TAXI MOLENAAR DE EÉMLANDEU 1 BRIEVEN VAN EEN 1 BRABANTSCHEN BOER Buitenland baandag 27 April 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e iaarganpi No. 252 Overzicht TEL. 1210 (3 LIJNEN) met chauffeur, ook voor heele dagen te huur AMERIKA ERKENT RUSLAND NIET MILITAIR VLIEGTUIG NEERGESTORT NU SPANJE REPUBLIEK IS GEWORDEN DE TOESTAND BIJ WILNA VERERGERD DE GEVANGENNEMING VAN MOULIN „Domme aanvallen van het buitenland" forimann en hehenkamp L. J. LUYCX ZOON „PEUGEOT WILL GO" RIT 26000 K.3V1. NON STOP Aankomst en vertrek eiken avond en ochtend 9 uur bi j LLGO - AMERSFOORT AMERSFOORTSOi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maaadto voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75, per week (me» gratis verrekering tegen ongelukken) f 0.171/» Binnenland franco per post per 3 aasnéeo f 3*-. Afzonderlijke nummert f OM. POSTREKENING 47910 TELEFOON INT ERG «I PRIJS DER ADVERTENTIEN «»'-« regelt I I 05 act inbegrip vaa een bewijsnummer, elke regel meet f0.25. Llefdadlghelds-advertenttdn voor ds helft van den prijs. Kleine Advertcntlte „KE1TIES" bl) vooruitbetaling —5 regels 90 ent, elke regel metf 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra 0.05 Belgisch onderdaan in Italië gevangen genomen. Be toogingen en contrabetoo- gingen. Een t ij cl jc geleden is een Belgisch licraar, dr. Moulin, die een bezoek aan Italië bracht, door de fascistische autoriteiten achter slot en grendel gezet. Deze gebeurtenis heeft verbazend veel stof doen opjagen en de verontwaardiging der Belgen gewekt, die zich onder nrscr heeft geuit in den vorm van betoogingen togen de Italiaansche am bassade te Brussel. De bekende Belgische staatsman, de socialist Vandervelde, heeft zich ook met de aangelegenheid bemoeid en er op aangedrongen, dat dc kwestie aan den Volkenbond zal worden voorgelegd. Na tuurlijk willen dc Italianen hiervan niets weten; zij beweren, dat do zaak alleen kan worden uitgemaakt door liet. bizonderc staatsgerecht Dc Belgische studenten, die een beroep op hun Italiaansche collega's hebben gedaan cn dezen verzochten hun invloed aan te wenden, opdat dr. Moulin wier spoedig in vrijheid wordt gestald, hebben bot gevan gen. In plaats van den Belgischen studenten tor wille tc zijn, beeft de studcercnde Ita liaansche jeugd zich op seherpc wijze tegen hen gekeerd en op haar beurt in verschil lende Italiaansche steden contra-bctoogin- gen georganiseerd. Zoo hebben Zaterdag de studenten te Borne eon vergadering gehou den, die zich met de Brusselsche incidenten bezig hield. Tot. de sprekers, die do houding der Belgische professoren en studenten ver oordeelden, behoorden ook dc rector van de universiteit cn de secretaris der fascistische universitcitsgroepen, Scorza. Na afloop van dc vergadering begaven dc deelnemers zicli gezamenlijk naar het Palazzo Vch'jzia, waar Mussolini tot twee keeren toe van een balkon af dc menigte moest begroeten. Aan de voorzorgsmaatregelen der politie is hot inmiddels le da.nl-an creweest. dat enkele studentengroepen, me naar het Belgische consulaat wilden trekken, van hun voor nomen werden afgehouden. De arrestatie om politieke redenen van dr. Moulin, heeft onderiusschen ook aanleiding gegeven tot het indienen van een interpellaticverzoek bij dc Italiaansche Kami; dat Zaterdag is behandeld. Arpinati, dc onderstaatssecretaris, heelt tal van bi- zonderheden meegedeeld omtrent dc ge ruchtmakende arrestatie. Volgens zijn mc- dpdeclingen, had Moulin's persoon do aan dacht der politic getrokken, omdat hij zich herhaaldelijk van zijn reisgezelschap af zonderde en op eigen houtje allerlei inlich tingen had trachtten in tc winnen. Tc Milaan moet dr. Moulin verschillende besprekingen hebben gevoerd met den Ita liaan Faravilli, die bij dc fascistische auto riteiten niet al te gunstig staat aangeschre ven. Bij dezen werd daarop een huiszoeking gehouden, waarbij men een brief vond van den politiekcn vluchteling Bassanesi. Zoo als men zich herinnert, heeft laatstgenoem de indertijd van een vliegtuig uit boven Milaan anti-fascistische vlugschriften neer laten dwarrelen; toen hij terugvloog, zag hij zich gedwongen een noodlanding to doen, waarop hij door de Zwitscrsche autoriteiten werd gearresteerdna een opzienbarend proces werd hij uit zijn land gezet. Dc brief nu van Bassanesi aan Fara vel li, op welks omslag ook dc naam Moulin stond geno teerd. gaf aanwijzingen aldus dc onder staatssecretaris dat liet dr Moulin er om to doen was in Italië anti-fascistische propaganda te voeren en inlichtingen in te winnen over vliegplaatsen, do luchtafweer, kazernes, enz. Op Moulin zelf moet boven dien een brief aan Bassanesi zijn gevonden alsmede notities over dc ligging der carabi- niori-kazernes, de woning van Mussolini tc Borne en politieke relletjes te Turijn cn Lcgnano. liet onderzoek zou voorts hebben uitgewezen, dat. dr. Moulin in het bezit was van een koffer met dubbelen bodem, waar door hij, naar hij zelf moet hebben toege geven, in staat was in Italië propaganda materiaal binnen tc smokkelen De onder staatssecretaris 'eindigde zijn betoog mat de racdedceling, dat dit tastbare feiten waren, die wezen op de voorbereiding van een complot tegen de staatsmacht in Italië. Hij voegde hieraan nog toe. dal do campagne, die in het buitenland in verband met liet gebeurde vvercl gevoerd cn waarbij dc feiten verdraaid werden voorgesteld, dc regeering absoluut koud liet. New Vork, 2 5 April. (V. D.) Naar aanleiding van den steeds grooteren aan drang, die in den laatsten tijd wordt ge oefend op do regec'ring der Vcreenigde Sta ten door vertegenwoordigers van Amcri kaanschc handelsbelangen om 'Sovjet-Rus land tc erkennen, wordt door het stal departement tc Washington medegedeeld, dat de regeering het dooi- Hughes in 1923 ingenomen standpunt, dat Sövjet-Busland niet erkend zal worden, handhaaft. Tweetal personen gedood A t li ene, 2 5 April. (V. D.) Boven het vlieg veld. van Saloniki stortte direct, na den start een militair vliegtuig van zestig meter hoogte naar beneden. Dc beide inzittenden, twee luitenant-vliegers, waren op slag dood I Iet toestel werd volkomen vernield. Beeediging van le gei en marine Madrid, 21 April. <V.D) De laatste Ia- gen vinden te Madrid groole parades plaats van dc verschillende regimenten van liet Spaanschc leger, die din cod van trouw aan de republiek al'l.'ggcn cn vervolgens een li ic u w rep ublikcinscli reg i m e n «s vaan1 el krijgen. Ook bij d* marine vinden dergelij ke plechtigheden plaats. Bij d i civiele amb tenaren wordt van de eedsaflegging afge zien, behalve bij de ambt snaren van het diplomatieke cn consulaire corps. W a r s c li a li, 2 5 A p r i I. (V. D.) Dc ovcr- Siroomingen in dc omgeving van Wilna hebben gisteren een grooteren omvang aan genomen. Zeven nieuwe dorpen en een ge deelte van Wilna staan onder water. Dc ri vier Wilija beeft een maximum-stand be reikt van acht meter. Talrijke huizen zijn tengevolge van den druk van het water in gestort, waardoor honderden menschel) dakloos zijn. ITct water heeft ook reeds de oude en beroemde kathedraal van Wilna bereikt. Italic's studenten brengen Mus; sotini een ovatie Bome, 2 5 April. (V. D.) In antwoord op de studentendemonstratie te Brussel in verband met de arrestatie van den Belgi schcn student Moulin in Italië, vond heden morgen in de universiteit tc Bome een ver gadering van Italiaansche studenten plaats. Na afloop der vergadering begaven de studenten zich in looppas cn met vliegende vaandels naar het gebouw dei fascistische partij en vandaar naar dc woning van Mus solini, vvicn zij een stormachtige ovatie brachten, die haar hoogtepunt bereikte, teen Mussolini zelf op hot balkon ver scheen. Op het herhaalde geroep der stu denten keerde Mussolini voor do tweede maal naar het balkon terug en sprak als zijn overtuiging uit, dat dc Italiaansche academische jeugd steeds bereid zou zijn de fascistische heerschappij en de fascistische revolutie tegen alle domme aanvallen uit het buitenland te verdedigen. Benige leden van dc Italiaansche Kamer hebben den minister van bultonlandschc en van binncnlandsche zaken vragen gestel'J over de voorvallen te Brussel. Hun is drin gende behandeling toegezegd zoodat het antwoord misschien nog hedenavond gepu blicccrd zal worden. GROOTE SCHILDERIJENDIEFSTAL TE LONDEN. Kostbare meesterwerken ontvreemd. Londen, 26 April. (V. D.) Gisteren wei den uit eenigc kantoorlokalen in bet gc- bouw Oxfordstrccl 10 ccnige kostbare schil derijen cn tapijten gestolen. Onder dc oni- vreemdc schilderijen bevinden zich twqe schilderijen van Gainsborough, n.l. het „Portret van een lieer' en het portret van Gravin Chesterfield, voorts een Van Bijck, n.l. het portret van Henrietta Maria, en een Reynolds, het portret van Miss Grant. De gezamenlijke waarde wordt geschat op 25,000 pond sterling: WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 761.0 te Lacoruna. Laagste Barometerstand: 71S.2 le Den ITcldcr. Verwachting: Matige, W. tot N. W. wind, a f w i ssc lend c be wolk i n g, waarschijnlijk nog regen- of hagelbuien, aanvankelijk iets kouder. uw matrassen worden in één dag opgemaakt en bijgevuld, vraagt prijsopgave. Langestraat 49-51 Tel. 190 Speciaal adres voor BUIKBANDEN op maat en uit voorraad. Deskundige bediening DOOR A. A. L. CRAUMANS UI venhout, 21 April 1931 Menier, 't Wil nic daarbuiten. Mc schieten nie genogt op! 't Is altij nog te schraal, te koud en 't zormeke nie fiks genogt. Zoodoende groeit er weinig. En mee die late vorst in dc vcrlejcn maand zijn me toch al wa-d-achter mee d'n èèrpcl en de nu uwe gruuntes, omda rne-n-t later in dn grond emmen kunnen doen. Zooda-d-alles bij mekare genomen 't in ons bedrijf zoow neg maar dunnckcs tus- schcn ocw vingers siepelt. Natuurlijk Loom 't allegaar terechte! Ik ben om zoow te zeggen tusschen d'n blom kool gemokt, gegroeid cn oud-geworren en 't is altijd nog dik vcur mekaar gekomen, maar sapperdemallcmostcrdpot, "k ben nouw uitgekeken, grif uitgesturdeerd op al die kale takskes aan de hoornen, die kale struiken, die lecge laanderijen! 'k Wil nouw meer wel 's wa-d-aanders zien blommen, gruun, kapellckes en blossem! Meidoorn cn kruinagels moesten zuutekes- aan d r geuren over de wegels asemen. De kastanje vol in blad staan mee gruunc ke gels die op openblocicn stingen. Me zijn mee alles wa-d-uan d'n laten kaant. En Trui! D'r Laanten muts vliegt van 't een oor naar 't aandorc, van hot naar hèèrGin huis mee t'houwen. Das ieder vcur jaar weer 't zelfstc; as 't nie rap genogt. gaat naar cl'rcn zin, dan bon ik d'n kwaaien peer. Man, wa kunnen die wijven somtijen toch lastig zijn, ee! „Mcnscli," zee ik Zaterdag teugen d'r: ..zet toch 's 'n aandcr, 'n vrindelijkcr bak kes; ge trekt 'p gezicht as 'n hjkstatic in-d'n-rcngel: oewen kop gaat T heelegaar naar staan, zonsvcidusterink En witte wa zc dec! Aandërs zou zc as 'n sissend vuurwerk op d'r tcenen vcur nie zijn komen staan mee d'r neus leugen ine aan en dan d'r gal uitgespouwd emmen, maar nouw? Zc gonk rustig d'reii gaank cn mee 'n gemokt- lachend gezicht en 'n verachtiir of zc me ergens gevonden had, zee zc zoow blaauvv- weg: ,tas m'ncn kop oew nic aanstaat dan gaat go maar weg! Da kon 'n net enim.en, onder ons geZéed, waant 'k ad mee m'n Ionische kammera- den van dc Dreef, d n Lood en d'n Pierre al veur drielcwart-zekprs 'n afsprokske loo- pen om mee z'n gedrieën weer 's 'n Zon dagske op klevctter te gaan naar Aantwer- pon; da doen mé 's zomers altij zo'n paar keer cn 'n plazier as me dan emmen, ollce, da'.s nio tc zeggen. Ik pakte de gelegentheid dus mee twee haanden vast cn 'k zee: „da's teugen ginncn doove gezeed." Efkes schrok ze. Zc kneep d'r ogskes wa dicht, keek me deur m'n zieloment cn ein delijk zee zc: „ZoowEn zc snoof toen mee d'r neus of 'j 'non ketting van de fiets afliep. „Zoow zee zc weer. t,Ja," ikke. „Zoowzoow „Jaja!" „Zoow, manneke, zit 't spul zóów in mekaar ,.Jo, prullemutske, zóów zit T spul nouw sjuust in mekaar." „Dus „Zoow is 't!" „Vcur mijn pari;!'' kwekte ze toen woeiend, cn liet me staan. Toen ben 'k d'n stal ingegaan om m'n gezicht 'n bietje mee te laaien lachen, waant van binnen had 't al vijf menuten gekriebeldDa.snap te vaneiges. „Ge zul toch zekers >vel verstaandigcr zijn en thuisblijven ee," zoow ontving ze me Zondagmorgen toen k uit dc vruuge kerk kwam; ,,'t mot as de wiedewcergaai en 't ziet er naar uit da-d-'t van heel d'n dag nie choog zal worren, 't zundc van ocw k leeren'! En rn'n eksteroogen steken zóów finijnig, da 'k oew wel op 'n briefkc kan geven, da rac-n-'t zoow houwen van daag." 'k Zee niks. O, ze kunnen i ocw zoo lastig maken, ce; altij d r smoeskc gcried. „Verstadc me nic .Gcnogt, maar 'k gaai! Ge het mo nouw persies do heele weck gekoejeneerd om 't zure weer, 'k wil nouw vandaag wel 's wa zuuts emmen cn as ge nouw nie al tc veul spon takels mokt, breng ik 'n paar lek kere vlaaikes vcur ocw moe en as 't kan. mooi weer En tien menuten later staampte-n-ik op m'n fiets, mee 'n gèèf gangesko deur d'n inotrcngel naar de Dreef. Kleine, kouwo Spelepuntckes, die piek ten in m'n gezicht. Kleefden aan rn'n oog- baren, sloegen in m'n ooren cn nouw en dan, dan biggeïdc-n-'r 'non druppel, kricu wolend over m'n vel. M'n nikkel stuur wier dof van do duuzenden rengelkralekes cn m'n kïeeren overtogeii mee 'n nat, grijzig waas, dat T laankzaam inzoog. Necê, van dicèn kaant gezien, had de die daar bij me thuis gelijk, maar veur de rest staam pon maar jongens en in 't vcuruitzicht van 'n leutig siukskc Zondag, was da bietje mot-water beter over le komen as 'n lastig wijf! Wa gij? Of me leut g'ad emmen! Prot er nie van' Gelachen, gelachen, da m'n ribbenkast d'r pijn van dcc. Nouw witte genogt, de rest houw 'k veur me-n-eigen. Keb toch vlaai kes meegebrocht, maar toen 'k thuis kwarn 's nachts, toen zatten ze zoow aan m'nen voering gekleefd of de kleermaker ze d'r in vastgemaakt had. En hoe 'k daaraan ge komen benD'r zat 'n handvol petat friet tusschen ok! Netuurlijk 'n aariglicidje van dieën Lood, maar affijn hij zal z'n sjckladc-puddinkske ok wel gevonden em men, da me stiekum in d'n binnenzak van z non overjas emmen gedaan. Da was nog d'eenige manier om plazier van de pud- dingske t'emmen, waant 't was bij d'n diner betaald cn 'k houw nic van die flaauwe kullekes na m'n eten. Gif mijn dan maar 'n pepke mee 'nen lambiek. Affijn, w'emmen vast afgesproken mee 't truggaan in d'n stoomtram da mc-n't nog 's "n paar keer gèèf zouwen overdoen mee d'n zomer cn aan de Dreef zijn me-n-aile drie weer op onzen velo gestegen en op huis aan-getrapt. Trui is weet 'n heel stukske bijgedraaid en' k zie d'n zomer mee veul meer vertrouwen tegemoet, dan Koning Aalphons van Spanje. Koning-spculcn io teugeswoorig "n baantje van niks. Ge Jièt as baas maar tc veul ba zen, vin ik. Elke kwajongen die z'nen eer sten reksdaalder belasting betaald hcc van z'n leven, dio denkt dat die heelegaar vcur jouw is, as ge koning zijt, cn zouw ocw dan gèrc rekening cn verantwoording vra gen en minstens heel 't jaar op oew leggen te schellen. As ge zoo 's vcur oew plazier uit zouw gaan, dat de petat-frict in ocw schoenen cn in d'n voering van oewen jas zit, dan mot 'r eerst 'nen monistersraad g ouwen worren of da ge wel gaan kunt. As ge n aarig wefke teugen zou komen, ok 'nen koning is maar 'nen mensch en ge zouw zoow 's gc-mocdereerd knipoogen, dan iopt T zo'non sloebert van 'non perspottegraaf achter oew, die sjuust oew knipogskc op 'n prentje zet. Ter wij! en da-d-is sjuust zoo ge- mien, die kearcls toch ok getrouwd zijn, re! Waant da 's 'n zaak die zekers is of oew Trui nouw 'n kaanten mutskc draagt of 'n diadimko die wcfkes zijn alle maal sjcloers, ami co. En dan kunde van zo n doodgemoedereerd, onschuldig knip- ogske in de kraant, mee'n geraffineerd „on- dcrschrifje", zooas zc da noemen, veul last emmen, thuis En wa-d-is-t-cr nouw belabberder as baas te zijn cn heelegaar niks tc zeggen ernmen? Zoo'n baantje is wel zoo erg as 'n trouw- boekske! 'k Weet zekers, as ge dicèn mensch over 'n paar maanden 's kon spreken, as ie aan z'n vrijheid gewend is z'n neus kan snui ten as ie vuil is, zonder om te kijken of do incnistcr van schoonc kunsten nie achter 'm zit, of, wa nèt zoow erg is, 'n kraantepotte- graaf; as-ie vcur 't eerst baas is over z'n eigen, nouw is niks meer tc zeggen liee; (cn nouw de knipogskes nog daar-gelaten!) da zo'ncn mensch veul gelukkiger leeft, as vruugcr onder z'n onderdanen waar ic de knecht vcur was. En de Spanjolen? Nouw. die emmen de riveluusie op de zelfde „waardige" wijze gevierd as 't altij gaat, wanneer d'n baas van huis is. Steepen heelden, die ze vruuger mee veul centen cn veul plechtige bombarie emmen neergezet as hulde veur de rncnschen. die 'r deur wieren veurgesteld, emmen ze van 't voetstuk teugen de keien gesallernaan- derd cn toen aan touwen deur dc straten gesleurd. D'n Priem, die al laank dood is, z'n staandbccld emmen ze nog nie mee rust kunnen laten cn ok aan touwen deur dc stad getrokken. Do Priem lice z'n Spanju- lon nooit zoo aan n touwke g'ad bij z'n le ven, as nouw ie dood is. As ezels stingen ze vcur z'n beeld ingespannen! En toch, amico, - 'k weet nie of 't jouw ok opgevallen is toch sting 'r in do meeste kraanten, dat de Spanjolen zoow kollesaal „waardig" cn „ridderlijk" de ri veluusie gevierd emmen. „Gevierd", ja, waant riveluusie is één van de schonsto fiesten teugeswoorig. die 'n volk kunnen overkomen, t Is zekers nogal nic plazierig ok, as g'as Bus b v. heel oew leven mee d'n knoet op ocw ribbenkast liét g'ad van 't Saristisch rezjiem, da ge dan eindelijk *s term krijgt mee d n knoet van 'n Boisc- wieken-regeering! Daar mot 's op gedron ken worren. Ollce, op 'nen keizer mee 'n hermelijnen pellcricn aan, gerokte ok op uitgekeken: de menschheid wil dan wel 's Tien keizer emmen mee 'n pruim tabak achter z'n kiezen en zooveul jaar gevange nisstraf achter z'non keizerlijken ïug, nic- waar! Ja, 't is kinderachtig. Ge hegrep nie. dat de mehsclicn nic in de gaters emmen, da ze geregeld ogeno men" worren. Dat dio z.g. „leiders" kearels zijn, die as f ware staan vastgeschroefd op 'n racl van avontuur, zoodat er telkens weer 'nen aandërcn epcklasieman naar bo ven draait! Maar brengt 'r da maar 's aan d'r ver staand. 'k Zie eerder kaans de bicsten op m'ncn hof vermenigvuldigen ie leeren mee ticn- deelige 'breuken. Zaggen de menschon maar meer naar do bicstcn; ze kosten 'r nog 'nen hoop van leeren. Keb tenminste meer op mee 'nen bieën- kurf, waar 't koninginneke ongemoeid 't bazinneke spuit over 'n vracht hard-wer- kende stokobiekes, dan mee heel dieën hoop Spanjolen (en da's nouw gin ouwe veete over dieën 80-jarigen oorlog, horrc!) die. zoow „ridderlijk" en „waardig" as 'nen troep ezels zware staandbeelden loopt veur* uit tc trekken deur de sliraten van Madrid Ollce. ik schei d'r maar af. D'n brief is vol en 'k mot nog effekes aan d'n slag. Veul groeten van d'n Pot Zuurkool en as altij, gin horke minder van oewen toe a voe DRÉ.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1