TAXI MOLENAAR DE EEMLANDEa „PEUGEOT WILL GO" RIT ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.73. per PRIJS DER AOVERTENTIEN 1,801-4 re9*"105 ,nbcs«p «o «»iimui«r, Donderdag 23 April 1931 I Uitgave: VALKHOFF Co. «a» Bureau: Arnhemschepoortwai 2a 29e Jaarganq No. 249 NABETRACHTING OVER DEN GEMEENTERAAD Overzicht Buitenland TEL. 1210 (3 LIJNEN) GESCHOOLD EN VERTROUWD PERSONEEL DOODSTRAF GEEISCHT TEGEN KUERTEN 26000 KM. NON STOP Aankomst en vertrek eiken avond en ochtend 9 uur b WILLGO - AMERSFOORT 'M L. J. LUYCX ZOON HEVIGE BRAND TE WEENEN AMERSFOORTSCH DAGBLAD -week (mei gratis vtrzekcrlag tegen ongelukken) f 0.l7*/r Binnenland tranco per post per 3 maanden f 3w-. Afzonderlijke nummers f 0.03. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC «II m metf fo.25 Liefdadigheids-advtrtentlto vooi da belfl van den prijs. Kleine Advertent Ito .KE1TIES" bij vooruitbetaling 1 3 regels regel 10 cent, driemaal plaatsan f 1.—Bewijsnummer extra 0.03 In de raadsvergadering van 31 Maart kwam een voorstel in behandeling om een crediet te verleenen voor het bouwen van 20 arbeiderswoningen op een terrein tusschen den Soesterweg en de Begoniaslraat. Dc heer De Mots opperde toen verschil lende bezwaren tegen liet ontwerp en gaf in overweging dc voordracht aaii te houden. Wethouder Ruitenberg wees er op, dat in de commissie van bijstand was toegezegd, dat aan de bezwaren zou worden tegemoetge komen, maar de heer Dc Mots had geen pertinente toezegging daaromtrent ontvan gen en bleef dan ook aandringen op aan houding. Het college wilde den heer De Mots gaarne een genoegen doen, zoodat dc behandeling werd geschorst. Men hóude in het oog, dat de heer Do Mots er met geen woord van repte, dat de soc.-dem. fractie het type dezer woningen niet wilde; hij drong slechts op eenigc wijzigingen'aan. Dinsdagavond nu kwam het voorstel wéér in behandeling en de lieer Dc Mots begon met een woord van dank voor de aange brachte verbeteringen. Maar tevreden was hij toch niet Xu begon hij zelfs met zwaar der geschut te wérken. 13. en W. hadden bij dc begrooting een loyalo uitvoering van de woningwet toegezegd, waarbij het rapport inzake dc krotwoningen zou worden uitge voerd. liet bouwen dezer kleine woningen vond hij geen loyale uitvoering en z. i. was er niet. zoon behoefte aan, zoodat dit wo ningtype eerst nog wel eens nader bekeken mocht worden. De voorzitter wees op het merkwaardige in de woorden van den heer De Mots. De Raad had aangidrongen op uit- vóoring van het- woningrapport en 't liefst op een spoedige uitvoering. En nu kwam de heer De Mots verklaren: met deze wo ningen is zoo'n haast niet. Geen wonder, dat ook de heer Noordewier was geschrok ken en hij haastte zich zijn fractiegenoot uit de wél wat moeilijke situatie te redden. Volgens hem had de heer De Mots het an ders gezegd dan hij .bedoeld had. Hij wilde wol de 20 woningen, maar van een grooter type. Minder telepathisch aangelegd dan de heer Noordewier vonden ook wij de uitla ting van den heer De Mot's merkwaardig en ondoordacht. Dat de ïïieosehen, die thane in krotwoningen huizen, meer gebaat zijn met duurdere woningen don met deze van J 4-.90 per weck is moeilijk aan te nemén, zelfs-al "houdt men rekening met mogelijke opschuiving. Voor deze woningen zal toch al opschuiving moeten plaats hébben want voor „krotbewoners" zijn z© nog te duür. En dat 20 woningen e.en opschuiving over de hecle iinie zouden veroorzaken is zeker aanvechtbaar. Wij gelóoven eérder dat de heer dc Mots met zijn oppositie vastliep én toen in een argumentatie verviel, die een burgerlijke; polificus hem zou kunnen benij den. Zijn fractievoorzitter «neldc ter hulp, maar als in een zoo belangrijke zaak aan gevoerd wordt dat het anders bedoeld is dan het gezegd werd, dan móet dat voor den spreker in kwestie niet prettig klinken. Na afhandeling dei agenda deed de voor zitter de belangrijke mededeeling, dat hij officieus had vernomen, dat Ged. Staten den aaiikoop der gronden tusschen Bis- schopswcg en Gasthuislaan hebben goedge keurd. Dc gemeente zal dus de beschikking krijgen over die terreinen waarmee een be langrijke uitbreiding van het Verraèer- sfraatkwartier voor de deur staat. De nieu we Meisjesschool zal daar-verrijzen en ver moedelijk ook de R.-K. school, waarvoor thans een gebouw is aangevraagd. Naar wij mceneii is nu ook spoedig een voorstel te wachten voor de nieuwo Zweminrichting. Ook voor huizenbouw zal een belangrijk ge deelte beschikbaar worden gestold. Zonder eenigc discussie werden de voor stellen aangenomen om een crediet te ver leenen van 21.000 a oor den gedeeltelijken verbouw van het. stadhuis en een crediet van 30.750 voor de restaura tic van het ge bouw van de Meisjesschool, dat zal worden ingericht voor de school vooi voort gezét meisjesonderwijs. Bij dc rondvraag kwam dc heer Stadig te rug op do mcdcdeclingen van B. en W. be treffende den aankoop van een orgel voor dc hal van do. Nieuwe Begraafplaats. Naar zijn meening had de firma Dekker to Goes andere inlichtingen ontvangen dan de fir ma v. d. Burg alhier, waardoor de leveran tie buiten de stad was geplaatst. IIij vroeg ten slotte beide offertes eens te onderwer pen aan het oordeel van den Ned. Orgel-,cr. Klokkcnraad, hetgeen B. en W. zullen over wegen. Voor een onpartijdig oordeel kan dit mogelijk nut hebben, ofschoon het aan de zaak. zelve weinig afdoet, daar de leveran tie eenmaal gegund is. In hoeverre daarbij ecuige onregelmatigheid is gebeurd, is moeilijk te beoordcclen als men niet van alle détails goed oj) de boogie is. Wij mecnén dan ook voor deze kwestie naar het verslag te moeten verwijzen. dewerkster der Frankfurter Zcitung uit thans haar opgetogenheid over het werk, dat bezield is van een grootc liefde voor de rnenschheid en waarvan de schrijver, naar zij zegt, gepijnigd werd door den waanzin van dc chauvinisten in heel de wereld Het boek. waarvan de Duitsche titel „Vater- land" luidt, is een beroep op dc rnenschheid, oen kroel van verontwaardiging over de be wapeningen. Een felle aanval wordt gedaan op het. verdrag van Versailles, dat Duitsch- land den hals afsnoert en het overdreven nationalisme wordt or in gegcoseld, omdat dit de bron is van allen strijd onder dc vol keren. Dc.schrijver schotst, met eun "schokkende realiteit, hoe een toekomstige oorlog eruit zou zi*n en rekent uit, dat men met de mid delen, waarover men tegenwoordig bij den bewapenihgswedstrijd kan beschikken, de ellende van heel dc noodlijdende rnensch heid zou kunnen verzachten cn zelfs ophef fen. Hij dringt aan op herziening van 't verdrag van Versailles en zet uiteen, dat Puitschland. op een dwaalspoor gebracht door dc eerlijke voorstellen van Wilson, in goed vertrouwen op de rechtvaardigheid zijner tegenstanders, in een slop is geraakt, waaruit alleen Frankrijk, het vaderland van Marguerite, het kan en moet verlossen. In het bock wordt de opvatting te kennen gegeven, dat de chauvinisten van alle lan- dep rechtstreeks aansturen op oen nieuwen oorlog; een ernstige aanklacht aan het adres van Frankrijk is Marguerite's ge schrift, waarin hij zijn vaderland ertoe aan spoort den boog niet tc strak te spannen. En dan volgt een beroep op heel Je ménschheid, vooral op de vrouwen, waarin oen onvermoeide propaganda wordt bepleit tegen de principes van den oorlog, tegen het toepassen van de belangrijkste uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek ten be hoeve van oorlogsdoeleinden. Fel worden dc belanghebbenden gegispt, die alles doen, opdat de barbaarschc traditie van den oor log wordt gehandhaafd en bij de oplossing vqp internationale geschillen geweld wordt gébruikt. De Duitsche recensente spreekt van een wonderbaarlijk, van een moedig boek, ge schreven door een burger van een overwin nend land, een bock, dat gevloeid is uit dc pen van een oft'icierszoón. wiens vader als neraal bij Sedan is gevallen Het boek schudt de geesten wakker en roept allen toe: „Menschhoid, kom tot inzicht, vóórdat het te laat is." De tijd Van persoonlijke dap perheid is voorbij, de rechtvaardiging van den verdedigingsoorlog, aldus Marguerite, is een brok vcrlcdon geworden. Wie zijn land lief heeft cn liet. wji beschermen, hij sla op cn rpepc den waanzin van een nieu wen volkerenmoord met een vlammend pro test, oen'.,hall!" toe. Hij helpe de rnensch hcid ervan te doordringen, dat men zijn va derland niet meer verdedigen kan met ba jonet en handgranaat, dat een oorlog uit roeiing van het geliefde volk bel.eekent. dat er geen persoonlijke moed meer bestaat, om dat een oorlog, een moderne, chemische oor log met zijn begeleidende verschijnselen oa. den baccillonoorlog con gruwelijk, on redelijk vernietigingsproces zou zijn, waar aan zonder uitzondering geheele steden, landen cn volkeren ten offer zouden vallen. Van verdediging is geen sprake meer. Men kan niet meer vluchten. Er bestaat geen rechtvaardiging van don oorlog meer. Er bestaat volgens Marguerite, nog maar één uitweg, die in het persoonlijk belang is van elk individu: krachtige tenuitvoerlegging der algeméene ontwapening in alle landen Het boek van een Fiansch paci fist. Korten tijd geleden is te Parijs een be langwekkend boek verschenen van den pa cifist Victor Marguerite, da), zich mei de hrandendstc vraagstukken van den leger, woordigen tijd bezig houdt. Er is ook reeds bij den Ernst Rowohlt Verlag tc Berlijn een Duitsche vertaling van uitgekomen; een me DE ONRUST IN NICARAGUA. De bescherming tier vreemde onderdanen. New-York, 22 April. (V.D.) De verkla ring van de Kngclsche regeei ing. dat zij de bescherming van de in Nicaragua gevestig de Engelschc onderdanen o\c-rlaat aan dc regeoringstroepen van Nicaragua, heeft in politieke kringen tc Washington grootc vol doening gewekt. Men verklaart echter, dat de Amcrikaansche regeering, ingeval Euro- pcesche mogendheden troepen zouden wil len doen landen ter bescherming hunner onderdanen, dezelfde politieke lijn zou vol gen, als president Roosevelt in 1902 volgde tijdens het conflict tusschen Venezuela en DUitschland, Engeland on Italic. Het betrof toen de blokkade van Venezuela, waardoor do drie genoemde Europeesche mogendhe den dc betaling van de Venezolaatische schulden wilden afdwingen. Een dergelijk optreden kan volgens de Monroeleer dooi de Vcreenigde Staten niet worden geduld, doch president Roosevelt verklaarde inder tijd zich er niet tegen tc zullen vei-zetten. wanneer genoemde Europeesche staten niet voornemens waren land te annexéeren of blijvend t« bezetten. NIEUWE AARDSCHOKKEN OP NIEUW-ZEELAND. Londen. 2 2 April. (V. D.) Volgens berichten uit Nieuw-Zeeland hebben nieu we aardschokken de omgeving van de Hawkos-baai, waaraan dc in Januari door een aardbeving totaal vernielde stad Napier ligt. geteisterd. Een aantal huizen zou zijn ingestort en de aangerichte schade zou vrij groot zijn. Nadere berichten ont breken nog. Een moordenaar met koel overleg Dusseldorf, 22 April. (V.D.) De kans bestaat, dat het heden de laatste dag is van de openbare behandeling van het Kürten- proccs. Gr waren ruim driehonderdvijftig luisteraars aanwezig, toen hedenmorgen namens hot O.M. dr. Jansen'bcgpu met zijn requisitoir. Hij herinnerd© aan dcn.grootcri omvang van het proces ©n aan de gewel dige opwinding, die tengevolge van Kiir- ten's daden tc Dusseldorf had gehoorscht. Ongeveer twaalfduizend sporen had men gevolgd bij de pogingen om den dader der vreesclijk- misdrijven, die de stad in rep en roei brachten,te. vindén Meer dan twee honderd personen waréfi zich zelf als de dader komen aangeven cn racer dan drie honderd aanwijzingen hadden de politie- autoriteiten dagelijks te verwerken. Vervolgens besprak dr Jansen den per soon van Kürten cn somde de verschillende straffen op. die hij had ondergaan. Anders dan bij zijn vorige veroordeelingen ziet men nu, dat hij ook deze daden begaan heeft on der den drang van zijn sadisme. Bij het uit zitten van zijn straffen heeft de dader zijn sadisme thcoretiisch volmaakt cn het in de practijk omgezet, toen hij weer vrij kwam. Het geval met Christina Klein bewijst bij voorbeeld. dat Kutten geenszins heeft ge handeld iu een zoodanige opwinding, dat hij zijn koel overleg kwijtraakte. Ook in dc meeste andere gevallen was zijn handeling zoo doelbewust, dat h'j zijn wilsbeschik king gedurende geen moment van de daad kwijt was. Alleen reeds, van October 1928 af had Kürten acht moorden en zesentwin tig moordaanslagen of pogingen tot aanran ding gepleegd. D s s e i d ot f, 22 April.(V.D.) Aan het einde van zijn requisitoir oischte dc Öber- stoatsanwalt dr. Jansen tegen Kürten we gens negen gevallen van moord de dood straf en wegens de overige pogingen tot moord, aanrandingen cn ontuchtige ban delingen, zestig jaar tuchthuisstraf, met le venslang verlies der burgerlijke eererech ten, het plaatsen onder levenslang politie toezicht cn inbeslagneming van alle moord werktuigen. Dusseldorf, 22 April. (V.D) ln het proces tegen den Dusscldorfschen massa moordenaar Peter Kürten werd hedenmid dag te 4.10 uur door de jury-rechtbank al hier, nadat deze anderhalf uur in raad kamer was geweest., vonnis geveld. Onder geweldige spanning van de geheel bezette zaal werd het volgende vonnis uit gesproken: De beklaagde is schuldig verklaard aan negen gevallen van moord, verkrachtingen cn geweldadige, ontuchtige handelingen Hij wordt voor eiken moord ter dood ver oordeeld. ver dar wegens poging tot moord in zeven gevallen tot een totale straf van 15 jaar tuchthuis veroordeeld, met verlies van zijn burgerlijke rechten voor altijd. Bovendien wordt hij onder politie-toezicht gestild en de voor deze misdaden gebruikte instrumenten worden door bet gerecht in beslag genomen. De kosten van het proces komen ten laste van den beklaagde. Dusseldorf, 22 April. (V.D.) In de mótiveéring van het tegen den massa moordenaar Peter Kuerten gewezen von nis wordt o.a gezegd: Het is van liet grootste belang, dat naast de bekentenissen in vrijwel ieder geval ook cbjectievc feiten voorhanden zijn. die nauw keurig uitwijzen, dat de beklaagde den da der is. Bovendien zijn ontelbare bijzonder heden aan een onderzoek onderworpen en juist bevonden. Nadat de voorzitter nader op de afzonderlijke misdrijven was inge gaan, verklaarde hij, dat dc Rechtbank tot dc overtuiging is gekomen, dat Kürten in alle gevahen met overleg gehandeld heeft. Er bestaat niet dó minste reden om aan tc nemen, dat Kürten zijn daden onder den invloed van een gestoorde geestesgesteld heid gepleegd heeft. Nadat de Staatsanwaltschafsrat, Dr. Jan sen, zijn requisitoir beëindigd had, ontwierp de Obcrstnatsanwalt Dr. Eich een bééld van hot sadistisch karakter van den beklaagde, waaraan hij de vraag verbond, of Kürten toerekeningsvatbaar is. Alles wat buiten de erfelijke belasting staat, had Kürten later geleerd. Verderfelijk is voor Kürten de om gang met een vrouw geweest, die drie maal zoo oud was als hij. Kürten was geen sa dist die geleden heeft onder lijdelijke span ningen, doch hij was een onvoizndiglijk sa dist. liet was hem onverschillig of zijn slachtoffers onder ontzettende pijnen stier ven, als hij cr maar plezier van had. Bij al hun monsterlijkheid bleef Kürten bij zijn daden toerekeningsvatbaar. Hot sadisme in dien zin valt niet onder de wetsparagraaf 51. Hot motief bij allo daden van Kürten was het zoeken van scxucelc bevrediging, zoodat wel degelijk van vrije wilsbeschik king sprake was. Kürten had ook kunnen trachten zijn neigingen tc onderdrukken en do mogelijkheid had bestaan dat hem zulks zou zijn gelukt. Dat hij het echter niet ge daan heeft was zijn groote schuld, die hij uon ook zelf bekend heelt. Het pleidooi van den verdediger. Toen dc Oberstaatsanwalt, dr. Kiel), tegen Kürten wegens moord in dc gevallen Klein, Scheer, Reuter, Ohlingcr, Ilahn, Hamacher, Lenzen, Doerricr en Albermann de dood straf had geóioCht. besloot lrij zijn requisi toir met de woorden „Wanneer ooit een lustmpordenaar de doodstraf heeft verdiend dan is het Peter Kürten" Kürten zelf toonde bij het hooren van den cisch gcenerlci ontroering. Na de pauze kreeg Kürten's verdediger, dc Düsséïdorfsche advocaat, dr. Wehnor, het woord voor hot houden van zijn plei dooi. Hij wees erop, dat hij als verdediger vóór een zeer moeilijke en ondankbare taak stond. Wanneer de rechtspleging cischt, dot juist ook dc ergste misdadigers een verde diger tooge wezen krijgen, dan geschiedt dit op grond van de algcmecne rechtsgcdachte. De juryleden dienden ondanks de afschu welijkheid der daden duidelijk te beseffen, dot de afschuw, die het gevoel overmees terde, achtergesteld diende te worden bij de objectieve houding tegenover den beklaag de Dc verdediger verklaarde verder, dat hij het zijn plicht achtte, eenigc punten ter sprake tc brengen, die twijfel doen ont staan aan de strafrechterlijke verantwoor delijkheid van Kürten Wanneer de be klaagde zelfs voor het afslachten van on schuldige kinderen niet terugdeinst, is dat oen bewijs, dat zijn geestvermogens niet normaal zijn cn dat zijn zaak minstens be handeld dient te worden als een grensgeval in den zin van paragraaf "»l der strafwet. Kürten zal steeds een psychologisch raadsel blijven. Een slotwoord van den beklaagde. Nadat de verdediger dc verschillende mis drijven van Kürten had opgesomd verklaar de hij, dat Kuerten zijn onbedwingbare hartstochten niet meester was. zoodat men in zeker opzicht van zijn noodlot kon spre ken. Tenslotte vroeg hij de rechtbank en den juryleden een rechtvaardig oordeel tc willen vellen. Na een korte repliek van het O. M. kreeg de beklaagde zelf het woord voor een kort slotwoord. Kürten verklaarde „Naar ik thans inzie, zijn de door mij ge pleegde daden zoo afschuwelijk en veraf schuw ik rnij zelf zoo zeer, dat ik het in het geheel niet zal wagen ze te verontschul digen". Zijn ouderhuis, waaraan zeer veel ontbrak, is noodlottig geweest voor zijn verder leven. De druk van zijn bekentenis sen is zwaar. Ook bij den ergsten misdadi ger komt op een zeker oogenblik het tijd stip, dat hij niet meer verder kan. Hij stort dan geestelijk ineen. Kürten verklaar de zich tenslotte bereid de gevolgen van zijn daden te drogen, waardoor hij hoopte gedeeltelijk te kunnen verzoenen wat hij misdaan had. Dc Rechtbank trok zich daarna terug om over het vonnis dat wij gisteravond reeds publiceerden te beraadslagen. DE REBELLIE OP MADEIRA. Londen, 22 April. (H. N.) Volgens een bericht in de Engelsche bladen treft de bevolking van Madeira voorbereidingen om zich te verzetten tegen de landing der Por tugetsche troepen. Het bericht omtrent de nadering 4 an deze troepen heeft onder de bevolking g« >ote opwinding veroorzaakt. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 764-8 te München. Laagste Barometerstand: 715.2 te Karlsstadt. Verwachting: Zwakke tot matige, Z. tot Z W. wind, half tot zwaar bewolkt, weinig of geen re gen, iets zachter. Larcgestraat 49-51 Tel. 190 Vervaardigen van LAMPEKAPPcN Groote keuze Draadvormen, Batik- zijde en Schemer doeken. Technische Hoogeschool door 't vuur aangetast W,ccneu, 2 2 April. (V. D.) Heden morgen brak in liet hoofdgebouw van de Technische Hoogeschool te Weehen, die tot do 6Chooós(e bouwwerken dor 6tad behoort, een brand uit op de zolderverdieping. Doordat het dak met metaal is gedekt, word het vuur langen tijd niet bemerkt, totdat tegen tien uur voorbijgangers de brandweer erop opmerkzaam maakten, dat er rook uit het dak opsteeg. In het gebouw zelf merkte men pas iets van den brand in de pauze tusschen do colleges. Alle op dc bovenste verdieping gelegen collegezalen, teekcnlokalen cri laboratoria werden snel ontruimd. Doordat vele studenten hun ma teriaal, dat in dc teekenzaal onder de zol derverdieping werd bewaard, nog wilden redden, ontstond grooto verwarring. Toen de koperen dakbedekking onder een ge^ luid, dat veel op knallen leek, stuksprong, sloegen de vlammen hoog uit het dak. De brandweer werkte hard en tegen elf uur was zij het vuur zoover meester, dat de zijvleugel van het gebouw geen gevaar meer liep Niettemin woedde het vuur op dat tijdstip nog over een oppervlakte van 1000 M3. der dakbedekking. Ken afdeeling militairen, die gealarmeerd was, behoefde niet meer in te grijpen. De brand in het centrum der stad wekte bij het publick zeer groote belangstelling en het plein vóór het universiteitsgebouw was dan ook achter dc afzetting zwart van nieuwsgierigen. DE ANTI-ITALIAANSCHE OPSTOOTJES TE BRUSSEL. Brussel, 22 April (V. D.) In verband met dc opstootjes van gisteren voor het Ita- liaansche consulaat te Brussel zijn vier stu denten aangehouden, van wie twee Italia nen, eon Pers en een Belg. Het blijkt thans, dat elf politiebeambten en brandweerlieden verwondingen hebben opgeloopen, terwijl van alle agenten dc kleeren gescheurd en dc helmen in elkaar geslagen zijn. Een streng onderzoek wordt ingesteld. ENGELSCH STOOMSCHIP VERMIST. Londen, 2 2 April. (V. D.) Het 1107 ton metende Engelsche stoomschip Cal der, dat Vrijdag uit Hamburg is vertrokken met bestemming naar Goole, heeft deze haven nog niet bereikt. In de monding van de Humber zijn een reddingsboot cn een red dingsboei van de Calder aan land gespoeld. Twee binnengekomen stoomschepen heb ben gemeld, dat zij in den rnomi van d< Humber wrakstukken hebben zien drijven. Negen vliegtuigen zijn op zoek gegaan naar het schip cn zullen het geheele noordelijke deel van de Noordzee afzoeken- OCEAANVLUCHT DOOR EEN VROUWELIJK VLIEGER? New Y o r k2 1 A p r i 1. (H. N.) Cham- berlin de technische adviseur van devlieg- sler Ruth Nichols, deelt mede, dat deze vliegster het voornemen heeft om binnen twee weken een solovlucht van New Foundland naar Parijs te maken, waarbij zij de route zal volgen, die Lindbergh in dertijd heeft gevolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1