voor de toenadering zal vor men. Dr. Kaas sprak de hoop uil. dat het laatste woord van Frankrijk niet zou over eenstemmen met dat van Tarclieu, die de verdragen als niet te veranderen be schouwt. Ten aanzien van het Young-plan verklaarde dr. Kaas, dat Duilschland, wan neer zijn financiën zulks toelaten, slechts wenscht zijn verplichtingen na te komen. Men moet niet van onwil van Duitschland spreken. Duitschland heeft zijn goeden wil altijd getoond, doch men moet Duitschland zoowel economisch als financieel bepaalde faciliteiten geven, waardoor de toestand in Duitschland verbeterd kan worden. Ten aanzien van de ontwapeningskwestie ver klaarde dr. Kaas, dat de komende ontwa peningsconferentie ongetwijfeld tot resulta ten zou moeten leiden, aangezien men an ders van een ernstige bedreiging van dc wereldbeschaving zal kunnen spreken. Het jaar 1932 zal beslissend zijn. misschien wel het belangrijkste jaar na den oorlog, waar in beslist zal worden over de toekomst van Frankrijk, Duitschland en van heel Euro pa. In één jaar lijds 36000 lijken op straat gevonden. B e r 1 ij n2 8 Maart. (V. D.) Volgens een bericht in de Berlijnsche bladen uit Sjanghai zijn volgens een officieele sta tistiek in den loop van één jaar niet min der dan 36.000 lijken in de straten van Sjanghai gevonden, onder wie 3-i.OOO kin deren. De gestorvenen zijn voor het grootste ge deelte overleden door voedselgebrek. Noodverordening afgekondigd in Duilschland. Berlijn, 28 Maart. (V.D.) De heden af gekondigde verordening tegen de politieke uitspattingen en de anti-religieuze propa ganda bepaalt o.a., dat alle vergaderingen en betoogingen in do open lucht ten laatste vierentwintig uur van tevoien, met opgave van plaats, tijd en onderwerp, aan dc plaatselijke politieautoriteiten moeten wor den medegedeeld. Zij kunnen verboden wor den, wanneer de omstandigheden dc vrees wettigen, dat zal worden aangezet tot on gehoorzaamheid aan de wet of aan do wettige verordeningen, of dat de verorde ningen cn instellingen van dc grondwettige regeeringen van dc autoriterten zullen wor den geprovoceerd of aangetast, autoriteiten of vooraanstaande ambtenaren van den staat beschimpt of moedwillig verachtelijk gemaakt zullen worden of dat een kerkge nootschap, zijn instellingen, gebruiken of onderwerpen van regelieuse vereeniging gehoond of beschimpt zullen worden, of dat op eenige andere wijze de orde en veilig heid in gevaar gebracht kunnen worden. Inplauts van een verbod kan ook toestem ming gegeven worden onder bepaalde voor waarden. Uitgezonderd zijn de gewone ker kelijke processies. Met gevangenisstraf van tenminste drie maanden, waarbij ook geldboeten kunnen worden opgelegd, worden zij gestraft, die zonder de vereischte toestemming vergade ringen beleggen en in strijd met de bepa lingen handelen of opruien tot geweldda den tegen personen of zaken. Ook optochten met auto's of beslaande uii personen op vrachtwagens, ondernomen door politieke vereenigingen of met politie ke doeleinden, vallen onder de bepalingen van dc verordening. Het dragen van vuur wapenen en liet bedreigen van personen daarmee, wordt gestraft met gevangenis straffen van minstens zes maanden. Londen, 27 Maart. (V. D.) De wei gering van Zuid-Wales om de verplich tingen na te komen tegenover dc West minster Bank te Londen en de Bank of England, heeft zoowel te Londen als in Australië groote opwinding veroorzaakt. De Engelsclie regeering heeft, zooals door den minister voor de dominions in liet Lagerhuis werd medegedeeld, tot interven tie besloten. Engeland heeft den hoogen commissaris voor Australië verzocht do zienswijze der Engelsche regeering te Can berra te willen uiteenzetten. Juridisch is de Engelsclie stap gedeeltelijk gebaseerd op dc Australische wet van het jaar 1929, waarbij de Australische regeering dc leo- ningen der afzonderlijke staten heeft ge garandeerd. Melbourne, 28 Maart. (V. D.) In finan- cicele kringen alhier twijfelt men cr niet aan, of de federale regeering van het ge- meenebest zal maatregelen vinden om dc regeering van Nicuw-Zuid-Wales te dwin gen tot het nakomen van haar verplichtin gen te Londen. In financieclc kringen vreest men de gevolgen van het optreden van ge noemde regeering, waardoor de reputatie van Australië ernstig geschokt zou kunnen worden. Heden komt te Sidney het bestuur van de Federale Labour Party bijeen ter be spreking van het optreden van den minis ter-president van Nieuw Zuid-Wales, Lang. Inmiddels is men in de afgcloopen weken krachtig voortgegaan met de vorming .van een z.g.n. roode arbeidersweer, die, ter ge-_ lcgenlieid van de bijeenkomst van het fede rale bestuur der Labour Party Zondag a.s. voor het eerst officieel zal optreden. INBREKER SCHIET ÉÉN VAN ZIJN ACHTERVOLGERS DOOD. Prcnzlau, 2 7 Maart. (V. D.) In den afgeloopen nacht werd te Zollchow bij Prcnzlau dc arbeider Stanewski door een schot in dc borst gedood. Een inbreker was in de woning van een der arbeiders bin nengedrongen en toen de indringer ontdekt werd eii de vlucht nam, werd hij door eenige arbeiders achtervolgd, waarop de man zijn revolver trok, het doodende schot loste en in de duisternis verdween. PRAAG EN BELGRADO SLUITEN EEN HANDELSVERDRAG. Belgrado, 27 Maart (V. D.) Volgens een officieele mededeeling zijn de onder handelingen tusschen Tsjecho-Slowakijc en Zuid-Slavië over een handelsverdrag tot een gunstig einde gekomen. De Zuid-Slavi sche minister van handel zal Zaterdag naar Tsjecho-Slowakije vertrekken om' het ver drag te teekenen. Het sluiten van het han delsverdrag heeft onverwacht plaats gehad en heeft groot opzien gebaard, aangezien de onderhandelingen korten tijd geleden op onoverwinnelijke moeilijkheden waren gestuit. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 776.4 to Sarna. Hoogsto Barometerstand: 756.1 te Isatjord. Verwachting: Zwakke tot matige. O. tot Z. wind, gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen regen, iets zachter. Langestraat 49-51 Tel. 190 WASCH SUcDE 2,95 MODERNE GLACé'S Zwart/Wit en Gekleurd fantasie. Wegens zijn optreden uit zijn ambt ontzet. Madrid, 28 Maart. (V. D.) Luitenant- generaal Burquete, do oudste generaal van het Spaansche leger, heeft gisteren een manifest gepubliceerd, waarin hij de hui dige troebelen in Spanje toeschrijft aan het feit, „(lat er geen stappen zijn gedaan, om een einde te maken aan het onrechh begaan onder clc dictatuur van wijlen Pri mo cle Rivera". Hij verklaart, dat in Spanje nooit weer een dergelijke dictatuur zou kunnen wor den ingesteld. Wanneer ooit een generaal een poging tot het instellen van een dicta tuur zou wagen, zou hij, luitenant-generaal Burquete, orders geven om dien generaal te arresteeien. Het manifest van Burquete wordt be schouwd als een ernstig vergrijp tegen de discipline en men verwacht, dat generaal Bercnguer hiertegen maatregelen zal no men. Inderdaad behelzen aanvullende berich ten, dat generaal Burquete, omdat hij zijn boekje te buiten is gegaan, van zijn ambt is ontheven. De generaal was voorzitter van den oppersten raad van leger en ma rine. HENDERSON TE LONDEN TERUGGEKEERD. Londen, 27 Maart (V. D.) Hender son, de minister van buitenlandsche zaken, is heden uit Parijs te Londen terugge keerd. WEER EEN PROEFVLUCHT VAN DE GRAF ZEPPELIN. Friedrachfihafen, 2 7 Maart. (V. D.) Hedenmorgen te 6.22 uur is het lucht schip Graf Zeppelin onder commando van kapitein Lchmann voor de eerste maal in dit jaar opgestegen voor het maken van een technische proefvlucht. Tengevolge van den steeds sterker wordenden Oostenwind is de Graf Zeppelin na een vlucht van -V/s uur reeds weer bij de luchtschepen werf ge land. Friedrichshafen. 27 Maart (H.N.). De Graf Zeppelin zal Zaterdagavond 11 uur opstijgen voor een reis naar Boedapest on der leiding van kapitein Lehmann. Dr. Eckener keert begin April uit de Vereenigde Staten terug en zal het luchtschip bij de reis naar Egypte besturen. VIERVOUDIGE MOORD. De vermoedelijke dader ge arresteerd. Stuttgart, 2 9 Maart. (H. N.) Zater dag is te Engelsbrand bij Neuenbrug cm viervoudige moord ontdekt, die in den nacht van Vrijdag op Zaterdag gepleegd moet £ijn. Het gezin van den goudsmid Karl Zoll is in den slaap overvallen en vier personen zijn met bijslagen gedood, n.l. do 60-jarige Zoll, diens 58-jarige vrouw, zijn 30-jarige gehuwde dochter, benevens haar 8-jarig zoontje. Haar andere kind. dat weken oud was, is gespaard gebleven. Als de vermoedelijke dader is de schoonzoon van Zoll in hechtenis genomen, die met zijn vrouw in onmin leefde, zoodut een echtscheiding aanhangig was. De vrouw had dientengevolge bij haar ouders haar intrek genomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1