TAXI MOLENAAR I DE EËMLANDEU BERICHT Bmiteelaodsch Overzicht JOH. DE HEER „PEUGEOT WILL GO" RIT Buitenland Vrijdag 1 Mei 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. 4° Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaarganq No. 256 TEL. 1210 (3 LIJNEN) DE FRAAIE FIAT-LIMOUSINES CHEMISCH LABORATORIUM IN DE LUCHT GEVLOGEN SIAM'S KONINGSPAAR BIJ HOOVER R0EMEENSCH PARLEMENT ONTBONDEN DON ALFONSO-INCIDENT IN HET LAGERHUIS Snowden's resolutie aangenomen LICHT OP 7 uur 54 min. L. J. LUYCX ZOON PIANO- EN 0RGELHANDEL fortmann en hehenkamp DE AARDBEVING IN TRANSKAUKASIE 26000 K.M. NON STOP Aankomst en vertrek eiken avonden ochtend 9 uur bij WILLGO - AMERSFOORT AMERSFOOMSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 n,»'ldtD vo°' Am«r»foort f 2.10 per nuid I 075. ft «reek (met gratl» verzekering tegen ongelukken» f O.lP/p Binnenland franco per post per 3 taaaadto i Afzonderlijke nummera f 0.09. FOCTKEKENINC «7910 TELEFOON INTEI'.C «II PRIJS OER AOVERTENTIEN van »—4 regel» UW «n tnbegnp vaa een c*wi|»numn»«r 1 elke regel mee» f 0-25 Liefdadigheids advcrtenrite voor da helft van den prijs - Kleine Advertentie© „KEITIES' bi) vooruitbetaling —5 regel* 90 ceat «ik* regel mcar 10 cent, driemaal plaauen f L— Be wijs nummer ortr» OM Hiermede berichten wij, dat met ingang van Maandag 4 Mei de sluiting van onze bureaux tus- schen half één en twee uur is OPGEHEVEN. ONS BUREAU IS NU VAN MAANDAG AF DAGELIJKS GEOPEND VAN HALF NEGEN 's MORGENS TOT HALF ZES 'S AVONDS. (Zaterdags van half negen tot half één.) Pogingen om aan de ont wapening te ontkomen. Ministers van oorlog aan het woord. Magihot, dc Fransche minister van oorlog, heeft eên paar maanden geleden in het Fransche parlement verklaard, dat men niet mocht zeggen, dat aan alle naties dezelfde rechten toegekend dienen te worden; wan- neer men'een einde wilde'maken aan het oorlogsgevaar, dan was'het z.i niet alleen billijk, maar evenzeer noodzakelijk, dat hun, die in den wereldoorlog de aanvallers zijn geweest, de strengste beperkingen worden opgelegd. Enkele weken later achtte Doumergue, de president der Fransche republiek, h»t noodig als zijn. opvatting te kennen te ge ven, dat Frankrijk, zoolang de Volkenbond geen militaire macht achter zich heeft, ver plicht is op zijn hoede te zijn en voorna melijk op zich zelf te rekenen, d.w.z. zich terdege te bewapenen. Ondertusschen heeft de Belgische minis ter van oorlog, De Broqueville, eergisteren tilt hetzelfde vaatje getapt. Hij heeft in het 'parlement'laten uitkomen, dat het Geneef echo organisme niet over strijdkrachten beschikt, die. in staat zijn zijn besluiten to doen eerl>iedigen; op verdragen, aldus De Broquevillc's gedachtengang, kan Belgic niet meer staat maken: het moet derhalve bewapenen. Men ziet dus: Frankrijk en zijn protégé België doen alles om weer te niet te doen. wat door de verdragen van Locarno in het leven is geroepen, zoodat hier en daar al «le vraag is gesteld, of de houding dezer landen op bedenkelijke wijze wordt beïn vloed door de Fransche bewapenings industrie, die graag wat wil verdienen. Wanneer men de redevoering van De Broqueville er nog eens op na leest, krijgt mini, niet den indruk, dat er van de moreele oliispanning, die het uitvloeisel van Locar- nu zou zijn, veel is overgebleven cn van dc ontwapening, die de verdragen van Locarno in uitzicht stelden, is ook nog bitter weinig te merken. Alsof er gepn Locarno bestaat, bepleitte de.Belgische minister van oorlog een krachtige bewapening en gewaagde hij opnieuw van een militair bondgenootschap met Frankrijk en van do Britsche öteun- verleening in dezen. Ook nu nog beschouwt hij Duitschland als den vijand en in zijn oogen is blijkbaar Locarno niets anders dan zooals de Frankfurter Zeitung het gisteren uitdrukte een Belg;sch-Fransch- Engelscli bondgenootschap tegen Duitsch land. Genoemd Dujttsch blad, dat een zeer waardige en bezadigde beschouwing ten beste geeft en zeer goed begrijpt, dat dc ervaringen van den wereldoorlog België tot voorzichtigheid aansporen, meent ondertus schen, dat monschen als De Broquuvillo het zich wel wat al te gemakkelijk maken, wanneer zij de weigering om te ontwape nen. motiveeren met do herinnering aan den Duitschen opmarsch in Belgie. bij het begin van den oorlog. Duitschland. zoo wordt betoogd, heeft do schennis der Bel gische onzijdigheid door den Duitschen gc- neralcn staf steeds als een onrecht gevoeld, maar het behoeft voor de behandeling van dit vraagstuk niet meer bang te zijn na dc jongste publicaties der Fransche act en. Duitschlands tegenstanders zijn indertijd geen haar beter geweest en wanneer, de Fransche generale staf het door hem over wogen denkbeeld, om België binnen te ruk ken. heeft opgegeven, dan geschiedde dat stellig nipt om moreele. maar slechts om opportunistische' politieke en strategische rcdK-'n. Of men gelooft, dat in het tegen woordig tijdvak van den Volkenbond en van de arbitrage dc wereld vooruit is gegaan, of men gelooft het niet. Gelooft men het niet, dan verbiedt de eerlijkheid het vredes- pac'ten én arbitrage verdragen te sluiten. In elk geval is de toestand op het oogen- blik buitengewoon ernstig. In Februari 1932 zal de groote internationale ontwapenings conferentie worden gehouden. Dit feit is voor allo tegenstanders der ontwapening aanleiding tegen de ontwapeningsidee storm te loopen en de politiek der verbroe dering zooveel mogelijk tegen to werken. De vooruitzichten voor de ontwapenings conferentie zijn door deze actie zoo ongun stig geworden, dat men. indien geen wijzi ging intreedt, bijna stellig op n mislukking moet rekenen. En mislukking zou echter r.oo goed als zeker op een catastrophe uit- loópen, zoodat het voor de vredesvrienden zaak is met nog meer ijver clan tot dusver ervoor te zorgen, dat het spel van hen, die belang hebben bij de bewapening, volkomen in dc war wordt gestuurd. Men neemt aan dat er 200 dooden en gewonden zijn. New Vork. 30 April. (V. D.) Te Nic theroy in den Bocht van Rio de Janeiro is het chemisch laboratorium van het Brazi liaansche ministerie van marine in de lucht gevlogen. De explosie ontstond in de ladingafdeeling van dc torpedoboolenlmll Zij was zoo sterk, dat een in de nabijheid staand drie verdiepingen hoog huis even eens verwoest werd Men neemt aan, dat de helft van het uit 400 man bestaande personeel gedood of gewond i* Reods 45 dooden geborgen. Omtrent het ernstige ontploffingsongeluk in het laboratorium der Braziliaanschc ma rine wordt nog gemeld, dat cr tot dusverre reed3 45 dooden cn 70 gewonden geborgen zijn. COMMUNISTISCHE VROUWEN VERWEKKEN EEN RELLETJE. Keulen, 30 April. (IF. X.) Gisteren is het voor het Volkshuis te Keulen tot op stootjes gekomen, waarbij rake klappen uit gedeeld werden. Ecnige communistische vrouwen, die een door de sociaal-democra tische partij bijeengeroepen vrouwenverga- deripg bijwoonden, werden, toen zij de ver gadering in de war trachtten te sturen, uit het Volkshüis verwijderd, doch bleven voor het Volkshuis doorgaan met te betoogen, zoodat spoedig een groote menigte samen schoolde, die herhaaldelijk het Volkshuis trachtte binnen te dringen, wat de aanwe zige politie trachtte te verhinderen. De agenten werden echter op zij gedrongen, waarbij twee hunner door de menigte ern stig mishandeld* werden. Eerst nadat een overval commando aangekomen was, geluk te het de straat schoon te vegen. Eén der h^ofdverzetplegers werd met veel moeite ge arresteerd. 1 MEI ALS WETTELIJKE FEESTDAG IN BRUNSWIJK AFGESCHAFT. Hannover, 30 April. (V. D.) De Brunswijksche Landdag heeft gisteren het wetsontwerp tot afschaffing van den eer sten Mei als wettelijken feestdag aangeno men. Tegen het voorstel stemden de sociaal democraten en de communisten. Eveneens met de stemmen van sociaal-democraten en communisten tegen, besloot de Landdag de besprekingen morgen voort te zetten DE DUITSCHE DOUANE- TARIEVEN. Overeenstemming in het rijks kabinet. B e r 1 ij n 3 0 April. (VD.) Van wel ingelichte zijde wordt vernomen, dat liet rijkskabinet gisteravond principieel tot overeenstemming is gekomen inzake de nieuwe tarief-maatregelen en dat in de zit ting van hedenmorgen definitief besluiten in den geest der overeenstemming zijn ge nomen. Het resultaat der besprekingen zal hedenmiddag bekend worden gemaakt. TETZNER WORDT ZATERDAG TERECHTGESTELD. M u nch.c n 30 April. (EÊN.) Tetzner zal op 2 Mei te Regensburg terechtgesteld wnr den. Vanmorgen werd hem in de gevange nis meegedeeld, dat zijn verzoek om gratie verworpen was. Hij hoorde deze mededee ling kalm aan. ANTMTALIAANSCHE BETOOGING IN TRIPOLIS. Londen, 30 April. (H.N.) Volgens de Times hééft in dc Syrische stad Tripolis eon anti-Italiaansche betooging der Moha- raedanen voor het Italiaansche consulaat plaats gehad. Toen de gendarmerie wilde ingrijpen, kwam het tot een botsing, waar bij één gendarme gedood en verscheidene andere gewond werden. Een dappere jongen op het Witte Huis New-York, 30 April. (V D.) Gisteren zijn de koning en dc koningin van Sium door president Hoover )p het Witte Huis te Washington ontvangen. Dit was de eerste maal, dat een absoluut vorst het Witte Huis bezocht, liet bezoek van koning Pra jadhipok en de koningin droeg een formeel karakter en werd later op den dag door president en Mrs. Hoover beantwoord. Do Siameesche vorsten werden na aankomst te Washington door de militaire garde vnn den president naar hun verblijf uan de Massachusetts Avenue geleid. Na hun be zoek aan het Witte Huis ontvingen zij o a. vice-president Curtis, leden van het liooge hof der Vereenigde Staten, verschillende staatssecretarissen cn andere autoriteiten. Tegelijk met het Siameesche vorstenpaar werd op het Witte .Huis ontvangen de 13- jarige schooljongen Bryan Untied! uit Tow ncr, die tijdens den hevigen sneeuwstorm in Colorado, waarbij vijf kinderen om het le\en kwamen, door zijn dapper optreden de andere schoolkinderen, die in de irige sneeuwde autobus zaten, het leven redde. De jongen werd ontvangen met dezelfde eer bewijzen als het koninklijk echtpaar. Toen hij. na een lange treinreis, uit het westen van de Staten aan het station te Washing ton aankwam, stond daar een gala-auto mobiel van hel Witte Huis, die hem naar de residentie van den president bracht. Hoewel in een hotel kamers voor hem ge reserveerd waren, had president Hoover zooveel plezier in zijn Jeugdigen gast, die de lunch met hem gébruikte, dat hij hem uilnoodigcte te blijven logeercn in het Witte Huis. In den loop van den middag maakte de jongen or.der geleide van één der amb lenaren van liet Witte Huis een autotocht door de stad om Washington te bekijken. Boekarest, 30 April. (V. D.) Het Roerneensche parlement werd tegen alle verwachting in, hedenmiddag ontbonden. Alvorens de minister president Jorgo het ontbindingsdecreet bekend maakte, ver klaarde hij voor het geheel gevulde Huis. dat zijn pogingen om zich van de medewer king dér partijen te verzekeren, vergeefs zijn geweest Hij is overal op weigeringen gestooten en men stelde hem onaanneme lijke voorwaarden, hetgeen vrijwel gelijk staat met een motie van wantrouwen in het kabinet. Daar samenwerking met het te genwoordige parlement onmogelijk is. ziel hij ervan nf de vertrouwenskwestie te stel Ion. De koning heeft op grond van een en ander besloten liet parlement te ontbin den. Jorga's uiteenzettingen werden met ee weldig tumult beantwoord, daar de out binding volkomen onverwacht geschiedde De nieuwe .verkiezingen zullen op 1 Juni plaats hebben. NIEUWE BURGEROORLOG IN CHINA? Londen, 30 April. (H.N.) In Zuidelijk China'in het district van Kanton wordt een nieuwe staatsgreep verwacht. De gouver neur heeft reeds de vlucht genomen Men veVwaclit een nieuwen burgeroorlog. Kan ton heeft geweigerd afgevaardigden te zen den naar het voorloopige parlement, dat be gin Mei bijeen zal komen. De toestand van dc centrale regeering wordt als weinig gun stig beschouwd, daar de regeering thans .«an de eene zijde door het Zuiden wordt be dreigd en in het Noordwesten des lands, de communistische legers heeft te bestrijden WEER EEN SLACHTOFFER DER BERGEN Zurich, 30 April (H.N.). Uit Zermatt wordt gemeld, dat een Duitsch toerist in een spleet van den Grenzgletscher is ge vallen. Zijn twee metgezellen bleven tot middernacht op de plaats van het onge luk en trachtten hem moed in te 6preken. doch toen zij op het laatöt geen antwoord meer van hem kregen, keerden zij zelf te rug naar de Betampshut, waar twee leden van het gezelschap, die te vermoeid waren, achtergebleven waren, om van daar naar Zermatt te telefoneeren. wat geschied was. Geheel uitgeput en nagenoeg bevroren kwa men zij bij deze hut aan. Men gelooft niet aan de mogelijkheid, dat do ongelukkige nog gered zal kunnen worden. Hevig tumuli onder de afgevaardigden. L o n d e n3 0 A p r i I (V. D.) Het Lager huis kwam heden bijeen om voor het laatst te onderhandelen over de begrooting van den kanselier van do schatkist Snowden Deze diende een resolutie in. volgens welke de nieuwe voorstellen inzake de belasting van het grondbezit door den Fngelschen staat in het F.ngelsche financieele wetboek zullen worden opgenomen. Hierdoor wil de regeering de hervorming van xle belasting van het grondbezit aan den invloedssfeer van het Hoogerhuis ont trekken, daar hij dit college het recht ont zegt zich in zuiver financial technische kwesties le mengen. Deze opvatting op zichzelf wordt onaanvechtbaar geacht De Minister is nog een stap verder gegaan, Hij eisrht, dat do thans aanhangige wptgeven de financieele maatregel in de financieele wet van dit jaar worde opgenomen. hoewel de nieuwe belasting niet vóAr het jaar 1933 in kracht zal treden. Tot dusverre was het gebruikelijk in het financieele wetboek slechts die maatregelen op te nemen, die voor het loopende jaar bedoeld zijn Hier door heeft de regeering een nieuwen weg ingeslagen ter beknotting van de macht van het Hoogerhuis, hotgopn van groote be teekenis kan worden voor het toekomstige parlementaire leven van F.ngeland. De door den kanselier van dc schatkist ingediende resolutie is door het Lagerhuis formeel aangenomen. Zij vormt don grond slag voor een gedachtenwisseling op Maan dag. waarin Snowden de bijzonderheden van het plan tot hervorming van de grond belasting zal uiteen zetten. Het verblijfsrecht van „Mt. Bonr- bon." Het is in het Lagerhuis tot opgewonden tooneelen gekomen, toen het verblijfsrecht van den ex-koning van Spanje Don Alfonso ter sprake kwam. De Labour-afgevanrdig de Hardie vroeg den minister van binnen landsche zaken of hij in de toekomst kwes ties, die betrekking hebben op het asyl- recht, door het Lagerhuis wil laten behan delen. De regeeriogsvertegenwoordiger achtte dit niet noodzakelijk. Hnrdie schreeuwde daarop terug of dit misschien ook van toepassing was op het geval van „Mr. Bourbon", vroeger in Spanje woon achtig. Van alle kanten werd „Orde! Orde!" ge roepen. De voorzitter weigerde de beant woording van de vraag van Ilardie. De leider van de Onafhankelijke Arbeiders partij maakte daarop den speaker erop op merkzaam, dat een reeks van vragen over ex-koning Alfonso den laatsten tijd gewei gerd is. Toen dc speaker dit trachtte te motivee.- ren, riep plotseling de arbeidersafgevaar- digdc Kirkwood uit, dat deze kwestie in het Lagerhuis moest worden besproken. Het be treft hier een man. die uit zijn land ver dreven is. Hij heeft de arbeidersklasse ver moord Groote onrust ontstond bij het hooren van deze woorden op alle banken. Dc speaker dreigde Kirkwood met scher pe maatregelen, indien hij zich niet beta melijk wilde gedragen. BIZONDERE ONDERSCHEIDING VOOR TWEE SPAANSCHE STEDEN. De Spaansche ministerraad heeft besloten de steden Albar cn Jaca een bizondere on derscheiding te verlcenen, waardoor deze Steden aan geheel Spanje als voorbeeld zul len worden gesteld, omdat Albar de eerste stad is geweest, waar op 14 April de repu bliek is uitgeroepen, terwijl Jaca reeds in December tot uitroeping van de republiek was overgegaan. Voorts besloot de minister raad prins Ferdinand van Bourbon uit de lijst van het leger te schrappen en een be drag van 50.000 peseta's van de vroegere civiele lijst van den koning ter ondersteu ning van de werkloozen te Madrid beschik baar te stellen. OOSTENRIJKS NATIONALE RAAD. Weenen, 29 April. (H N.) De nationale raad heeft vandaag in tweede stemming bij de eerste stemming kr^eg geen van de vier candidaten de absolute meerderheid dr. Renner (sociaal-democraat) met 68 van de 147 uitgebrachte stemmen tot presi dent gekozen. Op den christelijk-socialen afgevaardig de, dr. Ramek, werden bij de tweede stem ming 18 stemmen uitgebracht, terwijl 61 stembiljetten blanco ingeleverd waren. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 767.1 Isa fjord. Laagste Barometerstand: 749.1 Storno way. Verwachting: Zwakke tot matige Z. O. tot Z. VV. wind, aanvankelijk nalf tot zwaar bewolkt, la ter toenemende bewolking, aanvankelijk weinig ol geen later waarschijnlijk cenige regen en koeler. Langestraat 49-51 Tel. 190 BADMUTSEN ZWEMPAKKEN BADMANTELS BADSCHOENTJES voor Dames en Meisjes. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Kwaliteit wint altijd. modern, slaapkamerameublement vanaf f 140.— Organisatie van de hulpverleening Naar d.d. 29 April uit Moskou wordt be richt, is de toestand van de duizenden per sonen. die door dc aardbeving dakloos zijn geworden, verergerd door het feit. dat het hard regent Het centraal comité van de republiek Georgië heeft een van speciale volmachten voorziene commissie per vliegtuig naar Nachitschewan gezonden om de hulpmaat regelen voor de bevolking te leiden Daar in het uardbevingsgebied groot gebrek be staat aan brood en 'cvensmiddelen, zijn op het station Tiflis 6000 ton graan in beslag genomen en naar het gebied van de ramp gezonden. Ook de raad van volkscommis sarissen van de sovjet-unie heeft een hulp actie op touw gezet. Moskou, 30 April (V.D.) De schade dio de aardbeving in den Kaukaeue heeft aan gericht, heeft zich niet alleen tot Nachit- schewan beperkt, maar ook in andere ge bieden is de aardbeving een ramp gewor den. De eigenlijke haard van de aardbeving ligt in de republiek Nachitschewan, doch ook in een groot deel van Armenië en in Azerbeidsjan, is groote 6chade aangericht. Alleen in Azerbeidsian zijn 220 personen gedood en meer dan 200 personen gewond. Buitengewoon groot is het verlies aan vee, waardoor dc bevolking bijzonder hard wordt getroffen, omdat dit hun voornaam ste bron van inkomsten ie. Er heeft zich een paniek van de bevolking meester ge maakt. De plaatselijke sbvjete doen al het mogelijke om hulp te bieden, maar kunnen niet alle dakloozen bergen en beschikken ook niet over voldoende medicijnen en ver bandmiddelen. ONTPLOFFING IN EEN SCHOOL BIJ SCHEIKUNDE-PROEVEN. Loer ares en vier leerlingen ernstig gewond. Ar tern, 30 April. (V.D.) Bij de scheikun deles in een school voor voortgezet lager onderwijs te Artern (district Rangerhausen) vond hedenmorgen een ernstig ongeluk plaats. Bij één der proeven ontploften ecni ge retorten, waardoor de leerares Engel- hardt en vier schoolmeisjes ernstig gewond werden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1