TAXI MOLENAAR DE EEMIANDEU PRIJS OER AOVERTENTIEN r """o"9 - Donderdag 7 Mei 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 28e Jaargang Mo. 261 BERICHT Buitenlandsch Overzicht TEL. 1210 (3 LIJNEN) HET RIJDEN IS EEN GENOT MET DE FIAT LIMOUSINES INTERN. KAMER VAN KOOPHANDEL DE ZEPPELIN NAAR DE NOORDPOOL GEEN BIJEENKOMST VAN DEN RIJKSDAG EEN ONDERHOUD MET SCHOBER Briand kan profiteeren van het initiatief LICHT OP 8 uur 3 min. PEUSSOT WILL GO" RIT 36000 K.M. NON STOP Aankomst en vertrek eiken avond en ochtend 9 uur bij WBLLGO - AMERSFOORT L. J. LUYCX ZOON DUITSCHE BEWAPENINGS INDUSTRIE? AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMEHTSPRIJS 5 A«'rfoon 2.10 t*. »udo.n.r* mmmweek (me* gratlè verrelwrtag cegeo ongelukkea» I 0.17*/» Bloneaiand franco per post per 9 mamdeo t X- Afzonderfi|ke nummer* f OAS. POiTtEKENlNG 47910 TELEFOON 1NTEIX. <11 elke regel mee* 10-25 Ltefdadig.ieids-t Dewiijoutnare*. elke regel tnee» 10-25 Liefdadia.ieids-advtrteotito voor da helft var» den prl)a Kleine Adverteotlto „KEITJES' bQ voor uit betaling —9 rtgtl* 90 cent alkt regel otn 10 cent, driemaal plaataen f I.- Bewijuummci eau» OM Onze Bureaux zijn geopend van haif-negen tot half-zes. 's Zaterdags van lialf-negen tot half-één.) Telefoon 513 'Buiten de kan tooruren kan men opbellen in spocdeischende gevallen: Directie 609. Redactie 1407. Advertenties 82G. Frankrijbs actie tegen de tol linie. Bewapening und kein Endo. Men herinnert zich, dat Laval, de Fran- sche ministerpresident, wicn anders nog al ecii3 voor do voeten wordt geworpen, dat hij een tc zwijgzame figuur is. dezer dagen ccn zeer uitvoerige rede heeft gehouden, waarin zinsgedeelten voorkwamen, die een felle veroordeeling inhielden van het Duitsch-Oóstenrijksche initiatief, dat leid de tot het ontwerpen cener douane-unie tusschen beide landen. Zooals bijna ieder regeerenu steeman in Frankrijk beriep Laval zich op de verdragen en ook uit zijn beschouwingen bleek zeer duidelijk, dat hij deze tractaten geheel anders vertolkt dan de Duitschers. Dezen zijn do opvatting toegedaan, dat de geruchtmakende tolunie in geenen dcele in strijd is met welk in ternationaal verdrag ook. In de Duitscho pers wordt dan ook nadrukkelijk betoogd, dat de ontworpen unie zoowel in overeen stemming is mot het in 1918 gcproclameer de zelfbeschikkingsrecht der volkeren al* beantwoordt aan de economische samen werking, die in hot plan-Young is vastge legd en aan de verwerkelijking der pan- Kuropeescho ideeën,'waarvoor Frankrijk - naar het heet zich als kampioen heeft opgeworpen. Ondertusschen wil Laval van 'n Duitsch- Oostenrijkschc activiteit op dit gebied niets weten, maar verwacht het alleen heil van hot zoogenaamde constructieve plan, waar von Briancl, Frankrijks minister van bui- tenland.sche zaken, de geestelijke vader is. Hoe dit zij, van Frnnsche zijde wordt nog steeds zoo nadrukkelijk mogelijk het Duitsch-Oóstenrijksche project bestreden ?n maar al te gemakkelijk weet Frankrijk de staten der Kleine Entente en Polen, die fei telijk vazallanden zijn geworden, aan zijn zijde te krijgen. Men krijgt dan ook in Duitschlnnd en In vele andere landen den indruk, dat Frankrijk meer is gelegen aan zijn hegemo nie in Epropa dan aan de oplossing der wereldcrisis, dio in niot geringe mate wordt tegengehouden door de schrikbaren de bewapening van Frankrijk en de staten waartoe zijn invloed zich uitstrekt: België, Polen, Tsjecho-Siowakije, Roemenië, Joego slavië. Laatstgenoemde groep van vijf lan den verkeert ten opzichte van Frankrijk meer of minder in een positie van afhanke lijkheid. Op dit feit wordt niet alleen voort durend van Duitsche zijde scherpe kritiek geoefend, maar ook de Italianen gispen bij herhaling dezen onverkwikkelijke.» toe stand om. nog maar te zwijgen van dc neu tralen. Zónder overdrijving kan worden ge zegd, dat de legers der Kleine Entente vol komen zijn verfranscht, zoodat Frankrijk in Europa een geduchte militaire macht in het leven heeft geroepen ondanks den Vol kenbond, ondanks verdragen tot uitbanning van den oorlog, enz. Aan zijn weermacht wil het in het minst niet zien getornd cn de mislukking der vlootonderhandelin'gen is dan ook in de eerste plaats te wijten aan de hardnekkige houding, welke Parijs aanneemt. In Bel gië heeft Frankrijk, gelijk uit do beschou wingen van de Broqucville, den Belgischen minister van oorlog, blijkt, een trouw tra want, zoodat het dan ook geeh verwonde ring behoeft te baren, dat de Vlaamsch- nationalisten in een motie scherp positie hebben gekozen tegen hel Belgische mili tarisme, dat .een wanstaltig kind is \an een Franschen vader. Ook Amerika is het niet ontgaan, dat Europa zich op een ontstellende wijze be wapent In de rede, die Hoover, de staats president van Amerika, dezer dagen op het congres der Internationale Kamer van Koophandel hield, heeft hij eraan herin nerd, dat de wereldcrisis in aanmerkelijke mate wordt verscherpt door de buitenspo rigc bewapeningen, die op het oogcnbllk ieder jaar vijf milliard dollar verslinden, dat wil zeggen: zeventig procent meer dan voor den wereldoorlog. Ook in Engeland ziet men in. dat de redelooze bewapening grootje gevaren in zich bergt en alle Brit- sche partijen hebben dan ook besloten een grootschecpsche actie te ontplooien ten gunste van ontwapening, opdat de interna tionale conferentie in 1932 vredesvruchtcn mag afwerpen. Hoe verdwaasd men in Frankrijk is, waar men voortdurend het Duitsche spook oproept, moge blijken uit een artikel in dc Echo dc Paris, het blad van den Franschen gcncralen staf, dot aan gehaald wordt in dc D.A.Z. Met een beroep op Maginot, den Franschen minister van oorlog, w.ordt in bedoeld artikel gedreigd met een nog veel onvangrijker bewapening door Frankrijk cn zelfs wordt daarin een lans gebroken voor de afschaffing van den eenjarigen diensttijd. Onder deze omstan digheden is het duidelijk, dat de vredes vrienden in Frankrijk \oor een zeer moei lijke taak staan: een muur van graniet, die Mars daar heeft opgericht, zullen zij omver moeten werpen. Dr. Sempell over de rationalisatie Het vraagstuk der looncn Washington, 0 Mel. (V.D.) In <le ple naire zitting van de Internationale Kanier van Koophandel heeft heden dr. Sempell, lid van den Raad van Beheer van de Ver einigto Stahhvcrko. het woord ge\oord over „Massafabricftge en Rationalisatie'. Hij verklaarde 10 moeten toegeven, dat bet gevaarlijk ls Amerikaansche methoden A bout po riant op Europeesche toestanden toe te passen. Intusschen bestaan er in dustrieën in Europa, die te kiezen hebben tusschen zg. Amerikaansche methoden of stopzetting der pro luctie. Dit geldt inzon derheid vosr staal, ijzer, chemicaliën, kaik. cement cn cleclriêèho artikelen. Voor Duitschland komt hierbij nog de noodzake lijkheid betalingen te doen. zónder dat daartegenover'economische prestaties staan Duitschlnnd heeft zich vergist door te ver onderstellen, dat men zijn export wilde op nemen, toen men betalingen verlangde. Hot verwijt van den rapporteur Gounaud, dat dc helft van het werkloozencijfer In Duitschlnnd te wijten zou zijn aan de over dreven rationalisatie, moet spr. verwer pen, dat het nu eenmaal onmogelijk la met dure productiemethoden op succesvolle wijze te coneurreercn Ondanks den critie- ken toestand verklaart spr. zich voorstan der van een voorzichtig optimisme. De voorzitter van het Europeesche Staal- kartel Aloys Meyer 6prnk over het vraag stuk der hooge loonen. Ilij verklaarde, dat het in het algemeen gewaagd is het Ame rikaansche systeem der hooge loonen naar Europa over te hevelen, aangezien geen en •kei Europeesch land, zij het ook slechts bij benadering, de economische toestanden kent, die in de Vcreenigde Staten hecr- schen. Overigens heeft Amerika den hoo- gen loonstandaard slechts ingevoerd als natuurlijk gevolg van de economischn ont wikkeling. De in Duitschland ondernomen pogingen om het loonpeil langs wetgeven- den weg op te voeren, is een onherroepe lijke mislukking gebleken, daar met ver hoaging der looncn een stijging vnn de kosten van het levensonderhoud gepaard ging. Hooge loonen, sociale lasten en slechte betaling hebben de „Konkurrcnz- fahigkeit" der Duitsche industrieën op de buitenlandsche markten verhinderd Duitschland ziet thans zijn fout in cn streeft naar verlaging van da loonen cn van den levensstandaard. De president van de General Electric Co Gerard Swope, keerde zich scherp tegen het stelsel der wcrkloozonondcrsleuning De industrie moet werkgelegenheid en afzet mogelijkheden tegen elkaar afwegen, tor wi.il de arbeiders zoo noodig zich in lagere loonen dienen te schikken. POLITIEKE KLOPPARTIJ TE HAMBURG. Hamburg,6 Mei. (V.D.) Dc politie deelt mede: In den nacht var. Dinsdag op Woens dag tegen half een drongen ongeveer 50 mannen een vcrkecrslokaal van de natio naal-socialisten op den Hohcn Blcichen bin non, waar verschcidént nationaal-socialisten vertoefden, die het pari ij Insigne droegen. Het kwam tot een vechtpartij, gedurende welke dc waard een aantal schoten op de in dringers toe. De indringers vluchtten. Of door de scho ten iemand werd gewond, staat nog niet vast Tijdens de vechtpartij werd een zestien jarige jongen, die tot de indringeis behoor de. gearresteerd. Naar tot nu toe kon worden vastgesteld, waren de indringers communisten. Een overeenkomst tusschen dc lucht: schepenwerf en de Ilearst; pers geteekend Berlijn, 6 Mei. (V.D.) Heden is tus schen de luchuschepenwerf Zeppelin cn Je Amerikaansche Hearst pers een overeen komst gesloten, volgons welke de Graf Zep pelin een wetenschappelijke expeditie naar het Poolgebied zal ondernemen met het uitdrukkelijk vastgesteld doel te trachten met de Pool expeditie, die door Sir IIu hert Wilkins wordt ondernomen met den onderzeeër „Nautilus" in verbinding te ko men of deze in de nabijheid van den Noor J pool to ontmoeten. De onderneming door Hcarsl gefinancierd. Omtrent de overeenkomst tusschen de luchtschepenwei'f „Graf Zeppelin' cn de Hcarslpers inzake een vlucht naar de Poolstreek wordt nog gemeld, dat deze vlucht een deel zal zijn van dc wetenschap pelijke expeditie naar de Poolstreek, welke reeds eenigén tijd in bet voornemen In*» Het ligt in het voornemen te onderzoeken of hot luchtschip een geschikt middel Is voor ondcrzoekipgsexpedities in het Pool gebied, de verbinding te onderhouden met andere expedities of levensmiddelen, enz te brengen naar expedities, die zich in het Poolgebied bevinden. De „Graf Zeppelin" zal een volledige Pool ui trusting medenamen met sleeden, booten, kleeding. voorraden, enz. Acht of negen vooraanstaande geleerden rn Pool onderzoekers, onder wie ook een vrouw, zullen aan de vlucht deelnemen Duitschland. Amerika, Engeland cn de sovjet-regeer ing zulien op dezen tocht vèi- tegemvoordigd zijn Met inbegrip van de bemanning zullen waarschijnlijk iö personen aan boord van de „Graf Zeppelin" zijn. De start van do „Graf Zeppelin' hangt af van het tijdstip waarop Sir Hubert Wilkins mot don on der zcëër „Nautilus" vertrekt Daar het luchtschip veel sneller is dan de onderzee boot, zal het eerst van don basis op Franz Jesefland vertrekken, wanneer dc „Nauti lus" nog twee dagen van do Pool vwij- derd 16. Men gelooft, dat dit eerst tegen midden Juli het geval zal zijn. Hearst financiert de expeditie. Een échec van de com= munisten B e r 1 ij n, 6 Mei. (V. D.) In het senioren convent van den rijksdag werd heden het communistisch voorstel, om den rijksdag onmiddellijk bijeen te roepen, met de stem men der voorste'Iers voor verworpen, nadat staatssecretaris Pünder dringend verzocht had van bijcenroeping af te zien. Van sociaal-democratische zijde werd er op gewezen, dat bijeenroeping van den rijksdag op het oogenblik geen nut heeft, daar er nog geen concrete voorstellen der regoering inzake de verlaging der salarissen cn sociale maatregelen zijn. Verder dron gen de sociaal-democraten er op aan, dat de regeering zal zorgen voor verlaging van den broodprijs. Betwijfeld werd dat dc reeds genomen maatregelen zullen leiden tot verlaging van den broodprijs. Ook in verband met de aanslaande be raadslagingen in Genève werd het onwen- schelijk geacht, dat dc rijksdag thans zou bijeenkomen. De nationaal-socialisten cn Iïuitsch-natio- nalen hebben niet deelgenomen aan dc zit ting. STEMDWANG IN FRANKRIJK? Parijs, 5 Mei (II.N.) De afgevaardigde Louis Marin heeft met andere Kamerleden een voorstel ingediend tot invoering van stemdwang bij alle verkiezingen. De Oostenrijksche minister schetst het ontstaan der tollinie P a r Ij s, 6 Mó 1 (V. D.) De buitenlandsche politieke medewerker van do Matin Sauer wein heeft met den Oostenrijkschcn minis ter van buitenlandsche zaken Schober een onderlmud gehad over de Europeesche eco nomische kwesties en in liet bijzonder over de Duitsch-Oostenrijksche tolunie. Schober herinnerde in de eerste plaats oan zijn bezoek aan Parijs in April 1930, bij welke golégenheid hij Briand een uiteen zetting heeft gigeven van den ernstigen economische» toestand in Oostenrijk en hij hem verzocht heeft Oostenrijk te helpen om «lit land den uitvoer naar Tsjocho Slowa kije te vergemakkelijken. Briand heeft hem toen beloofd, dat hij zijn invloed zou aan wenden om de Kleine Entente er too to brengen met Oostenrijk handelsverdragen tc sluiten Bovendien heeft hij er op gewezen, dat hij bereid is zijn medewerking tot finan cicele steun te verlennen. Daarna hosft Briand gesproken over zijn plan van de economische organisatie van Europa. Toen Schober naar Woenen was terugge koerd en moest ontdekken, dat ondanks alle Fransche beloften niets gedaan werd, was naar Sauerwein verklaart de teleurstel ling zoor groot. Schober verklaarde toen hoe men na het mislukken van de economische onderhande lingen te Genève tot het plan van ccn tol unie Is gekoman. Curtius en hij hadden het voornemen in de laatste dagen van April naar Genève te gaan om voor het bijeenko men vnn de Europeesche commissie met Briand over het plan te spreken In ver band met de presidentverkiezingen in Frankrijk is deze op 1 Mei vastgestelde bijeenkomst echter uitgesteld Om geheel, correct te zijn, zijn Curtius en hij overeen gekomen een gezamenlijk protocol op (e stollen, dat, naai bekend is, in de derde dekade van de maand Maart werd gepubli I ceord. Schober legde er in dit verband den (nadruk op, dat men niet van een fait ac compli kan spreken. Volgens Sauerwein verklaarde Schober verder: „Daar de Volkenbond zich met de kwestie zal bezighouden, heb ik uit respect voor den Volkenbond opdracht gegeven allo werkzaamheden en onderhandelingen te onderbreken" Gevraagd naar dc voordeelen, die dc tol unie voor Oostenrijk kan opleveren, ver klaarde Schober, dat vooral de Oostenrijk sclie landbouw van de overeenkomst kan profiteeren. De Oostenrijksche economen zullen het gehëelë vraagstuk nog ernstig moeten bcstudecron. Ilij heeft het nieuwe plan van Briartd in gr.óoto lijnen leeren ken nen en behoeft niet te betoogen welk be lang Oostenrijk hierbij heeft. Schober verklaarde tenslotte, dat hij cr vast van overtuigd is dat Briand uit liet Duitsch-Oóstenrijksche initiatief zeer be langrijke conclusies kan trekken. Bij dc be spreking vr 1 het plan mogen cr geen over winnaars 1 overwonnenen zijn, wanneer niet geheel Europa daaronder wil lijden. Een tegenspraak in verband met hot onderhoud met Schober. B e r 1 ij n, 0 M e i. (V. D.) Naar gemeld werd, zou de Oostenrijksche minister van buitenlandsche zaken Schober in zijn on derhoud rnet Sauerwein van de Matin ver klaard hebben, dat alle werkzaamheden en besprekingen inzake tie tolunie onderbro ken zijn, daar de Volkenbond zich met de kwestie zal bezighouden. Naar aan de „B. Z." uit YVeencn gemeld wordt, bevat het interview van Sauerwein ecnige vermin kingen. De aan Schober toegeschreven ver klaring kan reeds daarom niet juist zijn, omdat de voorstelling van Sauerwein in tegenspraak is met de officicelc verklarin gen van Schober, waarin mcdcgedpcld werd, dat de interne werkzaamheden van de ministeries inzake het economisch plan voortgezet worden. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 770.8 te Yan Mayen. Laagste Barometerstand: 755.7 te Frankfurt. Verwachting: Zwakke tot matige wind, uit W. tot N. richtingen, meest zwaar bewolkt, waar schijnlijk nog regenbuien met kans op onweer, aan vankelijk koeler. DE V.B.-CONTROLECOMMJSSIE VAN 1922 BIJEENGEROEPEN. W c e n e n, G Mei. (V.D.) De controlecom missie voor de Oostenrijksche Volkcnbonus- leening van 1922 is volgens mededeel ing van den voorzitter, het lid van den Ita- üaanschen Raad van State Brocclii, tegen Mei te Genève bijeengeroepen. Daar het telegram eerst hedenavond op den Balhausplalz ontvangen werd, kon don nog geen definitieve regelingen getroffen werden met betrekking tot de vertegen woordiging van Oostenrijk in dezo zitting Lsngestraat 49-51 Tel. 190 SPARVA en SPARVACHENE Twee zeer gewilde artikelen in katoen- en in kunstzijde, voor Onde-kioeding, Kindergoed enz. Mededeelingen van den Sociaal Democratischen persdienst te Berlijn Onder dezen titel deelt dc Sociaal-Demo cratische Persdienst te Berlijn (no 1842 29 April 1931) mede, dat rle Du'tsche bewaps- ningsindustrie (v.n Krupp en liet Minimax- concorn) sedert geruimen tijd in Holland te Botterdam cn Amsterdam hulpbedrijven heeft ingericht* In Rotterdam werkt dc firma Krupp on der den firma naam der Werf Piet Smit, die onder leiding staat van dm heer Van Beuningen, broeder van den uit de Utrecht- sche documenten-affaire beken ten heer Van Beuningen Deze laatste is president van den Raad van Toezicht der genoemde werf. Verder is hij aandüelhouder in de „Nieu we Rotterdamsche Courant cn wellicht ook geïnteresseerd in het Utrechtsch Dagblad. De in 391H opgerichte „Hollandsche In dustrie- en Handelmaatschappij', welke on der Duitsche leiding staat, fungeert als tussrhenlichanm tusschen de Duitsche op drachtgevers en de werf Piet Smit. Ook te Dordrecht bevindt zich een wapenfabriek, die onder Oostenrijksche tei ling staat In den laatstén tijJ is bekend geworden, dat ook het Minimaxconcern te Amsterdam (Schinkelhoven) een wapenfabriek heeft in gericht van nevclapparaten en vlammen werpers. Een demonstratie had verleden herfst plaats voor Nederlandsche hoofdof ficieren in aanwezigheid van den gencraal- majoor Schuurman Een gewezen Duitsch zeeofficier trad als reiziger in vlammen werpers. gifgassen etc met genoemde hee- ren in relatie bij die gelegenheid Dp Sociaal Democratische Persdienst roept de Duitsche openbare meening op, zich tegen het gevaarlijk spel der Duitscho bewapeningsindustrie te verzetten. Het Utrechtsch Dagblad teekent hierbij aan: Wij publiceeren dit bericht, dat ons van wege het Pers-Bureau Vaz Dias te Amster dam wordt toegezonden. Het komt ons voor volstrekte onzin te zijn. Wat het Utrechtsch Dagblad betreft i6 het onzinnige van het bericht te controleercn, aangezien het Utrechtsch Dagblad alleen aandeden op naam heeft, cn de naam van Beuningen daaronder niet voorkomt BANK VOOR INTERNATIONALE BETALINGEN. Brussel, 5 Mei (V.D.) Dc bankierscom missie, die thans tc Brussel bijeen is, heeft in haar heden gehouden zitting beslist, dat het tot de taak van de Bank voor in ternationale betalingen behoort de export- credieten te gerandecren. De beschikbare middelen van de bank zijn zeer aanzien lijk en een dergelijke maatregel zou tevens in overeenstemming zijn met het Young- plan. Een dergelijke initiatief moet door kapitaalkrachtige landen woeden onder steund. De commissie acht het ondienstig hulp op de Amerikaansche markt te zoe ken, aangezien Europa zelf de noodige bronnen voor hulpverleening bezit. In het aan den raad van beheer in de zit ting van 18 Mei voor te leggen rapport wordt voorgesteld hij dc bank voor inter nationale betalingen speciale afdeelingen in bet leven tc roepen voor de uitgifte van internationale leeningen cn leeningen met middelmatige» looptijd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1