TAXI MOLENAAR DE EEMLANDER Bmiteoïaodsch Overzicht BRIAND LIJDT DE NEDERLAAG Buitenland VOORNAAMSTE INHOUD JOH. DE HEER Vrijdag 15 Mei 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwai 2a 29e Jaargang No. 267 DOUMER PRESIDENT VAN FRANKRIJK Zal Briand van het tconeel verdwijnen SCH0BER VERDEDIGT DE T0LUNIE PIMlEROP BLOEDIGE ONLUSTEN TE CAIRO DE BUITENSPORIGHEDEN IN SPANJE LICHT OP 9 uur 17 min. L. J. LUYCX ZOON fortmann en hehenkamp PIANO- EN 0RGELHANDEL HENDERSON EN ZALESKI TE PARIJS TEL. 1210 (3 LIJNEN) TARIEF SLECHTS 20 cent PER K.M. ABONNEMENTSPRIJS per 3 aaasdca voor Amersfoort f 2.10. per aeead f 0.75. por 1 «rek (tnrt gratis verzekeflag regeo oagelukken) f 0.171/» Blonealend franco per post per 3 ausdts X-. Ahonderlijke nummert f <X0f> rOfTKEKENING 47910 TELEFOON INTEtC til DAGBLAD PRIJS DER AOVERTENTIEN VM,-*r«9€l* f 105 VS et» ttuilsooi&ffltr. Ll= "i 11 regel stee» fO.25. LlefdndJghelds-advertcDtt'éD voor de W&t van deu prijs. Kleine Advertentie» „KEIT1ES" by vooroitbetaliep —5 regelt fO cent, tikt regel meer 10 cent, driestal plaatjes U-. BeoTjsnnmirei oar® OXH De nederlaag van Briand btj de verkiezing van een Franschen staatspresident. -Men heeft uit de telegrammen kunnen zien, c^at de verkiezing van een nieuw staatshoofd in Frankrijk een opzienbarend verloop heeft gehad: bij velen stond het vrijwel vast, dat Briand de zege zou beha len, doch verkiezingen worden soms geken merkt door een onverwachte grilligheid en zoo kon hot Woensdag j.l,. dan ook gebeu- reh, dat Doumer werd aangewezen als op volger van Doumergue. Velen hebben het betreurd, dat Briand 2ich candidaat heeft laten, stellen en den aandrang van zijn vrienden niet heeft kun nen weerstaan. Indien hij de overwinning had behaald, zou Franknjk een bekwaam en internationaal-vermaard minister van buitenlandsche zaken zijn kwijt geraakt; wanneer hij een nederlaag zou lijden en dit is thans geschied zou zijn aanzien aan merkelijk zijn geschokt Dit laatste is ook de overtuiging geweest van Briand zelf en één zijner eerste daden na afloop der presi dentsverkiezing is dan ook geweest, dat hij in den ministerraad te kennen gaf. dat hij het zijn plicht achtte als minister van bui tenlandsche zaken af te treden, 'n stap dien rechts ten zeerste zou hebben toegejuicht. Laval, de minister-president, alsmede zijn andere ambtgenooten dachten hier echter andei's over cn drongen er met voel na druk bij hem op aan naar Genève tc gaan, ten einde deel te nemen aan de zittingen van den Volkenbondsraad en van de Euro- pecscho studiecommissie, die door Briand wordt gepresideerd. De minister heeft niet langer tegengestribbeld, zoodat Briand op nieuw Frankrijk? vertegenwoordiger zal zijn in de Volkenbondsstad. Met Poncet, onder staatssecretaris, is hij gisteravond naar Ge nève vertrokken; uit sommige berichten zou echter kunnen worden afgeleid, dat Briand niet van zins is tot 't laatste oogen- blik aan de besprekingen deel te nemen- -Overigens heeft niet alleen ip Frankrijk zelf, doch evenzeer in het buitenland de uit slag der prakten ts verkiezing- Aien- dtepen indruk gemaakt. Hier en daar wordt de ne derlaag beschouwd als eon aanduiding, dat de nationalistische denkbeelden in Frank rijk hoe langer hoe meer veld winnen en dat dit geen gunstig teeken is voor de paci ficatie van Europa, Weer anderen leggen het resultaat in gunstiger zin uit cn zijn de opvatting toegedaan, dat men Briand's échec niet al te ernstig dient op te vatten, daar dit geenszins dc veroordeeling van Briand's staatkunde beteekent. Deze kringen zijn dan ook van meening, dat de binnen- en buitenlandsche politiek van Frankrijk op dezelfde wijze als tot dusver zal worden Voortgezet en dat de staatkunde, die aan stuurt. op vrede en internationale samen werking, er geenszins door in het gedrang zal geraken. Doumer, zoo zegt men en de nieuwe staatspresident heeft zich zelf ook reeds in dezen geest uitgelaten zal niets doen, waardoor Briand in zijn streven, om de toenadering der volkeren te bevorde ren, zal worden belemmerd.. Trouwens: in vele kringen wordt Briand als een onontbeerlijke figuur beschouwd Een andere vraag is echter, of Briand het zelf met zijn waardigheid in overeenstem ming kan brengen om na de Geneefschc be sprekingen aan te blijven. Men spreekt dan ook al van een uitgesteld aftreden en beweert, dat men voorloopig slechts heeft afgezien van een officieele bekendmaking der demissie om Briand's positio to Genève niet verder aan te tasten, nu zijn moreel aan zien in zekere mate is geschokt. Hoe dit ook zij, aangenomen mag worden, dat, daar Doumer geen uitgesproken vertegenwoor diger van rechts is, doch een bezadigd be windsman, die niet van een avouturenpoli- tiek houdt, ook do eventueele opvolger van Briand een politiek zal voeren, die eenigs- zins moge afwijken van de methodes, welke Briand toepaste, doch In wezen daar niet al te veel van zal verschillen. Het be hoeft geen betoog, dat men juist nu met groote belangstelling cn spanning Briand's gebaren te Genève zal volgen, daar men eruit zal kunnen afleiden, of dc instruc ties, die hij thans heeft meegekregen, al dan niet verschillen van de richtlijnen, die hij tot dusver op de internationale bijeen komsten volgde. Te Genève maakt de uitslag een diepen indruk. Het was reeds bijna vijf uur, toen Woens dagmiddag de officieele uitslag bekend werd gemaakt van de eerste stemming op de candidaten voor bet presidentschap der Fran6Cho republiek. Op 7 stemmen na be haalde Doumer, de voorzitter van den Se naat, de volstrekte' meerderheid, die 440 stemmen bedroeg. Briand kon het niet ver der brengon dan 401 6temmen, terwijl een achttal andere candidaten gezamenlijk 6lechts ruim 40 stemmen haalden. ENGELAND EN DE VERLAGING DER TARIEVEN. Londen, 12 Mei. (V.D.). De minister van handel, Graham, heeft heden in het Lager huis verklaard, dat zeven naties. Oosten rijk, België, Frankrijk, Italië, Polen en Zwitserland, haar bereidheid hadden te Rennen gegeven om voorstellen te overwe gen tot verlaging der tarieven, met de be doeling hierover mogelijke onderhandelin gen aan te vangen. De voorstellen namons de Britscho. rpgeering zijn dienovereenkom stig overhandigd, doen de onderhandelin gen zij nog niot geopende v DOUMER. De uitslag der eerete stemming was voor Briand aanleiding zijn candidatuur in te trekken ten gunste van Marraud, die door de radicaal-socialisten werd voorgodragen Bij de tweede stemming werden er op Dou mer T>04, op Marraud 334 en op verschillende andere candidaten gezamenlijk iets meer dan 60 stemmen uitgebracht, zoodat Dou mer is gekozen en voor zeven jaren op het Elysée zal zetelen. Het behoeft izeen betoog, dat de uitslag der presidentsverkiezing voor Briand een zeer groote teleurstelling is geweest en evenmin behoeft uiteen te worden gezet, dat zijn prestige een geduchten knauw heelt gekregen, zoodal Woensdag, reeds talrijke geruchten de ronde deden, dat Briand van zins was af te ireden als minister van bui tenlandsche zaken. Ook te Genève, waar be langrijke besprekingen voor dc deur 6taan( i6 de teleurstelling over den loop van zaken zeer groot Wèl heeft Doumer verklaard dat de vredespolitiek zal worden voortge zet, doch het zou inmiddels voor Europa een groot verlies beteekencn. wanneer Briand voorgoed van het politieke toonvel verdween. Parijs, 13 Mei. (V. D.) De nederlaag van Briand bij de eerste stemming en do intrekking van zijn candidatuur voor de herstemming wórdt in politieke kringen der rechterzijde als ten ernstige, wellicht beslis sende nederlaag beschouwd. Nu de Natio nale Vergadering zich duidelijk tegen hem heeft uitgesproken, zoo zegt men, zal hij Frankrijk bezwaarlijk langer met het voor zijn ministerieel ambt noodzakelijk aanzien kunnen vertegenwoordigen en dient hij uit de gebeurtenissen zijn consequenties tc trekken. Aan de linkeche, meer gematigde zijde wordt daarentegen verklaard, dat men reet presidentschap on departement van buiten landsche zaken niet in één streek mag af rekenen. Briand zelf heeft nimmer het pre sidentschap geambieerd, doch is ten slotte voor den aandrang zijner vrienden bezwe ken. Het gaat hier niet om een buitcn- landöüi-poljtieke functie, doch om een re presentatief ambt, waarvoor de meerder heid van de Nationale"Vergadering een wei nig in het middelpunt van het politieke le ven 6taande figuur heeft geprefereerd. Bo vendien raag men nietvergeten, dat in Frankrijk de traditie heerscht, dat in zulke gevallen aan een senator de voorkeur wordt gegeven. Pessimisme wegens Briand's nederlaag. Uit Genève wordt d.d. 13 Mei aan de Maasbode geseind: Vanmiddag bestond hier natuurlijk groote belangstelling voor de Fransche presidents verkiezing, doch. die was reeds om half ze en verdwenen, toen hier bekend werd, dat Briand na de eerste stemming zijn candi datuur hau teruggetrokken. De nederlaag van Briand heeft hier alge meen een ontmoedigéhden indruk gemaakt. Men had hier ^steeds gehoopt, dat Briand geen candidatuur zou hebben aangenomen cn zich volledig zou hebben bewaard voor de voortzetting van zijn Geneefsche poli tiek. Vooral na de laatste successen van BiTand in de Fransche Kamer had hij zon der eenig gevaar voor verlies van prestige •an het stellen eener candidatuur kunnen afzien, maar nadat Briand zich openlijk had candidaat gesteld, hoopte men in vol- kenbondskringèn algemeen, dat hij geko zen zou worden, hoe ongaarne men hem ook te Genève zóu' hebben gemist. Helaas bestaat thans in Fransche volken- bondókringen groote bezorgdheid, dat Bri and, al gaat hij nu niet naar het Elysée, toch voorloopig zal verloren zijn. Men vreest, dat Briand misschien welis waar nog een paar dagen hier zal komen en dat hij misschien nog een maand minis ter van buitenlandsche zaken zal blijven doch dat bij dan zijn ontslag zal nemen en zich ecnigen tijd geheel van dc politiek ver re zal houden. In ieder geval acht men het niet waar schijnlijk. dat de nederlaag van Briand een zeer onbevredigende uitwerking op do be sprekingen, die in de komende weken hier lo Genève zullifli plaats vinden, hebben zal. Onverschillig wie de Fransche gedelegcer- do in de Europecsche commissie en in den volkenbondsrjLad zal worden, men ver moedt, dat In ïe^er geval de Fransche ge delegeerde zeer veel voorbehoud en zeer veel terughouding zal moeten in acht pc men, zoowel in de kwestie van de Fransch Italiaansche vlootonderhandelingen als bij de bespreking van het toenaderingsvraag- stuk. Men moet dus helaas vreezeh, dat dc op hcldering van den internationalen hornet, die misschien \an de twee aanstaande we ken te Gönève te verwachten zou zijn go wce6t, thans zal uitblijven cn dat ccn nieu we, vertraging in de verbetering van den algeraeenen toestem* om'^pmlJdeHjk- ^ewor' den is. Briand gaat toch naar Genève. Donderdagmorgen om half tien Is eon zitting van den Franschon kabinetsraad aangevangen. Ingekomen was een ontslag aanvrage van dén minister van buitonland- soho zaken Briand, die van meening is, dat de delegaties der Nationale Vergadering niet een zoodanig vertrouwen in hem heb ben, dat hij. Frankrijk nog met dezelfde autoriteit zou kunnen veytegenwoordigen. De prémier Laval en de andere ministers hebben er vervolgens bij Briand op aan gedrongen, dat hij Frankrijk -* nog op de a.8. bijeenkomst der Volkenbondsraad te Genève zal vertegenwoordigen, Briand heeft hierin toegestemd en ver klaard naar Genève te zu'len gaan. Als tweede, gedelegeerde zou Francois Poncet Briand vergezellen. BUITENLAND. Doumer president van Frankrijk. (Eerste Blad pag. 1). STADSNIEUWS. De kleine Peugeot krijgt rust. (Eerste Blad, Pag. 3). Uitzichtbelemmcring bij Oud-Leusden. (Eerste Blad, Pag. 2). Filmavond van den Arbeiderssportbond. (Eerste Blad, Pag. 2). Succes voor muziek- en zangverenigin gen. Eerste Blad, pag. 3). \X'akkerschudding van Europas geweten Berlijn, 12 Mei. (V.D.) Vice-kanselier dr. Schober is hedenavond naar Gonèvc vertrokken. Voor zijn vertrek verklaarde dr. Schober aan een vertegenwoordiger van do pers: „Ik weet, dat ik met do vader- landsgctrouwe bevolking van Oostenrijk het inzicht deel, dat het hoog tijd was het geweten van Europa wakker te schudden. Dit is geschied met het: tusschen Duitsch- land en Oostenrijk overeengekomen plan inzake dc tolunie. Wie nog een bewijs ver langt, dat niet politieke, maar econo mische overwegingen onze stappen hebben geleid en dat het geen overrompeling met politieke plannen was, toen Oostenrijk en Duitschland hun voornemens te kennen ga ven onderhandelingen over oen tolunie tc beginnen, wijzen wfj op de recente cata strophe van de .grootste Oostenrijkse he bankinstelling, waaruit de volstrekte nood zakelijkheid van een werkelijke hulp voor Oostenrijk blijkt. Mijn taak, Europa daa-r- van to. overtuigen, is zeker -niet gemakke lijk. Wie niet wil, dat in het midden van Europa een ruïne ón (staat, moet de ver zuimen van het verléden óphertén en Oos tenrijk dat geven, wat het noodzakelijk be hoeft ora te leven." TUINSLANG 59 ct. p. M. m. spiraal SCHOP, HARK. SCHOFFEL f 3.— per stel. GRASMACHINES I 13.25, f 13.75, f 11.25 Grasmachines, slijpen, repareeren. T.jwoEsm. QOJfez.28R Ettelijke personen gedood en gewond Londen, 14 Mei (V.D.) De verkiezings dag heeft de Cairo tot ernstige botsingen aanleiding gegeven, waarbij 18 personen ge dood en 167' gewond zijn. Volgons dc offi cieele regcermgsberichten echter zijn slechts vijf personen gedood en 60 gewond. In de nabijheid van de spoorwegwerkplaateen poogde een menigte van 4 tot 5000 menischen een domonstratieoptocht te vormen; 250 man infanterie cn cavallerie hadden op dracht dit te verhinderen. De demonstran ten verschansten zich echter in do spoor- wegwerkplaatsen, waarop de politie ten slotte machinegèwccrvuur opende. Op an dere plaats der stad werden tramwagens en auto's omvergeworpen en in brand ge stoken. Ook hier vuurde de politie op de menigte, waarbij o a. twee Engelschen ge dood werden. Naar verluidt, is de orde intucschen weer hersteld. NEDERLANDSCH DE EENIGE OFFICIEELE TAAL TE GENT. Gent, 13 MeL (V.D.) De gemeenteraad van-Gent heeft besloten alle officieele stuk ken in het vervolg alleen in het Neder- landsèh te doen verschijnen. Slechts offi cieele papieren, die volgens de wet in de twee landstalen moeten verschijnen, zulle*» ook in het Franech vertaald worden Moskou wrijft zich in de handen Moskou, 12 Mel. (V.D.). Hot centraal comité der communistische partij in Spanje heeft een telegram ontvangen uit Moskou, waarin den communisten goluk gewenscht wordt met hun eerste succes. Het telegram zegt, dat de arbeiders met do wapens in de hand de overwinning moeten bevechten. Het Spaansche leger moet in handen der arbeiders komen. Een. vertegenwoordiger der Spaansche communistische partij te Moskou zal voor oen der Russische zenders een radiorede in het Spaansch houden, die bestemd is voor de Spaansche arbeiders. De aanval op de kloosters. Madrid, 13 Mel H.N.) Volgens een offi cieus bericht heerscht in Spanje thans over al rust Alleen in Andalusiö komen nog do laatste stuiptrekkingen van den opstand te gen de kerk voor. Het ergst is de toestand gisteren te Malaga geweest, waar verschei dene kloosters en kerken aangevallen wer den. De brand sloeg ook op andere gebou wen over. Zoo is een warenhuis door den brand verwoest. De hier aangerichte schade wordt op millioen peseta geraamd. De kapitein-generaal, dio gisteren uit Madrid terugkeerde, nam terstond krachtige maat regelen. Van eldere zijn troepen ontboden om het garnizoen te Malaga te vensterken. In San Lucar del Berrameda, een badplaats in de buurt van Sevilla, is ook een klooster in brand gestoken. In Alicante was de op winding gisteren nog zeergroot, daar een jongen, die, naar beweerd wordt, door een schot uit een klooster gewond was, gisteren gestorven is. In talrijke plaatsen zijn de kloosters, vooral van de Jezuïeten, verlaten. De bewoners hebben bij particulieren een onderkomen gevonden. In Granada werd een klooster bestormd, doch door het ingrij pen van de overheid gelukte het de be stormers terug te drijven, voordat groote verwqestingen aa.ngeric.ht waren. WEERBERICHT Hoogsto Barometerstand: 765.0 te Marseille. Laagste Barometerstand: 743.5 te Thorshavn. Verwachting: Zwakke tot matige, wel licht tijdelijk toenemende. Z. O. tot Z. W. wind, zwaar be wolkt of betrokken, waar schijnlijk regen of onweers buien, weinig verandering in temperatuur. Langestraat 49*51 Tel. 19 ZOMERSTOF.! ES voor Oud en Jong Katoen en Zijde. Wol en Kunstzijde. balatum stragula 1.09 per el 1.35 per el 1.59 per meter 1.98 por meto' linoleum 2.60 per el 3.30 per meter Varkensmarkt 5 Tei. 1309 Ook voor piano's het goedkoopst adres. Geen onderhoud met Briand Parijs, 13 Mei (V.D.) De Britsche mi nister van buitenlandsche zaken Hendek son is gistermiddag te Parijs aangekometf en heeft zich direct naar de Briteche am bassade begeven, waar hij zijn intrek nam. Met het oog op do presidentsverkiezing, waardoor Briand ten zeerste ln beslag wordt genomen, heeft Henderson ervan ai- gezien hem persoonlijk een bezoek te bren gen. Door bemiddeling van den cbef van het protocol heeft hij bom echter zijn beste wensohen voor de komende verkiezing doen toekomen. Henderson wordt vergezeld door een aantal hooge ambtenaren, die met hun Fransche collega's overleg zullen plegen in zake de voornaamste punten, dio te Genève aan de orde komen. De Poolöche minister van buitenlandsche zaken Zaleski zal heden tc Parijs sanko- mcn. Een onderhoud met Briand zal hij waarschijnlijk niot hebben. DUITSCH-OOSTENRIJKSCHE SPOORWEGOVERSENKOMST. B e r 1 ij n, 12 Mei. (V D.) Officieel wordt medegedeeld: Op 9 dezer hebben gevol machtigde vertegen woord Igers van hot Duitsche rijk cn de Oostenrijksche republiek besprekingen gevoerd over een verdrag, dat onder inachtneming van de woderzljd9che verkeersbêhueftcn voorziet in allerloi over gangstoestanden, het spoorwegverkeer bo- treffende. Dc oorkonden zullen binnen af- zienbaren tijd te Berlijn worden geteekend. DE ZEPPELIN ld AAR BERLIJN. Friedrichshafe.il, 12 Mei. (V.D). De Graf Zeppelin is hedenavond om 23 uur 15 gestart voor een tocht naar Berlijn, alwaar het luchtschip Woensdagmorgen tegen 7 uur zal aankomen. B e r 1 ij n, 13 Mei (H.N.) De Graf Zeppe lin, die gisterenavond van Frledrichshafcn is vertrokken, landde vanmorgen op het vliegterrein van Staaken en is aan de an- kerrnast gemeerd. Het luchtschip zal om 2 uur een rondvlucht boven Berlijn maken en dan ook een tusschcnlanding op her vliegterrein van Tempelhof uitvoeren.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1