DE EEMLANDEü Bmtenlaoclsdh Overzicht TAXI MOLENAAR IVOOR JA ARS SCHOONMAAK! Moderne mantels voor oudere dames FIRMA DUIM BURGER PEUGEOT WILL GO" RIT Zaterdag 25 April 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 251 POTPLANTEN Buitenland SPANJE'S NIEUWE REGEERING HEVIGE SNEEUWVAL ÏN AMERIKA HET BLOEDBAD VAN CAWNPUR Opzienbarende brief gepubliceerd TEL. 5.210 (3 LIJNEN) 26000 K.Sfl. MOM STOP Aankomst en vertrek eiken avond en ochtend 9 uur bi j WSLIGO AMERSFOORT HOTEL RESTAURANT „MONOPOLE" THANS ONDER NIEUWE DIRECTIE UIT EIGEN BASIN VLUGST EN MEEST GLANS GEVENDE WRIJFWAS VOOR MEUBELEN .VLOEREN EN LINOLEUM PROBEERT HET BIJ DE W ARNHEMSCHE WEG 26 DAMESMODEZAAK: \MER SF00R15CH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pe' 3 maaodea voor Amersfoort f 2.10 per maand f 0.73. per 1,1 1 week (met gr et la verzekering tegen ongelukken! f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3»-. Afzonderlijke nummert t OJOt. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC «IJ PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regel» 1.05 act inbegrip vn» een OewQsnummer. r elke regel mee* f 0.25 Ltefdadlgheids-adv^rteotito voor da helft van den prijs. - Kleine Advertentiè» „KEIT|i2S' bi) vooruitbetaling 5 rtgel» 90 coat, al ka regel meor 10 cent, drieman! plantten t I.— Bewijsnummer e*tr» 0.03 door H. G. CANNEGIETER. Tn oon zijner meesterlijk geschreven psy chologische novellen laat Georges Duhamel zijn hoofdpersoon een opmerking maken, welke op mcn8chènkenni6 berust „Als bijna alle rnenschen". aldus voert de schrijver dezen Parijzenaar sprekend in, „kan ik or slechts een klein vaderland' op na houden. De lieden, die de wereld doorreizen, mee- nen, dat zij van alle dienstbaarheid zijn bevrijd. Gelooft u niet, dat zij er behoefte aan hebben, zich een vaderland van eigen vinding te scheppen op het tusschendek van hun schip of in hun spoorwegcoupé.' Dikwijls zelfs voelen zij zich genoodzaakt, dit vaderland in zakformaat met zich te dragen in hun valies, in hun zak, in den oogopslag van een dierbaren metgezel." Inderdaad, wij zijn niet zoo vrij als wij mcencn. Zonder onderscheid zitten wij vast gehecht aan een bepaald kluitje grond. Ge lijk een potplant met een kluwen van wor tels het weinigje aarde, dat haar is toege meten, doorwoelt en omklemd houdt en al leen mét die kluit voor verplanting geschikt is, bestaat er voor ieder onzer een complex, waaraan wij onafscheidelijk verbonden zijn. Ontneemt men ons dat weinigje aarde of schudden wij het in overmoed af. dan ver drogen onze wortels en sterven wij. Een potplant, dat is zelfs de sterkste en onafhankelijkste geest in. ons midden. Zeker, men kan zonder schade do plant uit den pot nemen, haar inpakken iii de vreemdsóortigstc opaballage, haar verzen den naar de verst gelegen streken der we reld, als zij dat weinigje narde, waarin zij is opgekweekt. maar tusschen haar worte len houdt, blijft het leven er in. Dan grogit en gedijt zij opnieuw in eiken bodem waar men haar plant. Het is een waan, dnt het vaderland voor namelijk aan aardrijkskundige grenzen ge bonden zou zijn Wat is tcnslotto het vader land? Voor den man uit Duhnmers boekje was het Parijs. Parijs, en niet Frankrijk? Zelfs Parijs was voor dozen cenvoudigen kantoorklerk als vaderland te groot. Aan den overkant van de Seine, in het voorname en luisterrijke gedeelte, waar de toerist de geneugten der wereldstad, geniet, voelde deze-, man zich even onwennig als in de Sahara. Zijn vaderland was de rustige volks wijk met de bochtige, oude straatjes aan den voet van den berg Sainte Gcrïcviève. En eigenlijk^ was ook deze plek, zijn eigen ,.dórp" in het gröotc Parijs, zijn vader land nog niet. „Als bijna alle rnenschen", bekent hij. „kan ik er slechts een klein vaderland op na houden". Zijn eigenlijke vaderland is de kamer, waar hij met zijn moeder woont en waar de naaimachine des avonds snort, ter wijl hij, droomend over zijn leesboek, zijn sigaret rookt. Het kan zijn, dat deze man, wanneer liet lot hem na jaren naar wie weet welke streek op aarde zal voeren, wonderlijk aan gedaan wordt, als luj ergens het snorren hoort van een naaimachine. Dit geluid zal hem de vredige stemming bezorgen van het eigen tehuis. Ons vaderland is altijd kleiner dan het geen de politiek of de aardrijkskunde zoo noemen. Voor den eenvoudigen dagïooncr uit Drente zal Amsterdam nooit het vredige en veilige gevoel kunnen belichamen, dat men zich bij het begrip „vaderland" voor stelt. En de in 't woelige grootestadslcven op genomen Amsterdammer zal zich in Ham burg of Chicago eerder op zijn gemak voe len dan op de Drentsche hei, ofschoon Drente, geografisch gesproken, tot zijn vaderland behoort Ons ware vaderland bestaat uit enkele korreltjes aarde, waarmee de vezelen van ons bestaan zich tot één onafscheidelijke massa verward hebben Op het tusschendek van ons schip hebben wij ons een rigén hoekje geschapen, waar wij onze bizondcre neigingen bevredigen kunnen. De geur van de tabak, welke wij gewend zijn te rooken, doet ons thuis voelen op de verst afgelegen zee. En de courant, die ons lijfblad werd en waarvan wij elke rubriek en elk regeltje altijd weer op do gewone plaats vinden, maakt de spoorwegcoupé, hetzij deze Siberië of Joegoslavië doorkruist, tot het dierbare thuis. Dikwijls dragen wij ons vaderland iu zak formaat bij ons in ons valies, in onzen zak of zelfs in den oogopslag van een reismak ker. Een portret, een onnoozèle zakdoek, een paar halfslcetschc pantoffels, zij kunnen do fetisch zijn, welke onze dierbaarste gevoe lens wakker roept. Een bekend gezicht, dat naa6t ons op het gros van een verlaten steppe ligt neergevlijd, is oen stukje vader land van grooter beteekenis dan een heele stad vol ons onverschillige gezichten van rnenschen, die toch onze landgenooten en stadgenooten zijn. Laten wij de weinige korrelijes aarde, waartuesclien onze levenswortcls vervloch ten zitten, op prijs stellen Zoolang deze ge hechtheid blijft, moge de pot in scherven vallen en moge het lot ons verplanten zoo veel het wil, hot zal ons niet deren. (Nadruk verboden). Een onrustige toestand in Portugal. Eilanden in opstand. De persbureaux verspreidén eenige be richten, waaruit zou kunnen worden opge maakt, dat het in de republiek Portugal, waar de samenzweringen periodieke ver schijnselen zijn, die elkaar spoedig opvol gen, opnieuw zeer onrustig is geworden. Wanneer men do telegrammen mag geloo- ven, hebben zoowel in de hoofdstad'Lissa bon als te Oporto botsingen plaats gehad, die een vrij bloedig karakter droegen en die haar oorzaak vonden in het feit, dat betoogingen plaats hadden tegen het' be wind van Carmona, dat een duidelijk dic- taturiaal karakter draagt. Het is zeer goed mogelijk, dat bedoelde berichten mei de werkelijke feiten in overeenstemming zijn, daar het sinds gcruimen tijd in Portugal gist. Of inderdaad do reservisten in grooten getale zijn opgeroepen en do offiéiéren, die met verlof waren, bericht hebben ontvan gen, dot zij onverwijld moeten terugkecren, kan natuurlijk op een afstand niet worden beoordeeld. Van officieele Portugeesche zijde is reeds een démenti gepubliceerd, docl'i tégenover officieele loocheningen dient men in beginsel een kritische houdipg aan to nemén, daar zij dikwijls niets dan leu gens zijn. Hoe dit zij, een feit is inmiddels, dat de regèèrlng té Portugal den laatste» tijd héél Wat heoft té stellen met twee opstandige eilandengroepen. Met één dier groepen, de Azoren, heeft Carmona's bewind' het enkele dogen geleden klaar weten te' spelen: de opstandelingen, die hier een levendige actie ontplooiden, hebben den, overigens onbloe dige», strijd gestaakt en zijn gezwicht voor de dreigementen van Lissabon. Madeira echter, het beroemde vacantic oord. dat orn zijn aangenaam klimaat zoo zeer gezocht is en waar (onlangs ook Pil-" soedski geruimen tijd heeft doorgebracht om op verhaal te komen, blijft in zijn ver zet volharden en beschouwt zich meer of minder als een onafhankelijk gebied, dat met Lissabon niets meer wil hebben to ma ken. Dit is verklaarbaar, daar de rebellie op Madeira geheel wordt geleid door rnen schen, die wegens politieke delicten door de Portugeesche regeei ing naar genoemd eiland zijn gestuurd., waar zij hun balling schap hebben benut óm tegen de dicta tuur te ngeeren. M^n krijgt den indruk, dat de rebellen dén opstand niet, a.1 te nauwkeurig hebben georganiseerd en dat dé beweging, die een algemeen karakter zou dragen, vrijwel be perkt is gebleven tot de eilanden. In Por tugal zelf was het aanvankelijk wel een beetje onrustig, ma er de regecring heeft don opstand in de kiem kunnen verstikken. Blijkbaar voorzag zij tijdig wat de -samen zweerders van zins waren en toen eènigen dezer achter slot en grendel werden gezet, verliep dc actie spoedig. Carmona en diens aanhangers behoeven dus nu alleen nog rnaar een poging te doen om Madeira klein te krijgen. Daaraan wordt reeds met ijver gewerkt. De groot- scheepsche actie, die op touw is gezet om Madeira tot betere gedachten te bren gen, heeft bestaan ,in het zendon van aller lei oorlogsschepen naar liet opstandige ge bied. Bl'jkbaar ligt het niot in de bedoeling de rebellen gewapenderhand tot inkeer te brengen, doch dienen do verschillende vlóolcenheden slechts om te voorkomen, dat do opstandelingen en de verdere bevol king van munitie en voedsel worden voor zien. Er wordt namelijk een liongerblok- kadc toegepast, aarvan men aanneemt, dat zij effectiever zal zijn dan cenig bom bardement Afgewacht, moet nu worden, of dit 6cherpe zwaard dc rebellen van Ma deira murw zal kunnen maken. Misschien zullen de opstandelingen probeeren het zoo lang mogelijk uit te houden in de hoop, dat" hun geestverwanten in Portugal zelf onderlusschen een poging zullen doen om aan het bewind van Carmona een einde te maken. Of deze verwachtingen gerechtvaar digd zijn. hjkt op hét oogénblik zeer de vraag te zijn. BETOOGINGEN TEGEN PORTUGAI.S REGEERING. Londen, 21 April. AM).). De Daily Tele graph. meldt uit Lissabon, dat te Oporto betoogingen zijn gehouden togen dc regee ring. Bij een botsing met dc politic word een student doodgeschoten. Gisteren zouden te Oporto dertig duizend Engelsche gewe ren zijn aangekomen ten behoeve van het leger. KRANT CONTRA RADIO. Geen programma's meer in Amerikaaasche bladen. N e w-V ork, 24 A p r i u (V D.) In aan sluiting op het rapport van de radio com missie der Amerikaanschc dagbladen heeft de organisatie van Amerikaanschc dag bladeigenaars een resolutie aangenomen, waarbij het den aangesloten bladen ver boden wordt radioprogramma's in hun krant op te nemen, anders dan als adver tentie. De dagbladeigermars zijn van mee ning, dat de Amerikaanschc radio-omroep op enkele uitzonderingen na uitsluitend uit advertenties bestaat of in de gevallen, wanneer het lijkt, alsof dit niet het geval is, uit verkapte advertenties. Als zoodanig treedt de radio omroep op als concurrent van dc dagbladpers, van wio niet verlangd kan worden, dat zij door het plaatsen van gratis mededeel' <en een concurreerende zaak zal bevoorclcélen. Voorts zou dc orga nisatie'van de' Amerikaanschc dagbladpers maatregelen nemen voor een actie tegen de radio-corporations op grond van de an ti-trust-wet. De kiesgerechtigde leeftijd tot 23 jaar verlaagd De socialisten semen geen zitting Madrid, 24 April (V.D.); Dc regeering heeft besloten onmiddellijk over te gaan met het in orde rnaken van de kiczorslijs- teji en zoo noodig geheel nieuwe kiezers- 'ijsten te doen opstellen. De leeftijdsgrens voor kiesgerechtigden die tot nog loc 25 jaar was. wordt verlaagd lot 23 jaar. Hot voorstel om de grens nop lager te stellen werd verworpen omdat ln Spanje de. meerderjarigheid bij het 23ste. le vensjaar begint. Wanneer geen onvoorziene omstandighe den optreden zullen de algemecne verkie-; zingen voor de wetgevende vergadering op 21 Juni a.s. gehouden worden. Het parlement zal den gencelen zomer zopdcr onderbreking bijeen blijven en de meest urgente zaken afhandelen, waarna de regcormg zal aftreden Cr zal dan een regeering van de Hepublikeinsche concen tratie worden samengesteld, waarin de 60 ciali6ten geen zitting zullen nemen. Dc eer ste daad van het parlement zal zijn de ver kiezing van den Staatspresident. In alle gemeenten waar op grond van de samen stelling van de kiezerslijst tegen den uit slag' der gemeenteraadsverkiezingen is ge protesteerd zullen ten spoedigste nieuwe verkiezingen worden gehouden. De geruchten over de vorming van een nieuwe monarchistischc partij worden on juist genoemd. Eert groot aantal auto's kon niet verder N w Y o r k 24 April. (V Dj. Uit Kansas City wordt gemeld, dat in net W van uen staat Nevada meer sneeuw is gevallen dan m den afgeloopen winter het geval is ge weest. Gok in eenige andere staten viel zeer voel sneeuw, waardoor een groot aantal automobielen op de buitenwegen insneeuw de, Diet alleen in Nevada, maar ook in Wyoming cn Colorado. SLACHTOFFERS VAN MIJN ONGEVALLEN. Kattowitz, 24 April. (V.D.). Hedenmor gen hadden in dc Parismijn in het Dom- browa-gebied twee ernstige ongevallen plaats. Door het instorten van een gedeelte van een schachtmuur werden drie arbeiders bedolven. Twee hunner werden gedóod en écn levensgevaarlijk gewond. In dezelfde mijn werd een mijnwerker door een elrc- trische locomotief overreden. Hij was op slag dood. EEN HOTELDRAMA, Boedapest, 24 April. (II. N.) Gister middag huurden een man cn een vrouw een kamer in het hotel Imperial in dc Ra- koczistraaL Na cenigen tijd ging de man uit en liet de boodschap achter, dat hij spoedig zou terugkecren. Men heeft hem echter niet teruggezien. Vanmorgen wérd op het kloppen op de deur niet geopend, zoodat tenslotte de deur opengebroken werd. Men vond de vrouw gebonden en met afgesneden hal6 dood te bed liggen. Haar identiteit is nog onbekend. De politie stelt een onderzoek in. Londen, 24 April (V.D.). Do Morning Post publiceert een opzienbarenden brief van een Engelschman, die een aantal maan- don gclodon bij de onlusten te Cawnpur fogenwoorodig was. De voornaamste me- dedeeling is wel, dat in tegenstelling tot de persberichten, volgens welke het aantal dooden ongeveer 200 bedroeg, dit aantal in werkelijkheid veel grooter was on op on geveer 2000 werd geschat, terwijl het aan tal gewonden 5000 bedroeg. Van de gruwel daden der Hindoes tegen de Mohammeda nen kan men zich volgens dc schrijver geen voorstelling maken Tempels en musea wa ren in de geheele stad pint gebrand. Dc in- landsche politie heeft tenslolte op dezelf'le wijze al6 het gepeupel aan de plunderingen deel genomen WEERBERICHT Hoogste Barometerstand. 760.6 tc Stockholm. Laagste Barometerstand: 73S.5 to Valcntia. Verwachting: Matige tot krachtige, Z tot Z. O. wind, meest zwaar bewolkt, waarschijnlijk eeni ge regenbuien, weinig veran dering in temperatuur. v HET RUDEft (3 EEN GENOT iWET DE FIAT LIMOUSINES. AMERSFOORT VANAF HEDEN DAGELIJKS VERKRIJGBAAR LEVENDE FOIIELLEX LEVENDE PALING VERSCHE KREEFT IMPERIAL OESTERS RUSSISCHE CAVIAR, (MALOSSOL) (ROUTE DE PATE'S BEZORGING AAN HUIS ONS TEEEFOON No. is 41 DONKERE MANSION VOOR DONKERE HOUTSOORTEN. Overal verkrijgbaar in groote en kleine doozen. N. V. HANDELMAATSCHAPPIJ RECKITTS, ROTTERDAM

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1