DE EEMIANDEü ABONNEMENTSPRIJS per 3 maasden voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75. per Dinsdag 19 Mei 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwai 2a 29e Jaargang No. 270 FELLE STRIJD OM DE DOUANE-UNIE Behandeling door den Volkenbond 25pCt. VERLAGING G. BROUWER DREIGENDE STAKING S NOORD-FRANKRIJK GROQTE BRANDEN IN JAPAN fUUBKB 9 uur 23 min. L. J. LUYCX ZOON De rust keert in Spanje terug. AMERSFGORTSCIi week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/» Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERG 5» PRIJS OER ADVERTENTIES vnn 1—4 regel» t 1.05 iaet inbegrip vaa een bewijsnummer elke regel mee» f0.25. LiefdadlgheldvadvertcnttKs voor da belft van den prijs. Kleine Advcrtentilto „KEITJES" bt) voorulibetollng —3 regel» 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.— Bewijsnummer extra 0.05 De tolanie punt van bespreking te Genève. Do kwestie wordt naar het Haagsche Hof verwe zen. Zoowel in de Europeeschc commissie als in den Volkcnbondsraad is de ontworpen tolnnic tusschcn Oostenrijk en Duitsch- lan'd, die al zoo lang de geesten bezig houdt, do laatste dagen het onderwerp van soms zeer vinnige besprekingen geweest. Zoowel voor- als tegenstanders hebben bet hunne over do zaak gezegd en reeds nu blijkt, dat noch Duitscbland, noch Oostcn- ïijk van zins is inn den weg, dien zij inge slagen hebben, toen zij do taricfunie ont wierpen, af tc wijken. Ondertusschen valt met betrekking tot de kwestie een merkwaardige ontwikkeling vast ie stellen, waartoe in belangrijke mate is bijgedragen door Henderson, Engelands minister van buitcnlandschc zaken, die gis teren in den Volkenbondsraad aan de hand heeft gedaan het vraagstuk ter heoordeeling voor tc leggen aan het Internationale Ge rechtshof, dat in onze residentie is gevestigd Deze instelling dient, naar dc Engelschc minister van gevoelen was, uit tc maken, of de ontworpen douane-unie al dan niot ln druischt tegen het Geneefsche protocol van 1922, dat zich met Oostenrijks onafhanke lijkheid bezig houdt. Uit Henderson's woor den \iel af tc leiden, dat hij alleen de juri dische zijde van de aangelegenheid behan deld wenschtc zien en dit zal ook wel do reden zijn geweest, waarom dc vertegen woordigers van Oostenrijk en Duitschland zich bij Henderson's voorstel aansloten. Dit oorbeeld word ook van Italiaansche en Fransehe zijde gevolgd, maar Briand heeft ondertusschen laten uitkomen, dat, mocht hot Haagsche Hof het sluiten der douane- unie een correcte handelwijze vinden, de zaak hier nog niet mee uit was, daar dan nog zou moeten worden nagegaan welke economische en politieke zijden de kwes tie had. Dit standpunt heeft de verontwaar diging gewekt van Curtius, den Duitschen minister van buitcnlandschc zaken, die als zijn opvatting te kennen gaf, dat, wanneer men deze procedure zou volgen, zijn land en het land, dat Schober te Genève verte genwoordigt, als minderwaardige staten werden behandeld. Hiermee kon hij geen genoegen nemen; als het Haagsche Ilof mocht oordeclon, dat de handelwijze van Duitschland cn Oostenrijk juridisch in den haak is, dan dient cr, aldus dc meening van Curtius, aan dc zaak niet verder te worden getornd. Het heeft gisteren overigens dc aandacht getrokken, dat Henderson van Schober heeft gevergd, dat deze uitdrukkelijk zou toezeggen niets tc zullen doen om de tarief- plannen tc realiseeren, voordat het advies van het Haagsche Hof is afgekomen. Tevo ren had Schober reeds laten uitkomen, dat Oostenrijk den Volkcnbondsraad niet voor een voldongen feit zou stellen, maar Hen derson nam met dc formuleering dezer be lofte geen genoegen cn verlangde, dat van Oostenrijksche zijde zoo -duidelijk mogelijk zou worden beloofd, dat elke voorbereiden de handeling met betrekking tot dc verwer kelijking der tolplannen voorloopig achter wege zou blijven. Ofschoon Schober door de zen hardnekkige» aandrang onaangenaam was getroffen, heeft hij cr zich toch hij neergelegd. Natuurlijk is bij velen de vraag opgeko men wat Henderson mag hebben bewogen, toen hij met zooweel klem Schober de bo- venaangeduide belofte feitelijk afperste. Sommigen zijn van oordcel, dat hij deze tac tiek heeft toegepast om Briand den wind uit de zeilen tc nemen cn te voorkomen, dat deze een nog feller geformuleerde toezeg ging zou eischen. Ondertusschen is nu uitgemaakt, dat het Haagsche Hof, wat den juridisclicn kant be treft, de zaak tot een oplossing zal brengen, doch het is aannemelijk, dat de economi sche zijde nog uitvoerig zal worden behan deld in de Kuropeesclie commissie, daar bet Fransehe memorandum inzake een ta ricfunie, waarin kritiek wordt geoefend op dc tolunie, stellig voor Curtius aanleiding zal zijn tot een uitvoerig cn principieel ver weer. Evenmin is het uitgesloten, dat te ecnigcr tijd in den Volkenbondsraad, hoe fel de Duitschers on Oostenrijkere zich daartegen ook zullen kanten, dc politieke zijde van het Üuitsch-Oostenrijkscho initiatief nog eens onder de loupe zal worden genomen. Van Fransehe zijde is een stap in deze richting te verwachten cn ook is het niet onmogelijk, dat Italië zich daarbij aan sluit Het heeft toch do aandacht getrok ken, dat Grandi, de gedelegeerde van Mus solini, ditmaal geenszins op de hand der Duitschers is. HET BERICHT VAN SNOWDEN S AFTREDEN TEGENGESPROKEN. Zuiver fantasie. Londen, 18 Mei. (V.D.) Hoewel de kan selier van de schatkist Philip Snowden nog zijn kamer moet houden, is hij weer zoo goed als hersteld en verricht hij reeds weer vcnschillendc bezigheden, die liii binnens huis af kan doen Het gisteren door cenige bladen gepubliceerde bericht, dat hij voor nemens zou zijn, als kanselier A an dc schat- gist af te treden, dat hij in den adelstand verheven zou worden en de portefeuille van koloniën zou aanvaarden, wordt tegenge sproken. Mevrouw Snowden verklaarde, dat het bericht op zuivere fantasie berustte. Ook het bericht, dat Lord Passfield (Sidney Webb) voornemens zou zijn als minister van koloniën af te treden, wordt tegenge sproken. Tenslotte heeft de minister van onderwijs, Lee Smith, het bericht tegenge sproken, dat het voornemen zou bestaan, hem in den adelstand te verheffen opdat hij zitting zou kunnen nemen in het Iloogcr- liuis. Is de overeenkomst in strijd met de verdragen? Genève, 18 Mei (V.D.) Hedenmorgen tc gen olf uur is de met zoo veel spanning te gemoet geziene drie-en-zestigste zitting van den Volkenbondsraad te Genève geopend. Zooals altijd werd begonnen met een zit ting met gesloten deuren, waarin, zooals ge woonlijk, de agenda werd vastgesteld. Deze zitting werd onmiddellijk gevolgd door dc openbare openingszitting. Het voornaamste punt op de agenda is de behandeling van de Duitsch-Oostenrijkscho tolovcrecnkomst. Uit het gisteren gepubliceerde memoran dum van Briand blijkt, evenals uit de offi- cieuse Duitschp verklaringen, dat dc tegen stellingen vrij 6cherp zijn cn dat een uit- ucg uit dc huidige moeilijkheden in den zir. van wederzijdsche toenadering nog niet te vinden is Van Engelschc zijde wérd ver kl'iard, dat Henderson onmiddellijk na de opening van de zitting een verklaring zal afleggen, waarin hij zal eischen, dat de kwestie, of Oostenrijk al of niet gerechtigd is de besprekingen met Duitschland te voe ren, ter beslissing zal worden voorgelegd aan het Permanente Hof voor Internationale Justitie tc Den Haag. Het advies, dat men van het Haagsche Ilof zal vragen zal dc volgende twee purilen behandelen: lc. Is het Duitscli-Ooetcnrïjksche tolver drag van 19 Maart 1931 in strijd met do internationale verplichtingen van Oosten rijk cn het protocol van Genève van 1922? 2e. Welke bepalingen cn paragrafen der internationale verdragen en van het proto col van Genève zijn, indien de eerste vraag bevestigend beantwoord wordt, geschonden? Waarschijnlijk zal het voorstel, om deze vragen aan het Haagsche Ilof voor tc log gen, met algemeene stemmen worden aan genomen, omdat ook Duitschland zich be reid heeft verklaard de zaak aan een juri disch onderzoek te onderwerpen. Henderson voert hot woord. Genève, IS Mei (V.D.) Bij de opening van de zitting van den Volkcnbondsraad, hield de voorzitter, dc Duitsche minister van buitcnlandschc zaken dr. Curtius. een korte rede in dc Duitsche taal. waarna hij aan de orde stelde punt drie van de agenda: dc bespreking van het Duitseh-Oostcnrijk- sche tolverdrag. De eerste spreker was de Britsche minister van buitcnlandschc zaken Arthur Henderson. Hij verklaarde o.a.: Ik wil allereerst hier voor het gehoor van den Volkenbond verklaren, dat ik in geen onkel opzicht de bedoeling noch van de Duitsche noch van de Oostenrijksche regeering in twijfel trek. Ongetwijfeld zijn beide regce- ringen door den ernstigen economischen toestand, waarvoor wij zich zien geplaatst en door dc dringende noodzaak, om maat regelen te nemen, beïnvloed tot het doen van stappen, die hun economische moei lijkheden zouden kunnen verlichten en hun financieelcn nood kunnen verminderen. De kwestie, waarmee de Volkenbondsraad zich heeft bezig te houden, is van jüridischcn aard. Daarom acht ik het inwinnen van bet juridische advies van het permanente hof van internationale justitie te Den Haag noodzakelijk. Henderson 6teldc den raad ter goedkeu ring het volgende ontwerp van een resolu tie voor: De volkcnbondsraad heeft de eer hel internationale gerechtshof te Den Haag te verzoeken op grond van art. li van het volkenbondspact, een uitspraak tc willen doen, of de tolunie zooals deze is omschre ven in liet Duitsch-Oostenrijkschc protocol van 19 Maart 1931 in overeenstemming is met art. 88 van bet verdrag van Saint Ger main en met het eerste protocol van Genève van 1922. DE BEURS TE MADRID WEER GEOPEND. Madrid. 18 Mei. (V.D.) liet ministerie van financien heeft aangekondigd, dat de beurs te Madrid cn ook de overige Spaan sche beurzen met ingang van heden weer zullen zijn geopend. Speciale maatregelen zijn getroffen om speuclalics op groole schaal te voorkomen, althans zooveel mo gelijk te verhinderen. Hoewel cr in dezen tijd van het jaar ok verscheidene niet grocnblijvcndc 'anten met hun bloemenpracht den tuin eren, mogen wel eens in het bijzonder nze aandacht schenken aan de groen» Mijvcndc. Zijn zij het niet die in combi» natie met dc Conifecrcn ons den langen Hollandsehen winter tevredener doen doorkomen? Vooral voor hen die lang in dc tropen hebben doorgebracht zijn grocnblijvcndo planten werkelijk een troost, vooral in het sombere jaargetijde. Wie waardeert b.v. niet dc gewone Hulstbcrbcris (Mahonia=aquifolium) met haar glimmend blad, op hujst gelijkend. Ze draagt in het najaar blauwe bessen cn bloeit nu met mooie gele bloemen. Zelfs in dc schaduw kan men zc met veel succes planten. Van de Berberis, die met haar vele grocnblijvcndc soorten een eer» ste plaats bij de evergreens inneemt is een der allermooiste en daarom ook meest gebruikte, dc „Berberis stcnophyU Ja". Zo heeft rolronde smalle blaadjes cn in dezen tijd van het jaar oranje»gcle bloemen. Haar takken zijn overhangend. De struik wordt ongeveer twee meter hoog cn voldoet vooral goed afzonderlijk geplant of in kleine groepjes, maar dan •liet tc dicht op elkaar. Dc sterkste groene Berber':,, cn mis schien wel een der sterkste planten in het algemeen is dc „Brcbcris dulcis mana". Ze groeit zelfs goed in dc nabijheid der zee, wat van niet veel planten kan ge* /cgd worden. Ze wordt maar 40 c.M. cn» gcvccr hoog cn is daarom ook goed tc gebruiken in plantenbakken buiten. De Berberissen kweeken gemakkelijk voort uit zaad en zijn ook door scheuren van dc oude planten te vermenigvuldig gen. Dc Hollnndschc naam vor Berberis is Zuurdoorn, wat niet zoo welluidend klinkt. Men is er tegenwoordig eenmaal op uit, de Hollandschc namen van alles op te sporen. Dc planten gaan cr echter niet steeds op vooruit met deze namen, dc Latijnsche klinken in de meeste go» vallen welluidoridcr. Onder dc Ever» greens behoort verder dc zeer bruikbare Hulst. De \aricteit „Pyramidalis" draagt dc meeste bessen en wordt daarom bes» hulst genoemd. Een zeer sterke soort is de Crcnata»Hulst, met klein blad. Zeer aan tc bevelen voor heggen cn koude tochtige plaatsen. Laten wc vervolgens overgaan tot het noemen van dc Cotoneastcrs Vooral dc platgrociendc is zeer bekend. Ze dient tot het begroeien van lage muurtjes en groeit op elke windrichting goed. De ..Cotoncaster Simonsii", groeit recht op cn is onovertrefbaar voor grocnblijvcn» dc heggen, die wat los van groei worden gewenscht. Werden zc maar wat meer gebruikt dan de zecü vervelende Ligus» ters. Het lykt wel of cr geen andere grocnblijvcndc heggen denkbaar zijn. Zc zijn goedkoop cn zal dit dan ook wel dc oornaamste attractie zijn. De Andromeda's doen ook meer cn meer hun entree in den tuin. Zc worden tot 1 Meter hoog cn bloeien naar gelang der variëteit met trossen crème, of witte bloemen die in vele gevallen doen den» ken aan dc LcHc*der»dalen. Een volgend maal vertel ik U meer van grocnblijvcn» dc planten. T. O. W. RENS. Plant nu Uw struikrozen wij geven vanaf heden op den prijs volgens cat. 19301931 Kweekerij HORSE WEIDE KRUISKAMP - AMERSFOORT VERJAARDAG VAN EX-KONING ALFONSO. Madrid, 18 Mei. (V.D.). Heden herdenkt ex-koning Alfonso zijn 45en verjaardag. Do monarchisten zullen geen enkele bctooging of demonstratie houden cn zullen alles ver mijden wat lijkt op een viering of herden king van dezen verjaardag, ten einde elke provocatie van rcpublikcinschc extremis ten tc voorkomen. Zelfs ecnigc monarchis tische verkiezingsvergaderingen, die heden gister te Barcelona werd gehouden, werd '11 motie aangenomen, waarin de arrestatie van allo aartsbisschoppen cn bisschoppen van Spanje werd geëischt. DE TOESTAND VAN SNOWDEN. Londen, 16 Mei. (V.D.) Naar wordt me degedeeld, is de toestand van den kansiv- lier van dc schatkist Philip Snowden, die wegens overspanning ecnigen tijd rust moet houden, bevredigend te noemen. Ilij dient echter alle opwinding te voorkomen. BUITENLAND Dreigende staking in Noord-Frankrijk. (Eerste Blad, pag. 1). Opnieuw groote branden in Japan. (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND Do nieuwe veemarkthallen tc Don Bo ch. (Tweede Blad, pag. 2\. Dc vredesboodschap van dc jeugd. (Tweede Blad, pag. 2). STADSNIEUWS: Propagandatocht van Volkenbond en Vrede. (Eerste Blad pag. 2). De verkiezingsactie van den Vrij/.. Demo- cratischcn Bond. (Eerste Blad pag. 2). Tentoonstelling van dc Vereen, tot Bevor dering van de belangen van slcchthooren- den. (Eerste Blad, pag. 3). De statuten der Vereen, voor Ziekcnhuis- verpleging vastgesteld. (Eerste Blad, pag. -3) GROOTE DIEFSTAL VA1? SOVJET- EDELSTEENEN. Jeruzalem, 17 Mei. (V. D.) Bij hei instellen van een onderzoek in verband met dc arrestatie van een postbeambte tc Je ruzalem, die een brief met geldswaarde had gestolen, vond men een groote collectie cdelsteencii, die een waarde van meur dan 2000 pond sterling vertegenwoordigden D«« cdclstccncn zouden afkomstig zijn uit Mos kou en moeten jp ccn of andere wijze zijn ontvreemd Men neemt aan, dat zij voor propagandistische doeleinden door de sov jet-autoriteiten waren verzonden naar een communistische organisatie Duizenden arbeiders erbij bei rokken Parijs, 17 Mei. (V D.) De onderbande iingen tusschcn dc werkgevers en werkne mors in dc Nourd-Franschc textielindustrie zijn zonder resultaat gebleven, daar de werknemers iedere loonsverlaging af wij zen. Dc arbeidersorganisaties van Roubaix cn Tourcoing, evenals die van twee Belgi sche steden, hebben in ccn gem 'ènschappo lijkc zitting besloten Maandag de algemeene staking af tc kondigen. In net geheel zullen hierbij dan ongeveer 100 tot 120 duizend ar Leiders betrokken zijn. Ettelijke slachtoffers te betreuren Tokio, IS Mei. (V.D.) Op verschillende plaatsen in Japan hebben branden gewoed van ongewoon grooten omvang, die ook ccn aantal slachtoffers hebben gemaakt cn groote matcrieele schade hebben aange richt. Tc Kaneko in de provincie Gumma brak brand uit in een bioscoop. Er ontstond een paniek cn het publiek trachtto zich naar buiten te dringen. Aan blusschingspogin- gen werd zelfs niet gedacht en velo perso nen werden onder den voet gcloopen. Er werden veertien personen gedood, dertig zwaar cn ongeveer 150 personen licht ge wond. Ilct bioscoopgebouw brandde geheel uit. Zaterdag woedde te Matsuc in Zuid-West Honsjiu een reusachtige brand, waardoor zevenhonderd huizen werden vernield. Men vreest, dat ook hier een groot aantal per sonen om het leven is gekomen, doch ze kerheid daaromtrent heeft men niet. Een andere groote brand woedde in de stad Niigata in Noord-Japan en verwoestte gister zeventig huizen. Een brandweerauto reed tengevolge van dc verwarring, die on der de verschrikte bevolking was ontstaan, in een rivier, waarbij zeven brandweerlie den zwaar gewond werden. Als oorzaak van al deze geweldige branden wordt dc langdurige droogte genoemd. AUTOMOBILISTEN IN STAKING. Warschau, 18 Mei. (H.N.) De eigenaars van auto's in Polen hebben tot een demon stratiestaking besloten om te protesteeren tegen de wegenbelasting, waarvan de op brengst bestemd is voor de verbetering van het Poolsche wegennet. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 764.3 tc Sevdisfjord. Laagste Barometerstand: 717-0 te Marseille. Verwachting: Zwakke lot matige, N. to4 O. wind, gedeeltelijk bewolkt, w inig of geen regen, i2ts» warmer overdag. Langestraat 49-51 Tel. töO VOOR PINKSTER Een aardige VOS op uw nieuwen mantel of compUit. Groote sorteering en in alle prijzen. Parijs, IS Mei. (H.N.) Volgens ccn of f i cieel Spa-a nsch bericht licerscht in het gc- hcclc land weer volkomen rust. Wel is waar worden te Madrid cn in do provincie nog steeds radicale elementen in hechtenis ge nomen, doch dc overige voorzorgsmaatrege len konden beperkt worden De minister van financiën wijst cr op. dat het in beslag nemen van de persoonlijke bezittingen van koning Alfons een voorzorgsmaatregel is. Dc mogelijkheid bestaat, dat hij ter verant woording zal worden geroopen. Overigens heeft do koning bijna zijn geheele vermo gen in veiligheid gebracht. Do regccring zal liet voorloopigo karakter van de beslag legging handhaven, totdat de nationale ver gadering een beslissing zal hebben geno men. DE LANDING DER FRANSCHE VLIEGERS TE SCHWEINFURTH. Schwcinfürth, 18 Mei. (V.D.) Om trent het verhoor, dat den drie Franschcn militairen vliegers, die Zaterdag te Schwcinfurth moesten dalen, werd afgc-i nomen, wordt medegedeeld, dat zij ver klaarden uit Lyon to zijn vertrokken om%do vliegtuigen naar Colmar to brongen. Boven de Vogezen kwamen zij in den nevel en raakten toen dc richting kwijt. Hun kaar ten reikten van do grens af slechts tot Mainz. Bij Mainz hadden zij do Main voor don Rijn gehouden on zo hadden toen do verkeerde rivier gevolgd. Wegens gebrek aan benzine moesten zij te Schweinfurth dalen. De machines waren bemand door een marine-officier en twee marine-adelborsten. De machines daalden zoo snel. dat de eene bijna aan de doelpaal van een voetbalgoal bleef haken, terwijl de andere machine bijna tegen de eerste aanbotste en slechts door snel weer op te stijgen een ongeval kon vermijden. Do vliegtuigen zijn genummerd 7, 15 en 17 en dragen de blauw-wit-roode Fransehe rosette met ccn anker, als on- dersclioiding6teeken van de Fransehe ma rine. Reeds direct na de landing was een po- litie-agcnt ter plaatse en weldra arriveer de auto met een Schupo-commando. Dc vliegtuigen werden in beslag genomen en 1e vliegers tijdelijk gearresteerd. Reeds de politie te Stuttgart had melding gemaakt van het vliegen van Fransehe vliegtuigen over Duitsch gebied. Dc luchtbewakings- dienst tc NeurenbergFürth stuurde per vliegtuig eenige ambtenaren, die asn het onderzoek deelnemen. Dc vliegtuigen zijn geheel door een omhulsel bedekt en het vliegveld wordt streng bewaakt. DOODELIJKE VAL VAN PARACHUTE- SPRINGSTEE. Par ij 6, 18 Mei. (V.D.) Gisteren werd te Epernay bij Reims een vliagfeeet gehouden, waarbij o.a. een zeventienjarige Fransehe parachute-springstér met een valscherm uit een vliegtuig zou springen. Toen het vliegtuig, waarin zij zich bevond, op 500 nieter hoogte vloog, sprong zij eruit. Door tot nog too onbekende oorzaak opende de parachute zich niet en het meisje kwam verpletterd op den grond terecht. Zij was op slag dood. VERLAGING VAN SALARISSEN VAN JAPANSCHE AMBTENAREN. Tokio, 18 Mei. (V.D.) Men verwacht, dat dc voorgestelde verlaging der ambtenaars salarissen in hot komende begrootingsjaar een besparing zal opleveren van 20 milli- oen yen. Dinsdag a.s. zullen do regeerings- voorstcllen in de Kamer in behandeling ko men en waarschijnlijk worden goedge keurd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1