TAXI MOLENAAR DE EEMLANDEU „PEUGEOT WILL GO" RIT OPNIEUW EEN BEWAPENINGSWEDSTRIJD? Dinsdag 23 April 1931 Uitgave: VALKHOFF Do. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargam No. 253 RUIME EN GEMAKKELIJKE ZITPLAATSEN DE STRIJD OP MADEIRA STRIJD OM DE HAVEN VAN DANZIG ENGELAND VERWERPT DE VOORSTELLEN VAN PARIJS Zal Italië zich hij Engeland 'uiten? L. J. LUYCX ZOON U wilt een motor koopen? JAPANSCH STOOMSCHIP LEK GEST00TEN AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS p€i 3 maaodto voor Amersfoort f 2.10. per maand I 0.75. per wecj, (mti gratia verzekering tegen ongelukken» f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f O.OS. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTE11C «15 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels I 05 set inbegrip v*o ces Dcwiisoummcr, elke regel c-te» fO.Zi Llefdndigheids-advertcntiC» voor da helft van den prijs Kleine Advertentlin „KEITJES' bij vooruitbetaling —5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I I.— Bewijsnummer calr» 0.05 De vlootonderhaudelingen in een moeilijke phase. Engeland tegen dc Fran- sehe voorstellen Men maaiul of twee geleden hebben de Engclschc diplomaten hun uiterste best ge daan orn dc meeningsv?i"ischillen op vloot- gebierl, die tusschen Frankrijk on Italië bestonden, uit den weg te ruimen. Ilun ijveren leidde tot een belangrijk succes, maar toen dc vertegenwoordigers van Enge land, Italië en Frankrijk naderhand te Londen bijeen waren gekomen om de be woordingen vast te stellen van het mari tieme accoord, kon men het plotseling over dc redactie der overeenkomst niet eens worden. Lie oorzaak hiervan was, dat Frankrijk, ofschoon ecii regeling reeds tot stand was gekomen, ineens met nieuw» eischen voor den dag kwam. Deze houding heeft niet alleen Italië, maar evenzeer Engeland verdroten. Frankrijk heeft ten slotte, toen er geen schot meer in de ontler- handelingen zat, enkele nieuwe tegenvoor stellen geformuleerd, die door de Engel- schen nauwkeurig zijn nagegaan. Gisteren nu is bekend geworden, dat Londen tegen over de Fransche voorstellen een volstrekt afwijzende houding aanneemt. Hét neemt bovendien bet standpunt in. dat Frankrijk ervoor verantwoordelijk moet worden ge steld, dat er nu waarschijnlijk van een vlootovereenkomst niets terecht komt; de Britten zijn ten zeerste ontstemd, omdat de Franschen de overeenkomst, die op 1 Maart na ontzaggelijk veel moeite lot stand was gekomen, feitelijk in den grond hebben ge boord. Onbehoorlijk achten zij het. dat Frankrijk van de verplichtingen op vloot- gebicd, die het ongeveer twee maanden ge leden aanvaardde, voor een deel af wil zien te komen. Wel heb Hst de Engeïsche antwoordnota nieuwe tegenvoorstellen^ waardoor de deur voor verdere onderhandelingen geopend blijft, maar reeds nu staat vast, dat Enge land er in de verste vert» niet aan denkt in te gaan op de,Fransche voorstellen, die een verkorting bepleiten van den geldig heidsduur der op 1 Maart getroffen rege ling. De Britsche nota is nog niet gepubli ceerd, maar niettemin verluidt reeds, dat daarin nadrukkelijk wordt geprotesteerd tegen het feit, dat dc Franschen het voor stellen, alsof de thans ontstane verwarring liet uitvloeisel is van de houding der Engel- schen, die bij hun onderhandelingen in Februari te Rome een deel der Fransche reserves zouden hebben verzwegen. Het Italiaansclie antwoord op dc Fran sche tegenvoorstellen is nog niet bekend, maar liet zal weldra op de Quai d'Onsay worden overhandigd. Reeds nu kan men erop rekenen, dat Rome, nadat Engeland oil zoo'n duidelijke wijze een afwijzend stand punt heeft ingenomen, geenszins bereid zal zijn nieuwe concessies te doen. Frankrijk neemt dus op het oogenblik een zeer geïsoleerde posit'ie in en dc minister raad. die vandaag bijeenkomt, ziet zich ge plaatst voor zeer moeilijke beslissingen. In- lusschen probeert liet officicele Frankrijk zijn banden in onschuld te wasschcn. In één dev organen, die als spreekbuis van de Quai d'Orsay dienen, wordt blijkens de Voss. Ztg. uitvoerig uiteengezet, dat men in wezen heeft te doen met een misver stand. Het is vanzelfsprekend, zoo wordt betoogd, dat een zeemogendheid als Frank rijk niet af kan zien van de tijdige ver vanging der schepen, (lie in de jaren 1937__,39 buiten dienst worden gesteld en dat daarom reeds in de jaren 1935—'36 nieuwe op stapel moeten worden gelegd. De Fransche regecring liecft in de overeen komst van 1 Maart 1931 vorenbedoelde aan spraken niet schriftelijk vastgelegd, maar dit geschiedde, zoo wordt gezegd, alleen met het oog op zekere gevoeligheden te Rome, dat van dit verzuim llians tracht tc profiteeren. DR. GOEBBELS TS MUNCHEN GEARRESTEERD. B c r 1 ij n, 27 April. (V.D.) De Nationaal- socialistischo afgevaardigde van den Duit- schcn Rijksdag Dr. Goebbels, is heden avond, toen hij in een hotel te Miinchon aan een maaltijd aanzat, door de politie gearresteerd. Goebbels, die reeds in lift bezit was van een biljet voor een slaap wagen, vertrok later in den avond onder politiogeleido naar Berlijn. De arrestatie geschiedde, omdat, Goebbels tegen hem uit gevaardigde bepalingen had overtreden en aan een fractiezitting der Nazi's te Mün- chen had deelgenomen. EEN REDE VAN GENERAAL BUTLER AFGEBROKEN. N e vv-Y o r k, 2 7 A p r i 1. (V. D.) De afge treden commandant van de vlootbasis te Philadelphia, generaal Duller, die bekend heid verwierf door zijn uitlatingen over Mussolini en het fascistisch regiem, hield Zaterdag een radio-rede, waarin hij een maal het woord hel gebruikte. Dc uitzen ding werd onmiddellijk afgebroken e.n Butler mocht niet verder voor de microfoon spreken. TEL, 1210 (3 LIJDEN) liet radiostation der opstanden lingen verwoest. De bevolking is onverschillig Londen, 27 A p r i 1. (V. D.) Volgens ontvangen berichten werden heden onder bescherming van het speruur der Portu- gcesche oorlogsschepen in de nabijheid van Funchal regeeringstrocpen aan land gezet. De opstandelingen trachtten met machine- geweervuur de landing te verhinderen doch toen zij geen succes hadden, vlujht- tcn zij. De regceringstroepen verwoestten het radiostation der insurgenten en keer den daarna weer aan boord van de oorlogs schepen terug. Volgons de mcdedeelingen van reizigers, komende uit Madeira, hebben de opstandelingen het geheele eiland in staat van verdediging gebracht. Voor de weinige.buitenlanders, die zich nog op liet eiland bevinden, is een bepaalde sector neutraal verklaard. Do bevolking betoont zich Mij onverschillig voor de gebeurtenis sen. CRITIEK OP DEN PRESIDENT VAN NICARAGUA. Slechte verzorging van het leger. X c w-Y o r k, 2 7 A pril. (V. D.) Een aan tal Xew-Yorkschc bladen oefent critiek op den toestand, waarin do nationale garde van Nicaragua zich bevindt. De verzorging van het leger was zoó slecht, dat dc troepen gedemoraliseerd en geheel onverzorgd wa ren. Dc oorzaak hiervan is te wijten aan den president der republiek, die dc voor dc nationale garde" bëstoracfé gelden in te genstelling tot dc verplichtingen, die de bestaande verdragen hem opleggen, voor andere dócleindcn gebruikte. Zonder de Arncrikaansche 'interventie zouden dc zaken zeker zijn rnisgcloo'pen. Men zal vanuit Amerika thans pressie moe ten uitoefenen, schrijven sommige bladen, om den president tc dwingen zijn verplich tingen na te komen. Men zaï daarbij kun nen dreigen dc Amerikaanschc troepen te rug tc trekken, wat zeker de val van den huidigen president zou beteekenen. ONTROUW KASSIER. u s s e 1 d o r f, 2 7 A p r i I. (II. X.) Dc kassier van dc „Zcntralkrankengeldzu- schusskasscder katholieke ycrccnigingon in Duitschland, welke te Dus6eldorf geves tigd is, heeft zich aan verduisteringen tot een bedrag van 45 a 50 duizend mark schul dig gemaakt. Met de verduisteringen is de kassier, die reeds jaren zijn positie bekleed de en het volste vertrouwen genoot, reeds in 1924 begonnen. BERAADSLAGINGEN VAN DE EUROPA- COMMISSIE. Dc uitnoodiging door Turkije aanvaard. Gene v e, 2 7 A p r 11. (II. X.) Ook de 1 urkschc regecring heeft geantwoord op de uitnoodiging van het secretariaat van den Volkenbond om deel tc nemen aan de be raadslagingen van de Europa-commissie. Dc nota is ongeveer gelijkluidend met de Russische. De Turksché regeering deelt me de, dat de delegatie bereid is in den tijd van 16 tot 25 Mei naar Genève te komen. INDISCH GRONDBEZITTER GELYNCHT. Londen, 2 7 April. (V. D.) Uit Lucknow wordt gemeld, dat gisteren in het in dc na bijheid gelegen dorp Mawai een Indisch grondbezitter, die maatregelen wilde nemen om een pachter te dwingen zijn pacht tc betalen, door een woedende menigte niet stokken werd aangevallen, doodgeslagen en letterlijk in stukken gescheurd. Zijn zoon kon zich slechts met moeite redden. FRANSCH HANDELSVERDRAG MET RUSLAND? Parijs, 27 April. (V. Dj) Volgens La Ré- publique zouden binnenkort onderhande lingen tc wachten zijn tusschen Frankrijk en sovjet-Rusland over het sluiten van een Fransch-Ruesisch handelsverdrag. Mc» heeft in Frankrijk lang geaarzeld, alvorens hiertoe over tc gaan, mtP-r .mede op aan dringen uit de kringen van industrie en handel zou men het voorbeeld van Enge land, Italië en Duitschland willen volgen. Juridisch advies van den Volkenbond Genève, 27 April. (V. D.) IIet secreta riaat van den Volkenbond publiceert heden het advies van de juridische Volkcnbonds- deskundigen inzake dc haven van Gdingen. Het advies bestaat uit een meerderheids- en oen minderheidsrapport. Het meerderheids rapport is van den Engelschcn kroonjurist sir William Fisher en van den Belgischen jurist Hostie en concludeert, dat Danzig na de beslissing van den Volkcnbondscommis- saris in 1021 een juridisch volkomen ge rechtvaardigde aanspraak heeft op een vrijen uitgang van de haven van Danzig door het Poolsche bezit en (lat Polen den plicht heeft dit recht niet van nadere ver dragen afhankelijk te maken. Het minderheidsadvies is van den Noor- schcn oud-minisler van buitenlandschc za ken Rastacdt en concludeert eveneens tot ten bindende verplichting van Polen, doch acht de uitvoering van deze verplichting afhankelijk van verdere overeenkomsten met Danzig. DE POSTDIENST AUSTRALIË—LONDEN. Het eerste gedeelte door Kings- ierd Smith gevlogen. Sydney, 2 7 April. (V. D.) Kingsford Smith heeft met zijn beroemde Fokker-ma chine „Southern Cross' Port Darwin verla ten, met de eerste luchtmail van Australië naar Londen. Kingsford Smith vliegt heden waarschijnlijk tot Koepang op het eiland Timor. Waarschijnlijk zal hij niet zelf naar Londen vliegen, maar de vlucht slechts ma ken tot Akyab, waarna de mail door oen ander toestel wordt overgenomen. SLACHTOFFERS VAN EEN VLIEG- ONGELUK IN INDIË. Londen, 27 A p r 11. (II. X.) In het N.- W. van Britsch-Indiu is een vliegtuig der koninklijke luchtstrijdkrachten neergestort, waarbij de twee inzittenden om het leven zijn gekomen. Sedert het begin van het jaar zijn thans 19 v'-iegtuigcn der lucht strijdkrachten verongelukt, waarbij in to taal 39 personen het leven hebben verlo ren. tiet nachtt-ajsct loopt hedenavond door Limburg, waarbij tevens de helft van liet totaal af te leggen aantal K. M. wordt overschreden. Voor hen, die dezen rit willen medemaken, bestaai gelegenheid in volgauto's mede te rijden. Men belle hiervoor direct no. 780 op. Vertrek om 9 uur n.m. De Fransche pers ten zeerste verrast Londen, 2 7 April. (V. D.) Dc Brit- sche regcering heeft de Fransche voorstel len tot wijziging van het Kngelsch- Fransch -11 a 1 i a ansche vloolaccoord afgewe zen. In de officicele nota, die door het Fo dcign Office aan den Franschen ambassa deur werd overhandigd, wordt verklaard, dat dc redactie van dc nieuwe voorstellen onaanvaardbaar is. Een dergelijke nota werd den Italiaanschen ambassadeur ter hand gesteld en het is tc vreezen, dat hier mede de beperking van dc vloten in dc Middelland6che zee mislukt is en dat dc bewapeningswedstrijd opnieuw begint. Het voornaamste bezwaar van Engeland gold den eisch van Frankrijk om van 1934 tot 1936 66.000 ton meer daw dc in het Fransch-ItaliannSchc verdrag van 1 Maart j.l. toegestane 136.000 ton aan nieuwe sche pen bij te bouwen. Onder geen enkele voor waarde was Engeland bereid aan dezen cisch tegemoet tc komen. Parijs, 27 April (V.D.) Da Parijsche bla den fcöonen zich onaangenaam verrast over het Engeïsche antwoord op de Fransch a vlootvoorstellcn. Uit alles blijkt, dat men van Fransche zijde geen oogenblik heeft ver wacht, dat de Engeïsche rageering een der gelijke afwijzende houding zou aannemen Men is er van overtuigd, dat de Engeïsche tegenvoorstellen niets verder bateekenen dan het hardnekkig vasthouden aan het tot nog toe door de Britsche admiraliteit vast gestelde standpunt. Bovendien vreest men, dat ook Italië aan zijn eischcn zal vasthou den en dat de regeering van Mussolini met opzet het Engeïsche antwoord heeft afge wacht alvorens haar eigen houding te hi palen. Het Journal neemt zijn toevlucht tot de Duitsch-Ooslenrijksche tolovereenkomst en wijst erop, dat een Fransch-Italiaansche- Engelsche overeenkomst de vorming van een blok, als de genoemde overeenkomst voorbereidt, zou kunnen verhinderen. Te genover drie groote mogendheden, die be reid zijn den Europeeschen status quo te handhaven, zou den anderen mogendheden geen middel overblijven dan te zoeken naar mogelijkheden om de uiteenloopende eco nomische belangen aan elkaar aan te pas sen. De Petit Parision drukt zijn verwondering erover uit, dat de Engeïsche regeering af wijzend op de Fransche voorstellen heeft geantwoord, hoewel zij er het incest toe heeft bijgedragen, dat de onderhandelingen zijn gelukt. Italië blijft of een vriend van Frankrijk of het schaart zich openlijk aan de zijde van Duitschland. Voor het eerste hihoeft het slechts den Franschen eisch, dat met het aanbouwen van nieuwe sche pen in 1931 zal worden begonnen, te aan- aarden of zich ermee accoord te verklaren, dat de overeenkomst voorloopig slechts tot het jaar 1931 loopt. In het andere g?val is hot echter moeilijk d» kwestie nog verder te behandelen. De nationalistische Figaro, die tot nog toe de vlootovereenkomst liet scherpst veroor deeld heeft, verklaart zieh thans plotsHing met den inhoud daarvan accoord, doch be toogt, dat in geen geval ook maar een let ter ervan gewijzigd mag worden. Het oogen blik is niet gekomen om de Fransche vei ligheid ook maar voor een gedeelte prijs te geven. De Engeïsche pers over het Britsche antwoord. Londen, 27 April (V.D.) Volgens de Daily Mail hi»ld een deel van het Britsche antwoord-memorandum zich bezig met de onderhandelingen, die vooraf gingen aan het tot stand komen van de Europeesche vlootovereenkomst, als antwoord op de Fransche interpretatie van de ondirhando- WEERBERJCET Hoogste Barometerstand: 769.8 te Biarritz. Laagste Barometerstand: 751.8 te Hamburg. Verwachting: Matige tot krachtige, later afnemende, N. W. tot W. wind, zwaar bewolkt met tij delijke opklaring, aanvanke lijk nog regen of hagelbui- tjes, later iets zachter. Langcstraat 49-51 Tel. 190 5pcciaal adres voor BUIKBANDEN op maat en uit voorraad. Deskundige bediening lingen. In een andir gedeelte worden de re denen uiteengezet, waarom de Fransche voorstellen voor Engeland onaanvaardbaar zijn, welk deel gevolgd wordt door de En geïsche tegenvoorstellen. Het mecningsv iv- scil gaat nu nog slechts om enkele gewich tige punten. Dc Fransche regecring vvcnscht dc voornaamste twistpunten buiten het ka der der Engilsch-Fransch-Italiaansche over eenkomst tc laten. Bovendien wenscht zij den duur der overeenkomst aanzienlijk kor ter dan aanvankelijk was voorgesteld. Hier tegenover is de Engeïsche rigecring van mcening, dat de overeenkomst minstens moet gelden lot het eind van het jaar 1930, aangezien ook het Londensche vlootverdrag de voorwaarde inhoudt, dat d3 vlootconfe- rentic overeenkomstig artikel 23 van het verdrag in 1935 bijeen moet komen om d? door de Fransche regeering aanhangig ge maakte kwesties tc behandelen. Een nieuw en critiek stadium. Dc diplomatieke medewerker van liet or-r> gaan der regeeringspartij, de Daily Herald is van mcening, dat de vlöófcbesprekingcn in een nieuw en critiek stadium zijn ge":o- j. men. Men heeft bij het uiteenzetten der En geïsche motieven voor de afwijzing den Franschen ambassadeur Zaterdag medege deeld, dat de Italiaansche regeering zich bij het bezoek van Henderson aan Rome be reid had verklaard een Fransch overwicht aan oude tonnage tc aanvaarden, dat zij echter bezwaar beeft tegen een dergelijk Fransen overwicht aan moderne schepen. De Engeïsche nota laat geen twijfel omtrent het feit, dat de Britsche regecring ten zeer ste gesteld is op het tot stand komen van een overkomst. In een hoofdartikel wijst hetzelfde blad erop, dat de Europeesche vlootovereenkomst bestemd was om de toe treding van Frankrijk en Italië tot de Lon densche vlootovereenkomst mogelijk te ma ken. Dc Fransche voorstellen maakten «lit echter door den eisch te stellen, dat in 1935 reeds met de vervanging van oude schepen begonnen zou moeten worden, onwaar schijnlijk. Hierdoor zou Engeland gedwon gen worden tot toepassing van dc veilig heidsclausule van de Londensche vlootover eenkomst, waardoor Japan en Amerika van hun verplichtingen zouden worden onthe ven. Met het oog op de komende ontwape ningsconferentie zou ccn mislukking nood lottig kunnen zijn. Drachtig! dochweest verstandig laat U niet misleiden door sclireeuwe rige reclame. Let vooral op de repu talie van den motor Wij bieden de grootste keuze uit de beste merken o.a. Eysank, Harley-Davidson, Sunbeam en Francis Barnett d*. molor die geen concurrentie kent complet voor f 395.—. Araersfoortsche Motorhandel Lavcndclstr. 9b 12 Tclef. 1993 NIC. BOVEE. Vijftig passagiers in levensgevaar Moskou, 27 April (V.D.) Russische ra diostations hebben S.O.S.-signalen ontvan gen van het Japansche s.s. „Tenamara", dat op een rots is geloopcn en zich in zinkon- I den toestand bevindt. Aan boord bevinden j zich ongeveer 50 passagiers, grootendeels arbeiders. Een Japansch schip ter ter as sistentie uitgevaren. HOOGWATER-ELLENDE. Riga, 27 April. (II. X.) De 0verst 100- mingcn in het gebied van dc Duna nemtn een rainpspocdigen omvang aan. Boven Dunsburg is do waterstand thans 9.8 M. boven normaal. Dit is dc hoogste stand se dert dc laatste 50 jaar. GP.COTE LUCHTMANOEUVRES IN DE VEREENIGDE STATEN. New-York, 27 April. (V. D.) Op 20 Mei as. beginnen de groote luchtmanoeuvres van het Amerikaanschc leger. Hieraan zul len ruim 500 vliegtuigen van verschillende typen deelnemen. Er zullen op de zes groo- fn 6tcdcn van dc Vcreenigdc Sta.cn, name lijk op Chicago, New-York, Boston, Atlantic City, Philadelphia en Washington scliijn- aanvallen worden gedaan, waarbij zal wor den nagegaan in hoeverre het mogelijk zal zijn deze steden t tegen luchtaanvallen te verdedigen. EEN GEVAARLIJK OOGENBLIK. Een luchtballen tegen de dra" den van het hoogspanningsnet, Wittenberg, 27 April. (V. D.) Gister middag was dc heer Pilz rnet nog drie in zittenden met de luchtballon Braunschweig 3 opgestegen voor het maken van een tocht. Aangezien een landing in de nabijheid van de Elbe niet mogelijk was, moesten de in zittenden boven dc Eibe ballast uitwerpen om opnieuw te kunnen stijgen. I11 de nabij heid van den spoorweg naar Lüneburg kwam het anker in een eik terecht en de dalende ballon droeg tegen de draden van de hoogspanningsleiding, waarop 15,000 volt stond. Tengevolge van de kortsluiting plof te de ballon met een groote steekvlam uit elkaar. Gelukkig had dc korf de draden niet geraakt, maar was naar beneden ge zakt, zoodat de inzittenden slechts van een geringe hoogte met den korf op den grond terecht kwam. Per auto keerden zij naar Wittenberg terug.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1