DÉ EEMLANDEU Buiteolandscli Overzicht Buitenland ABONNEMENTSPRIJS pet 3 Baanden voor Aa*r*foort f 2.10. per aaaod f 0.79. per PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regel» f I 03 «et inbegrip va» eco oewiisaumntr. Vrijdag 10 April 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 238 HET BURGEMEESTERSCHAP VAN BERLIJN MADEIRA GEÏSOLEERD fortmann en hehenkamp POLITIEK TESTAMENT VAN D0UMERGUE GROOTE UITSLUITING IN NOORWEGEN FRANKRIJK OP ZIJN NUMMER GEZET GROOTE BRAND TE ARRAS L. J. LUYCX ZOON DE MISDADIGHEID IN CHICAGO AMERSFOORTSCH DAGBLAD 1«rek (rati gratie uerzckeriag tegen oogelokkca) f 0.17*/* BiBoenleod franco per poer per 3 atttsdeo r 3.-. Afzonderlijke aummert f 0.09. POSTREKENING 47910 TELEFOON INI ERG «tl elke regel mee* f 0.25 Liefdadigheids-advertentie» voor da helft van deo prijs Kleine Advertentüfo „KEïTIES' bU vooruitbetaling 1 regele 10 cent. nik» regel aae« 10 cent, driesaal planteen f I»—. 6ewi)snammct extra 0.01 Do strijd om de macht in Spanje. Dc krent als machtige politieke factor. Eon groote rol in Spanje speelt de pers en vooral, nu de verkiezingen voor dc deur staan, is haar invloed groot, In do eerste dagen, nadat de censuur was opgeheven en de gelegenheid weer, werd geboden om vrijelijk zijn meeningen te uiten, werd op onstuimige wijze dc kroon aangevallen. Openlijk werd er bij den koning op aange drongen van het 'tooneel to verdwijnen, omdat alleen dan de binnenlandsche vrede weer kon terugkecren. De eerste storm is nu uitgewoed, dc toon is zakelijker en rus tiger geworden, maar het offensief tcgeft de monarchie is nog geenszins afgeloopen. Bovendien kan men aannemen, dat in de. laatste dagen, dio £an ie verkiezingen voorafgaan, de aanval nog aan félheid zal w innen. De journalistieke 6tormIoop is des te go- wièhtigar, omdat do kranten, die door haar verspreiding en de grootte van haar opla gen hef krachtigst bijdragen tot. het. vor men van het oordeel der staatsburgers, bij na zonder uitzondering in dienst staan van dc republikeinsche bewoging Aan een rnonarchistisch-clericalo groep !s het gelukt te elfder t^re de beide groote en tot dusver vrijzinnige bladen El Sol en La Voz in handen te krijgen. Maar de reac Ge heeft hiervan nog niet heel veel plc zier beleefd, naar uit Madrid aan de Frank t'urter Zeitung v.ordt bericht. Hetzij dat dc zwaartekracht der traditie de bladen in do oude banen houdt, hetzij dat dc nieuwe bezitters een al to vluggen ommekeer wil len vermijden om niet den laatsten lezer te verliezen, in elk geval zetten Sol en Voz tot vreugde van alle- republikeinen en tot groote li spijt van het cler i c a a 1 - m o nafch i s tische publiek en zijn organen hun radi cale campagne voort, waarbij vooral de poiitiseerende geestelijkheid het rnoet ont gelden. De verdedigers der monarchie zien zich dcor de vast aan gesloten republikeinsche beweging in een moeilijke defensieve posi tie gedrongen. Wel zijn zij erin geslaagd 0 c>k te Madrid oensoor/ eenheids lijst voor de verkiezingen op le stellen, maar hun vergaderingen vinden welnfg weerklank. Afgezien van de A B.C. zijn hun bladen weinig populair cn zelfs laatstgenoemd blad ziet zich genoopt rekening to houden met de algcmecne stemming cn cenigc te- 1 ughoudendheid in acht te nemen. Dc kam pioenen van hef heerschcndo régime zijn nu op het denkbeeld gekomen om het ex periment, waartoe men bij Sol cn Voz zijn toevlucht heeft genomen, ook too te passen op.andere bladen van republikeinsche rich ting. Naar verluidt, wordt ernaar gestreefd rie financieelo grondslagen van twee kran ten, waarvan de radicale propaganda voor al bizondcr levendig is. op dezelfde wijze le ondermijnen en men verwacht van deze actie een zeer groot succes. Uit dit alles blijkt, dat dc krachten, die beducht zijn voor het verlies van haar positie in don staaf, zich met toe nemend en ijver bedienen ven de middelen, waarop haar invloed zich tot dusver vooral baseerde. Niot alleen de aristocratie, die aan het hof vermaagschapt is, niet alleen de be- volkingsdeelen, die van dc kringen rond om den kroon leven, maar ook dc verdere lagen, die door beroep of positie bevoor recht waren, alsmede de rijke burgers, die door een wijziging der staatsorde hun ma- tcrieelo belangen voelen bedreigd, zijn, inèt een belangrijk deel van het leger en de meerderheid der geestelijken, de elemen ten, waarop de monarchie ook nu nog kan steunen. Dc aanhang der monarchisten mag geenszins worden onderschat, zoodat het lang niet vaststaat, of bij de worsteling tusschen den nieuwen en den ouden staat de republikeinsche beweging, ondanks haar élan, dc overwinning zal behalen. MIDDEL-EUBOPEESCH AGRARISCH BLOK TEGEN DE TOLUNIE? Parijs, 9 April (V.D.) Minister-president Laval Iiad gisteren een langdurig onder houd niet den nvriister van buitenlandsrhe zaken Btiand. In welingelicht! "kringen meent, men te weten, dat de besprekingen in de eerste plaats liepen over de komende Volkcnbondsraadzitting te Genèvc en wel in het- bizonder over het nntwnponingsvraag- stuk en de Dui'sch Oostenrliksche tolover- eenkornst Besloten zon zijn in dc toekomst meer besprekingen tusschen de ministers te arrnngeeren, teneinde te trachten In MkI der>-F.uropa een sterk agrarisch blok te vor men, dat onafhankelijk van Duitschland zou kunnen bestaan Tri dit verband betoogt de r.cho de Paris, dat het zeer goed moge lijk is, dat de Fransche regeering reeds "li het begin van de volgende week openlijk modedéelingen doet omtrent het doel van haar politiek. DE TOESTAND VAN KONING GEORGE. Londen. 8 April CV. D.) Vanwege Windsor Castle werd beden medegedeeld, dat do toestand van den koning eenigszins verbeterd is. Hoewel de koning tic kamer ra-test houden, behoefde hij niet (o bed te tdjveii. Weer een nieuwe candidaat Berlijn» 9 April. (H,N.) Naar de Lokal anzciger meldt, hebben de Duitsch-nationa- len bij de besprekingen tusschen de burge lijke fracties te kennen gegeven, dat zij bij de verkiezing van den opperburgemeester van Berlijn een eigen candidaat zullen stel len, wiens naam bekend zal worden ge maakt na afloop van de zakelijke bespre kingen met de andere fracties over de be zetting der overige burgemeestersposten. Men verwacht, dat de economische partij en nationaal socialisten voor den candidaat der Duitsch-nationalen zullen stemmen Het centrum en do Duitecho staatspartij heb ben gisteren opnieuw verklaard, dat zij voor dr. Sahm zullen sternmon B e r I ij ii, 9 A p r i I. (V D De Commis ftie uit den Berlijnschen gemeenteraad ter voorbereiding van de verkiezingen voor de aanvulling van het College van B. «n \V. heeft in haar zitting van hedenmorgen be .sloten voor tc stellen te kiezen als Ober burgermeister den huifligen voorzitter van den Senaat van Danlzig dr. Hoinrich Sahm als eerste burgemeester Friedricli Lange en als tweede burgemeester den vice presi dent, van het Duitsche Stedencongres Ir. Frits Elzas en voor de functie van bezol- died wethouder den wethouder Bruno Asch uit Frankfort a. Main Deze voorstellen zullen heden ter kennis van den gemeente raad worden gebracht. Naar verluidt zon den van de 23 aanwezige commissieleden 12 voor dr. Sahm hebben gestemd. Naar vernomen wordt Is de Duitsch-na tionalo fractie van den Berlijnschen ge meenteraad voornemens don vroegcren voorzitter van den Bond Giooi-Berlijn dr Stciniger tc candideeren voor dc functie van eerste burgemeester van de rijkshoofd stad. Dc havens voor alle vers keer gesloten Londen, 9 April (V.D.). Nanr gemeld wordt zijn op grond van een door de Por lugeesche regeering uitgevaardigd decreet dc havens van Madeira voor het scheep vaart cn handelsverkeer gesloten. Iedere verbinding van de eilandbewoners met de buitenwereld is verboden, behalve in door den regéenng6gfdelegeerde vast te stellen noodgevallen. Dc verordening stelt boven dien ingeval van overtreding van deze be palingen, aan boord van 6cb<pen. die aan de militaire operatics deelnemen, een snel- rechtspraak in. Op het smokkelen van wa pens of ammunitie worden bijzondere straf ten gesteld. Naar uit Madeira gemeld wórdt zijn d- troepen, die eenige dagen geleden uit Por tugal werden gezonden om den opstand te onderdrukken, naar de insurgentcn over- geloopen. Twee Portugeesche transport schepen en een kruiser, die reeds naar Ma deira vertrokken zouden zijn, bevinden zich volgens de laatste berichten nog cp de ri vier de Tajo, aangezien de regeering no^ niet overtuigd is van d-- loyadteit van den commandant. In Portugal wordt de cénsuur streng gehandhaafd. De toestand in Portu gal is niet volkomen rustig. Onvoorziene ge beurtenissen kunnen zich ieder oogenblik voordoen. EEN STARTPOGING VAN PROFESSOR PICCARD? Augsburg. 9 April. (V.D.) De Belgische professor Piccard, die een ballon heeft la ten conslrueeren voor waarnemingen in dc hoogste luchtlagen, wil do huidige gunstige weersomstandigheden gebruiken om een startpoging le doen. Dc ballon wordt ge vuld en de gondels van het noodige voor zien. Ir. Destappes is uit Brussel naar Augsburg vertrokken. Professor Piccard, die naar men weel weer te Augsburg vertoeft, heeft zijn voor bereidingen voor den start voor zijn tocht in dc stratospheér reeds zoover getroffen, dat dc opstijging bij gunstige wecrsgesteld- reid kan plaats hebben. Do geleerde en zijn medewerkers wachten nu met spanning op do Beiensche weerkaart van Vrijdagochtend Als deze gunstig uitvalt, zal in den nacht op Zaterdag 11 April tusschen vier en vijf uur de opstijging geschieden. DOOR GAS GEDOOD. Berlijn, 9 April (V D.) In de Ranke- etrasse te Charlottenhurg vond men heden morgen de Ta-jarige weduwe Goldschmiclt en haar belde dochters van 55 en 51 jaar dood in hun woning. Bij onderzoek bleek dat de vrouwen gisteravond een slaapmid del hadden gebruikt en zich naar bed had den begeven, terwijl de gaskraantjes wa ren blijven openstaan Korten tijd geleden ta do echtgenoot en vader van het gezin overleden. fantasie kussens schoorsteenranden dressoirloopers ronde en ovale kleeden. Lcn belangrijke rede ie Nizza Parijs, 9 April. (V.D.) De president der republiek Gaston Doumorgue is heden op zijn reis naar Tunis le Nizza aangekomen Aan een te zijner acre, aangericht feest maal heeft hij een groote rede gehouden waarvan de politieke boteekonis niet mag worden onderschat Doumorgue bevindt zich naar men weet thans aan het eirrte van zijn 7 jarige ambtsperiode en zijn rede kan dus in zekeren zin nis 'O» politiek tes lament worden beschouwd Spr herinnerde aan de gebeurtenissen van 1911 in Frankrijk DOU3CRGUE. ei) wees erop, dat Frankrijk na den wereld oorlog er van af heeft gezien gebruik te maken van zekere rechten, die het uit hoofde vin de verdragen had verworven Ook heeft Frankrijk aanzienlijke bowapo- ningbeperkingen betracht, die van betcc ken is zijn als men bedenkt, dat Frankrijk zoozeer onder den oorlog heeft geleden. Deze oorlog, die de waarde van den vrcd«- in het juiste licht heeft gfplaatef. heeft Franrijk levens doen inzien dnt geen blij vends vrede mogelijk is zonder beveili ging der grenzen De Fransche rcgcering heeft dus het recht dezo veiligheid zelf te organiseeren zoolang de Volkenbond niet.de beschikking heeft over een weermacht, die hem in dc gelegenheid stelt zijn besluiten door te zetten. Woordelijk vervolgde spr..Wij hebben Te moer het recht aldus te denken, daar wij ons plotseling tegenover eon gebeurtenis geplaatst zagen waarvan wij de gevolgen cn do beteekenis niet mogen toojuichen, omdat zij in het land waar zij geschiedde, een precedent vormde, dat voor ons ge vaarlijk zou kunnen worden". Spr. zinspeelde hierbij op de Duitsch- Oostenrijksclie tollinie. Duizenden menschen werkloos geworden Oslo, April. V.D' Sedert hedenmor gen vroeg zijn in Noorwegen 43.C00 arbeiders uitgesloten, welk aantal tot 15 April a.s. minstens tot 82.000 zal zijn gestegen. De re dering verklaart slechts tc zullen ingrij pen. wanneer v.-erkgevers cn arbeiders zulk* wonschen. Men verwacht een algemeen drankverbod, zoolang het arbeidsconflict duurt. De rijks- be.rniddèlaar deelt mede, dat de werkgevers een loonsverlaging van twaalf tot 15 wen schen door te voeren voor dc minimum cn uurloonen en een loonsverlaging van 15 lot, 25 van de accoordloonen. Dc arbeiders eisclien daarentegen vermindering van de werkweek van 48 tot 42 uur en verhooging van de uurloonen met 10 tot 20 beper king van het aantal overuren en verschil lende wijzigingen in de algemeene arbeids voorwaarden. Tnzake de loonkwestie bleek overeenstem ming onmogelijk. Op het oogenblik wordt getracht althans overeenstemming tc berei ken voor de kustscheepvaart, aan welken bedrijfstak een groot aantal der uitgesloten arbeiders werkzaam is. Scherpe kritiek der Engelsche pers. Parijs, 9 April (V.D.) Do nauw aan de regccring verwante Daily Herald laat zich uiterst scherp uit over dc Fransche com mentarrn op het aanstaande bezoek van den Duitschon rijkskanselier en den Duit schcn minister van buitenlandsche zaken aan Engeland, liet blad noemt de Fransche aanvallen tactloos en een bewijs van slech to manieren. Het gaat werkelijk te ver, als dc Fransche» pers Henderson s uitnoodiglng van de Duitsche staatslieden ongepast noemt en van het recht snr. ekt voor Frank rijk, om zich beleedigd tp gevoelen. Wan neer Parijs voortdurend wenscht. dat de Engelsche betrekkingen met Frankrijk van mliemcren aard zullen zijn dan met ecnip ander land en dat men In Downlngstreet niets zal doen zonder me leweten van de Qua! dOnsay, dan zou de Engelsche poli tiek haar eigen doeleinden wel kunnen od bergen. De Fransche commentaren wekken in Engeland een gevoel van ergenis. dat nooit in het beiang van Frankrijk kan zijn. Ook de Pnrijsche correspondent van de Times critlseert zeer scherp de onnoodig" nervositeit te Parijs, doch is van mooning, dat de Europeesche staatsboden er toe zou den kunnen bijdragen de publieke opinie in Frankrijk, met uitzondering van eenige extremistische elementen, tc overtuigen van liet feit, dat zij slechts een samenwerking der Europeesch? mogendheden wenschen De diplomatieke medewerker van do Daily Telegraph schrijft dat Duitschland zeker reden tot klagen hoeft over een ze kere achterstelling bij het deelnemen aan internationale conferenties In Engelsche kringen is men echter van meening. dat Duitschland het recht heefi le eischen, op iczelfde wijze behandeld to worden als an dere naties. De Fransche liplomaten heb ben reeds zoo dikwijls gelegenheid gehad tot een zuiver particuliere gcdachtcnwisse- ling met de Engeisrhen, dat er voor hen geen reden tot wantrouwen is wanneer de Engelschon het zelfde thans ook met an 1ere staatslieden wenschen te doen.^ De liberale News Chronicie verklaart, dat Engeland vasthoudt aan zijn recht om in ternationale moeilijkheden door particu liere besprekingen met andcrr staatslieden uit den weg te ruimen. Ni het bezoek van Henderson aan Parijs en Rome is het vol komen natuurlijk dat dr Brunfng en dr. Curlius nanr Londen komen. Niemand be vindt zich in een betore piöitie om even tuêele bemiddeling tusschen Frankrijk ^n Duitschland to leiden dan Henderson en men kon er zeker van zijn, dat Henderson zijn invloed slechts zou gebruiken om. oude wonden te boelen. Een millioen francs schade Parijs, 9 April. (V.D.) In den afgf Icopen nacht is in het Hoofddepot to Arras van den P.T.T.-dicnst van het departement I'as de Calais eon geweldige brand uitge broken, waardoor de beide groote gebouwen van het depot geheel werden vernield. Aangezien het depot zich .licht bij het station bevindt, dacht men aanvankelijk, dat een goederenwagen in brand was oe- raakt. Spoedig bleek echter dat de beid»* groote gebouwen van het depot in brand stonden. Toen de brandweer van Arras ar riveerde kon zij niet meer voorkomen dat de vlammen naar do belendende gebouwen oversloegen. De vlammen sloegen 20 cn 30 Meter hoog en een vonkenregen bedreigde nfle gebouwen in de omgeving Honderden soldaten moesten hulp verlocncn. uitslui tend om tc beletten dat in den omtrek ere bouwen in brand vlogen Pas van morgen tegen vijf uur was men den brand meester De beide gebouwen zijn geheel uitgebrand De nmterieele schade bedraagt meer dan een millioen franc Do oorzaak van den brand Is onbekend EEN BLINDE PASSAGIER. B e rl ij n. 9 April. (H.N Vanmorgen werd op don Schlesischor Bahnhof onder een wagen van den D.-lrcin Boekarest- - Berlijn een man ontdekt, die een Roe- meensch soldaat bleek te. zijn en op deze wijze de reis van Roemcnte naar Berlijn had gemaakt. Stanger, die Duitsch-Oo6ten- rijker van geboorte is. doch na den oorlog Roemeensch onderdaan werd, Is aan de po litic overgeleverd. VERMINDERING DER WERKLOOSHEID IN DUITSCHLAND. B e r l ij n, 8 April. (V. D.) Naar verno men wordt, is de werkloosheid sterker te- ruggeloopen dan aanvankelijk werd ge dacht De juiste cijfers over de la&tsto we ken zijn nog niet bekend, doch, naar ver luidt, zou het aantal wcrkloozen met on geveer 200,000 zijn verminderd m' WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 773.0 te Vardö. Laagste Barometerstand: 740.7 to Vestonanoer. Verwachting: Meest matige, N tot W. of Z. W. wind, zwaar bcwolk; tot betrokken, weinig of geen regen, weinig verandering in tempera tuur. Langestraat 49-51 Tel. 190 LENTE Zorgt voor uw Voorjaars kleeding en bezoekt onze STOFFEN-AFDEELING. Cermak zal er een eind aan maken. N e w-Y o r k. 8 April. (H. N.) Cëkmalr, de nieuw gekozen burgemeester van Chi- cago, heeft voor dc radio een rede gehou den. waarin hij verklaarde dat de atrljd to gen de misdaad ten scherpste zal worden gevoerd, zoodat het voor de misdadigers hoi beste zal zijn Chicago zoo spoódig mogelijk tc verlaten. Londen, 9 April. (V.D) Een redac teur van de Daily Mail had in den afgeloo- pen nacht een telefonisch onderhoud"* met Anton Cermak, don ntcuw gekozen burge meester van Chicago. Dc redacteur vert< 'de Cermak, dat hij wel zou weten, dat Chicago in Europa den naam had, dooi- bandieten geregeerd te worden cn hij vroeg hem, of hij voornemens was tc trachten hier een einde aan to maken Cermak lachte door do telefoon en zeids, dat hij zeker zou trachten dit te doen. „Luis ter". zei hij. „er zijn in Chicago minstens r et zooveel eerbare politiemannen als bij jullie op Scotland Yard, maar al wat zij noodig hebben, is een man. die hun leiding g'eft en hen steunt bij het doen van hun plicht." „Zullen er ontslagen vallen bij het politic- corps in Chicago vroeg de Engelsche in terviewer verder. „Een politieman, die verdacht wordt en waartegen ik bewijzen in handen krijg, wordt onherroepelijk ontslagen", was het antwoord. ..Verwacht u moeilijkheden met Capone?" Weer lachte burgemeester Cermak. „Wer kelijk niet. Capone is pas veroordeeld er. ik heb sterk den indruk, ''at bij do komende vier jaar wel weg zal blijven." In antwoord on een vraag omtrent de toe- '■nrmt van Chicago verklaarde Cermak De naam van Chicago is voor verscheidi-no iaren bedorven, maar ik Foop dat mi in over winning beterkent. dat Chicago onnieuw op waardige wlize baar nlaats zal innemen als "en van de grootste sferlen der wereld cn do tweede stad van Amerika." EEN KONING VOOR SYRIÉ, Londen. 9 April. (V.D.) Volgens Engel sche berichten uit Jeruzalem is te Bnpdad een verdrag onderteeken.l tusschen de Fransche regeermg en Ernir Ali, den oud sten zoon van den voormalige» koning Hoess°iii van Hedjaz, volgens weik v°rdr«ig emir Ali koning van-Syrië zal worden. Naar men weet, was emir Ali de laatste koning van Hedjaz. die na de vlucht van zijn vader zonder succes Mekka en Medina tepen de Wahabieten verded:gde De Iv»lde iongere broer«. van emir Ali zijn koning ,7eisal van Trak en emir Abdallah van Transjordanië. Dr kroning van emir Ali .tot koning van Svrië zal voor do Arabische wereld een gebeurtenis van de grootste be- tcekenis zijn. Een bevestiging van dit bericht uit Parijs kon ochter nop niet worden verkregen, DE JAPANSCBE MrNTSTER-PRESIDENT AFGETREDEN. Tokio, 9 April (V.D.) De Japansche mf- nistcr-presi 1cnt Hamagoo.tsji heeft bij den koizer zijn ontslagaanvrage ingediend»

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1