BELANGRIJKSTE NIEUWS rarnrrexa 1 BRIEVEN VAN EEN BRABANTSCHEN BOER FIRMA DUIM BURGER DE EEMLANDED Buitenlandsch Overzicht JOH. DE HEER Buitenland TRICOTAGE SPORT en STRAND ABONNEMENTSPRIJS J-10 iwd 073. PRIJS DER AOVERTENTIEN "In 1-1 "S"1 «begrip va» ca ecwl|lnon>*l«r Maandag 18 Mei 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 269 PIANO- EN 0RGELHANDEL fortmann en hehenkamp ZAL BRIAND TE GENEVE BLIJVEN? HENDERSON VOORZITTER DER ONTWAPENINGSCONFERENTIE? LICHT OP 9 uur 18 min. l. j. luycx zoon stofzuigers DOOR A. A. L. CRAUMANS voor ARNHEMSCHE WEG 26 DAMESMODEZAAK AMERSFÜORTSCH DAGBLAD w«k (a*l gratia mrzakwlag atgm oagelskkta) I O.W/p Binnenland franco per post per 3 aMandea I X-. Ahonderll|ke aommtra I Oh*. roetlEKENING «7910 TELEfOON INTEKC <11 elk* regel met» f0.25. Llefdadigheids-advtrteotlto voo» kttft va» den prijs. Klein* Advertentie» .KEIT1ES" b{j vooruitbetaling —9 regel 90 eest, elke regel i 10 cent, ërtemaal planteen f I.—. Bewijsnummer extra 0.01 Het netelige vraagstuk der werkloosheid. Het pro bleem belicht door Albert Thomas. De directeur van hot internationale ar beidsbureau te Genèvc, Albert Thomas, houdt zich in zijn jaarlijksch rapport, dat uitgebracht zal, worden op de vijftiende in ternationale arbeidsconferentic, die op 28 Mei bijeenkomt, uitsluitend bozig met het vraagstuk der werkloosheid en de bestrij ding'daarvan. Als oorzaken der werkloosheid be schouwt Albert Thomas: dc landbouw crisis, dc industrieelc overproductie, de to ver gaande rationalisatie, de slechte ver- decling van het goud, do prijsdaling van het zilver, do prijsverlaging der grondstof fen, de te hoogo productiekosten, dc tulloo ze handelsbelemmeringen en het gebrek aan vertrouwen. Thomas legt er den nadruk op, dat de medewerking van het internationale ar beidsbureau krachtens zijn statuut slechts op enkele nauw begrensde gebieden kan plaats vinden en dat men alleen kan reke nen op het uit den weg ruimen van het euvel, wanneer allo instanties der sta ten, van 't particuliere bedrijfsleven, dei vakvéreenigingen, enz. zich bewust zijn van hoar bizöndore taak. Opdat het internatio nale arbeidsbureau zal kunnen bijdragen tot vermindering van de werkloosheid, doet hij, evenals in zijn rapport aan de Europa commissie, de volgende voorstellen aan de hand: 1. Vorming eener internationale arbeids beurs. 2. Algemeen immigratie-programma voor arbeidskrachten en „ontsIuitings"-werk rnet betrekking tot braakliggende gebieden 3. Bestufleering cener internationale over eenkomst inzake de werkloozcnverzekering op een der \olgende arbeidsconferenties. 4. Opstelling en tenuitvoerlegging van een internationaal programma van publie ke werken. Overigens is Thomas do opvatting toege daan, dat dc werktijd internationaal moet worden verkort en wel in uitgebreider mate dan te \Vashingtcn is overeengekomen, waar zij op 48 uren per weck ward vast gesteld. Thomas meent, dot do werktijd misschien op 40 uren kan worden ge- Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Ook voor piano's het goedkoopst adres. bracht. In elk geval acht hij het voerloopig noodzakelijk, dat alle staten de oude Was- hingtonschc overeenkomst inzake den acht uren-werkdag bekrachtigen. In zijn verslag gaat Thomas ook in op het vraagstuk der schadevergoeding. Hij merkt dienaangaande op, dat het hier niet de plaats is dit delicate en reeds dikwijls behandelde vraagstuk der schadevergoe ding te bespreken, maar dat hel niettemin een feit is, dat do internationaal-economi sche gevolgen van het hei-stel vraagstuk en zijn invloed op de tewerkstelling der ar beidersmassa's hoe langer hoo meer de aandacht trekken, zoowel bekeken van het gezichtspunt der debiteuren als dat der cre diteuren uit. Zonder te willen nagaan, of Duitschland al dan niet kan betalen, zoo als onlangs de Italiaansche minister van fi nancién. dc Stefani, schreef, bestaat cr geen twijfel aan, dat' het vraagstuk der schulden en vergoedingen opnieuw moet worden onderzocht, niet in den vorm eener welwillendheid jegens liet ecne of andere land, maar ten bate van de geheclc wereld, de creditó.urstatcn inbegrepen. Merkwaardig is ook. dat Thomas zich vrij scherp uitspreekt tegen een economi sche anti-dumpingsactie tegen Rusland. Volgens hem staat het niet absoluut vast, dat Rusland werkelijk dumping in den eigenlijken zin von het woord toepast en aan den anderen kant hebben dc Russische leveringen van goedkoopc grondstoffen bij - godragen tot verlevendiging der Europee sche markten. Aan het slot van zijn rapport laat Tho mas een waarschuwend woord hooren. Wanneer de industrieelc wereld niet den noodzake'.ijken moed heeft een nieuwe orde te scheppen, gebaseerd op vrede cn ge rechtigheid, dan zal z.i. dc geest der ver nietiging cn der opstandigheid niet nalaten ontzettende omwentelingen in hot leven te roepen en dat wel op een moment, waarop het buiten kijf mogelijk is werktuigen te smeden voor een nieuwe orde cn bescha ving. HET ITALIAANSCHE VOORSTEL INZAKE DE DOUANE-OVEREENKOMST. Tegen Frankrijk gericht? P a r ij s, 16 Mei. (V. D.) Het Italiaaneche voorstel om dc douane-overeenkomst van 2-i Mei 1930 terstond weer in behandeling te nemen, blijkt in dc Parijsche pers groote verrassing te wekken. Men ziet zich ge dwongen toe te geven, dat het Italiaaneche initiatief1 Frankrijk in een vrij lastige po sitie brengt, aangezien do overeenkomst mede door Frankrijke toedoen van onwaarde is geworden, omdat het aantal ratificaties onvoldoende was. Men herinnert zich, dat desondanks dc Franecho ratificatie verleden week is afgekomen. In het initiatief van Italië -ziét men een poging om het plan- Briand tegen te werken. uw matrassen worden in één dag opgemaakt en bijgevuld, vraagt prijsopgave. De Iswestia belicht zijn nederlaag P a r ij s, 16 Mei (V. D.) Naar in politieke kringen verluidt, zal dc nieuwe Fran6che staatspresident Doumcr den Franschen mi nister van buitenlandschc zgken Briand verzoeken tot het einde van de raadszitting to Genèvc tte blijven om de Franschc belan gen tot het einde te vertegenwoordigen. In welingelichte kringen hecht men zeer veel waarde aan dezen stap en men hoopt, dat Briand aan den wcnsch van den nieu wen president zal voldoen. Wanneer hij ech ter zijn besluit handhaafi en onmiddellijk' na beëindiging van do zitting der Europee- sche commissie uit Genèvc vertrekt, zal, naar officieel van Franschc zijde wordt medegedeeld, minister-president Laval als leider der Fran§che delegatie naar Gonèvc vertrekken. Moskou. 15 Mei, (V. D.) Inzake de nederlaag van Briand schrijft do Iswestia, dat deze een symptoom is van do verschor- ping in don binnenlandschen on buiten- landschon toestand van Frankrijk cn tege lijkertijd oen politieke demonstratie ten op zichte van Duitschland. Do politiek van Briand, die door middel van geringe conces sies Duitschland poogde te verzoenen, heeft niet alleen dc kapitalistische kringen ver ontrust, maar ook een deel van de kleine bourgeoisie in Frankrijk. De verkiezing van Doumer toont dé verontrustende waakzaam- lieid aan van dc Franschc bourgeoisie. De Fransch-Duitsche betrekkingen zijn in oen niouwo periode getreden. WEER EEN GEWELDIGE BRAND IN JAPAN, Londen, 16 Mei. (H.NTc Akita in het Noorden van Japan zijn door een brand ruim 600 huizen verwoest. Men vreest, dat talrijke menschcnlcvens te betreuren zijn. BLIJrT AFONSO AAN DE RIVIERA? Parijs, 15 Mei. (H. N.) Koning Alfonso wil zich volgens de Franschc bladen voor goed aan dc Riviera vestigen. Hij moet reeds onderhandelingen voeren over den aankoop van een kasteel in de buurt van Nice. BUITENLAND Lord Irwin spreekt over Indié. (Tweedo blad. Pag. 3). Zal Briand tc Genèvo blijven? (Eerste blad. Pag.l). Klectrischc dienst op het traject Amster damAlkmaar. (Tweedo blad. PaT. 2). BINNENLAND Ernstig auto-ongeluk bij Tiel. (Tweede blad pag. 1). Begrafenis ,\'an den heer Eschauzier. (Tweede blad. Pag. 3). KUNST Johan do Meester Sr. tc Utrecht plotse ling overleden. (Tweede blad. Pag. 3). SPORT II.V.C. wint met 10 van B.F.C. in de promotie-competitie. (Derde blad. Pag. 1). Het U.P.V.B.-elftal wint het llondcntour- nooi to Deventer. (Derde blad. Pag. 2). STADSNIEUWS: Enkele aanrijdingen. (Eerste blad. Pag. 3). Genèvc, 15 Mei. (V. D.) Naar tc Ge nèvc van zeer goed ingelichte zijde verno men wordt, zijn op dc jongste conferentie van dc kleine entente te Boekarest dc mi nisters van buitenlandschc zaken van Joego Slavic, Tsjceho-Slowakije en Roemenië met elkaar overeengekomen, dat geen der drie minister van buitenlandschc zalmen van de kleine entente een candidatuur voor hot voorzitterschap der internationale ontwapc- ningsmonferentic of van een der voorberei dende commissies voor deze conferentie zal aanvaarden. Hiermede zou dus ook een oveptuecle candidatuur van den Tsjecho-Slowaakschen minister van buitcnlandsche zaken, BencsJ, waarvan men in sommige kringen do mo gelijkheid vrij groot achtte, van dc baan zijn. Van Italiaansche zijde wordt medege deeld, dat Grandi naar aanleiding van het huidige onderhoud met Henderson in den volkenbondsraad officieel zal voorstel len Henderson tc kiezen tot president van de ontwapeningeconferentie, waarbij hij ge steund zal worden door liet Duitsche raads lid. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 761.1 tc Seydisfjord. Laagste Barometerstand: 716.2 te Skudesnaes. Verwachting: Matige tot zwakke Z. tot O. wind, gedeeltelijk bewolkt met weinig of geen regen in liet Noorden, zwaar bewolkt met kans op regen of onweer in het Z. aanvankelijk iets warmer. Langestraat 49-51 Tel. 190 ZIJDEN SJAALS Fleurige dessins. Vierkant en lang. Alle prijzen. PALEIZEN VAN KONING ALFONSO IN BESLAG GENOMEN. M a d r i d, 15 Mei. (V.D.) Dc beide parti culiere paleizen van ex-koning Alfonso to Santander en te San Sebastian zijn gister op grond van de verordening inzake de ont eigening der koninklijke eigendommen in beslag genomen cn door republikeinscho troepen bezet. Ilct palcis Miramar to San Sebastian zal zomerresidentie worden voor den komenden president der Spaanschc re- publick. DE ONLUSTEN IN DE ZWEEDSCHE HOUTDISTRICTEN. Proteststakingen. Stok holm, 16 Mei. (V.D.) Als protest tegen de gebeurtenissen van cergister, toen bij een gevecht tusschcn stakers en militai ren vijf personen werden gedood en vijf ge wond. hebben dc arbeiders in alle districten in het noorden van Zweden het werk noei"- gelogd. Elect rolux Vampyr Profos Mlolo. Laaof vtw. OO.TY3! 288 Reparatie spoedig en billijk. Ulvenhout, 12 Mei 1931. Menier, As ik vandaag in m'n akkerlaand sting en de malsche, lekkere Meigeuren om me hen<?n golfden, dat 'r 'n kiepeveïleko van genot over m'n lijf trok en 'k zag 't fiksche gruun, zwellend van 't veule 6ap, staan bib beren in 't windeke dat er zoo zachtjes over asemde; 'k beurde m'n perdje van plazier in dc madelievckoe staan hinneken, da z'nen hinnik lijk 'nen schaterlach teugen dc bosschen aansloeg; ik heurdc de Mei as 't ware uit de lochtcn komen klinken deur de onzichtbare veugcltjes, die ieveraans d'r liedekes verstrooiden en 'k zag d'n groei staan trillen onder d'n schemerenden stra- len-kraans van dc starke veurjaarszon, die 'nen ncve.1 van gouwen poeier over d'n on der dee daanscn, dan trok daar over die witte weareld, waar d'n zwangeren schep pingsdrang in gloeide en bolde, waarover 't gouwen zonnepooier neerzeeg, 'nen vrucht baren zegen waar 't windeke van vol was. En toen 'k m'n koeibiesten, glaanzend van gezondheid, verdoken zag in de weelderige graelaanden, volgefrèten dat 'r vüstgroote oogen traag bewogen van soezend genot, d'r neusgaten vochtig en rose trilden teu gen 'I malsche, geurige windeke; kapelle- kes daansten van blad tot blom in dc bloeiende èèrpclvelden, loon sprong ik van m'n knieën op, 'k lag te wieen, stak m'n èèrmen in de liogte en ïiet d'n Mei- wind in m'n longen vloeien da'k 'm koud in m'nen buik vuuldo wendelen en mee eenen oogopslag da-d-alles zag wa'k hier boven neerpotlooidc. En op 't zelfste mement bckaanst toen viel 'r 'nen schaduw kil cn doodsch over al da pure schoons in die lichte stilte, die wemelde uit de pèèrlmocrige lochtcn. M'n oogen zaggen 't schoons nic meer en 'tf windje was koud in m'nen nek. Efkes versomberde dc liecle schepping cn^ 't was of 'n prachtig stuk muziek ineens wier afgebroken 'k Zal oew zeggen boe da kwam. 't Was nie in de natuur zelvcifl, die schoon te glaanzen bleef. Maar 't zat in mijn. 'n Sombere kilte, 'n zonsverdusterink dio overtoog m'n zielcment; 'nen zwarten doek rolde-n-af vour m'n oogen. waant midden in die volle Meimaand, van zonnegoud en bloesemgeur, van vruchtbaarheid en krach- tigen teel, van weldaad die den mensch zoo goed mokt dat ie d'heelc weareld wil geluk kig zien, te midden van dieën pèrlendcn waterval van alle schoons en goed, daar spokte deur m'nen kop, die zwarte moor den van de leste dagen. En mee dof verstarde oogen, da'k daar ok sjuust nouw aan denkon moest? sting ik tusschcn al da licht in diepe d Cistern is. 'I Sprong op m'nen rug, 't nekte me en ik kroop weer gaauw in d'n donkeren, vet ten èèrde, die smeeig aan m'n haanden hangen bleef cn zwaar van broeienden geur wasemde in m'n neus. Ik scheurde 't onkruid mee rukken uit d'n grond cn efkes gong alles m'n petje tc boven 't. Is nicmeer uit m'n kop gewie3t, amico. Dc gedachte aan die daden van duvelsch gewald sprongen naar veuren in da reine Meimaand-genot, as 'non verdoken wurm op 't memènt da ge uit 'nen brossen-zuu- ten appel 'n stuk sappig appelevlcesch bèt. En wel tien kecren, as ik weer zo'non meterlaangen pcerdcstèèrt (waar al da-d- ontuig vandaan komt da vraag ik me-n-nl 'n halve eeuw af!) uittrok, zee ik haardop in m'n eigen' „hoe-w-is-'t toch Godsmeugo- lijk?" Ollee, amico, 'k wil m'n eigen niks be tore veurdoen as ik ben. Maar ae ge daar staat, mcc oew klompen midden ia zo'n Meimaand, oew longen volzuigend meo 't lekkers van d'n blossom en de blommen, omhuld van d'n goudvnl uit d'n hoogen hemel en as dan zo'n gedacht as 'n rat in oewen nek springt, ollee, dan is 't toch, of ge besmeurt wordt mee 'nen vollen em mer blubber van af oew pet tot in oew klompen! Dan blazen ze 'nen roetwolk over oew zielement, die cr aan blijft plekken as op 'nen glannzenden, bibberenden roompud- ding. Dieën pudding is naar de pinnekog; daar root 'nen nuuwen vcur komen. Mijnon dag was naar d'n hier-cn-gunder. Daar mot morgen 'nen nuuwen veiir ko men! Zcmraen efkes kaans gezien, deuzen van God gegeven dag in die schoonste maand van 't jaar, om deuzen dag veur me te ver prutsen. Waant, amico, d'r zit zooveul aan vast. Ae g; effen piekert over die twee leste mis daden, begaan in Amsterdam cn Den Haag, dan hedde al gaauw in do gaten, dat die twee misdaden, nie as twee pcerdestèèrten van opkruid zoo maar uit d'n grond zijn komen schieten! Veural bij dieën lesten moord is 't maar veuls te duidelijk dat dcuze gebeurtenis zooveul is ns 'n uitroo- pïngsteeken achter 'nen zin van heel veul da-d-hcurt letterkcs! Da teeken, amico 'r zoo vaneiges achter. Da's 't dekseltje van 't panneke. 't Is in heel de weareld zoow' Vcur 'nen dollar, veur 'n verzekeringska, vcur wa geld kortom, 6laan ze 'nen evonmcnsch de harsens ir Persen zo z'n ziel mee kreu nend lav. uit z'n schokkende lijf. 't Is (as go d'n naam hèt van vruug opstaan, komdc nooit tc laat!) 't is de malaise! Of beter nog: de oorzaak van de malaise. Heel dc weareld klaagt over dc malaise. I:i alle laanden, stejen en dm pen malaise malaise, malaise! In de huishouwens: malaise De kraanten: malaise1 En laankzamerhaand is malaise en wer keloosheid zooveul ns 't ei en 't kieken gc- worren. 't Een wit van 't aandcr nie wie d'r nouw 't eerste op dc weareld is gewiest. 't Ei da van de kiep komt. Dc kiep die uit 't ei komt. Maar da ze verduveld veul mee mekare te maken emmen, da zuld-3 mo toegeven, niewaar! Vcrkcns lvggon nouw éénmaal gin eiers, tenminste die van ons nie! En uit 'n ei is nog nooit 'n jonk olifaantje gebo ren. As nouw 't ei de werkeloosheid en 't kiepkc de malaise is, dan geleuf ik, da wij as menschcn sjuust teugenovcr 't vraagstuk staan, as t kleine kieken. Wie 'r 't eerste was. die was 'r 't eerste, maar z' emmen zóóveul mee mekaar te ma ken, du-d-ns ge 't ecne het. 't aandere van- zelvers komt: de kiep of 't ei Heel de weareld bukt onder do werke loosheid 't (vuile) ei cn d'r is ginnen boer, ginnen kleinen of 'nen grooten baas, ja gin huishouwetje. of de menschcn ko men personeel tc kort. En 't schijnt veul gemakkelijker te zijn, ae.ge 'n geweten hèt as 'n schuurdeur zoo ruim, om 'n annder op te lichten en te bedriegen cn zoo nouw en dan 's de har sens in te slaan, dan te werken veur d'n kost! Amico, 'nen mcnsch hee tcugonwoorig schrik om de deur te laten verven. Be- kaanst elk huis in de weareld komt van daag ieveraans verf te kort! En os er schoonmaak ie, dan kunde mijn vinden meo 'nen kalkkwast of 'n verfkwast in m'n klavieren, waant na da'k 's vier gulden veftig moes betalen veur 't witten van 'n muurke in d'n stal. zet Trui mijn ieder veurjanr aan den gaank. Dieën gast sting to witten mee 'n fijn penseeltje of ie do Nachtwacht aan 't fa brieken was. Tellekens gong ie 'nen 6tap achteruit om tc kijken of 't mooi wier on der z'n haanden. „Zoude denken", vroeg ik 'm: „da go veur d'n winter d'r mee klaar zijt?" En zonder bliken of blozen zec-t-ie: „ik ben ginnen'profeet." Toen liè'k meo 'm gewed en gewonnen 'k Zee: ,,'k wed da g'ovcr twee minuten klaar bent." Txocn stak ic z'n wit-penseel achter z'n cor, vouwde d'n ermen over mekaar en wouw de weddenschap gaan regelen. Maar ik wed mee d'n breejen, ouwerwetschen kwast en had al laank gewonnen, toen hij de veurwaarden wou gaan stellen. En 'k gaf 'm 'n opsallemaander cn toen 'nen staamp, onder z'n witte nppeleekcrsjas, dat ie bin nen de drie seconden kaant en klaar en al weg was, ok. 'n Weck later was ie in de stad op kar wei. Daar zat ie op 'nen trap in 'n leeg huis z'n vakblad uit te spellen, mee 't pen seeltje weer achter z'n ooren. 'k Moes m'n eigen inhouwen om weer nie tc gaan wed den mee 'm. Kok amico. da's de malaise vcur me! En daar komen die ratten vandaan, die oew op 'nen echoonen Meidag plotselink in oewen nok springen Ollee, ik kan 'r nog zooveul van zeggen, maar gij wit wel wa'k persics bedoel, ee? Veul groeten van Trui en as altij gin horke minder van oewen toet a voe DRÉ.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1