STOFZUIGERS JOH. DE HEER Woensdag 1 April 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a GR00TE BRAND IN STIERMARKEN 29e Jaargang No. 232 DIEVEN, DIE GOEDE ZAKEN DEDEN DE EERSTE GEBOORTE IN EEN VLIEGTUIG GANDHI BEGEEFT ZICH NAAR LONDEN fortmann en hehenkamp IU.lld=t,l J HEVIGE AARDBEVING IN NICARAGUA LUCHTSCHEPENVERKEER OVER DEN OCEAAN Optimistisch betoog van dr. Eckener RYK0F DOET EEN KNIEVAL L. J. LUYCX ZOON HET VERGAAN VAN DE R 101 AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 va°' Amraf°°rt mo f °""d *- rvT^ Tï VfT A VTM?r\ PRIJS DER ADVERTENTIEN •-» "w <*>*viv - mk <m« «r.t» «gen ongd.kta.) f 0.17-/, jjh JjK D elk, «gel met* f0.25 Lle/dadlghclcb-advcrteotib» voor dc p0!t 1 I""la Afl0nd"ll|k' °nmmtr' O-01 kdft vu du prijl - Klein. Advertentie. „KEITIES" bi) voorultbet.llog i-5 tegel. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC <11 dkt „gel 10 cent, tart pta. I 1.-. Belemmer eur. -TÏÏ Nog steeds een onzekere toe- stand in Spanje. Felle ver oordeeling van de dictatuur door een generaal. Men herinnert zich, dat enkele dagen ge leden generaal Burguete, de voorzitter van het opperste militaire gerechtshof in Span je, een manifest heeft gepubliceerd, waar in hij een kras optreden aankondigde te gen ieder, die zijn toevlucht zou willen ne men tot do dictatuur. Burguete's optreden was niet naar den zin der regeering, die den generaal onmiddellijk in zijn functie schorste, omdat hij al tc zeer in strijd met de discipline had gehandeld. Volgens aan vullende berichten hoeft de regeering. op voorstel van den minister van oorlog, Bur guete bovendien nog tot twee maanden op sluiting in een vesting veroordeeld. De ge neraal is bij het Spaansche volk zeer ge zien en men mag dan ook aannemen, dat de rcgeeringsmaatrcgelen opnieuw voor de republikeinen aanleiding zullen zijn bun agitatie krachtig voort te zetten. Aan den anderen kant beteekent de stap 'der regecring evenmin, dat zij het eens is met het streven der militaire en monar chistische kringen, die opnieuw aanstu- ren op de instelling ecner militaire dicta tuur. In verband met de houding, die het kabinet overigens aanneemt en tevens met het feit, dat dc regeering ernstig naar best doet om den binncnlandschen vrede te herstellen, is het moeilijk aan tc nemen, dat zij weer haar toevlucht wil nemen tot de regeeringsmethodes van Berenguèr en Primo do Rivera. Het optreden der regeering dient alleen om uit te laten komen, dat bij haar het hoogste gezag berust cn niet bij generaal Burguete, wiens houding zij onvereenig- baar acht met de plichten, die zijn hoog ambt meebrengt. Het feit, dat Burguete zijn dreigement om ieder, zonder onder scheid des persoons, als misdadiger voor liet opperste militaire gerechtshof te da gen, wanneer hij zich als dictator mocht willen opwerpen, in een manifest heeft ge publiceerd .zonder zich vooraf met de lei dende staatsinstanties in verbinding te stellen, beschouwt de regeering als een in breuk op de tucht. Ondertusschen is het de vraag, zooals dezer dagen de Frankfurter Zeitung op merkte, of het monarchistische conccntra- tiékabinet zelf nog autoriteit genoeg bezit, om zich op het oogenblik dc weelde te kun nen veroorloven, op te treden tegen een man, die zoo'n grooto populariteit geniet als Burguete. Deze kan zich niet alleen beroemen op een eervolle loopbaan als ge neraal, maar eveneens prijst men hem we gens zijn vrijmoedigheid, waarmee bij als voorzitter van het opperste militaire ge rechtshof voor de zaak der revolutionaire republikeinschc leiders is opgekomen. Verschillende berichten stemmen hierin overeen, dat moge het er in Spanje en met name in Madrid uiterlijk rustig uitzien, niettemin een politieke opgewondenheid onmiskenbaar is. Dit is gebleken, toen Al- cala Zamora, de leider der republikeinen, einde der vorige week in de Academie voor Rechtswetenschappen, waarvan hij voor zitter is, voor het eerst na zijn vrijlating uit de gevangenis weer verscheen. De meest geestdriftige hulde viel hem ten deel en het eerbetoon groeide aan tot een geweldi ge demonstratie voor dc republiek en haar toekomstig hoofd. Kerk en talrijke gebouwen vernield Wennen, 31 Maart (V.D.). liet stadje Schladming in Opper-Siermarken is gisteren door een hevigen brand geteisterd. Door tot nog toe onbekende oorzaak ontstond brand in "bet dak van de kerk. Door den hevigen storm vlogen dc vonken over de stad, zoo dat tien andere gebouwen in brand raakten. Hut scheen, alsot de gehcele stad in brand stond en een paniek maakte zich van du bevolking mc'cster. Uit dc verschillende plaatsen werd asistentie aangeboden, zoo dat weldra zeventien brandweren aan het werk waren. Na ongeveer drie en een half nur 6laagde men er in het vuur te beperken en langzamerhand werd men den brand meester. Door vonken, die van het dak van de kerk door den storm werden meegeno men, geraakte een herberg en een woonhuis, op twintig minuten afstand van Schladming gelegen, eveneens in brand. Beide perceelen werden door het vuur vernjeld. Tc Schladming zelf brandden de kerk en tien gebouwen geheel uit. REVISIE-VERZOEK IN HET PROCES-S AFFRAN. Berlijn, 30 Maart. (V.D.) De verdediger vau den hoofdbeklaagde in het beruchte proces te BartenBtein, Saffran. heeft revisie aangevraagd van bet doodvonnis. Zij hielden er zelfs een bankconto op na Men meldt aan de N.R.C.: Maandag zijn te Kopenhagen twee dieven aangehouden, die reeds langen tijd door de politie gezocht werden. Zij schenen goede zaken gedaan te hebben en daardoor in het bezit van de noodige contanten. Maar zoo als de waard is, vertrouwt hij zijne gasten; uit angst zelf weer te worden bestolen, had den zij dit geld bij een filiaal van Privat- banken gedeponeerd, waar zij naar behoefte kleine bedragen opnamen en telkens na een goeden slag de buit deponeerden. Zij hiel den dit geheim, doch aan één vriend hadden zij hun geheim toevertrouwd, wat net genoeg bleek om verraden te worden. Het bankfiliaal werd nu door twee recher cheurs in de gaten gehouden en Zaterdag kwamen de heeren mot hun Fordjo voor rijden. Terwijl de een de bank inging, bleef de ander in den auto zitten. Een recher cheur volgde den eenen inbreker in dc bank, waar hij hem arresteerde. De ander zag den portier naar den politieman gaan, waarop hij den auto in den steek liet en op de vlucht ging, doch hij werd ook spoedig ge grepen cn mee dc bank binnen gebracht, waar rnen hen fouilleerde om te zien, of zij wapens bij zich hadden. Dit bleek niet het geval, maar wel waren beiden van breekijzers en andere inbraakwerktuigen voorzien, zoodat zij waarschijnlijk weer een nachtelijk tochtje op het oog Hadden, wat zij nu wel eenigen tijd zullen moeten uit stellen. London, 31 Maart (V.D.) Reeds eenigo malen hebben excentrieke personages, na tuurlijk in do Vcrcenigde Staten, huwelij ken in een vliegtuig gesloten. De eerste ge boorte in een vliegtuig heeft echter plaats gevonden in Canada. Een der eenzame ra diostations aan de ÏIudsön-Baai ontving draadloos het verzoek een ziekentransport- vliegtuig ter beschikking te willen stellen. Het verzoek werd draadloos naar één der luchtvaartstalions doorgegeven en binnen weinig tijd was een vliegtuig te bestemder plaatse. De patiënte werd opgenomen cn de terugtocht aanvaard. Na twee en een half uur landde het vliegtuig vlot op de plaats van bestemming, waar zich het zie kenhuis bevond. De vrouw, die nis passa gier was meegegaan, bevond zich echter niet mier alleen in dc cabine. Gedurende de vlucht, had zij het leven geschonken aan een kind. Dc toestand zoowel van moeder als kind was goed. Londen, 30 Maart. (V.D.) Naar verluidt, heeft Gandhi aan een journalist te Karachi verklaard, dat hij als leider der delegatie van het nationaal congres voor het hervat ten der Engelsch-Indische onderhandelin gen naar Londen zal vertrekken. Hij zal zoo spoedig mogelijk vertrekken. Het accoord tusschen Gandhi en den onder-Koning door het Con gres goedgekeurd. L o n d e n, 31 Maart (V.D.) Het Al-Indisch nationaal congres tc Karachi heeft ccn re solutie aangenomen, waarin het accoord tusschen Gandhi en lord Irwin, den onder koning van Indié, wordt goedgekeurd. In dezelfde resolutie wordt het doel, om te ko men tot do algehecle onafhankelijkheid van Indié, opnieuw bevestigd, terwijl de vol ledige conlróle over legerzaken cn finan ciën wordt geeischt. Het congres sprak zijn vertrouwen in Gandhi uit en benoemde hem tot leider der delegatie, die zal wor den afgevaardigd naar de nieuwe ronde- tafel-conferentic. Scheuring onder de Indische nationalisten? Londen, 31 Maart (H.N.) Men verwacht, dat het in Britsch-Indic tot een scheuring zal komen in dj nationalistische partij. Het Al-Indische congres heeft gisteren in zijn plenaire vergadering de overeenkomst good- gokeurd, wjlke Gandhi met den onderko ning heeft gesloten. Dc oppositie was ech ter zeer ontevreden, aangezien de voorzit ter talrijke door dc oppositie ingediende moties niet in behandeling bracht.' Men ge looft, dat do radicale leiders der nationalis tische partij zich onder leiding van den burgemeester van Calcutta van de pailij zullen afscheiden cn een eigen partij zullen stichten. TWEE SCHEPEN IN DEN STORM VERGAAN. Londen, 31 Maart (V. D.) Ter hoogte van Dede Agatsch in de Aegee6che Zee zijn twee vaartuigen tijdens den storm ver gaan. Twee opvarenden zijn verdronken; 25 anderen worden nog vermist. onze met prima Javakapok gevul de matrassen leveren wij met garantie. 1 persoons vanaf f 16.90. Varkensmarkt. Tel. 1309 PIANO- EN ORGELHANDEL Billijke stemabonnementen* Vakkundig stemmen. ELECTROLUX 125—, 155—, 195— VAMRYR Alleen nieuwste uitvoering 105.— PROTOS 115— MIELE 105—, 6S.00 OUDE STOFZUIGERS ruilen wij in. Betaling in overleg. CnjvcEsam. OOJHsl.286 De stad Managua volkomen verwoest. Reeds 40 dooden geborgen N g w-Y o r k, 31 Maart. (V.D.) Blijkens een bij het Amerikaanscho departement "Tan marine ingekomen mededeeling, lveeft een hevige aardbeving in Nicaragua groote schade aangericht. Do hoofdstad Managua zou grootendeels verwoest zijn; er moet in do stAd een felle brand gewoed hebban. Aangezien de aardschokken nog voortduren heeft president Hoover order gegeven, dat lager, vloot en Roodc Kruis onverwijld hulpexpedities naar het geteisterde gebied zullen uitzenden. Naar nader gemeld wordt, is de stad Managua volkomen verwoest. De puinhoo- pen vormen één groote vuurzee. Da omvang van dc aardbeving kon tot dusverre nog niet worden vastgesteld. Vol gens dc laatste berichten is geen enkel huis gespaard gebleven. Hat aantal dooden moet zeer groot zijn. In het aardbevingsgebicd van Nicaragua zijn volgens de laatste berichten tot dus verre 41) dooden geborgen. Marinienstrocpen verrichtan te Managua politiedienst, ten einde plunderingen te voorkomen. Verschei dene Amerikaansche oorlogsschepen liggen in het gebied van Panama gereed om hulp te verlecnen. Ook vlicgtuigafdcelingen en Roode Kruis-colonnes zijn gemobiliseerd. 400 dooden Volgens een tot dusyerre onbevestigd be richt zouden er bij de aardbeving te Mana gua 400 menschenlevens ta betreuren zijn. Meer dan duizend dooden? De marine-autoriteiten te Colon deelèn mede, dat het aantal dooden te Managua waarschijnlijk 600 zal bedragen .terwijl het aantal gewonden op ruim 1000 wordt ge- eahat. Volgens latere berichten echter mag ver wacht worden, dat het aantal dooden meer dan 1000 zal bedragen. Om 10 uur (M.E.T.) woedde het vuur nog steeds in Managua, zoodat cr groot gevaar bestaat, dat de door dc aardbeving gespaarde gebouwen een prooi dor vlammen zullen worden. In het gebied van den ramp heerscht ge brek aan levensmiddelen en water. Om half negen (M.E.T.) is men cr in ge slaagd draadloos in verbinding te komen met Managua De gevolgen der aardbeving zijn inderdaad nog ernstiger dan men reeds vreesde. In de hoofdstad van Nicaragua zijn bijna alle gebouwen verwoest. Het aan tal dooden kan nog niet bij benadering worden geschat. Gelijk reeds gemeld, zijn tot dusver 40 lijken gevonden; 35 personen zijn in een kerk verbrand tijdens de kerk dienst. De aardbeving duurde van 17.04 tot 17.26 (M.E.T.) De hevigste schokken had den gedurende de laatste 3 minuten plaats Men vreest dat bij deze aardbeving ook tal rijke butenlandeis om het leven zijn geko men. ACHT MIJNWERKERS VERONGELUKT. Madrid, 31 Maart. (V.D.) In een mijn nabij de stad Oviedo in het N.W. van Spanje heeft een hevige mijnga6ontploffing plaats gehad, tengevolge waarvan acht mijnwerkers werden gedood en velen ge wond, Een regelmatige Zeppelindienst wordt mogelijk geacht. New-York, 31 Maart. (V.D.) Dr. Ecke ner is met het Lloydschip Europa uit Ame rika naar Duitschland teruggekeerd. Vóór zijn vertrek deelde hij eenige journalisten iels mede omtrent het resultaat van zijn verblijf in Amerika. Hij verklaarde o.a.: Na een zorgvuldig onderzoek van alle technische en economische kwesties, die roet do instelling van een regelmatigen luchtschcpendienst over den Atlanlischen Oceaan in verband staan, zijn wij tot de conclusie gekomen, dat een regelmatige Zeppelin-dienst beslist mogelijk is. Wan neer onvoorziene gebeurtenissen onze plan nen niet omver werpen, zullen wij in het voorjaar of vroeg in den zomer van 1923 met het volgens dienstrooster geregelde luchtschepen verkeer tusschen Europa en Amerika beginnen. Voorloopig zullen wij slechts twee luchtschepen in dienst kun nen stellen, die echter door rneer gevolgd worden. De eerste tien jaar hopen wij het traject tweemaal per week in elke richting af te leggen. De passagcprljs zal achthon derd tot duizend dollar bedragen. Eon luchtschepenhangar zal waarschijnlijk op gericht worden in de nabijheid van Bal- timore. De definitieve keuze van het lan dingsterrein zal echter van de meteorolo gische omstandigheden afhangen. In de nabijheid van New-York zal een landings- mast worden opgericht, die het eigenlijke startpunt voor de rei6 naar Europa wordt Dr. Eckener verwacht, dat het binnen twee jaar mogelijk zal zijn in de lucht schepen Diesel-motoren te gebruiken, waar door niet alleen de veiligheid wordt ver hoogd, doch ook per vlucht over den Oce aan een besparing van zeven A achtduizend kilo brandstof mogelijk zal zijn. Bij een gemiddelde snelheid van tachtig naijl per uur zou de vlucht AmerikaEuropa in 2 dagen en de vlucht in omgekeerde rich ting in twee en een halven dag kunnen worden gedaan. Tenslotte verklaarde dr. Eckener, dat hij direct na zijn terugkeer in Europa zch in verbinding zal stellen met de bevoegde autoriteiten te Parijs, om besprekingen te voeren over het oprichten van een landings- mast voor tusschenlandingen in Frankrijk. Met een ministerbaantje beloond Moskou, 30 Maart. (V.D.) Het presidium van het centraal executief comité van de sovjet-unie heeft den voormaligen voorzit ter van den raad van volkscommissarissen, Rykof, benoemd tot volkscommissaris Voor posterijen cn telegrafie. Rykof heeft zich bereid verklaard reeds Dinsdag zijn func tie te aanvaarden. Deze benoeming schijnt in verband te verband te staan met een memorandum, dat Rykof de vorige week aan de partijleiding heeft gezonden, waarin hij zijn politieke fouten erkent en zich in alle opzichten on derwerpt aan dc besluiten van de laatste partijconferentie. EEN RAAD VAN VERBRUIKERS IN ENGELAND. Londen, 31 Maart (H.N.) Het Lager huis heeft gisteren een wet aangenomen, waarbij een raad van verbruikers wordt ingesteld en het ministerie van handel ge machtigd wordt de prijzen van verschillen de goederen, o.a. van levensmiddelen, bij verordening te regelen. De raad zal uit ze ven personen bestaan, onder wie zich ook twee huisvrouwen zullen bevinden. De raad zal zich ook bezig houden met de vraag, op welke wijze de marge tusschen de groot- en kleinhandelsprijzen verminderd kan worden. INTERNATIONALE BESLUITEN INZAKE HET VERKEER. G e nè v e, 30 Maart. (H.N.) De Europeesche wegverkeersconferentie heeft vanmiddag haar slotzitting gehouden. Het slotprotocol der conferentie is vandaag door 20 Euro peesche staten onderteekend. De conferentie heeft de voostellen voor een overeenkomst voor uniforme verkeersaanwijzingen, een overeenkomst over het vrijstellen van be lasting van auto's van buitenlandsche toe risten en een overeenkomst over de vereen voudiging van de formaliteiten voor het overschrijden van de grens aangenomen. De overeenkomst voor de verkeersaanwij zingen is door tien staten, die betreffende de vrijstelling van belasting, door negen sta ten onderteekend WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 772.6 te ITaparanda. Laagste Barometerstand: 747.0 te Isafjord. Verwachting: Zwakke tot matige, later toenemende, O. tot Z. O. win 1. aanvankelijk helder tot licht bewolkt, later toene mende beolking, droog weer, iets zachter. Langestraat 49-51 Tel. 190 Zijden Stoffen FLAMENGA CRêPART moderne tinten Georgette en Zijden Voile in prachtige fantasie dessins. Officieel rapport gepubliceerd. Londen, 31 Maart. (V. D.) ITct rapport van het hof van onderzoek inzake de ramp van de R 101, het grootste luchtschip, dat op 5 Oct. j.l. bij Beauvaiö is vergaan, en waarbij 46 personen, welke zich aan boord bevonden, in de vlammen omkwamen, is thaifë gepubliceerd. Het rapport geeft geen meening inzake de toekomst der Iuchtscho- pen en erkent dat het aan anderen is te bepalen of de experimenten moeten worden voortgezet. ITet is geheel gewijd aan den tocht en de oorzaak der ramp. De belangrijke bizonderheden inzake den bouw, de latere wijzigingen en de recon structie van het luchtschip, zoomede de rapporten inzake de vorige vluchten, zijn te dien einde nauwkeurig bestudeerd. Bij de bespreking der oorzaken van dc ramp is het hof uitgegaan van eenige fei ten welke zijn komen vast te staan. O m. wordt vermeld: Toen de wacht was afge lost, om twee 's nacht6, was er geen reden voor een direct alarm voor hen die belast waren met dc navigatie van het schip. Het luchtschip moet ten minste 1000 voet boven den grond zijn geweest. De bodem zelf is ter plaatse twee A drie honderd voet boven den zeespiegel. Het luchtschip had bij de proeven een abnormale hoeveelheid gas verloren ten gevolge van gaten in do gas houders. Op de Indische rei6 had het schip meer dan te voren geslingerd en had do voorgenomen hoogte niet kunnen houden. De motoren hadden alle bij kruissnelheid op bevredigende wijze geloopen tot twee uren. De snelheid behoorde in dc lucht meer dan 50 knoopen per uur te zijn Hot. luchtschip vloog niet recht tegen den wind in. Aangenomen kan worden dat de snel heid niet meer dan 15 tot 20 mijlen per uur bedroeg. In deze omstandigheden viel de neus te ongeveer 2.05 uur en in deze positie ging het ongeveer 30 seconden verder. Deze bcnedenwaartsche richting was krachtig genoeg om den man die in de kooi lag te ölapen, te doen wekken en losse voor werpen te doen afglijden naar het lager ge legen gedeelte der rookkamer. De stuurman slaagde er in het 6chip weer in evenwichtpositic te brengen, maar liet bleef slechts enkele seconden in deze posi tie. „IM WESTEN NICHTS NEUES". Incidenten bij de vertooning te Athene. Berlijn, 31 Maart (H.N.) Volgens een bericht uit Athene is het aldaar bij de ver tooning van den film „lm Westen Nichts Neues" tot incidenten gekomen. Onbekend gebleven personen wierpen kleine bommen met traangas tusschen de toeschouwers, zoodat. de vertooning onderbroken moest worden. Toen zij werd hervat, kwam het tot vechtpartijen tusschen de beide groe pen van het publiek, zoodat de politic moest ingrijpen om de orde te herstellen. ERNSTIG VLIEGONGEVAL IN CANADA. Ne^on deoden. New-York. 31 Maat-t. (V. D.) iii de na bijheid van Emporia in Cann is een ver keersvliegtuig neergestort. Aile negen in zittenden werden gedood. Onder de .slacht offers bevindt zich de bekende voetballer •Knute Rockne.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1