TAXI MOLENAAR DE eemiandeu BELANGRIJKSTE NIEUWS JOH. DE HEER Woensdag 13 Mei 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 265 DE STAAT VAN BELEG IN SPANJE AANVANG VAN DEN ZOMERTIJD PIANO- EN ORGELHANDEL fortmann en hehenkamp TUINMEUBELEN P.Nierop VERDUISTERING VAN 300.000 KRONEN DREIGENDE TOESTAND IN ARGENTINIË TER VOORKOMING VAN DEN OORLOG LICHT OP 8 uur 12 min. L. J. LUYCX ZOON BRIAND TOCH NAAR GENEVE OPZIENBARENDE ARRES TATIE TE VERWACHTEN? ERNSTIGE MIJNRAMP IN NIEUW-SCHOTLAND TEL. 1210 (3 LIJNEN) DE FRAAIE FIAT-LIMOUSINES AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pt' 1 v°°r A«r«fo<m 12.10. po mud 1073. po i(mo grttti «oztkolag «go» ongelukken) I 0 17*/r BlontaliDd tranco par post po 3 xuidn IJ.-. Afzonderlijke nummer, I OM. FOCTREKEN1NG 47910 TELETOQN INTE11C. UI PRIJS OER AOVERTENTIEN VOD 1—4 regelt t 1.0) mi inbegrip vu een bewijsnummer, elk* regel meet f0.25. Liefdadlgheldt-advertentito vooi de helft van den prijs. Klein» Advertent Ito «KEITJES" by vooruitbetaling regelt 90 cent eflst regel meer 10 cent, driemaal plantten f I.—. Bewijsnummer extra 0.0) Presidentsverkiezing in Frank rijk. De strijd gaat vooral tusschen Donmer en Briand. Voor Frankrijk is hut heden een rij ge wichtige dag, daar de opvolger moet wor den aangewezen van Doumergue, den pre sident \an de Fransche republiek. De eigen lijke verkiezingscampagne heeft maar kort kunnen duren, daar Briand, één der voor naamste candidatcn, pas Maandag is ge zwicht voor den druk, die vertegenwoordi gers van de linkschc groepen, de radicaal- socialisten in clc eerste plaats, op hem heb ben uitgeoefend. Ondcrtusschen heeft ook Doumer, de voorzitter van den Senaat, zijn candidatuui: gehandhaafd, terwijl de afgc- \anrdigde Hcnnessy, die vroeger ook al eens gezant en minister is geweest, zich eveneens verkiesbaar heeft gesteld; over het algemeen neemt men echter aan, dat laatstgenoemde nauwelijks kans heeft voor dun tijdsduur van zeven jaren zijn intrede tc doen op het Elysée. Ook worden nog en kele andere personen genoemd, maar het heeft geen zin die namen op te sommen, daar zij niet als ernstige candidaten wor den beschouwd. Alleen spelen zij in zoover re een rol, dat door hun candidantstelling een stemiTncn versnippering plaats heeft, zoodat do president vermoedelijk bij de eerste stemming niet zal worden gekozen, doch pas zal kunnen wórden aangewezen, wanneer een herstemming wordt gehouden. Onder deze omstandigheden is het dan ook waarschijnlijk, dat pas in de avonduren de beslissing in do congreszaal te Versailles zal allen. De late inzet van den verkiezingsveld tocht, waarvan wij de oorzaak boven aan gaven, heeft dc intensiteit van den strijd intusschen in zeer. groote mate bevorderd, daar in den korten tijd, die beschikbaar is gebleven, de tegenover elkaar staande par tijen met man en macht hun candidaten dienen aan te prijzen. Volgens de laatste berichten uit Parijs wordt het aannemelijk geacht, dat bij de eerste stemming-op Doumer en Briand on geveer een gelijk aantal stemmen zal wor den uitgebracht, in elk geval, dat het stcm- men-vetaghil uiterst klein zal zijn. Het behoeft geen betoog, dat vandaag tr Versailles op groote schaal maatregelen zijngetroffen, opdat de orde en rust niet zullen worden verstoord en het verkeer 1t» goede banen geleid. De autoriteiten zijn te eerder op hun qui vivc. daar het niet uit gesloten is, dat de rechtschc kringen een grootscheopsche betooging op touw zullen zetten voor liet geval, dat Briand, die bij hen geen persona grata is, tot opvolger van Doumergue mocht worden aangewezen. Naar verluidt, zullen duizenden recht-sche demonstranten zich naar Versailles bege ven, een voorbeeld, dat hoogstwaarschijnlijk ook door de communisten zal worden ge volgd, zoodat de vrees voor ernstige botsin gen geenszins denkbeeldig is. Het is natuurlijk altijd een eenigszins hachelijke onderneming te voorspellen wie als overwinnaar uit het strijdperk zal (ro den. Een tegenslag is het in elk geval voor Briand geweest, dat wel-is-waar links een beroep op hem heeft gedaan om de can- didatuur te aanvaarden, doch dat dc de mocratische linkerzijde van den Senaat, d. w.z. nagenoeg dc helft van de leden, die dit lichaam telt, daaraan niet heeft meege daan. In een resolutie heeft dvze groep tc kenner, gegeven, dat de leden bij dc eerstu stemming (die geheim is) mogen stemmen op wicn zij willen, doch dat het aanbeve ling verdient bij een eventueele herstem ming zich uit tc spreken voor den candi dal, wiens kansen het gunstigst staan. Onder deze omstandigheden kan over den uitslag nog niets met zekerheid worden ge zegd, doch aan den anderen kant wordt erop gewezen, dat men nauwelijks van Briand kan aannemen, dat hij niet vooraf waarborgen heeft verworven, wat het re sultaat der stemmingen betreft. Terwijl Briand dé candidaut is van het vooruitstre vend gedeelte der Fransche burgerij, voelt rechts meer voor Doumer. Niettemin be- hooren beiden tot de centrumpartijen, zoa dat deze por slot den doorslag zullen gaven. Mlcrlei verrassingen zijn mogelijk, daar er gematigden van links zijn, die Doumer geen ongeschikte persoonlijkheid vinden, terwijl dc genegenheid van sommige ge matigden van rechs naar Briand uitgaat. Terwijl de traditie wil, dat dc presidents verkiezing in Frankrijk zooveel mogelijk een nationaal karakter draagt, kan niet worden geloochend, dat de politiek ditmaal zeer nadrukkelijk een rol speelt en dat tus schen rechts en links een felle strijd zal worden uitgevochten. De radicalen en socia listen hebben in dit opzicht vooral een groo te activiteit aan den dag gelegd. Inmiddels blijft het dc vraag, wie Briand zal vervangen, wanneer hij de Quai d'Orsay met het Elysée mocht verwisselen. Beslui ten dienaangaande zijn natuurlijk nog niet genomen, maar de aangelegenheid is van groot gewicht, daar van de benoeming van oen nieuwen minister van buitenlandsche zaken zal afhangen, of de vredelievende staatkunde, waarvan Briand een kampioen was. al dan niet zaf wórden voortgezet. Voorloopig kan men alleen afgaan op ge ruchten. In één daarvan wordt de naam ge noemd van Tardicu, maar van andere zijde wordt opgemerkt, dat deze zijn departement op het oogenblik onmogelijk in den steek kan laten, omdat hij volkomen in beslag wordt genomen door een belangrijk plan lot reorganisatie van den landbouw. Ook wordt gezegd, dat Laval, de premier, die te vens minister van hinnenlandsclie zaken is, de portefeuille van Briand zal overnemen en dc zijne zal overdragen aan Poncet, on derstaatssecretaris van binnenlandsche za ken. Dat zijn echter alle on-dits en nog geenszins definitieve besluiten. Uitbreiding lot nog drie andere provincies. Gewelddaden tegen de kerken P a r ij s, 12 Mei. (V.D.) Van de Fransch- Spaansche grens wordt gemeld, dat tal van hoogwaardigheidsbekleeders onder 't vroege re regime Spanje hebben verlaten en te Hendayc zijn aangekomen. Onder hen be \indt zich o.a. de voormalige Spaansche minister van binnenlandsche zaken Hoyos. P a r ij s, 12 Mei. (V.D.) De Spaansche mi uister van buitenlandsche zaken Lerroux is hedenmorgen vroeg tc Parijs aangekomen, waar hij aan het station door vertegen woordigers van het .ministerie van buiten landsche zaken werd begroet. Hij zal waar schijnlijk nog hedenavond naar Genève vertrekken. Zijn bezoek aan Parijs heeft vermoedelijk ten doel een kort onderhoud met Briand te hebben. Zamora betreurt de aan* vallen op de kloosters. Parijs, 12 Mei. (H.X.) De Spaansche minister-president Zamora heeft gisteren voor ie -een rede over dch toestand in Spanje gehouden, waarin hij verklaarde, dat de regeering vast besloten is een her haling van de gebeurtenissen der laatste dagen te verhinderen, de republiek te ver dedigen en de belangen der Spaansche na tie te beschermen. Hij betuigde zijn leed wezen over de aanvallen op de kloosters, waardoor dc godsdienstige gevoelens van talrijke Spanjaarden gekwetst zijn. De re- geèrin.g wil do republiek beschermen zon der zich te onteeren door daden van wille keur. De grondwet der republiek zal de vrijheid van geweten en van do uitoefe ning van den godsdienst vaststellen en de verhouding tusschen kerk en staat rege len. Aan het slot \an zijn rede betuigde hij zijn dank aan de gendarmerie en spoorde de arbeiders aan het werk te hervatten. Daar te Madrid do staat van beleg is af gekondigd. is de bewaking der straten en pleinen thans opgedragen aan de troepen. T-.vaalf gepantserde auto's zijn in de stra ten opgesteld, vooral in de buurt van de banken. Ook voor het vroegere koninklijke paleis zijn vier gepantserde auto's opge steld. Behalve te Madrid hebben zich ook in verschillende Spaansche provincieste den onlusten voorgedaan, zoo te Cordova, Malaga. Alicante en Cadix. Te Malaga zijn een klooster en het bisschoppelijke paleis in de vlammen opgegaan, terwijl te Alican te vier klooster-^ in brand zijn gestoken. Maura- de minister van binnenlandsche za ken, verklaarde, dat de rcgcering bewijzen bezit, dat er betrekkingen bestaan tus schen de communisten en monarchisten. Vijf communisten, die verdacht worden be trokken te zijn hij dc onlusten van giste ren. zijn -gearresteerd. Voorts zijn 80 com munistische arbeiders gearresteerd, die een vergadering wilden houden. M adri d, 12 Mei. (V. D.) Volgens een mcdedeeling van de regeering is ook in de provincies Malaga. Alicante en Sevilla de staat van beleg afgekondigd. Te Saragossa heeft dc politie de orde kunnen herstellen zonder dat de staat van beleg behoefde te worden geproclameerd. De kardinaal van Toledo, die volgens in ^omloop zijnde ge ruchten u;t hri land zou zijn gevlucht, blijkt zich nog steeds in Spanje te bevinden. De beide Madrileenschc dagbladen „De- bate" cn „A. B. C." konden op grond van de jongste regeëringsbeschikking heden niet verschijnen Te Alicante was de staking algemeen. In deze stad werden alle kloosters verwoest. Een gewonde is aan dc hekomen kwetsuren bezweken. Uit Cadiz wordt gemeld, dat dc prior van het Jezuictenkloostcr, toen hij zich voor de menigte cn de hoog oplaaiende vlammen in veiligheid wilde 6tellcn door uit een venster te klimmen, levensgevaarlijk gewond werd. Merkwaardig is, dat ook de rcpublikcln- sche Spaansche regeering het door haar le den vroeger fel bestreden middel der cen suur op telegrammen thans practisch toe past. Alle perstelegrammen en radiogram- men moeten vergezeld gaan van vertalin gen in de Spaansche taal, waarvan de in houd door een spccialen ambtenaar wordt gecensureerd. Daarentegen wordt het tele fonisch verkeer op geen enkele wijze be lemmerd. Wij maken er onze lezers nog even op attentdat de zomer tijd op 15 Mei a.s. (Vriidag) aanvangt. De overgang ge schiedt in den nacht van Donderdag op Vrijdag. Men denke er dus aan morgen avond ziin uurwerken een uur vooruit ie zetten! Varkensmsrkt 5 Tel. 1309 Wij leveren alle merken. kapstokkleeden, pluche tafelkieeden van f 7.50 pluche divankieeden van f 16.90 Reclame garnituur Tafel, bank, 2 armstoelen f 21.90. Lavg£ST». QOJfeL.?8B Verhalen van ooggetuigen. Een groot aatilal vluchtelingen uit Cadiz, Sevilla cn Malaga is- tc Gibraltar aangeko men. Zij gaveiveen uit\r>r"'e TeJaas van de gewelddaden tegen de kerken. Zij deelden mede, dat de kathedraal van Sevilia, op een na de grootste kerk ter wereld, in brand gestoken is, terwijl eveneens brand is ont staan in de oude kerk van Alamada te Hercules. Ook :n het Amerikaansclie ten toonstellingsgebouw is een felle brand uit gebroken. Hier werd de brandweer even eens belemmer! bij liet blusschingswcrk. Dc kerk van den II. Domingo te Malaga Ï6 lot op dc grondvesten verwoest. Ook het Jezuictenkloostcr van het bisschoppelijk pa leis aldaar en een dagbladbureau werden een prooi der vlammen. Te Alicante heeft hel gepeupel lu-t gebouw van de ka', diekc krant verwoest cn daarna het klooster der Capucijners aangevallen. Dc civiele garde heeft verscheidene salvo's moeten lossen. Volgens een Engelsen bericht zijn de non nen van Barcelona in particuliere wonin gen gevlucht. Volgens een bericht uit Madrid heeft de kardinaal-aartsbisschop van Sevilla bij wij ze van voorzorg de ontruiming van alle kloosters gelast. Tc Alicante konden de re ligieuzen, die mei het kruisbeeld m de hand de kloosters verlieten, slechts met moeite tegen de opgewonden menigte beschermd worden. Nieuwe ongeregeldheden. Te Granada zijn de onlusten, evenals te Malaga, ondanks den staat van beleg op nieuw losgebroken. Te Granada alken reeds vielen zes kerken en twee kloosters ten offer aan het vuur. Een kerk werd met bommen in de iucht geblazen. Te Malaga ondernam dc menigte zelfs een aanval op een politiekazerne. De politieagenten kon den de aanvallers echter terugslaan. Ver scheidene personen werden hierbij gewond. De overheid is voornemens om tot herstel van clc orde verscheidene regimenten naar Malaga tc zenden. In de avondbladen wordt dc matcriecle schade, die tijdens de laatste onlusten te Madrid ontstaan is, geschat op ruim -iO millióèn peseta's. Voor geheel Spanje zal de schade zekerlijk meer bedragen dan 100 mil- liocn peseta's. Te Sevilla is een groot aantal waardevol le en zeldzame schilderijen verbrand en ook in Malaga zijn tal van kostbaarheden een prooi geworden van dc vlammen. De minister van financiën heeft order ge geven dc beurzen tot het einde van deze weck gesloten 10 houden. Tijdens de afwe zigheid van den minister van buitenland sche zaken word: het ministerie van buiten landsche zaken waargenomen door den pre mier. Tc Madrid is alles rustig. Aanklacht tegen kening Alfonso? Naar verluidt zou de procureur-generaal van de republiek aan het avondblad „La Voz" hc-bbcn medegedeeld, dat bij voorne mens is koning Alfonso in staat van be schuldiging te stellen, aangezien hij ver moedt, dat de koning, die reeds op 13 Sep tember 1923 niet meer als koning van Span je beschouwd kon worden, in contact staat met den eigenaar van het blad „A. B. C." en dus medeplichtig zou zijn aan het ver oorzaken van dc onlusten \an Zendag j.l. Bevestiging hiervan is niet voorhanden. De dader in arrest gesteld Men meldt uit Stockholm aan de N.R.Ct.: Vrijdagmorgen heeft óe politie te Kopen hagen in één der hotels aldaar den 30-jari- gen F uit Stockholm aangehouden, die ver dacht wordt van verduistering van onge veer 300.000 kronen ten badeele van het bu reau van het Zuid-Zweedsche cargadoors verbond te Stockholm. F. heeft bekend, dat „het wel zoö ongeveer uit zou komch, dat hij 300.000 kronen verduisterd had." Hij is Vrijdag nog uitgeleverd cn Zaterdag te Stockholm aangekomen, waar hij onmid dellijk aan een verhoor is onderworpen. liet is gebleken, dat F. obligaties tot een totaal bedrag van 170.000 kronen heeft ge- otolen. Van dc contributies heeft bij slechts een deel geboekt, de laatste vier A vijf jaar inoet hij op deze wijze ruim 100.000 kronen ontvreemd hebben. Voorts heeft hij hoogst waarschijnlijk eenigc wissels vcrvalscht m zich daardoor ongeveer 30.000 kronen toege ëigend. Het onderzoek van de boeken van het cargadoors-verbond is nog niet geëin digd; het zal vermoedelijk nog wel een week in beslag nemen. Eenige Stockuolmsche en Kopenhaagschc actrices hebben dc geschenken, die zij van F. hadden ontvangen, aan de politie gege ven. Een zijner Slockholmsche kennissen heeft F. onlangs een duren auto cadeau ge daan; ook deze is nu teruggeven. F. moet een enorm bedrag besteed hebben aan bloe men voor actrices. Een Stockhoimscho ac trice ontving bij elke vooistelling een bloem stuk ter waarde van ongeveer 100 kronen. Te Kopenhagen heeft F. onlangs een reke ning van een bloemist van ruim 15.000 kro nen betaald. President Unburn*s positie zeer zwak New York, 12 Mei (V.D.). In de krin gen van Amerikaanschc financiers, die be lang hebben in de Zuid-Amerikaanschc sta ten, maakt men zich ernstig bezorgd over do situatie in Argentinië. Deze bezorgdheid is tc grooicr, omdat men tengevolge van dc in gevoerde censuur onvolledig omtrent den <tand van zaken in Argentinië wordt voor gelicht. Algemeen heeft men den indruk, dat eneraal Uriburu als president zal moeten aftreden,,of een revolutie tegen hem zal uit breken. De aankondiging, dat dc algemcene verkiezingen i;i November a.s. zullen plauts v inden, wordt beschouwd als een poging om de onlusten, die dc voorloopige regecring «*eeds bedreigen, sedert zij het bewind in handen nam cn Uriburu in de plaats van Tmgoyen trad, af te leiden. Uriburu doet pogingen om dc dictatuur tc bevestigen, locli hij i> -:oeh zeker van de vloot, noch ze ker van hol leger. Waarschijnlijk zal hij tot belangrijke concessies bereid zijn om bloedi ge onlusten tc vermijden. Te Genève bereidt men een conventie voor Genève, 11 Mei. (V.D.). Hedenmorgen kwam te Genève, onder voorzitterschap van den Griekschen gezant te Parijs, Politis de door den volkcnbondsraad ingesteld speciale commissie, tot uitwerking van een conven tie betreffende maatregelen ter voorkoming van oorlog, bijeen. Het ontwerp-verdrag staat in verband met de in 1928 ingediende voorstellen. Het ontwerp is van groote politieke bctee- keriis; aangezien de volkenbondsraad erdoor gemachtigd wordt bij elk internationaal con flict in te grijpen. Bij de besprekingen van hedenmorgen bleek een tegenstelling tusschen den Fran- schen vertegenwoordiger en de gedelegeer den van Engeland, Italië en Duitschland te bestaan voor het geval, dat een 6taat de maatregelen van den volkenbondsraad af wijst. of niet'uitvoert. WEEBBERIC2T Hoogste Barometerstand: 762.3 tc München. Laagste Barometerstand: 719.1 te Vestmanör. Verwachting: Zwakke tot matige wind, uit Z. richtingen, half tot zwaar bewolkt, aanvankelijk droog weer, later wellicht kans op onweer, weinig \er- andering in temperatuur, later wellicht afkoeling. Langestraat 49-51 Tel. 190 BADMUTSEN Nieuwe Modellen. DU9KKAPPEN Alle Prijzen. BUITENLAND. Ernstig mijnongeval in Nieuw-Schotland. (Eerste Blad, pag. 1.) Dreigende toestand in Argentinië. (Eerste Blad, pag. 1.) Dc staat van beleg in verschillende Spaansche provinciën. (Eerste blad, pag. I). BINNENLAND. Bekentenis in dc Haagschc Moordzaak. (Derde blad, pag. 1). Parijs, 12 Mei (V.D.). In de omgeving van Briand wordt, naar \erluidt, verklaard dat het besluit van Briand om zich candi daat te 6tellcn voor de presidentsverkie zing, van geen enkelen invloed is op zijl), voornemen om op 15 Mei naar Gencve tc gaan. Wanneer Briand tot President gekozen mocht worden, zou dit bezoek natuurlijk van zeer korten duur zijn. Briand zou dan noch aan de werkzaamheden van de studiecom missie voor de Europeesche Unie, noch aan •Jie van den Volkenbondsraad deelnemen. Londe n, 12 Mei. (V.D.). Do Daily Herald vermeldt op opzienbarende wijze, dat bin nen zeer korten tijd een sensationeels ge beurtenis te wachten is, n.l. de arrestatie van wat het blad noemt een wereldver maard financier. Het blad noemt geen na men, doch schrijft, dat do publicaties van een concern van bekende maatschappijen aanleiding zijn geweest tot het uitvaardi gen van het arrestatiebevel. Het concern beschikt over een kapitaal van verschillen de rnillioenen pond sterling. Bedoelde groep heeft in den laat sten tijd herhaaldelijk door belangrijke financieele tegenslagen van zich doen spreken; reeds geruimen tijd heeft de justitie in overleg met de re geering de transacties van bedoeld concern met aandacht gevolgd. Ottowa, 12 Mei, (V.D.). Te Rjvcr Her- bert in Nieuw Schotlani vond in een mijn een ernstige kolenstofontplofhng plaat.?. Vijf mijnwerkers werden op slag gedood en tien gewond, waarvan eenigen crn6lig. DE TABAKSKONING PHILIP PHILLIPS OVERLEDEN. Londen, 12 Mei (V. D.). Te Londen is op 81-jarigcn leeftijd overleden Philip Phil lips. directeur en leider van de bekende wc- reldtabaksfirma Godfrev Phillips Co.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1