dë eemiandeq boiteelandsch overzicht buitenland uit 11 <301 ame.rsfgdrt belangrijkste nieuws [TAXI MOLENAAR Moderne mantels firma duim burger voor oudere dames PRIJS DER AOVERTEHTIEN von u>b«9np <>- een bewijsnummer Zaterdag 16 Mei 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwa! 2a 29e Jaargang No. 268 DE RERUM NOVARUM 40 JAAR MERKWAARDIG INCIDENT BIJ EEN RECHTZAAK DE BESPREKINGEN TE GENEVE LICHT OP 9 uur 18 min. L. J. LUYCX ZOON MACD0NALD OVER DE LUCHTSCHEPENP0L1TIEK TEL. 1210 (3 LIJNEN) Ook voor LANGERE TRAJECTEN de FIAT LIMOUSINES ARMHEMSCHE WEG 26 DAMESMODEZAAK AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maand» voor Amtrifoorr f 2.10. per maand f 0.73. per 1 week (mei gratis wrzckcrlag regen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco p«r post per 3 maasden f Afzonderlijke nummer» f O.W. fCtTAEKENLVG 47910 TELEFOON INTEi.C tlJ 1 r elke regel meer f0.25 Lie/dadlgheids-advertentiüs voor da helft van den pnji. Kleine Advertentie» .KEITJES' bi) vooruitbetaling i —5 regels 90 eest elk» regel maar 10 cent, driemaal plaatsen t I.— Bewijsnummer extra 0.09 Donmcr „le bon papa"? Een Daitsch oordeel over ide go- beurtenissen in Frankrijk. Franklin Bouillon hooft de politiek van Briand steeds zoo nadrukkelijk mogelijk bestreden. In den loop van dit jaar is van dezen reactionairen staatsman in de Kölni- schc Zeitung een uitspraak gepubliceerd, waarin hij de redenen van deze bestrijding uiteenzet: „Niet omdat ik tegen overeenstemming met Duitsehiand ben, maar omdat ik niet geloof, dat Briand's politiek tot overeen stemming zal leiden. De beide eerste volke ren van het vasteland moeten elkander vinden, maar deze overeenstemming kan niet worden opgebouwd op den grondslag van struisvogelpolitiek." Het geciteerde Duitscbe blad meent, dat dit, op zichzelf beschouwd, verstandig en goed gezegd is en ook, van Duitsch stand- pun! be-kek m, goed te gebruiken. De o\cr- eenstcmniing, die beide volkeren zoo noo- dig hebben, is 'n modus vivendi op de basis van gelijke rechten. Dat beginsel van gelij ke rechten is het juist, waarvan Franklin Bouillon evenmin iets wil weten als zijn rivaal te Versailles, Maginot, en daarom, aldus de conclusie, moot Duitsehiand op zijn hoede zijn. Frankrijk beschikt over te veel macht dan dat het niet op een goeden dag op de idee zou kunncr. komen, ondanks Volkenbond cn pact-Kellogg, zijn wil lou ter en alleen door te zetten op grond van •leze macht en op grond van zijn machts middelen. Dit is het gevaar, dat volgens de Kölnische Zeitung in den persoon van Doumer als president, van Frankrijk en in dien van Franklin Bouillon als „Wahl macher" cn in de verdere beïnvloeders van Doumer schuilt. Briand is eenvoudig een man van den vrede, zij het dan op zijn wijze Hij is de man van den Volkenbond cn het pact-Kei logg, die hij ondertusschcn alleen ter on dersteuning van de Fransche inperinlistl- sche verlangens gebruikte. Wanneer hij thans het onderspit heeft gedolven, is dat te betreuren alleen reeds hierom, omdat hij zijn doel alleen met vreedzame middelen wilde bereiken en elke andere regeling ver wierp. Juist in de laatste' maanden hoéft hij zich in Duitsehiand echter niet bepaald pomr lair gemaakt. Do wijze waarop hij van der. beginne af tegen het douaneplan optrad en vooral inAzijn laatste Kamerredê met de zweep zwaaide, was verre von bemoedi gend. Wanneer Briand Genève voorgoed mocht verlaten, dan zal zijn opvolger op de Quai d'Orsav vermoedelijk Poncct zijn. Deze is een geheel andere man: een economisch denkende kop. van wien gezegd wordt, dat hij veel begrip toont te bezitten voor de noodzakelijkheden dor wereldeconomie De wereld, zoo merkt de Kölnische Zeitung op, heeft koele en klare sprekers noodig en geen heethoofden, advocaten der eeonomi schc redelijkheid en niet van politiek on verstand Kortom: do verkiezing van Doumer is in de oogen van het Duitscho blad een teeken van de geweldige spanning waarmee de no- litieke atmosfeer weer eens geladen is. Alle hoogspanning kan en mag Dui'schland er niet van weerhouden, zoo wordt verder be toogd, op vreedzame wijze on te komen voor een gelijkwaardige positie in de wereld en een politiek en een economie te bepleiten, die door redelijkheid wordt gekenmerkt. Het gaat niet aan te dulden, dat dc Duit- schers als paria's worden behandeld. En evenmin gaat het aan, dat alleen de slag met de vuist op de tafel bij internationale geschillen de beslissing brengt. Hetgeen in de plaats komt. van de struisvogelpolitiek die Franklin Bouillon bestrijdt, mag er niet toe leiden, dat het bescheiden begin van de internationale toenadering thans volkomen te niet wordt gedaan. Frankrijk heeft een grootc verantwoordelijkheid op zKh geno men, toen het zich tegen Briand en voor Doumer verklaarde. Het zorgc ervoor, aldu: de Kölnische Zeitung, dat achter den naam Doumer eens te lezen staat: la paiz in plaats van la guerre. Het artikel besluit „Tiet zal een wereldhistorische verdienste zijn, mijnheer Doumer, wanneer U ook in bet F.lvsée blijft, wat U in het ministerie van onderwijs was: le bon papa. Teveel Franklin Bouillon zou Europa het leven kunnen kosten." clandestien stoken en smokkelen van jene ver in voorloopige hechtenis is, zal 22 Mc: oor liet gerecht verschijnen. Voor een be drag van 18 miiliocn francs moei hij de Belgische schatkist hebben benadeeld Het onderzoek heelt thalte ook aan hpt. licht gebracht, dat de Meester een uitgebreid'en mokkclhandel op Nederland dreef. Zoo is gebleken, dat hij 30 000 K G. suiker cn 800 K.G. sigarettenpapier uit Belgie naar Nederland heeft weten tc*smokkelen Waarschijnlijk zal bij na zijn berechting in Belgie aan Nederland uitgeleverd worden NEDERLANDSCHE SMOKKELAAR VOOR HLT BELGISCHE GERECHT. Voor 18 millloen francs de Belgische schatkist bena deeld. Brugge, 11 Mei. (V.D). De Hollandschc koopman de Meester, dio sedert eenigen tijd met zeven van zijn handlangers wegens Een groote rede van Paus Pius XI. Rome, 15 Mei (V. D.) De dag van heden, dc 40ste jaardag van de Encycliek van Paus Leo XIII „Rerum Novarum", was het hoogtepunt van de jubileumplechtighe- den te Rome. Dc feestelijkheden begonnen met don plechtigcn intocht van Z. II den Paus in de St. Pieterskerk. In aansluiting hierop had de Pauselijke mis plaats, waar aan alle te Rome vertoevende pelgrims deel namen. Te 17 uur begon de gemeenschajj pelijke Pauselijke audiëntie van alle deel nemers, in het Vaticaan. Allereerst ontplooi den de pelgrims hun banieren en zongen religieuse hymnon. Daarna kondigden de posauncn de aankomst van den Paus en zijn gevolg aan. PAUS PIUS Paus Pius hield hierna zijn reeds aange kondigde groote rede, waarin hij wees op de nieuwe Encycliek over sociale- cn arbeids kwesties; Z II. sprak in.de Italiaanschc, Fransch en Duitschc taal. De Paus constateerde, dat een nieuwe or ganisatie van het economische leven onver mijdelijk is. Het gemeenschappelijk product van kapitaal cn arbeid dient, in overeen stemming met de billijkheid, verdeeld te worden. De bezitsloozc loonarbeiders dienen geleidelijk tot. een ovcreenkomstigen wel stand te geraken. Dit doel is slechts bereik baar door rechtvaardige loonen. De arbeid is immer de menschelijke valoriteit des ar beiders geweest. Een heilzaam middel le gen ontwrichting der orde is gelegen in terugkeer tot de gedegen Christelijke ge mcenschapsleer. In het tweede deel van zijn rede besprak de Paus het socialisme, dat sedert Leo XIII ingrijpende veranderingen heeft ondergaan. De procedure, die het socialisme tot in dc uiterste consequenties doorvoert en dan den naam communisme aanneemt, is volkomen onvercenigbaar rnet de leer van de II. Kerk. Dc andere leer, die don naam socialisme verklaart, komt in vele opzichten liet Katholieke sociaal program zeer na. In weerwil Hiervan en ondanks het feit, vele dier eischen in harmonie zijn met dc recht vaardigheid, ligt aan het socialisme een maatschappelijke opvatting ten grondslag, die volkomen in tegenstelling is met de ware opvattingen omtrent menschelijkcn ge meenschapszin. Een principieele overeen stemming hiermede is uitgesloten. Het is onmogelijk tegelijkertijd katholiek en socia list te zijn. Economie en socialisme richten hun blikken slechts op deze zijde en ver geten God en eeuwigheid. Een wezenlijke hernieuwing van de heerschappij der ge rechtigheid is onder deze omstandigheden noodzakelijk. Een ieder moet ten deze een drachtig tot het algemeen welzijn mede werken. NACHTEGALEN? Met zal u opvallen, dat achter het op schrift van dit artikeltje een vraagtee-ken staat. En om u niet langer in de onzeker heid to laten, wat daarvan de bcteckenis is, moet ik u tot mijn spijt bekennen, dat dit niet anjers wil zeggen dan: Zijn er in Mooi Amersfoort nog nachtegalen? Want daaraan beginnen de meeste vogelkenners cn anderen ook; zeer te twijfelen. Toen verleden jaar de afdceling „Amers foort" van de Nederlandscho reisvcrceni- ging mij vroeg een excursie te leiden om nachtcgalonzang te hooren, moest, ik lot mijn spijt bekennen, dat ik geen onkcie nachtegaal in onze mooie omstreken wist. En bij navraag wist niemand het. Zeker, men noemde wel een paar plaatsen, maar bij onderzoek gaf het nul op het request. Nu wil dc nfdccling van dc reisvereeni- ging dc poging herhalen: helaas het is weer dezelfde toestand. Nergens is een nachte gaal te vinden. Men zegt: ze worden alle maal weggevangen. Deze Week hoorde ik nog, dat een bekend Amersfoortsch vogel vanger twee nachtegalen had geleverd aan een mijnheer in Zoi6t! Zoo'n „vogelliefheb- bér" betaalt soms grof geld voor een dier. dat hij alleen maar in zijn volière doet, om te kunnen zeggen: „ilc heb een nachtegaal". Zingen doet het gekooide dier niet. We mogen het eigenlijk den-vogelvangers niét euvel duiden, dat ze graag een paar rijksdaalders verdienen Maar wat te zeg gen van de menschcn, die zc betalen? Wordt het niet hoog lijd. dat in de vogel wet komt te staan, dat het houden van wildlevcnde vogels verboden Ls? Mocht iemand, die deze jeremiade leest, een nachtegaal weten, dan zou ik dit graag, vernemen, enkel voor d c s a t i s t i e k." Verraden zaf ik het natuurlijk nooit. Maar men doet mij met dc mededecling een groo- tcn dienst. Intusschen gaat de rMsvorc^niging Dins dagavond a'.s. weer naar Zeist om even tueel bet genot te smaken, dat hier voor ons niet meer is weggelegd. A. JOMAN. Antwerpen, 14 Mei. (V.D). Tij'-us dc behandeling van een proces 16 bet voor de Antwcrpeche rechtbank tot een merkwaar dig incident gekomen. Toen voor (Jen voor zitter van de rechtbank de eischer in het proces dc Hollander Heil verscheen, her kende hij in hem een Duitschen spion, die hem in November 1914 aan dc Duitscho be zetting 'had willen uitleveren. Do president van de rechtbank weigerde na deze ont dekking het proces verder te behandelen Waarschijnlijk zal het geding over conige weken onder leiding van een anderen magi straat verder worden afgewikkeld. ERNSTIG ONGELUK OP DE FRANK- FURTHER VOORJAARSNARKT. Negen gewonden. Frankfurt, 15 Mei. (V. D.) Op de voorjaarsmarkt tc Frankfurth heeft giste ren een ernstig ongeluk plaats gehad. Dc vrouw van een rondreizend marktkoopman goot spiritus in een brander. Plotseling ex plodeerde dc flesch, met het gevolg dat negen voor den stand slaande personen ver wondingen opliepen. Vier personen werden zwaar gewond. NIEUWE ONGEREGELDHEDEN IN BURMA. Londen, 15 Mei. (V.D.) Volgens een bo- richt uit Rangoon hebben dc Indische troe pen rondcr dekking der Bntsche militaire politie een kampement der opstandelingen bij Taungu in Birma aangevallen. Er wer den 30 insurgenten gedood, terwijl een groote hoe veelheid munitie en wapens werd buit gemaakt. BRAND IN EEN MIJN Brussel, 14 Mei (V.D). Te Quaregon 'bij Bergen is na een ontploffing brand ont staan in oen diepe mijnschacht. Met groote moeite slaagde men erin liet mijngcdeclte, dat brandde, van bet overige deel der mijn af te sluiten. De brand woedt nog steeds voort. Er is belangrijke 6chade aangericht, Een groot aantal mijnwerkers is werkloos geworden. BUITENLAND. Briand tc Genève. (Derde Blad, pag. 1). De woelingen #in Spanje. (Derde Blad, pag. 1). BINNENLAND. Proefvaart met de „Prinses Juliana" te Rotterdam. (Vierde Blad, pag. 1). Te 's-Gravenzando heeft een dienstbode .uit wraak twee. kinderen met azijnzuur ver giftigd; een ervan is overleden. (Tweed Blad, pag. 2). SPORT. Voorbeschouwing over den promotiewed strijd H.V.C.B.F.C. (Vierde Blad, pag. 2). STADSNIEUV/S. Het Amersfoortsch Mannenkoor ontvangt vele felicitaties en huldeblijken. (Eerste Blad, pag. 3; Vogelexcursic der Nat Hist. Vereenig'ng. (Eerste Blad, pag. 3). Twintig jaar- duivensport. (Eerste Blad, pag. 3) Onderhandelingen over de tollinie Genève, 15 Mei. (V. D) Op uitnoodi- ging van den Engelschen minister van bui tenlandschc /.aken Henderson heeft vanmid dag een gemeenschappelijke bespreking plaats gehad tusschen hem, Curtius, Grandi en Briand. De Oostcnrijkschc minister var. buitenlandschc zaken Schobcr, die reeds een langdurig vertrouwelijk onderhoud had gehad met Henderson, nam aan .deze ge- dachtenwisscling niet deel. Naar verluidt hadden de besprekingen in hoofdzaak be trekking op de Tollinie. De Volkenbonds-contrólecom- missie bijeen. De contrólecommissie voor do Oostenrijk- schc volkenbondsleening heeft vandaag on der voorzitterschap van den vertegenwoor diger van de Italiaanschc regeering Bian- chini de principieele vraag besproken in hoeverre de Tolunie de verplichtingen der Oostenrijksche regeering ten aanzien van de douaneontvangsten beinvloedt. Een bespre king van de vraag hoe de Tolunie in over eenstemming tc brengen is met dc bepalin gen van de Gcneefsrhc protocol 1922, wordt door de contrólecommissie niet toegestaan. De onderhandelingen over dc kwestie der Tolunie zullen uiterlijk Zaterdagavond ein digen De Russische delegatie aangekomen. De volkscommissaris van buitenlandschc zaken van 60vjet-Rus!and Litwinof is van middag, vergezeid van een uitgebreide de legatie, te Genève aangekomen Do Zwit- scrsche politieautoriteiten hadden m ver band met dc aankomst van de Russische ge delegeerden buitengewone vciligheidsmaat regelen getroffen. Het „llotcl Métropolo" wordt door tal van politiebeambten be waakt. DE RUBBERRESTRICTIE. Londen, 14 Mei (V.D.) In de heden ge houden vergadering van de Rubber Gro wers Association zcide de voorzitter Hay, dat dc vereeniging de uitvoering der res- tricticmaatregelcn niet ernstig kon onder steunen, indien niet nagenoeg alle produ centen van plantagerubber hun medewer king voor het toepassen van eenig schema tot regeling der productie wenschen te ver- lecncn. Hij sprak dc oprechte hoop uit, dat de regeeringen cn allen, dio bij het vraag stuk betrokken zijn, zouden inzien, dat het verstandig is om zonder eenig uitstel tot een definitieve oplossing te komen. WEERBERICST Hoogslc Barometerstand: 760.0 te Zürich. Laagste Barometerstand: 717.6 te Thorshavn. Verwachting: Zwakke tot matige, Z. W. tot Z. O. wind, meest zwaar bewolkt, aanvankelijk wei nig of geen regen, iets war mer. Langestraat 49-51 Tel. 190 Imitatie Hermelijn KRAAGJES Bont Sjaaltjes VOSSEN. Londen, 14 Mei. (V.D.) In het Lagerhuis heeft de premier hedenavond een belangrij ke verklaring afgelegd over dc luchtsche pen-politiek. Hij zeido dat liet volkomen dui delijk is geworden na het rampspoodige on geluk met de 11.101, dat de gcheelc politi*ik cn liet program herzien zal worden. De rc- gecring heeft thans dc beschikking over con uitvoerig rapport, dat met veel zorg cn toe wijding is opgesteld door een commissie on der voorzitterschap van Sir John Simon, die op minutieuze wijze de oorzaken van dit vreeslijk gebeuren heeft nagegaan en hier over haar mcening heeft weergegeven. Op het oogenblik verkeert de regeering in de positie, dat dc meest moderne luchtsche pen noch bewezen hebben ongeschikt tc zijn, noch succes verzekeren. Dc toestand is thans aldus, da Brittannië een luchtschip heeft, de R 100, dat door een gering gebruik in slechte conditie verkeert. De R 100 zal een soort luchtschip va^r proefnemingen zijn. Het weer in gereedheid brengen van do R 101 zal voor het eerste jaar 120 000 kos ten met zich brengen cn voor het tweed* jaar 130.000. De R 100 zal dan zeer geschikt zijn voor proefnemingen, tenvijl gelegenheid zal worden geboden voor het aanhouden van een vaste kern geschoold personeel. Dc regeering, aldus Macdonald, is van mea ning, dat dit plan zal worden aangenomen.. ITet plan moet herzien cn vernieuwd worden na drie of vier jaren. GROÓTE BRAND IN EEN STAATSOPERA, Kof no, 14 Mei. (V.D). Hedenmiddag te gen 2 uur is brand ontstaan in de requi- sietenopslagplaats van de Litausche staats- opera. Het toonccl en de zaal konden wor den gered. Een vleugelgebouw, tallooze rc-- quisieten en de rest van het vorigen zomer vernieuwde theater verbrandden. Twintig brandweerlieden werden gewond. De schade is zeer aanzienlijk. GROOTE BRAND IN DE BREMER HOUTHAVEN. Twee elevatoren vornie'-d. Bremen, 15 Mei. (V. D.) Hedenmiddag tegen kwart over twaalf werd brand ont dekt in dc opslagplaats van de firma I. II. Bachmann aan de houthaven tc Bremen. ITet vuur, dat was ontstaan bij het reinigdn van graan, breidde zich snel uit. Do brand weer, die weldra met veel materiaal ter plaatse was, tastte het vuur aan de water zijde aan en wist na eenige uren ingespan nen arbeid uitbreiding van den brand to voorkomen Tegen twee uur was het gevaar geweken. Twee elevatoren werden door het vuur vernield. Een voorraad haver, roggo cn mais kon gered worden, maar liep waterschade op. Het bedrijf behoeft niet te worden geslaakt.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1