DE ËEMLANDED BELANGRIJKSTE NIEUWS JOH. DE HEER Woensdag 27 Mei 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 276 DE VERDRAGEN NIET ONAANTASTBAAR GESPANNEN TOESTAND IN BURMA KABINET-SLAWEK AFGETREDEN 25pCt. VERLAGING G. BROUWER BLOEDIGE BOTSINGEN TE SAN SALVADOR EEN VALSCHE MUNTER GEARRESTEERD VEERPONT OMGESLAGEN LICHT OP 9 uur 35 min. L. J. LUYCX ZOON fortmann en hehenkamp ERNSTIG MIJNONGELUK IN INDIE ABONNEMENTSPRIJS 3 mMai— voor Amr«fco«t fzio. puwi io.7j, «ck (at gratis wnckotag tegen ongelukken) f 0.17*/« Binoenlend franco per port per 3 Maaien f 3.-. Afzonderlijke sumiaen f 0J3f. FOiTXEKENIMG 47910 TCLEFOON INI EEC US PRIJS DER AOVERTENTIEN va° 1-4 re9tl' «>1*9,1, v»b ern N;wl)soummcr. elke regel mee» f0.25. Ltefdadlghelds-advcrceottée voor du belft vaa deo prijs. Kleine AdvcrtcntMto „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regel* 99 eat, «Dek regel meer 10 cent, driestaal plaatsen I 1.—Bewijsnummer extra 0.05 Finsch-Russische moeilijk heden. „De ontwapenings conferentie de laatste vre- deskans". Tusschen Finland cn Rusland hotert het 'den laatsten tijd niet. In de unie van sovjet republieken leeft namelijk een Finsche minderheid en wel in dc streek, die Ingcr mannland heet. Eén der daden van dc Rus sische regeering, welke dc verontwaardi ging van de regeering te Helsingfors heeft gewekt, bestond in het verdrijven uit liet Russische Ingermannland van een aantal welgestelde boeren. Het. heeft dc ontstem ming der l innen gewekt, dat Moskou ock op de Finsche. boeren dc collcctivisccrings- znaatrcgelen heeft toegepast. Tusschen dc beide landen, die hij liet geschil zijn betrokken, heeft een levendige notawisseling plaats gehad. Zoo wijst dc Finsche regeering erop, dat liet Russische optreden dc openbare meening in haar land ten zeerste heeft verontrust en zij voegt er aan toe, dat het protocol, dat aan het Finsch-Russische vredesverdrag is toege voegd, haar het recht geeft tc waken over het nakomen cn het handhaven der daarin vervatte waarborgen, die ten gunste van 'de Finsche bevolking in Ingermannland 2ijn vastgelegd. Rusland heeft een krasse antwoordnota laten overhandigen, waarin Krcstinski de Finsche zienswijze nadrukkelijk van do hand wijst en do nota zelfs kenschetst als een niet te gedoogen inmenging in de bui- lienlandsche toestanden van Rusland. De sovjctregcering ziet zich daarom genood zaakt formeel zich schrap te zetten tegen den stap der Finsche regeering cn verzet aan te teekenen tegen bovenbedoelde in menging. De nota van Krcstinski laat nog uitko men, dat de Russische wetgeving inzake de nationaliteiten ook met betrekking tot l- Finsche bevolking volledig wordt toegepast en volgens hem worden de Finsche rechten niet in het minst geschonden, wijl de Fin sche boeren, die in het Leningradsche dis trict lot collectieve bedrijfsvormen over gingen, uit hun midden, overeenkomstig den nieuwen vorm van den landbouw, liet sto rende cle.'.'Ml der groote boeren verwij derden. Bovendien betreft een en ander maar een klein aantal personen. De notawisseling heeft er geenszins to? bijgedragen een ontspanning naderbij tc brengen. Alle diplomatieke middelen zijn nu vrijwel uitgeput om ten aanzien van het Ingermannlandscbe vraagstuk tot een vergelijk tc kornen. Ondcrtusschen kan rnen, naar iemand als dc Moskouschc correspon dent van dc Vossischc Zeiiung van oordeel is, nauwelijks aannemen, dat er hetzij van Finsche, hetzij van Russische zijde de nei ging bestaat consequenties, die ernstige ge volgen hebben, tc trekken uit het feit, dat jde onderhandelingen zijn vastgeloopen. Dc spanning, die tusschen Finland en Rusland beslaat, doet bijna vanzelf dc ge dachten bepalen tot het vraagstuk „oorlog cn vrede" en niet in de laatste plaats toi het probleem der internationale ontwape ning. De Empire Day in Engeland, die op Zaterdag viel, alsmede het Pinksterfeest worden, gekenmerkt door bctoogingen ten gunste van vrede en ontwapening in geheel Engeland. Verschillende vooraanstaande staatslieden hebben bij deze gelegenheid het woord gevoerd. Op den avond van Empire Day heeft de premier, Macdonald, van zijn Scholschc ge boorteplaats Lossiemouth uit in een radio rede, die in het gehcelc Britsche njk v.erd verspreid, op de groote betcekenis van den dag gewezen. De eerste minister- liei uit komen, dat. terwijl andere eróote naties in den loop der wereldgeschiedenis in ver val geraakten, het Britsche empire zich aan nieuwe vormen heeft aangepast en de nienschheid het voorbeeld heeft gegeven, dat het voor een land mogelijk is iid ccncr groole wereldorganisatie te zijn en tc wer ken, zonder dat hierdoor de vrijheid en do trots eener onafhankelijke natie worden prijs gegeven. Dit wereldprobleem moet op gelost worden, aldus Macdonald. wil clc be schaving der wereld blijven voortbestaan. Door middel van den Volkenbond dienen de naties der wereld hei binnen liet leader van liet Britsche empire lot uitdrukking geko men ideaal van wedcrzijdsche ondersteu ning en volkomen vertrouwen tc verwer kelijken. Op een door dc Schotsche landskerk ge organiseerde vredesbijeenkomst hoeft lord Cecil een ontwapeningsberoep op hel Kn- gelschc volk gedaan. Volgens hem vormt de internationale ont»\apeningsconferentie de laatste vredeskans. Mocht de conferentie op een mislukking uitloopcn, dan zou de vrede tot in zijn grondvesten worden ge schokt. Hoe kunnen de andere mogendhe den. aldus riep iord Cecil uit, erop staan, dat Duitschland cn de centrale mogendhe den ontwapend blijven, wanneer zij dc ver plichtingen, die zij in de vredesverdragen op zich hebben genomen, niet nakomen? Ook de Daiiy Herald heeft in een hoofd artikel alle naties ertoe aangespoord het aanzijn'to geven aan een „wei eldvrede- dag". Op ilczon dag moet door twee minu ten stilte heel dc wereld indachtig worden, dat een herhaling van den wereldoorlog vermeden dient te worden. 2 Uitspraak van minister. Maginot Parijs, 2G Mei. (II. N.) Zondag heeft dc bond van Belgische invaliden en oud-strij ders zijn jaarlijksche vergadering gehouden. Maginot, de minister van oorlog, hield daar bij een rede, waarin hij o.a. verklaarde, Jat Frankrijk de vredesverdragen geenszins als onaantastbaar beschouwt, aangezien geen enkel werk van menschcn daarop aan spraak kan maken. Frankrijk beperkt zich tot den eisch, dat voorloopig aan de vre desverdragen niet zal worden geraakt, op dat zij tijd hebben hun nuttige uitwerking te doen gevoelen, vooral op het gebied van de veiligheid, waarbij Frankrijk meer dan iemand anders belang heeft. In geen geval kan worden toegelaten, dat de verdragen, op welker grondslag het nieuwe Europa leeft, herzien kunnen worden volgens het goeddunken van een of andere partij, want dit zou gelijk staan met een schennis der verdragen. Indien een wijziging zou moe ten plaats hebben, kan dit slechts geschie den door een overeenkomst tusschen alle onderteekenaars van de verdragen. Er zijn twee dooden en verscheidene gewonden gevallen. Londen, 26 Mei (V.D.) Uit Bombay wordt gemeld, dat onder commando van eneraal Braine vier bataljons troepen uit Secundcrabad naar Birma zijn vertrokken ter versterking van de aldaar gedetacheer de troepen in hun strijd tegen dc opstande lingen. Londen, 2 8 Mei. (V. D.) Uit Rangoon wordt gemeld, dat dc onrust in verschei dene streken van Burma in de laatste da gen belangrijk is toegenomen. De politic- troepen ruimden Maandag in het Tharra- waddygebied twee opstandclingenkampcn op, waarbij een inlander werd gedood en twee politicmannen gewond. Bij een aan val van een politic-patrouille op een groep van zestig opstandelingen werd één opstan deling gedood, terwijl dc anderen de vlucht namen. In de buurt van Henzada venden op verscheidene plaatsen overvallen cn plunderingen plaats. In het Toungoo-gebied werd een dorp verwoest en drie bewoners werden neergeschoten. Londen, 26 Mei. (V. D.) Dc locstand in Burma wordt als zeer ernstig beschouwd. Volgens berichten uit Rangoon hebben cenige Burmeezen een aanval gedaan op het politiebureau te Hanzada. Na korten strijd werden zij teruggeslagen. Er vielen twee dooderi en verscheidene gewonden. B c r 1 ij n 2 6 Mei. (V. D.) Volgens een bericht uit Warschau is het kabinet-Slawek Dinsdagnamiddag afgetreden. HET DRANEVERBRUIK IN DE VER. STATEN. N e w-Y o r k, 25 Mei. (V.D.) Volgens ee'n schatting van dc anti-prohobition-vcreeni- ging, hebben de Amerikanen in 1929 alco holische dranken lot een totale waarde van 2.8 milliard dollar verbruikt. De omzet van den alcoholsmokkelhandel zou hiermede even groot zijn als die van olie- en auto handel. ERNSTIGE PINKSTERONLUSTEN. Vier personen gedood. Bratislava, 26 Mei. (V. D.) Op den tweeden Pinksterdag hebben in hot ooste lijk van Bratislava gelegen plaatsje Kod- duth lievige gevechten plaats gehad tus schen communistische betoogers en politic beambten. Er werden vier personen gedood, terwijl 15 andereq ernstige verwondingen opliepen. Een aantal gendarmes bekwam messteken. IN EEN DRAAIKOLK VERDRONKEN. Twee jongelieden het slachtoffer. Schaffhausen, 26 Mei. (V. D) Twee jongelieden, die een uitstapje hadden ge maakt naar den waterval van Schaffhau sen. gingen ondanks de ernstige waarschu wingen, die zij van alle kanten ontvingen, in den Rijn baden en zijn in een draaikolk verdronken. MEER OVER EVERGREENS, Laten wc toch vooral niet vergeten in onzen tuin nog cenige „Pcrncttyas" tc planten, die nu ongeveer gaan bloeien met alleraardigste witte bloempjes cn naar gelang de variëteit, roodc, rose of witte bessen dragen. Deze bessen zijn bij* zonder mooi van afwerking, min of meer dof van kleur en zeer levendig getint. Als het niet al tc hard vriest, blijven ze er tot laat in het voorjaar aan. Vooral in de meer cn meer toegepaste stcencn bloem» bakken bij de moderne huizen zijn ze erg op hun plaats. Ze zijn ongeveer 30 a 40 e.M. hoog cn hebben behalve hun bessen, rood aangeloopcn takjes cn kleine pun» tige blaadjes. Zeer bekend zijn verder „Rhododcn» drons" Vooral dc verschillend gekleurde hybriden worden veel toegepast. Dc aller* mooiste is nog steeds „Pink Pearl" met groote bloemtrossen van ccn levendig roze. Dc „White Pearl" is ook wel mooi en grootbloemig. maar heeft het be* zwaar niet geheel winterhard tc zijn. La» ten wc verder nog noemen de vroege roze „Rh. Cunningham", die ook in het wit voorkomt. Verder de iatcr bloeiende „Rh. John Walter" helderrood, cn dc roze lila gekleurde „Evcrcstianum". Er zijn honderden van deze Rhodo hybriden, en kan men het best uitzoeken in ccn duidelijke catalogus. Onder de Rhodo» dendronsoorten noemen we nog dc reeds aardig wordt een tuin door deze lila bloc» in Februari bloeiende Rh. Praccc. Hoe men in het voorjaar verlevendigd Ook dc Alpenroos behoort onder dc Rhodo's. Ze heeft roodere bloemen, dan de laatst genoemde cn is ongeveer gelijk van bouw. Als men Rhodo's plant in onze lichte gronden, moet men er aan denken, op de plaats waar geplant wordt dc grond on» gevecr /z M. diep weg te graven en zoo breed als het bed valt. Men brengt in dit gat cn mengsel van gelijke declcn, van het er uit gegraven /and en fijn gemaakte turfmolm, vermengd njgt' V" gedeelte vaa het geheel, aan goed verteerde koemest! Als wc alls vochtig hebben gemaakt cn dc kuil er geheel mee gevuld, planten we er de Rhodo's in. Als de planten niet tc groot zijn, ze ongeveer 60 c.M. uit elkaar planten. Zc zullen in genoemd mengsel spoedig gaan groeien. Dc noodigc schim» mcls uit dc turfmolm zullen zich in dc wortels dringen cn zoodoende mccwcr» ken, om de planten tc laten groeien. Op ccn niet tc zonnig gedeelte van den tuin worden ze het best geplant. Een ding wil ik U nog vermelden en wel, om er aan tc denken na de bloei, dc uitgebloeide kcl» ken er voorzichtig uit tc breken, er voor zorgend, dat de er onder gelegen blad» knoppen niet beschadigd worden. Hier ontwikkelen zich dc jonge scheuten weer uit en dc bloemknoppen, die het volgond jaar moeten bloeien. Een heel bekend plant is dc Aucuba. Reeds in de tuinen onzer overgrootmoe» ders konden wc ze vinden. Zc hebben vaak bont blad. cn dragen roodc bessen. Ik voor mij vind zc wat vervelend gewor» den. daar wc vroeger haast niet anders zagen in onze kleinere tuinen. In dc soha» duw groeien zc goed. Bessen ontwikkelen zc alleen, als er bij vrouwelijke planten ook ccn mannelijk exemplaar in dc buurt is. Het zijn zooals men dat noemt, twee» huizigc planten. Dit zijn planten waar dc mannelijke cn vrouwelijke bloemen niet op dezelfde plant voorkomen. De mannc» lijke exemplaren zijn meestal groen. Plant nu Uw struikrozen wij geven vanaf heden op den prijs volgens cat. 19301931 Kweekerij „HORSE WEIDE" KRU1SKAMP AMERSFOORT Vier communisten gedood en twintig zwaar gewond. N e w York, 26 Mei. (V. D.) Volgens berichten uit San Salvador is het aldaar tot bloedige botsingen gekomen tusschen com munisten en leden der Nationale Garde. Vier communisten werden gedood cn 20 zwaar gewond. BUITENLAND. Ernstig mijnongeJuk in Indic. (Eerste Blad, pag. 1) Veerpont omgeslagen: elf dooden. (Eerste Blad, pag. 1.) Gespannen toestand in Burma. (Eerste Blad, pag. 1). Bloedige botsingen tc San Salvador. (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND. Jaarvergadering Nut van 't Algemeen. (Tweede Blad, pag. 2). Ilct rapport over Anota. (Tweede Blad, pag. 3). Ned. Katholiekendag. (Tweede Blad, pag. 2.) Conferentie van Jong-libcralen. (Tweede blad pag. 1). STADSNIEUWS. 'Volkshuisvesting II heeft bezwaar tegen do voorwaarden, waarop de gemeente steun veriaent. (Eerste blad pag. 3). Dc speeltuin in liet Lcusderkwarticr wordt Zaterdagmiddag geopend. (Eerste blad pag. 3). Dr. van Enst zal met ingang van 1 No vember a.s. zijn practijk neerliggen. (Eerste blad pag. 3). Kolonel Fabius zal met 1 Juli a.s. be noemd worden tot inspecteur der cavalerie. (Eerste blad pag. 3). B e r 1 ij n, 23 Mei (V.D.) Door de arrestatie van den-Ingenieur Walter K to Steglitz heeft de Berlijnsche politie een goede vangst gedaan. liet betreft hier een gevaarlijk be drieger, die reeds sedert 1925 valsclio 25 Markbiljetten vervaardigt cn in omloop brengt tijdens zijn veelvuldige reizen door Duitschland. Het totaal bedrag der door hem in omloop gebrachte valsclic bank biljetten bedraagt 100.900 Mark. In Zuid- Duitschland werd K. ccnigcn tijd geleden door do ambtenaren der valsclio geld-cen- trale gearresteerd, doch weer vrijgelaten, daar men aannam, dat hij dc op licrn ge vonden valsche bankbiljetten niet vervaar digd had. Hij werd echter in het oog ge houden. Bij zijn arrestatie werden in zijn woning en in een bij één der spoorwegsta tions gedeponcerdcn koffer vele bundels bankbiljetten gevonden, die hij alle ver vaardigd had. Tevens legde dc recherche beslag op de bij dc fabricage gebruikte ingrediënten. DRIE ZUSTERS VERDRONKEN. Basel, 26 Mei. (H. N.) Uit Glarus wordt gemeld, dat gisteren in dc Odersoc bij dc z.p. Waag drie zusters, die 15, 16 en 17 jaar oud waren, verdronken zijn. Elf personen om het leven gekomen Warschau, 26 Mei (V Dj Tengevolge van ccn tragisch ongeval zijn in de Wcich- sel niet ver van Warschau elf personen om het leven gekomen. Het ongeval geschiedde bij dc overvaart met den veerpont van Wi- sen naar Tarnobrzog. In plaats van dc voor geschreven 25 personen nam de veerman 32 personen mee met het gevolg, dat de over belaste veerboot op cenige meters afstand van den oever omsloeg en alle opvarenden in het water terecht kwamen. Aangezien dc Weiehsel op deze plaats zeer diep is en de oever zeer steil, konden elf personen, grootcndecls arbeiders, niet worden gered. Tot nog toe zijii negen lijken geborgen. De veerman is gearresteerd. Niet ver van de plaats van liet ongeval raakte een roeiboot met twee inzittenden in een draaikolk, zoodat dc boot omsloeg cn de beide inzit tenden verdronken. THOMAS LOWTH OVERLEDEN. Tusschentijdsche verkiezing noodzakelijk. Londen, 26 Mei. (V. D.) Thomas Lowth, bestuurder van de Unie van Spoorwegperso neel, cn afgevaardigde van de Labour Party in het Lagerhuis, is heden op 73-jarigen leeftijd overleden. In verband met dit overlijden worden tus schentijdsche verkiezingen noodzakelijk voor het district Ardwick. PROF. PICARD'S BALLON VLUCHT. Augsburg, 26 Mei. (H. N.) Nu dc weers gesteldheid gunstig is, zal prof. Pieard, die vanmorgen met zijn assistent tc Ausburg is aangekomen, zijn vlucht naar de stratospheer ondernemen. De ballon zal in den loop van den dag worden gevuld. Het voornemen bestaat om in den a.s. nacht legen 10 uur op tc stijgen. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 7GS.3 Karlstadt. Laagste Barometerstand: 758.6 Rochcfort. Verwachting: Zwakke tot' matige wind uit noordelijke tot, oostelijke richtingen zwaar bewolkt, met tijdelijke opklaring, waarschijnlijk nog onweers buien, aanvankelijk koeler. Langestraat 49-51 Tel. 190 HANDSCHOENEN O Glacé, Suède, Nappa, Gazelle, Wildleder. Nieuwste Modellen. Varkensmarkt 5 Te). 1309 PIANO- EN 0RSELHANDEL Dc garantie van ons huis Is voor U een absolute waarborg. salon garnituren 4 eiken stoelen, 2 waaiers vochtechte trijp f 110 Verscheidene dooden reeds geborgen L o li d e n, 25 Mei (V.D.) In de Kolar- goudmijn te Maisoeri in het Zuiden van Indic is ccn brand uitgebroken, waarvan tot dusverre 10 personen het slachtoffer ge worden zijn. Daar nog vele arbeiders in den mijn zijn opgesloten, vreest men, dat het aantal dooden nog belangrijk grootër zal worden. Londen, 28 Mei (V.D.) Uit Madras wordt gemeld, dat de brand nog steeds niet kon worden gebluscht. Er worden nog 60 man vermist. Men vreest, dat het aantal slachtoffers derhalve veel grooter zal zijn: 39 personen konden levend uit dc mijn worden gered. Met man en macht wordt aan de bevrijding van de 60 vermisten ge werkt. MUITERIJ IN EEN GEVANGENIS. New-York, 26 Mei. (H. N.) In een stad in het Noorden der Ver. Staten ontstond een muiterij onder de gevangenen, die vijl slaapzalen in brand 6taken. Na een verbit terd gevecht gelukte het 't bewakingsper soneel de muiters te overweldigen, van wie er zeven gewond werden. Vier gevangenen, die ontvlucht waren, konden weer gevat worden. VIJFJARENPLAN VOOR IRAK. Bagdad, 26 Mei (V.D.) Ilct petroleum- contract, dat de regeering van Irak dezer dagen heeft gesloten, blijkt slechts een on derdeel te zijn van een groot plan tot ont wikkeling van industrie en handel in het land. In navolging van de sovjet-unie wil de regecring van Irak trachten een vijf jarenplan tc ontwerpen voor een systema tische ontwikkeling van de industrie. DE BELGISCHE KABINETSCRISIS. Poullet weigert dc opdracht. Brussel, 26 Mei. (V. D.) Dc koning heeft vandaag te ongeveer half vier het katholie ke kamerlid Poullet ontvangen cn hem in den loop van een onderhoud, dat anderhalf uur geduurd heeft, verzocht zich te belas ten met de vorming van een nieuw kabinet. In verband met zijn gezondheidstoestand heeft Poullet deze opdracht moeten weige ren. In politieke kringen wordt thans de naam genoemd van den gouverneur van de Nationale Bank Louis Franck en van de katholieken Renkin, Sogers en Van Cau- welaert.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1