JOH. DE HEER DE EEMLANDEU Donderdag 2 April 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 233 NABETRACHTING OVER DEN GEMEENTERAAD PIANO- EN 0RGELHANDEL fortmann en hehenkamp GEWELDIGE BRAND IN LITAUEN BRITTANJE'S LEGER De manschappen worden verwend NOG STEEDS EEN WITTE WERELD L. J. LUYCX ZOON KOSTBARE PAGODE AFGEBRAND AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS f*' 5 ""ndt. voo, Aawifooit 1110. per oiud f 07). par week (met «r.tl. «erzekerOg «oen ongelokkta) I 0.17»/» Blaneolaod franco per post per 3 materies I 1- Ahoedcrlljke oommers f OM. FOtTXEKENINC 47910 TELEFOON 1NTERC US PRIJS DER ADVERTENTIE!! v»1-4 'o* r .n"*gr,p """■""r- elke regel m«f f 0.25 Ll«f<Ud!gheida-»d*»«rtentito voor da helft van den prijs. Kleine AdvertentHt» „KEITJES" by vooruitbetaling 1—9 regelt 10 ent. elke regel meer 10 eest, driemaal planten I Bealjanmamer atn 04* Er waren Dinsdagavond vrij belangrijke voorstellen aan do orde, maar de discus sies waren aan die belangrijkheid niet evenredig. Het voorstel tot het bouwen van een badhuis in het Soestci kwartier werd niet anders bestreden dan om de plaats, waar dit badhuis zal komen. B. en W. vinden de Tulpstraat, dus in midden van het Soosterkwartier, de aan- gowezen plaats, maar het Stichtingsbestu en dus ook de soc. dem. fractie gaven de voorkeur aan de Gröningaratraat. De heer Bckkó motiveerde dit met een beroep op de vooruitziende politiek zijner fractie want op don duur zal een. tweede badhuis in het Soosterkwartier noodig blijken en dan kan <lit komen aan den anderen kant. Zeer lo gisch merkte de Voorzitter daartegen op. dat het hadhuis. in liet midden gelegen, kon vergroot worden als de toeloop zoo groot werd, terwijl toch niet uit het oog mag verloren worden, dut er nog andeie kwartieren zijn, welker uitbreiding op den duur wel eens stichting van oen badhuis kon vragen. Ook vooruitziende politiek dus, waarin levens een stil verwijt klonk tegen het uitsluitend en alleen kijken naar hot Soosterkwartier, iets wat in den laat6ten tijd in den Baad nog al eens gebeurt. F.rn eigenaardig debat leverde het voor stel van B. en W. om aan Gebr. Lammere vergunning te verleunen tot liet aanleggen van een weg tegenover het Borneoplein. Bij de ingekomen 6tukken waren twee adressen betreffende dit voorstel. Gebr. Lammere verzochten om de beslissing om trent dit vooistel aan te houden, terwijl de hoor P. K. Lvkelcnburg verzocht don door Gebr. Lammere aangevraagde weg slechts toe te staan onder de verplichting hunner zijds om aan de gemeente of aan reque- strant tegen kostprijs af te staan een strook grond, waarover een door requestrant aan te leggen weg zou moeten loopen. De kwestie loopt hier over den aankoop van twee terreinen in het Leusdei kwartier van particulieren door particulieren. De heer van Eykelenbung kocht terrein 'A en wilde ook terrein B wel koopen. In het uitbreidingsplan i6 ecliter over terrein B een weg geprojecteerd van 23 M., terwijl over terrein A geen weg komt De breedte van dien weg was echter een bezwaar. Au daagden imusschen de Gebr. Lammere op als gegadigden voor terrein B en ten Stad- huizc schijnt gezegd te zijn. dat gezien het standpunt van den Raad, het heel goed mogelijk zou zijn, dat die wegbreedte op 20 M. werd gesteld. De Gebr. Lammere heb ber. het er toen op gewaagd en kochten het terrein, maar de wegbreedte is op ~o M. ge handhaafd, zoodat zij feitelijk eon strop hebben Do heer van Eykelenburg wil nu graag over terrein A een weg. waardoor do waarde zeer in prijs zal stijgen, vandaar zijn verzoek om de Gebr. Lammere te ver_ plichten tegen kostprijs een strook grond voor dien weg af te 6taan. Dc lieer van E. zou. volgens hem zelf dan, gedupeerd zijn, daar aan Gebr. Lammere andere inlichtingen, gunstiger voor den aankoop, zouden zijn verstrekt. Nu is deze •kwestie in het College en in de Commissie van Bijstand onderzocht. De verklaringen van den heer v. Eykelenburg en van den stadsarchitect staan tegenover elkaar, zoo dat bet geen kwestie van onderzoek meet is, maar eenvoudig een kwestie van ver trouwen in den architect of den heer van E 't Is natuurlijk verbazend moot. dat de particuliere belangen va nde homvorezo uitstekend door onzenRaad worden beha tigd, maar in hel genomen besluit tot in stelling van ccn Commissie ad hoe ligt toe ook zeer zeker cenig wantrouwen tegen over een ambtenaar, over wiens «erk dc Raad meestal nog al opgetogen is. Het voorstel tot het bouwen van -0 ar helders woningen op een terrein tueschen den Soestcrwcg on dc Begon.astraat moest worden aangehouden. In Cornm-» v«n Bijstand had de heer de klots enkele be zwaren geopperd tegen dc geprojecteerde woningen en er was toeg zegd. dat daarmee rekening zou wold p houden. Toch moesten deze bezwaren openbare vergadering naar voren worde" gebracht. Met gepaste geluisterd naar de plaatsing van kasten op de meest practische wijze, naar de ruim- te van dc entree der woningen enz Wet houder Ruitenberg zegde toe dat liet pla in de Commissie nog wel onder de lo p^ kon worden genomen, maar de hec Mo1s demonstreerde ztjn wantrom c genover liet College op zoo duld£''>kc w dat hij het genoegen mocht smaken dat voorstel werd aangehouden. HERRIOT. HET ENGELSCHE WERKLOOSHEIDS CIJFER. Een geringe daling. Londen, 1 April (V.D.). Evenals de vo rige week toont het werkloosheidscijfer in Engeland deze week een geringe daling on wel een vermindering van het aantal werk- loozen met ruim 50.000. Het totaal aantal werkloozen bedroeg deze week volgens op gave van het ministerie van arbeid 2.580.118, of 59.515 minder dan de vorige week. Het aftroden van Herriot als burgemeester van Lyon. Van moer dan plaatselijke beteeke nis. Men herinnert zich misschien, dat Her riot, de bekende burgemeester van Lyon, die ook al eens Fransch ministerpresident is geweest, zijn ambt heeft neergelegd. Reeds meer dan vijf en twintig jaren heeft hij deze func tie vervuld en, naar men algemeen van oordeel is, op ccn wijze, die ten voor beeld kan strekken Op zich zelf be schouwd is 't heen gaan van 'n burge meester, zelfs wan neer het do op een na grootste stad van Frankrijk betreft, geen gebeurtenis van groote politieke be teekenis. Het is echter geenszins uitgeslo ten, dat men in dit spccialo geval heeft te doen met oen gebeurtenis van meer dan locaal gewicht. Aanleiding tot. het ontslag liceft gege ven de omstandigheid, dat in het departe ment van de Rhónc een nieuwe senator moest worden gekozen. Voor deze verkie zing moest ook de gemeenteraad van Lyon zijn gedelegeerden aanwijzen. Op het oogen blik zijn in bedoelden gemeenteraad 27 socialisten, 23 radicaal-socialisten en 7 le den der middenpartijen vertegenwoordigd. Ofschoon tusschen dc radicaal-socialisten en de sociaal-democraten overeen was ge komen, dat dc gedelegeerden verhoudings gewijze zouden worden gekozen, hebben dc socialisten voor zich aanspraak gemankt op een lijst, die alleen de namen van par tijgenooten vermeldde. Herriot heeft uit deze handelwijze de consequenties getrpk ken en diende bij den prefect zijn ontslag in. De staat van zaken is nu, dat een burge mccstersverkiezing moet plaats vinden, waarbij Herriot, jn .geval dc socialisten te Lyon tot rede zijn te brengen, kan worden herkozen. Wanneer dit laatste echter niet mocht gebeuren, dan zullen de overige le den van den gemeenteraad, die op de hand van Herriot zijn, eveneens van het tooneel verdwijnen. In dat geval zouden nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden, teneinde het aanzijn te geven aan een an deren gemeenteraad. Het is de vraag, of bij deze gelegenheid radicalen en socialisten rekening met elkaar zullen houden, met andcro woorden: of zij nog zullen vast houden aan do kartel-idee dan wel voor goed uit elkaar zullen gaan. Een dergelij ke scheiding zou in zooverre van grooto beteekenis zijn, dat men uit de gebeurte nissen te Lyon wellicht conclusies kan trekken met betrekking tot de tactiek, die in 1932 bij de verkiezingen voor de Kamer zal worden gevolgd. Volgens den Parijschen correspondent der Frankfurter Zeitung is het een vast staand feit, dat de socialistische fractie en haar leiders te Parijs het niet eens zijn met de houding van de partijgenooten te Lyon. Zij beschouwen het als een nadeel, dat een populair politicus als Herriot door de so cialisten op zoo nadrukkelijke wijze on- heusch wordt behandeld. Aan den anderen kant is in den loop van het laatste jaar al meermalen gebleken hoe sterk de socialis tische partij zich in Frankrijk voelt en hoe zeer zij hoopt op den groei harer beweging in den lande. Vooral rekent men op groote winsten bij de boeren en Léon Blum heeft verklaard, dat na het Oustric-schandaal links evenveel zal winnen als inderdaad na het Panama-schandaal. Desniettegen staande blijft het nog altijd de vraag, of men werkelijk in het socialistische kamp voornemens is in 1932 af te zien van de sa menwerking met de radicaal-socialisten, de partij van Herriot. GEEN VISUM NOODIG GEDURENDE DE ZOMERMAANDEN. P a r ij s, 1 April. (V.D.) Voor het eerst se dert het einde van den oorlog zal Frankrijk gedurende de vijf maanden, dat dc kolo niale tentoonstelling te Parijs duurt, in den komenden zomer vreemdelingen uit die lan den, waar een visum voor toelating Frankrijk noodig is, zonder visum in het land toelaten. (Nederlanders hadden ook vóór dit besluit voor Frankrijk geen visum noodig). Een besluit van het ministerie van binnenlandsche zaken machtigt de Fran- sche consulaten tot het verlecncn van een zegel, waarmede vreemdelingen gedurende dc vijf komende zomermaanden Frankrijk kunnen binnenkomen en verlaten, zoo dik wijls zij zulks wenschen. LORD STANFORDHAM OVERLEDEN. Londen, 31 Maart (V.D). Lord Stanford- ham, die gedurende veertig jaren particu lier secretaris is geweest van den koning, is hedenmiddag in den leeftijd van 81 jaren overleden. Van 1895 tot aan haar dood is lord Stanfordham particulier secretaris ge weest van koningin Victoria, welke functie hij nadien bij koning George eveneens waarnam. Varkensmarkt. Tel. 1309 Inruilen van instrumenten tegen zeer hooge prijzen. eiken rookstoelen met kussens vanaf f 19.50. Tweehonderd huizen prooi der vlammen Berlijn, 31 Maart (V.D). In hot plaatsje Plung Jany is volgens een bericht in de Berlijnsche bladen door tot dusverre onbe kende oorzaak brand uitgebroken. Door den krachti'gen wind sloeg hot vuur bin nen zeer korten tijd op de belendende huis jes over. mot het gevolg, dat 200 houten huizen in den asch gelegd zijn. De onmid dellijk gealarmeerde brandweer van Me mel is op de ingesneeuwde wegen blijven steken, zoodat geen hulp meer kon worden gebracht. DE INDISCHE NATIONALISTEN STELLEN EISCHEN. Londen, 1 April. (H N.) Het Al-Indi sche congres is gisteravond gesloten. In de slotzitting werden verschillende moties aangonomen, o.a. een motie, welke de voort zetting van den boycot tegen Engelsche tex- tiölgoederen verlangt. Voorts wordt vermin dering van d» uitgaven <*oor het leger tot de helft verlangd, verzekering van een be hoorlijken levensstandaard aan de industrie arbeiders en de heffing van een inkomsten belasting van den landbouw. Ten slotte verlangde het congres nog, dat de salaris sen van staatsambtenaren ten hoogste 450 p. st. per jaar zullen bedragen. Gandhi ver klaarde bij de behandeling van dit voorstel nadrukkelijk, dat volgms de opvatting van het congres ook het salaris van den onder koning niet hoogcr moet zijn. DR. FRICK EN DR. MARSCHLER AFGETREDEN. B r I ij n 1 April. (V. D.) De Thuring- sche minister dr. Frick en dr. Marschler, hebbon na de aanneming van de motie van wantrouwen door den Tliuringschen Land dag schriftelijk hun ontslag ingediend. De Nazi's hebben voor hedenavond een massa-vergadering belegd, waar Adolf Ilitlcr het woord zal voeren. ROOFOVERVAL IN EEN ADMINISTRATIEKANTOOR. Een bedrag van 20.000 mark buit gemaakt. Berlijn, 1 April. (H. N.) Vanavond drong te Schonenberg een bende gemasker de en met revolvers gewapende mannen het administratiekantoor van de woningver- eeniging „Siciliengarten" binnen en dwong den administrateur en zijn vrouw, evenals den portier de vandaag ontvangen huur gelden over te geven. Zij maakten in totaal een bedrag van 20.000 Mark buit en ver dwenen in een auto, waarvan het nummer, zooals later bleek, vervalscht was. DUITSCHLAND LEVERT AAN FRANKRIJK EEN VLIEGBOOT UIT. S t r a6 s e rn n d e. 1 April. (V. D. Hedenmorgen om 10 uur i6 de aan Frank rijk te leveren groote vliegboot Rohrbach Romar uit Strassemünde vertrokken. Aan boord bevond zich een vertegenwoo'rdiger van het Fransche ministerie van lucht vaart, een navigator, een marconist, de be drijfsleider van de Rohrbachfabriekcn, een Duitsche en een Fransche mecanicien. Bij het vertrek had de vliegboot een to taal gewicht van 16.400 K.G. De eerste en oenige tusschenlanding geschiedt te Cher bourg, waar dc officiecle overdracht aan de Fransche regeering plaats vindt. Men verwacht, dat de vliegboot tegen half 5 te Cherbourg arriveert. ARBEIDSCONTRACT OPGEZEGD Essen, 31 Maart. (V.D). De werkgevers organisatie voor de Noord-Westelijke groep voor de ijzer- en staal-indu6trie heeft het arbeidscontract voor de groep Noord-West met 31 Mei a.s. opgezegd. ENGELSCH INGENIEUR VERMOORD. Bagdad, 1 April (V.D.). Een Engelsch ingenieur, die in Irak werkzaam was bij den aanleg van groote bevloeiingswerken, is op zijn bureau door twee ontslagen em ployés met revolverschoten vermoord. Waar kent men zulke toestanden?. Dc Engelschman heeft, evenals de Franschman, een diepen afkeer van den militairen dienst. Ook de officieren der meest aristocratische regimenten geven, zoo vertelt, de Maasbode in ien artikeltje, dat bijna klinkt als een Aprilgrap, er de voor keur aan, zich op straat en in gezelschap in burgerkleeding te bewegen. Het sociale ideaal van Engeland is en blijft do gentleman en het zou een zeer slechten Indruk maken, wanneor men in gesprek of houding iets van de gebruiken der kazerne in hot privé-leven zou over nemen. De grondslag van dc Angelsaksische we reld is het reclit en de vrijheid van een ieder. Do recruteering van het Engclsche leger ontmoet daarom voortdurend moei lijkheden. In het begin van het jaar was zijn omvang 10.000 man beneden dc ver- eischte sterkte, ofschoon er tegelijkertijd millioencn menschen werkloos waren. Om aan deze moeilijkheden een eind te maken, heeft het Engelsche krijgsbcsluur besloten het leven in het leger zooveel mo gelijk aan te passen aan de dagelijk3che opvattingen en omgangsvormen. De onderofficier en de binnenplaats der kazerne zullen verdwijnen cn in hun plaats zullen meer kameraadschappelijke verhou dingen komen tusschen superieuren en min deren. Zoo i6 den onderofficier het vloeken en schimpen verboden en behalye bij het eser- ceeren in gesloten gelederen, bedient hij zich zelfs van de bijvoeging „alsjeblieft". Aan het onderricht is ook een nieuwe plaats gegeven in de militaire opleiding en allee is er op berekend, in de troepenaf- deelingen dien clubgeest te ontwikkelen, zooals bij door dc sport is opgewekt. Ook de „stramme houding" i6 aan den nieuwen tijd ten offer gevallen. Het africh ten der recruten mag alleen nog in geslo ten gelederen gebeuren Elke vermenging van recruten met oudere manschappen is verboden, zoolang de recruten nog bijzon dere oefening noodig hebben. Op Iedere groote manoeuvre volgt een rustweek, welke slechts met lichte oefenin gen mag worden doorgebracht. De koks zijn in caloriën-experts veran derd, die er voor den halfjaarlijkschen re- crutentijd een acr in stellen, den troep van voedsel te voorzien. Inderdaad schijnt do verzorging van het Engelsche leger niet veel meer te wenschen over te laten. Na bat wekken (om half zeven) is er in dc vertrekken terstond war me thee en wat biscuit, wel geschikt om het opstaan te varlichten Het ontbijt (om 8 uur) bestaat, behalve uit thee, boter cn brood, óf uit eieren met spek, óf warme worst, óf warme visch- schotel. 's Middags is er vleescb mat aardappelen cn groente en nagerecht, om half vijf weer thee met boter en brood, waarbij afwis selend marmelade, sardines of gebak wordt opgediend, en 's avonds een krachtige soep. In dan vrijen tijd is er ten dienste der manschappen een leeszaal, een biljartka mer en een vertrek met een radio-luidspre ker. Om deze behandeling niet in aen ver- weekelijking te doen ontaarden, zijn even wel de eischen voor de militaire en spor tieve prestaties van dan troep sterk ver zwaard. Toch zal ieder, die ooit onder andere om standigheden de uniform gedragen heeft, niet zonder afgunst naar dit weeldeleger van hat Britsche rijk kunnen zien. WEERBERICHT Barometerstand: Barometerstand: Hoogste Laagste Laagste Barometerstand: 717.3 te Isafjord. Verwachting: Matige, wcllichht tijdelijk krachtige, O. tot Z. wind. be trokken tot zwaar bewolkt, waarschijnlijk eenige regen, zachter voorals in het Voor den. Verkeersstagnatic in de buurt van Wilna Warschau, 1 April (V.D.) Tengevolge van den plotselingen hevigen sneeuwval in de omgeving van Wilna moest het spoor wegverkeer op drie verschillende lijnen worden gestaakt; de thermometer daalde tot 10 graden onder nul. Gister heerschte in geheel Polen een dergelijke lage tempe ratuur en bijna over 't geheele land woed de een sneeuwstorm. ADMIRAAL BYRD'S VLUCHT OVER ZUIDPOOL. DE Oflicieel erkend. New York, 1 April (V.D.). Het verzoek van admiraal Richard Byrd en zijn drie metgezellen om officieele erkenning van hun historische vlucht over de Zuidpool op 29 November 1929, waarbij zij inderdaad de Pool bereikten, i6 door de National Geo graphic Society goedgekeurd. In een spe-1 ciale uitgave wordt aan de hand van de overgelegde bewijzen de erkenning van ge noemd feit bekend gemaakt en gemotiveerd. Langestraat 49-51 Tel. 190 Jongens en Meisjes SPORTKOUSEN, Macco, Fil, Wol Macco en Fil d'ecosse KINDER-KOUSEN Alle Maten. Spijskokerij nabij de papieren afgodsbeelden Do mooiste, misschien wel do zeldzaam ste zeker de kostbaarste en mogelijk ook do grootste pagode ter wereld, de Schwe- Dagon-Pagodc, te Rangoon, de groote rijst- en oliehaven van Birma, heeft door een. zwaren brand groote schade goleden, be licht do Maasbode. Deze pagode is in boel Azië cn zeker oo!f in Europa beroemd geworden door het feit, dot de prins van Wales indertijd beleefd schoenen en kousen uittrok voor het bin nentreden, zooals het van hem en zijn ge volg verlangd werd. Later heeft men er zich in Engeland wel iswaar over opgewonden, doch de prins heeft daar sussend een eind aan gemaakt. Voor de reusachtige poort, waar men dus met bloote en zoo zuiver mogelijke voeten door moet, staan zeldzame dier- en afgods beelden opgericht, waarvan men door hun grootte ze zijn meer dan een huis hoog niet zou zeggen, dat ze voor het grootste deel slechts uit papier, of karton, uit hout en uit beschilderde huiden en lappen be staan. In hun nabijheid bevindt zich een barak'- kenwijk, welke men in Europa rommel plaats zou noemen. Hier koken en bereiden de Birmanen voor zich en hun klanten op open vuren allerlei spijzen en dranken. Geen wonder, dat een windvlaag, welke een barak juist in brand zette, ook het vuur op dc op dieren en menschen gelijkende beelden zou doen overslaan, zoodat ook deze verteerd werden. Van daar tot het zwaargesneden hout van den tempel, de Schwe-Dagon zelf, welke bijna het geheele jaar door een steiger om kleed is, waarop de reparateurs en vergul- ders bezig zijn, is nog slechts een schrede. Niemand, die de Schwe-Dagon-Pagode in deze zeldzame omgeving van papieren godheden de barakken zag, zal er .zich over verwonderen, dat de schoone pagode, welke hoog boven do groote handelsstad uitstak, nu toch een offer der vlammen werd. ONTPLOFFING OP EEN OORLOGSSCHIP. Vorscheidene gewonden. Londen, 1 April (V.D.). Aan boord van een Braziliaansche onderzeeboot heeft een ernstige ontploffing plaats gehad, waardoor verscheidene officieren en manschappen ernstig gewond werden. De duikboot lag in de haven van Rio de Janeiro. De oorzaak van dc ramp is nog onbekend. BOTSING TUSSCHEN BUS EN AUTO MOBIEL. Vijf dooden en elf gewonden, Mexico City, 1 April (V.D.). Op den straatweg tusschen Mexico City en Pucuca kwam een autobus in botsing met een par ticuliere automobiel. Beide wagen6 werden zwaar beschadigd. Vijf personen werden ge dood en elf gewond. ENGELANDS OORLOGSBEGROOTING. Londen, 31 Maart. (V.D). In antwoord op desbetreffende vragen antwoordde de minister van oorlog, Shaw, heden, dat de voorloopige begrooting6cijfers aantoonen, dat alleen in Groot-Britanniè een belang rijke vermindering, vergeleken met 1924, viel te bekennen in de uitgaven voor mili taire zaken. In Japan is er een kleine ver mindering geweest, doch in Frankrijk, Ita lië, Vereenigde Staten en Rusland moeten - verhoogingen geconstateerd worden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1