EXPOSITIE FIRMA DUIM BURGER DÉ EEMLANDEU e JOH. DE HEER NIEUWE MODELLEN A 4 4 4 4 ABONNEMENTSPRIJS p" 3 Amwsfoort f 2.10. po luid 10.75. p« PRIJS DER ADVERTENTIEN -van 8—4 regelt t 1.05 act inbegrip vu» een bewijsnummer, Zaterdag 4 April 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 234 HERLEVING NIEUWE BRAND IN MANAGUA SPOORWEGONGELUKKEN IN FRANKRIJK Drie dooden L. J. LUYCX ZOON BRUTALE BANKOVERVAL "mze g» „DeStichtscheHeuvel" f* Menu fortmann en hehenkamp ARNH EMSCHE WEG 26 DAM ESMODEZAAK week (met gratie wxekerlag tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 meenden I Afconderll]ke nnmmera f OXrJ. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC UI DAGBLAD dl regel meet f 0.25. Llefdadlgheldi-advertcntlën voor da prijs. Kleine (vertcntiën ^KEITJES" b\j vooruitbetaling 1—5 regel* regel mctr 10 cctit, driemaal planteen I I.Bewijsnummer extra 0X15 helft van den 90 ctat, elke regel door H. G. CANNEGIETER. Om tc herleven, moet men geleefd heb ben. Een eenvoudige waarheid, waaraan niemand eigenlijk ooit denkt, wijl zij zoo simpel is. Om uit den dood op te staan, moet men gestorven geweest zijn. Het is misschien niet onraadzaam, eens voor één keer op deze zijde van het Paaschwonder het licht te doen vallen. Het Paaschwonder voltrekt zich uitslui tend aan menschcn, die geleefd hebben en daarna gestorven zijn. Zij alleen kunnen de wederopstanding ervaren. Te weinig maken wij ons bewust, dat leven gelijk sterven een daad i6. Niet ieder is het gegeven, een daad te volvoeren. Wanneer men lijdelijk leeft, zich dus, gelijk men dit uitdrukt, maar laat gaan, zich uit leeft, er maar op los leeft, mag dit eigenlijk geen leven heeten. Men moet, om te leven, zelf werkzaam zijn, het leven voelen, het leven regelen en beheerschen. Wie waarlijk leeft, bij hem staat alles gespannen; hij gelijkt op een werkman in een fabriek, vvien gansch de machine in beslag neemt. Het gelijkt op een bloem in het voorjaar, die met al haar kracht, worstelt om het hulsel van den knop tc verbreken. Op de spanning van het leven volgt on vermijdelijk de ontspanning van den dood. De dood is het braak liggen van lichaam en geest. En wederom, hoe vele menschcn liggen braak zonder dat ze het weten! Zij beseffen de afschuwelijkheid van den dood niet. Zij bemerken het niet eens, wanneer zij gestorven zijn. Want zij hebben immers ook niet geleefd. Leven en dood vormen een tegenstelling. Maar er is een bestaan zonder tegenstelling en veelvuldig is het onder de menschen: liet bestaan, dat immer egaal en vlak zich voortzet als een kleurloos lint, dat zich af windt over twee schijven. Er is geen ineen- zinking, maar ook geen verheffing; geen smart, maai' ook geen vreugde; geen rouw, maar evenmin hoop. Vegetatie is een te mooi woord voor zulk een bestaan, want de plant zelfs kent haar getijden. Zij groeit, bloeit, verdort en sterft. Maar de dood is niet haar besluit. Op den dood volgt de herleviug. Thans, in deii Paaschtijd, volgt de herleving. Geenszins volstrekt is de tegenstelling tusschen leven en dood. Was er tusschen beide toestanden eon onoverbrugbare klove, waren zij principieel ongelijksoortig, er zou van geen overgang sprake kunnen zijn. Maai* leven en dood zijn twee fasen van één en hetzelfde verschijnsel en het is juist de Paaschtijd, welke dit duidelijk openbaart. Want de plant, die onder worseling met weerstanden uit den bodem te voorschijn treedt, rijst niet op uit het Niet, maar maakt slechts een gedaanteverwisseling door. Uit de dorre, schrompelige bal, welke do tuinman in den herfst heeft gepoot, heeft zich een sappig gewas ontwikkeld, waaraan in frisschc kleuren dc liyacinthen- tros prijkt. Men beweert, dat een plant zonder be wustzijn leeft. En dit zou dan het verschil kunnen zijn tusschen plant en mensch. De onbewuste mensch leidt den plantenleven; eerst de bewuste is mensch. Wie mensch is, beseft wat het is te leven, tc sterven en op te staan uit den dood. Hij door proeft de heerlijkheid van het volle seizoen, waarin al zijn krachten zich aan lichaam en ziel doen kennen. Hij geniet van de zegepraal zijner in bloei staande dagen, en zijn nachten zijn met den luister van over moedige droomen vervuld. Maar hij kent ook de ervaring, dat het leven zijn getijden heeft. Hij weet, dat bloei nimmer kan duren. Nooit smaakt hij gaaf cn \olledig geluk. Want dc worm der ver gankelijkheid heeft zich genesteld in dc be geerlijke vrucht» En de zomer verbrandt zichzelf. Eens staat dc zon op haar hoogst, en hoe spoedig daalt zij naar nevelige No vembernachten Scherp snijdt dc smart om verwinteren 'den gevoeligen mensch. Schoon wetend, dat ook wintertijd onvermijdelijk is, laat hij zich overmannen door triestheid. Zwart wordt zijn bestaan, kil zijn gemoed. Hoe heviger iemand geleefd heeft, te 6trakkcr knelt hem dc dood. Maar des te vuriger rijst ook zijn verlangen we.-r op, zoodra nieuwe lente in 't zicht komt. Want alleen hij, die waarlijk gestorven geweest is, waardeert de herleving. Daarom is Paschcn uitsluitend het feest voor wie waarlijk hebben geleefd en die derhalve dc vreugde van het leven ervaren hebben. Nog eenmaal opnieuw die vreugde tc 6maken, di vooruitzicht maakt hen stil van geluk. Want slechts zij •vveteji wat zij hebben ontbeerd in de on vermijdelijke, maar vaak bijna ondragelijke perioden, waarin het bestaan braak hééft gelegen. Nieuwe bloei kleurt dc aarde, nieuw ge jubel doorschalt de lucht en de ontdooide wateren weerspiegelen het beeld van den herboren mensch. (Nadruk verboden). De Duitsch-Oostenrijksche tol- unie. Zal Briand mot tegen voorstellen voor den dag ko men? In dé buitenlandscbe peis doel een merk waardig bericht van de Daily Telegraph de ïonde. Dit blad verwacht, dat op dc bijeen komst van den Volkenbondsraad in Mei Briand, de Fransche minister van buiten landscbe zaken, niet louter een negatieve houding zal aannemen tegenover het plan der Duitsch-Oostenrijksche douane-unie, doch tegenvoorstellen zal doen, welke be trekking hebben op een uitgebreiden econo- mischen bond, waar Duitschland en Oosten rijk, alsmede andere landen Frankrijk inbegrepen zich bij zouden kunnen aan sluiten. Briand zou, naar verluidt, zijn best doen een vasten vorm te geven aan zijn pan- Europe'esche denkbeelden, die tot dusver vrij vaag zijn geweest. Hij zelf en zijn raad gevers, aldus het Engelsche dagblad, heb ben intusschen ingezien, dat er juridisch tegen de douane-unie niets kan worden in gebracht. Te Parijs zou men reeds hebben toegegeven, dat de veel besproken tolunie geen schending beteekent van de verdra gen, welke tc Versailles en Saint Ger main zijn gesloten cn die slechts een poli tieke unie, en dan nog slechts voorwaarde lijk, verbieden. Ook is het geenszins zeker, dat het Permanente Hof van Internationale Justitie een douane-unie zal beschouwep als iets, dat indruischt tegen het Gcneef- sehc protocol. Ook maakt do Daily Telegraph nog de opmerking, dat men in Frankrijk beducht is, dat Italië, teneinde zijn markten in Oos tenrijk en zijn belangrijke handelsbetrek kingen met Duitschland te behouden, zich bij de Duitsch-Oostenrijksche douane-unie zal aansluiten. Tenslotte voegt het Engelsche blad er nog aan toe, dat definitief vast staat, dat Weenen den stoot heeft gegeven tot de Duitsch Oostenrijkschc onderhandelingen en dat de Oostenrijksche minister van bui- tcnlandschc zaken, dr. Schobcr. in Sep tember van 't vorige jaar in een rede tc Ge- nèvc den eersten stap reeds duidelijk heeft aangekondigd. Helaas, zoo wordt opge merkt, hebben do meeste departementen van buitenlandscbe zaken deze rede inder tijd slechts als „Gencefsche rhetorica" be schouwd cn heeft men cr geen matericele beteckenis aan gehecht. In de laatste we ken zou Weenen echter „een sterken druk" op Berlijn hebben geoefend, teneinde te be reiken, dat het sluiten der tolunio werd be spoedigd. Als motief werd aangevoerd, „dat Oostenrijk zich anders in economisch opzicht in de armen van dc kleine Entente zou werpen." Men ziet: dezo mededeelingen klinken nog al fantastisch en men doet er goed aan ze met eenig voorbehoud te aanvaarden. Ondertusschen blijft de houding van Italic de aandacht trekken. In Frankrijk neemt men het den fascisten ten zeerste kwalijk, dat zij zich niet als één man bij do tegen standers der douane-unie hebben aangeslo ten. Bevreemdend vindt men het, dat Ita lië nog steeds niet zijn officieele standpunt bekend heeft gemaakt. Wel heeft Musso lini echter Donderdag j.l. in een rede, die hij in een vergadering hield, waar 17000 naamlooze vennootschappen waren verte genwoordigd, den sluier eenigszins opge licht. liet Weensche verdrag heeft hij blij kens de Külnische Zeitung op één lijn ge steld met het Italiaansch-Fransche vloot- vergelijk en het accoord, dat in New Del hi tusschen Indic en Engeland is gesloten. Bovendien heeft Mussolini, met een zeker voorbehoud, de douane-unie gunstig beoor deeld. Overigens laten de Italiaansche bla den eveneens uitkomen, dat geen opwinding of overhaasting oplhaar plaats zijn, maar dat het vraagstuk der douane-unie aan een rustig cn diepgaand onderzoek moet wor den onderworpen, waarbij niet de bestaande verdragen het voornaamste zijn, maar dc algomeenc belangen van Europa cn tevens die van Italic. DE SCHEEPSBOTSING BIJ GIBRALTAR. Hoe het ongeval geschiedde. Londen, 3 April. (V.D.) Het vliegtuig- moederschip Glorieus is vandaag te Gibral tar teruggekeerd. Omtrent de scheepsbot- sing wordt nog nader vernomen, dat zich op dat oogenblik 17 vliegtuigen van de Glo rious in do lucht bevonden. Het 6chip had zelf eei> snelheid.van 15-mijlen en kwam eensklaps in een mistbank terecht. Uit den nevel kwam plotseling de Florida te voor schijn, riog Vóór de vliegtuigen het moeder schip konden bereiken. De botsing kwam zoo onverwacht, dat op geen der beide schepen een alarmsignaal kon worden ge geven. Een uitkijk op den boeg van de Glorious werd do<?delijk gewond en een an der sloag over boord. Het meerondcel van de passagiers van de Florida kon op de Glorious in veiligheid worden gebracht. Van hen werden 25 personen gedood. Dc boeg van het vlicgtuigmoedcrschip is door de botsing over een lengta van 13 Meter samengeperst, terwijl de averij boven de waterlinie nog veel grooter is. Üok het be neden vlicgdek ward grootcndeels vernield. De Glorious had te Malaga 50Q a 600 pas sagiers aan wal gezet, die daar door de Engelsche en Fransche consuls onder dak werden gebracht. De gewonden werden naar Gibraltar gebracht, alwaar or reeds drie overladen zijn. De Florida ligt in dc haven van Malaga. De Amerikaansche Jantjes zijn den toestand goed meester. N e w-Y o r k, 3 April. (V. D.) Ondanks de groole moeilijkheden heeft thans, na drie dagen, de Amerikaansche marine den toe stand in het aardbevingsgebied rondom Ma nagua zoo goed als geheel in handen. Het opruimen der puinhoopen is krachtig aan gepakt, evenals het tellen der dooden en het overbrengen der gewonden van de ge- improviseerde ambulances naar betere ver- pleging6inrichtingen. Het aantal dooden moet nog 6teeds naar schatting worden vastgesteld/want een totaal overzicht heeft men nog niet. De commandant van het plaatselijke marine-corps, kolonel F. L. Bradman, 6chat het aantal dooden op 2000 Van de vele duizenden gewonden kondon velen niet in de hospitalen, ambulances en ziekenhuizen worden opgenomen, zooda; men ook hier slechts het aantal kan schat ten. Van bevoegde zijde wordt medegedeeld, dat het cijfer van 5000 dooden, dat in de pers genoemd wordt, waarschijnlijk sterk overdreven is. De aangerichte schade wordt echter geschat op 70 milliocn dollar, en de mogelijkheid is niet uitgesloten, dat zij in werkelijkheid nog grooter zal blijken te zijn. Ecji__nieuwe angst ööpkte zich van de overlevende bevolking moester toen liet go- rucht de rónde deed, dat een baniieten- troep onder leiding van generaal Saniino voornemens zou zijn de geteisterde stad te overvallen. Do aanwezigheid van Ameri kaansche regeeringstroepen werkte echter zeer geruststellend op de bevolking. Boven dien is het meer dan 'waarschijnlijk, dat men hier met een loos gerucht te doen had om stemming te maken tegen de revolutio naire aanhangers van Sandino. Er zijn verscheidene verpleegsters van het Amerikaansche Roode Kruis gearri veerd, die doctoren en verplegend personeel die reeds dadelijk na de ramp ter plaatse waren en drie dagen achtereen in touw zijn geweest, komen aflossen. De voedselvoor ziening is op het oogenblik in orde en aan het herstel van de normale waiervoorz;e- ning wordt met man en macht gewerkt. In het Westelijk stadsdeel van Managua is wederom een brand uitgebroken, dit het tentenkamp van de dakiooze vluchte lingen bedreigt. De vrouwen cn kinderen van de Amerikaansche marinesoldaten wor den met vliegtuigen naar de haven Corinto vervoerd. De regeering is naar Masaia ver trokken, dat vermoedelijk de nieuwe han- delshoofdstad zal worden. Naar gemcid wordt zijn er tot dusverre 600 slachtoffers van dc aardbeving ter aarde besteld. De troepen zijn geconsigneerd, aangezien de nadering van rooverbenden is aangekon digd. JONGE VROUW SLAAPT TWEE WEKEN ACHTEREEN. Parijs, 3 April. (V.D.) .Uit La Chèze bij St. Brieux wordt gemeld, dat daar een jongo vrouw van 25 jaar veertien cn een halven dag achtereen geslapen heeft. Bij haar ontwaken wa6 zij niet in staat haar oogleden op tc lichten; weinigen tijd later gaf zij nauwelijks teekenen van leven. Gis termiddag heeft zij voor het eerst de oogen geopend en cenige woorden gesproken. De doktoren hopen haar in liet leven te hou den. NIEUWE BESPREKINGEN INZAKE HET VLOOTVERDRAG? Parijs, 3 April. (V.D.) Volgens da bla den verluidt in goed ingelichte Fransche kringen, dat de mogelijkheid niet uitgeslo ten is, dat de oppersta marineraad tot een bizondere bijeenkomst zal worden uitgenoo- digd, zulks in verband met de ontstemming in zake de tonnage. Voorts varluidt dat deze aangelegenheid op de beste wijze zou kunnen worden be handeld door persoonlijke besprekingen der ministers der drie landen. Parijs, 3 April. (V.D.) Bij con spot fr- wegovergang in do omgeving van Font ai- nebleau had de baanwachter, in afwachti lig van den 6naltrein ParijsDyon de sppor- hekken neergelaten, toen een autobus «arm kwam rijden. De baanwachter opende dc spoorbooraen nog even cn liet de auto) ius passeeren. Een met vier parsonen bezette vracht auto wilde eveneens de spoorlijn over ste ken, doch op hetzelfde oogenblik nad«j rde de sneltrein. De vrachtauto werd door den trein gegrepen en ongeveer 500 M. itre c- gesleurd en vervolgens van den 6poordi, jk geslingerd. Van de vier inzittenden waren drie >p slag dood, terwijl de viorda tijden* i de overbrenging naar het ziekenhuis aar.i dln door hem ofigeloopen verwondingen be- zweek. Da baanwachter is gearresteerd. Twee treinen op elkaar geloopvisu-, Bijna tegelijkertijd is op het traject Chartres-Orleans tengevolge van een veir- keerden wisselstand een personentrein op een goederentrein geloopcn. Dc hoofdepn- ducteur en een conducteur van den goV derentrein werden levensgevaarlijk ge wond, terwijl acht reizigers min of meer ernstigo verwondingen opliepen. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 765.1 ie Yalentia. Laagste Barometerstand: 743.4 te Thorshavn. Verwachting: Meest matige, W. tot Z. \Y. wind, bétrokken tot zwaar bewolkt, tijdelijk opklarend, waarsohijnlij'k ecnige regen, weinig verandering in tem peratuur. Overdag iets zach ter. Langestraat 49-51 VOSSEN nieuwe kleur vanaf f 17.50. Tel. 190 Tasch met 66.000 francs geroofd. Brussel, 3 April. (V.D.) Vrijdagmiddag heeft in hat bijkantoor van een Antvvorp- scbe bank in de badplaats Panne een bru tale bankroof plaats gehad. Juist op het oogenblik dat de directeur van het kantoor met een tasch, inhouden de 6G.OOO francs aan bankbiljetten de daur uit wilde gaan, kwam iemand binnen om geld te wisselen. Van een oogenblik van onachtzaamheid maakte de onbekende gebruik om de tasch te grijpen, waarmede hij naar aen buiten wachtende auto rende, die in vollen vaart wegreed. Onmiddellijk werd naar de grens gete lefoneerd, terwijl ook per auto aen achter volging werd ingezet. Beide auto's kwamen tegelijk bij de grens aan, waar de commiezen den man, een Armeniër, zonder tegenstand ta ondervin- - den, aanhielden. el - $9 $s> axp «1$ Hulre R* Restaurant-Theehuis Tel. 1290 Tel. 1290 f2.SO Lunch du S Avril 1931 f 2.SO «si Consommé moélle de boeuf OU McT urtle DE VLOOTOVEREENKOMST. Nieuwe moeilijkheden te Londen N e w-Y o r k, 3 April. (V. D.) Behalve di: moeilijkheden tusschen Frankrijk en Italil op de conferentie te Londen, waar de defi*»- nitieve tekst van het vlootverdrag gefoÉ muleerd zou worden, welke moeiiijkliedej j dreigen uit te loopen op het afbreken de r besprekingen tusschen beide genoemde Inn i- den, is er een nieuwe moeilijkheid gerezei i, en thans tusschen Engeland en Amerika. Engeland staat op het bekende standpun t, dat de voorziene groote 6lag6chepen va. n 35,000 ton noodeloos groot zijn en buiteng» e- woon kostbaar, zoodat zij beter vervangt ip kunnen worden door 6chepcn van 20,0! X) ton. Ook Frankrijk en Italië zouden g e- wonnen zijn voor dit standpunt, dat echt er volkomen in 6trijd is met de Araerikaa n- sche opvatting. Te Washington is men van mcening, dl at afgezien van dit laatste geschil 't Franse b- Italiaansche conflict de geheele overea in komst weer in gevaar kan brengen. De It &- liaansche ambassadeur te Washingti on heeft het staatsdepartement medegedee ld, dat zijn regeering er niets voor voelde ntm opnieuw toe te geven aan dc nieuwe Frt i n- sche èischen. ONLUSTEN TE TARRAGONA. Politie met steeuen geworpa m. Madrid, 3 April. (V.D.) Te Tarragoi; oa hebben bij de inscheping van 40 ondenjjif- ficieren, die door den krijgsraad van Ja1 ica tot verbanning naar Mahon veroordei aid werden, onlusten plaats gehad. Er vor in den zich groepen nieuwsgierigen, die je- leid worden door syndicalisten uit Ban je- lona. De politie werd met stecncn gew» or- pen. De menigte bracht hoora'6 uit op de republie^, terwijl van alle officieele ge bouwen de Spaansche vlag werd afgeru jkt. Eerst na het vertrek van het schip kon de rust eenigszins hersteld worden. De bei rol- king protesteerde tegen de afzijdige h x>u- ding van de politie. «Sj Cassolettes du Poules g» g* 'I* g* «-s a l'Indienne f» lTournedos de Normandy See. Marchand de Vins f* \Pommes Pont Neuf 5Petits pois a V Anglaise Noisettes de Veau Zingara f* Spaghetti a l' ltalienne 3* Fantasie ae Pacques glacée Selection du Vallé d' Ause «>j Envoi du Cap Van 36 ure n.m. Thee-Concert. Gedurende het morgenkoffieuurtje van 121 uro KRONTJONG MUZIEK- m- g» 1* uw matrassen worden in één dag opgemaakt en bijgevuld. vraagt prijsopgave. Varkensmarkt.Tel. 1309 PIANO- EN 0RGELHANDEL Gemakkelijke betalingsvoorwaarden. SAN FRANCISCO—NEW-YORK. In 28 aur. San Francisco, 3 April. (V.D.) He£ eerstd passagiersvliegtuig, dat den snol- dienst zal onderhouden tusschen San Fran cisco en New-York, is eergisteren van het vliegveld te Oakland met 12 passagiers aan boord, vertrokken. Onder hen bevond zicli de gouverneur van Californië. De duur van de vlucht, tijdons welke drie maaltijden worden opgediend, bedraagt 28 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1