TAXI MOLENAAR DE EEMLANDEU Biiiteelaedsch Overzicht Buitenland INT. KAMER VAN KOOPHANDEL „PEUGEOT WILL GO" RIT Dinsdag 5 Mei 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwai 2a 29e Jaargang No. 258 TEL. 1210 (3 LIJNEN) GESCHOOLD EN VERTROUWD PERSONEEL 0PGEEISCHT DOOR TWEE VROUWEN U wilt een motor koopen? AARDSCHOKKEN ÏN HET DISTRICT MANCHESTER SANTA R0SA GEVALLEN WORDT DUITSCHLAND EEN FASCISTISCHE STAAT? 26000 K.SVÏ. NON TOP Aankomsten vertrek eiken avond en ochtend 9 uur S WILL©© - AMERSFOORT HOOVER OVER DE CRISIS LICHT OP 8 uur L. 3. LUYCX ZOON BROODPRÏJSVERHQOGING IN DUITSCHLAND AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 a""dtn vo°' AmiMoo" f2.10. per maud (0.75. pa week (mei gratis vtrzekerlag tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 taanden 3.-. Afzonderlijke oammera f 0J09. POiTREKENlNG 47910 TELEFOON INTEF.C «II PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regeli f 1.05 met inbegrip vaa een bewijsnummer. ejjj^ regsl meer f0.25. Llefdadlghclds-advcrtcntlëo voor de belft van den prijs. Kleine Adverttntlfco „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regele 50 «ent, elka regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extr» 0.05 Nieuwe revolutionaire beweging in China. Een actie tegen de dictatuur van Tsjang Kai Tsjek. De laatste maanden kreeg men don in druk, dat er in China vrij stabiele toestan den waren ingetreden en dat de regeerings- troepen alleen nog in beslag werden geno men door de activiteit der communisten. De telegrammen bobben er echter al sinds een paar dagen over ingelicht, dat er een zeer ernstige opstand is uitgebroken, die legen de dictatuur van Tsjang Kai Tsjek is gericht. Diens tegenstanders beschuldi gen hem ervan, dat hij zijn dictatoriaal be wind wil laten legalisceren door een z.g. volksconvcntie, welker bijeenkomst het uit vloeisel is van Tsjang Kai Tsjek's eigen initiatief. Deze volksconventie is op 5 Mei bijeengekomen. Aan het hoofd van de opstandige bewe ging staan groepen prominente persoon lijkheden, die zich in en huiten de regce ring bevinden cn tot do Koeomintang be lmoren. Tot hen moeten onder meer wor den gerekend do minister voor de spoor wegen, Soon Fo, cn die van justitie, Wang Tsjocng Hoei, welke laatste ook lid is van het Internationale Gerechtshof in Den Haag. Verder zijn bij de beweging betrok ken de onlangs door Tsjang Kai Tsjek ont slagen, maar zeer populaire Hoe Han Min, de op reorganisatie aansturende groepen der provincie Kwangsi alsmede verschei dene militaire bevelhebbers, die tot dusver trouwe aanhangers van Tsjang Kai Tsjek waren, zooals de minister van oorlog Ho Ying Tsjang. TSJANG KAI TSJEK Te Kanton is reeds hot aanzijn gegeven aan een nieuwe provinciale rcgcering, die alle voorbereidselen treft om de centrale regeering te Nanking tc bestrijden. Van zijn kant mobiliseert Tsjang Kai Tsjek even eens, daar hom er veel aan gelegen is troe pen naar Kanton tc laten oprukken. Het gevolg van een cn ander is nu, dat hij den veldtocht tegen de ,.rooden" in Kiangsi lieeft moeten onderbreken. Het bedenkelij ke voor den dictator van Nanking is ech ter, dat althans volgens sommige be richten verschillende divisies, die aan de campagne tegen de communisten deel namen, zich bij de vijandelijke beweging hebben aangesloten. Verder verluidt, dat de vijf Zuidelijke provincies de partij der re bellen hebben gekozen cn dat ook de gene raals der Koeomintsjuun-troepen in de pro vincie Sjansi een rol spelen bij den op stand. Ondcrlusschen is nog steeds niet bekend, welke houding Tsjang Hsu Liang, etc dictator van Mandsjoerije, zal aannemen. Ken feit. is, dat het standpunt, door hem in tc nemen, van beslissende bcteekenis zal zijn. Volgens hetgeen de correspondent van 'de Frankfurter Zcitung tc Sjanghai van de leiders der rebellie heeft vernomen, komt deze eigenlijk neer op een soort pa leisrevolutie. De nieuwe regeering zou al leen maar van zins zijn wijzigingen tc bréngen in het personeel der Nankingschc regeering. De oppositie toch streeft er klaarblijkelijk naar de dictatuur van per sonen tc vervangen door een partijheer schappij oer Koeomintang. Het program ma der nieuwe regeering zal echter in hoofdzaak hetzelfde blijven; dit wil zeg gen, dat de samenwerking met den Vol kenbond bestendigd wordt; tevens zullen de vakverecnigmgen. dc boerenbonden en het oodc leger worden onderdrukt, ter wijl ook de formecle, doch niet dc vriend schappelijke, betrekkingen met Rusland zullen worden hersteld. Het behoeft natuurlijk geen betoog, dat er le Nanking in verband met het gebeur de groote zenuwachtigheid heerscht en evenmin behoeft uiteen te worden gezet, dat er nu plotseling ccn einde is gekomen aan de onderhandelingen met de buiten- iandschö mogendheden, vooral Engeland, over het vraagstuk der exterritorialiteit. Algemeen noemt men aan, dat de regeering ter gelegenheid van de volksconventio zal laten verklaren, dat de exterritoriale rech ten der buitenlanders, voorzoover zij nog bestaan, door den eenzijdigen wil van Chi na zullen worden opgeheven. Strijd om den man zon* der geheugen Het gerechtshof te Florence heeft Vrij dag een met spanning verwacht vonnis ge wezen in de zaak van den zoogenaamden „onbekende van Collegno". In het kort is deze ingewikkelde historie ongeveer als volgt: In 1927 werd door de politie een man in een krankzinnigengesticht gebracht, die zijn geheugen volkomen verloren zeide te hebben. In het gesticht kreeg hij nummer 44170. Geruimen tijd slaagde men er niet in zijn afkomst vast te stellen, totdat mevr. prof. Canella hem meende te herkennen als haar in den wereldoorlog verdwenen echtgenoot. Bijna terzelfdertijd werd dc on gelukkige echter öpgeëischt door een zekere mevr. Bruneri als haar weggeloopen echt genoot, welke bovendien door dc politie voor een vergrijp gezocht werd. Jarenlang heeft thans reeds de strijd geduurd, of men hier nu te doen heeft met den verdwenen prof. Canella, dan wel met den boekdruk ker Bruneri. Zelf beweert het slachtoffer, wiens geheugen langzamerhand schijnt te rug tc kcereh, prof. Canella tc zijn. Het ge recht te Turyn, dat de eerste maal 'deze zaak behandelde, besliste, dat het bewijs niet geleverd was, dat de onbekende de boekdrukker Bruneri was. In hooger beroep werd dit vonnis echter vernietigd. Het hof van appel te Florence heeft thans opnieuw het standpunt van de .familie Bruneri als juist erkend. Het tragische hiervan is. dal de onbeken de intu6schcn reeds weer geruimen tijd als prof Canella leeft in eensgezindheid met mevr. Canella, uit welke verbintenis ver scheidene kinderen zijn geboren. Hoe dit alles nu moet aflooperi is een open vraag. Vermoedelijk zal „prof. Canella" wel wegens bedrog terecht moeten staan en verder de straffen van Bruneri nog moeten uitzitten. EEN BRUTALE ROOFMOORD. Berlijn, 2 Mei. (H. N.) Gisteravond is te Jütcrbog mevrouw Burmeister, die daar met haar man aan het hoofd van een fili aal van een Berlijnsche zaak stond, na hel sluiten van den winkel, toen het personeel reeds vertrokken was, door een onbekend gebleven persoon overvallen en vermoord. Dc dader, die met de plaatselijke omstan digheden goed op de hoogte moet zijn ge weest, is door een achterdeur binnen geslo pen en heeft, terwijl de vrouw bezig wa3 dc kas op tc maken, haar eerst met een ijzeren gewicht neergeslagen cn vervolgens een kaasmes in den hals gestoken, waar door de halsslagader afgesneden werd. Het mes stak nog in den hals van het slacht offer. Een bedrag van ongeveer 500 mark is geroofd. Prachtig! dochwecst verstandig laat U niet misleiden door schreeuwe rige reclame. Let vooral op do repu tatie van den motor. Wij bieden dc grootste keuze uit de beste merken o.a. Eysink, Harley-Davidson, Sunbeam en Francis BarneU de motor die geen concurrentie kent compleet voor f 395.—. Amersfoortsche Lavendelstr. 9b 12 Motorhandel Telef. 1093 NIC. BOVEE. Londen, 4 Mei. (V.D.) De bewoners van Salford in het district Manchester vlucht ten Zondag uit hun huizen als gevolg van een aardschok, die in een gebied van bijna 100 vierkante mijlen werd gevoeld. Toren tjes van huizen en kerken en honderden schoorsleenén vielen naar.beneden Venster ruiten braken en in enkele muren ontston den scheuren. De aardbeving ging verge zeld van een gerommel. De brandweer ruk te onmiddellijk uit, doch nergens werd brand gemeld. Gedurende twee uren reden brandweerlieden dooi het district Eccles cn verwijderden alle gevaarlijke stukken schoorsteen enz. Het kinderziekenhuis tc Manchester hacl ernstig van den aardschok te lijden en er ontstonden scheuren in de muren. De kinderen werden naar elders in veiligheid gebracht. De bevolking vluchtte op straat Ongevallen worden niet gemeld. De opstandelingen in Iion duras iriumfeeren N e w-\ g r k, -1 M c i. (V.D.) Volgens hier ontvangen berichten hebben dc opstande lingen in Honduras na een hevigen strijd do stad Santa Rosa ingenomen. Het gehcclc aan de regecring trouw gebleven garnizoen, bestaande uit 150 man, werd over do kling gejaagd. De regeering verkeert in een hachelijke positie cn treft voorbereidingen voor ccn tegen-offensief De gouverneur Copan cn dc rcgocnngsambtcnaren zijn om gebracht. Merkwaardige verklaringen van Hitler Londen, i Mei (V.D.) Dc Daily F.x- press publiceert een onderhoud van zijn bij zonderen correspondent tc München met Iiillcr. Hitler wees op den snellen groei van zijn partij cn verklaarde, dat Duitschland met reuzenschreden op weg is een fascistische staat tc worden. Hij zeide tc gcloovcn, dat cl® belangen van Duitschlancl op vele pun ten met die van Engeland overeenstemmen cn dat Duitschland daarom met Engeland en ook piet Italië kan samenwerken. Van Engeland verwacht hij in de eerste plaats annuleering der schulden en de vrije hand in het Oosten. Hij eischt niet het herstel van de Duitschc grenzen van voor den oor- log< noch het teruggeven van de verloren kolonies, doch hij eischt, dat Duitschland niet verder als ccn paria onder de naties, doch als gelijkgerechtigde, zal worden be handeld. Het overschot der bevolking van Duitschland moet gelegenheid hebben zich naar het Oosten te wenden. Dit is de ecnige mogelijkheid om Duitschland cn Europa van den ondergang te redden. DE „DO X" te BOLAMA GELAND. De langste afstand volbracht. L o nf d e n, 4 Mei. (V.D.) De vliegboot „Do X" is Zondag tc Villa Cisneros (Rio de Oro) opgestegen. Via^Kaup Blanco-Dakar vloog dc „Do X" naar Bolama in Portu- gcesch Guinea, waar vlot geland werd. De afstand tusschen Villa Cisneros en Bolama bedraagt ongeveer 1500 K M. Dit is dc lang ste afstand, die tot nu toe door dc ,.Oo X" in één vlucht is afgelegd. Te Bolama zul Ion eenige proefvluchten worden gehouden, teneinde de vliegboot te testen aan het tro pische klimaat. SCHATRIJK MILLIONAIR OVERLEDEN. N e w-Y o i' k, 4 Mei. (V.D George F. Ba ker, op twee na dc rijkste man van Ame rika, is op 92-jarigen leeftijd aan longont steking overleden. Zijn vermogen wordt ge schat op $500.000.000. MAURA GAAT REEDS HEEN. P a rij s, 4 M c i (II N.) Uit Madrid wordt gemeld, /lat, naar verluidt, Maura, de mi nister van binhènlandsche zaken, zijn ver zoek tot ontslag heeft ingediend wegens meeningsvcrschillcn met president Zamora over het Catalonischc vraagstuk. Voor den wederopbouw van hei eco-- nomische leven is bewapening beperking en ^vermindering noodzakelijk Het congres te Washington Washington, i Mei (II.N.). Tot voor- zitter van het congres der internationale Kamer van Koophandel, dat vandaag te Washington wordt geopend, is de Berlijn- sche bankier Franz von Mendelssohn ge kozen als opvolger van den vroegeren Bel gischen minister-president Theunis. Het congres wordt vandaag geopend met een persoonlijke toespraak van president Hoo ver. Na Hoover zal Theunis, die tot nu toe voorzitter was, het woord voeren om een overzicht van den economischen toestand te geven. N e w Y o r k, 4 Mei (V.D.). De geheele pers schenkt groote aandacht aan de heden tc beginnen congreszittingen van dc Interna tionale Kamer van Koophandel. De New York Times eischt van de regce- ring, dat zij zal medewerken aan dc oplos sing van de wereldcrisis. Dit weigeren is ernstiger dan een misdaad: het is een ge weldige fout, daar de Vereenigde Staten van alle landen ter wereld het grootste be lang hebben bij het einde van de depressie. De hoogleeraar van dc Columbia Univer siteit Angell verklaart in een rapport voor dc Foreign Policy Association, dat bij een langer voortduren van de depressie de eco nomische noodzakelijkheid dc Vereenigde Staten zal dwingen het schubden vraagstuk weer te bespreken. W ashington, 4 Mei (II.N.). President IToovcr heeft de vergadering van de inter nationale kamer van koophandel geopend met oen toespraak, waarin hij de wereld crisis en liet vraagstuk der ontwapening be handelde. Iloovcr noemde de wereldcrisis een treffend bewijs voor de onderlinge eco nomische afhankelijkheid van alle landen Zelfs dc Ver. Staten, die rneer dan eenig ander economisch gebied onafhankelijk zijn, werden ernstig door dc crisis getroffen. De schuld voor de crisis is o.a. tc wijten aan den wereldoorlog met zijn vernietiging van levens en eigendom. Verder is de crisis ver oorzaakt door de zware belastingen cn door de-sociale en politieke onrust waardoor drie kwart van de wereldbevolking aangetast is. Voor den wederopbouw van het economi sche leven is vertrouwen noodig, doch dit kan 6lechts verkregen worden, indien dc bewapening beperkt en verminderd wordt. Hoover wees er op, dat thans jaarlijks in de geheele wereld 5 milliard dollar voor dc bewapening wordt uitgegeven, wat 70 meer is dan voor den wereldoorlog, terwijl 5'A millioen mannen onder dc wapenen staan en er nog 20 millioen tot de reserven behooren. Deze bewapening wordt gehand haafd, hoewel, er 12 jaren verstreken zijn sedert het sluiten van den wapenstilstand en bijna alle landen het pact tot uitbanning van den oorlog hebben onderteekend, waar door zij zich plechtig hebben verplicht af tc zien van den oorlog. Hoe kan het economi sche leven van de wereld onder deze om standigheden herstellen cn het vertrouwen van handel cn industrie terugkeeren. Reus achtige bedragen worden door dc bewape ning verslonden. Dc groote ontwapenings conferentie moet daarom succes hebben, wil een verbetering intreden. Dc Ver. Staten hebben wel is waar hun strijdkrachten le land in hoogere mate verminderd dan do andere landen, maar zij hebben toch groot belang bij de ontwapeningsconferentie, om dat deze conferentie verstrekkende gevolgen zal hebben voor den vrede cn het herstel van gezonde economische toestanden. Na president Hoover nam de vroegere Belgische minister-president Theunis dc af tredende voorzitter van de Kamer, het woord cn verklaarde dat volgens zijn opvat ting dc economische crisis voor een groot gedeelte voorbij is. Dc wereld gaat thans een tijdperk van kalmen handel Tegemoet, wat de eerste stap voor een herstel is. Het moet aan dc wereld duidelijk zijn, dat de geheele wereld een economische eenheid is. Zoodra een voldoende aantal mcnschcn overtuigd is, dat hetere tijden a.s. zijn, zal het optimisme weer algemeen toenemen. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 770.3 tc Jan May en. Laagste Barometerstand: 7.43.5 te Lerwick. Verwachting: Matige tot zwakke, Z. tot Z. O. wind, meest half be wolkt, weinig of geen regen, warmte overdag. Langestraat 49-51 Tel. 190 CREPE DE CHSME verschillende kwaliteiten. HLAfVIENGA alle kleuren SHANTUNG wasch en Zon-ocht De houding der bakker gegispt B o 1*1 ij n, 2 Mei (II N.) Vandaag heeft een conferentie plaats gehad tusschen dc verte genwoordigers van de Bcrhjnsche hakkers en den minister van landbouw, waarbij dc vertegenwoordiger tier Berlijnsche bakke rijen meedeelde, dat het onvermijdelijk is den broodprijs met ingang van Maandag opnieuw te verhoogen. Deze verhooging zal twee pfennig per brood bedragen. De minister van landbouw sprak zijn ver wondering uit over dit optreden van de bak kers, dat op een tijdstip geschiedt, waarop aan de bakkers reeds bekend moest zijn, dat de regeering maatregelen overweegt, om een verdere verhooging van den broodprijs t© voorkomen cn de jongste verhooging on gedaan te maken. Dc houding der Berlijnsche bakkers is, naarin een mededeeling van gezaghebbende zijde wordt verklaard, des tc onbgrijpelijker, omdat sedert de jongste verhooging van den broodprijs de prijs van het roggemeel niet gestegen is. De minister verklaarde aan de vertegenwoordigers der Berlijnsche bakke rijen, dat de regeering dit optreden der bak kers niet zonder meer kan aanzien. Terstond na de conferentie stelde de minis ter zich in verbinding met den Pruisi6chcn minister van handel, waarbij bleek, dat de opvattingen van beide ministers geheel in overeenstemming met elkaar zijn. NA DE BLOEMBOLLEN DE VLIEGTUIGEN Fokker's productie in Ame rika geweigerd. N c w Y o r k, 4 Mei (II.N.). ITet departe ment van handel te Washington heeft we gens het ernstige ongeluk, dat onlangs aan een Fokkers-passagiersvliegtuig overkwam cn waarbij 7 passagiers liet leven verloren, al ic Fokker-passagiers-vliegtuigen, model 1929, voor de luchtlijnen verboden. Door do zen maatregel worden ongeveer 45 vlieg tuigen getroffen, die op i verschillende luchtlijnen in dienst zijn. WIE ZAL DOUMERGUE OPVOLGEN? Strijd om de candidatuur-Briand. P a r ij s, 2 Mei. (H. N.) Volgens de Figa ro bestaat in het Fransche kabinet oncenig- hcid met betrekking lot dc candidatuur van Briand voor het presidentschap der republiek. Er zou n.l. sprake van zijn bij een verkiezing van Briand Tardieu tot zijn opvolger als minister van buitenlandschc zaken te maken. Briand wil echter slechts voor een candidatuur in aanmerking ko men, als hij de zekerheid heeft, dat zijn po litiek wordt voortgezet, zoodat hij slechts een persoonlijkheid tot zijn opvolger be stemd wil zjen, die, tot zijn aanhangers be hoort. DE TOESTAND OP MADEIRA. Staat van beleg op Funchal. P a r ij s. 4 M c i. (V.D.) Volgens berichten uit Lissabon zijn allo Portugeesche regee- nngstrocpen zonder incidenten op Madeira gedebarqueerd. In Funchal is de staat van beleg afgekondigd. Dc leiders der opstande lingen zijn gearresteerd Een aantal hunner heeft zich onder Engelschc cn Braziliaan- schc consulaire bescherming gesteld. De autoriteiten hebben vérstrekkende veilig heidsmaatregelen getroffen, daar in de stad het gerucht verbreid werd, dat de opstan delingen groote hoeveelheden bommen on der de bevolking zouden hebben verdeeld.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1