DÉ EEMLANDËU BELANGRIJKSTE NIEUWS ABONNEMENTSPRIJS 5 Am,*»* z-io. t» 1075. j» PRIJS DER AOVERTENTIEN ven 1—4 regel» f 1.05 «art inbegrip va ra> Bewijsnummer. Donderdag 28 Mei 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 277 STAKINGSONGEREGELD HEDEN IN SPANJE SLACHTOFFERS VAN HET AUTOVERKEER FASCISTEN CONTRA HET VATICAAN PROFESSOR PICCARD OPGESTEGEN DE MINISTERCRISIS IN POLEN TREINBOTSING IN NORFOLK LICHT OP 9 uur 36 min. L. J. LUYCX ZOON BRIAND BLIJFT VERGADERING VAN DEN VOLKENBOND ww|, gr§tt» wukvtig Ltgo ongeluk kal f 0.17*/* Binnenland franco per post per 3 ma—éia I S»-. AftooderlIJke nummer» f OXH. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC «II gite regel meet f 0.25 Llefdadighetds-advcrtentiKn voor da kalft va den prijs. Kleine Advertenflto „KEITIES" by voo. uitbetaling 5 regels SO eat ctt» regel amr 10 cent, tacmeal pltuitan f L—Bewijsnummer extra t 0.09 Do mini&tericelo crisis in België. Ronlün zal pro beeren een kabinet samen te stellen. Nadat Poullet voor dc eer meende te moeten bedanken, heeft koning Albert van Belgié aan den minister van 6taat Renkin, die zoo voor en na al aan het hoofd van verschillende departementen heeft gestaan (justitie, spoorwegen, koloniën en marine), verzocht pogingen in het werk te willen stallen, opdat er aan de kabinetscrisis een einde kome. In beginsel heeft Renkin de opdracht aanvaard, zoodat thans weer een Katholiek zal pogen aan een nieuw Belgisch ministerie het aanzijn te geven. Indertijd, o.a. toen hij deel uitmaakte van het kabinet-Delacroix, droegen zijn opvat tingen een fel anti-Vlaamsch karakter, maar naderhand zijn de scherpste puntjes van zijn haat jegens de Vlamingen afge slepen, zoodat hij thans in dit opzicht veel bezadigder is geworden. Over het algemeen zijn in België de links en radicaal zich oriënteerendo partijen met zijn persoonlijk heid niet bijster ingenomen, daar hij, de vermaarde advocaat, indertijd de belangen heeft behartigd van baron Coppée, die er van werd beschuldigd de Duitschers te heb ben voorzien van groote hoeveelheden ben zol. Renkin, die president is van de Katho lieke Kamerfractie, heeft zijn voelhorens reeds uitgestoken en van gedachten gewis seld met Devèze, den voorzitter der libe rale Kamergroep, alsmede met diens partij genoot Janson, die minister van juetitic was in het afgetreden kabinct-Jaspar. Be slissingen zijn tot dusver nog niet geno men, noch door den kabinets-formateur, noch door de liberalen, van wie dc meestcn ondertueschen wel hebben laten uitkomen, dat zij voorstanders zijn van de voorzet ting der samenwerking met de Katholieken Overeenstemming omtrent de voorwaarden, ■waaronder laatstgenoemden bereid zijn van een kabinet-Renkin deel uit te maken, kon nochtans niet bereikt worden. Den voor- naamsten hinderpaal vormde blijkbaar voor verscheidene liberalen de omstandigheid, dat Renkin, naar het schijnt, van zins is tegenover de Vlaamsche Katholieken een vrij tegemoetkomende houding aan te ne men. De liberalen hebben inmiddels nog geen vaststaande besluiten genomen en wachten af met welk programma Renkin ten slotte voor den dag zal komen. Op grond hiervan zullen zij definitief positie kiezen Men ziet dus, dat nog geen groote vorde ringen zijn gemaakt. Een duurzame oplos sing kan men bovendien nauwelijks ver wachten, want een terugkeer van een Ka tholiek-liberaal ministerie zal. wanneer de Vlamingen niet op vlotte wijze tevreden worden gesteld, elk oogenblik aanleiding kunnen geven tot ernstige moeilijkheden Inwilliging der Vlaamsche eischen brengt aan den anderen kant bijna onvermijdelijk de ontstemming der meeste liberalen mede, zoodat een katholiek-liberale combinatie uit den aard der zaak zeer zwak zal zijn. Het wordt dan ook niet uitgesloten geacht, dat binnen afzienbaren tijd het besef zal doordringen, dat de crisis pas opgelost zal kunnen worden, wanneer een andere zetel- verdeeling in het parlement plaats vindt. Met andere woorden: ontbinding van de Kamer en het uitschrijven van nieuwe ver kiezingen, waarvan fronters en socialisten zooveel verwachten, zal men op den duur nauwelijks kunnen vermijden, wil men niet van de eene crisis in de andere tui melen. RUSSISCHE ONDERZEEËR GEZONKEN. Moskou, 26 Mei. (V.D.) Bij do manoeu vres van de sovjetvloot in dc Oostzee is door tot dusverre onbekendo oorzaak on derzeeër no. 9 gezonken. Onmiddellijk zijn twee vliegtuigen opgestegen om de plaats to bepalen, waar de onderzeeër zich be vond. Hierin mochten deze slagen, zoodat men oogcnblikkelijk twee schepen der waarts heeft gezonden, teneinde pogingen in het werk te stellen den gezonken onder zeeër tc lichten en de bemanning te redden. DE EERSTE GEHEEL GLAZEN HUIZEN TE PARIJS. „Eskimo-ijspaleizen". P a r ij s, 27 Mei. (V. D.) De architect Pier re Charcau heeft te Parijs zijn eerste geheel glazen woonhuizen voltooid. Het glaö is ge deeltelijk ondoorzichtig, maar laat niette min de zonnestralen door, zoodat de huizen, die vrij gebouwd zijn en door een tuin om geven, den gcheelen dag door van de zon profiteeren. Het toegepaste glas is zooge naamd translucent-glas, dat onbreekbaar is en volgens den architect sterker is dan steen of baksteen. Van buiten maken de huizen volgens de Parijzenaar6 eenigszins den indruk van Eskimo-ijspaleizen. Zij voorzien in alle eischen van moderne hy giëne. Ernstige botsingen tusschen arbeiders en politie. P a r ij s, 2 6 Mei. (II. N.) In Barcelona hebben de metaalarbeiders de algemeene staking afgekondigd. Het moet tot ernstige onlusten zijn gekomen. Sterke afdeelingen gendarmerie zijn in het gebied van de sta king samengetrokken. M a d r i d, 2 6 M e i. (V. D.) Naar uit Barce lona gemeld wordt zijn in de kalimijnen tc Suria »*nstig<) stakingsonlusten voorgeko men. Onder communistische leiding sloten de stakende arbeiders de mijnen en deden zij een aanval op de directie, welko zich slechts met moeite in veiligheid kon bren gen. De gouverneur van de plaats heeft de guardia civil scherpe orders gegeven, ten einde buitensporigheden te voorkomen. Madrid, 26 Mei (V. D.) Naar uit Ali cante gemeld wordt, is in de stad Elda de staat van beleg afgekondigd. P a r ij s, 2 6 Mei. (H. N.) In Spanje zullen de maatregelen tegen de vlucht van het kapitaal versterkt worden. De Spaansche minister van financien verklaarde, dat er ambtenaren voor dc Spaansch-Fransche grens aangesteld zijn, die voortaan een bij zonder toezicht zullen oefenen en ook dc reizigers zullen visiteeren. leder, die meer geld over de grens wil brengen dan veroorloofd is, zal zich aan ge vangenisstraf blootstellen. Madrid, 27 Mei. (V. D.) Een groot aan tal 6takende arbeiders heeft vandaag te San Sebastian een betooging in de 6traten ge houden. Toen de straten door troepen wer den afgezet, kwam het tot ernstige botsin gen, waarbij de politie van de schietwapens gebruik moest maken. De arbeiders onder namen daarop een aanval op een fabriek, waarbij een persoon gedood en tien anderen gewond werden De overheid heeft in ver band met het gebeurde te San Sebastian den staat van beleg afgekondigd. België slaat een droevig record De correspondent der N.R.C. te Brussel meldt: Door de verschillende departementen, die bij de regeling van het met den dag nog toenemend autoverkeer betrokken zijn. wordt thans een nieuw verkeersreglement gereed gemaakt, dat de oude en verouderd gebleken maatregelen ten spoedigste moet vervangen. Een cfficicele statistiek heeft bewezen, dat het aantal verkeersongeluk ken met doodelijken afloop, proportioneel in België hooger is dan in Frankrijk. En geland en zelfs de Ver. Staten. In 192.3 tel de men in België 499 dooden voor 160000 voertuigen: in Frankrijk 2941 dooden voor I.420.000 auto's. Engeland 5373 dooden voor 2.036.000 auto's en in dc Ver. Staten 28.000 dooden voor 26.400.000 auto's. Her leidt men deze cijfers tot 100.000 wagens, dan heeft men voor België 280 dooden, voor Frank»ijk 207, voor Engeland 260 en voor de Ver. Staten 110. Het aantal verkeersongelukken is, van II.988 in 1927, tot 15.711 in 1928 gestegen en, sedertdien, blijkbaar in dezelfde mate nog toegenomen. Een strenge reglemrnteering, welke gepaard zou gaan met hot verplicht maken, voor alle automobilisten, van het bezit) van een rijbewijs, wordt dan ook in uitzicht gesteld. TREEDT PACELLI AF? Rome, 26 Mei. (V.D.) Naar het blad Te- verc uit welingelichte bron verneemt, zou kardinaal Pacelli den paus hebben ver zocht hem te ontheffen van zijn functie van staatssecretaris cn hem een herderlijk ambt op te dragen. Als opvolger van Pacelli wordt in dit verband genoemd den aarts bisschop-titulair van Turijn, Piczardo, thans secretaris voor buitengewone aangelegen heden bij het Vaticaan. In de volgende bij eenkomst van het consistorium zal hier over worden beslist. UITBREIDING DER STAKING IN NOORD FRANKRIJK. P a r ij s, 26 M e i. (I-T.N.) De meester knechts in de Noord-Franscbe textielin dustrie hebben besloten zich bij de staking aan te sluiten, zoodat waarschijnlijk ook die fabrieken, waar tot nu toe nog ge werkt werd, moeten sluiten. VROUWEN IN DE FASCISTENPARTIJ. Rome, 26 Me i. (H. N.) In do fascistische partij zullen thans ook bijzondere organi saties voor vrouwen worden gesticht, waar toe iedere vrouw, die den leeftijd van 22 jaar heeft bereikt, kan toetreden. Deze vrou wenorganisaties zullen geheel op dezelfde leest als de andere fascistische organisaties worden geschoeid. NIEUWE AARDVERSCHUIVING. P a r ij s, 26 M e i. (V.D.) Tc Ch&telard, dat in den afgeloopen winter reods door aard schokken geteisterd was, heeft zich thans opnieuw een aardverschuiving voorgedaan. Een man werd op den 'weg door het val lend gesteente getroffen en op slag gedood. Een troepje wielrijders ontkwam ternauwer nood. Dc weg is over een afstand van 500 M. geheel bedolven. Men schat do hoevcol- heid neergevallen grond op ongeveer 2000 kubieke Meter. De telefonische verbindin gen met Chfitelard zijn door dit ongeval verbroken. De betoogingen duren voort Rome, 26 M e i. (V.D.) Hedenavond heb ben studenten, aangesloten bij den fascls tischcn universiteitsbond, opnieuw mani festaties gehouden tegen de katholieke actio en tegen het Vaticaan. Hiertoe begaven zij zich naar het gebouw van do Osservatoro Romano. Onder het zingen van de fascisti sche hymne verbrandden zij een aantal exemplaren van het blad, waarbij zij tevens in herhaald hoongeroep tegen het Vaticaan uitbarstten. Naar tot dusverre bekend is, hadden geen ordeverstoringen plaats. Leden van de fas cistische militio en carabinieri bewaken het gebouw, waar dc katholieke actie haar hoofdkwartier heeft opgeslagen. Onderzoek van de - stratosfeer •J!$l A u g s b u r g, 2 7 Mei De Belgische pro fessor Piccard is in den afgeloopen nacht tegen drie uur met zijn speciaal gecon strueerde ballon opgestegen voor zfjn lang voorbereide luchtreis, waarvan het doel is een onderzook van de hoogste luchtlagen en zoo moglijk van de stratosfeer. Do lucht ballon is speciaal geconstrueerd voor de zeer hoogd luchtlagen en is gevuld met 2200 kubieke meter waterstof. Ondanks het vroege uur was er groote elangstelling voor de. start De politie had echter het terrein afgezet cn slechts wie van een kaart voor zien was, werd tot het terrein van de start toegelaten. Reeds in September van verleden jaar wilde de professor opstijgen, doch de om standigheden waren toen niet gunstig, zoo dat de vlucht tot later moest worden uit gesteld. Augsburg, 27 Mei. (V. D.) Omtrent het vertrek van de speciaal geconstrueerde luchtballon van prof Piccard kan nog ge meld worden, dat de ballon direct na den start tengevolge van bodemstroomingen, al vorens zich van den grond te verwijderen, eenige honderden meters in westelijke rich ting afdreef. Toen steeg de ballon echter zeer snel omhoog en wel in westelijke rich ting. In zeer korten tijd bevond de ballon zich op 10.000 M. hoogte en te ongeveer zeven uur werd do stratosfeer bereikt. Volgens waarnemingen te Augsburg bevond de bal lon zich reeds korten tijd later boven de cirruswolkcn Zij dreef toen verder af naar het zuidwesten in de richting van Kauf- beuren. T.gen 8.35 uur kon de ballon bij Kempten met behulp van kijkers nog wor den waargenomen als een klein, nietig stipje. Daarna zag men haar nog bij Isny aan de Beiersch-Wurtembergeche grens, waarna zij achter een wolk verdween. W arschau, 26 Me i. (H.N.) De Pool- sche staatspresident heeft het ontslag van het ministerie-Slawek aanvaard. Al3 ver moedelijke opvolger van Slawek wordt mi nister Prystor genoemd. Ook gaan er geruchten, volgens welke Zaleski, de minister van buitenlandsche za ken, opgevolgd zal worden door staats secretaris kolonel Beck, die een bijzonder vertrouwensman van Pilsoedski is. Daarentegen wijzen de bladen van het regeering^blok er op, dat het de uitdrukke lijke wensch van Pilsood6ki is, dat do re organisatie van het kabinet beperkt zal blijven tot den minister-president. JACHT VERONGELUKT. N e w-Y 0 r k, 27 MeJ. (H. N.) Men vreest, lat bij Long Island een Amerikaansch jacht is verongelukt cn dc opvarenden om het loven zijn gekomen. Wrakstukken van het jacht zijn aangespoeld. BUITENLAND. Briand blijft aan. (Eerste Blad, pag. 1). Staat van beleg in San Sebastiaan afge kondigd. (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND. Aandeelhouders Amsterdamsche Bank. (Tweede blad. Pag. 3). Rapport Dietsch Studentenverbond om trent Friesche cultuur. (Tweede Blad, pag. 2). STADSNIEUWS. Rcntekaartcn- cn arbeidswet-wee. (Eerste Blad, Pag. 3). Jaarvergadering van den Amersfoortschen Kunstkring. (Eerste Blad, Pag. 3). „Zon en schild" wordt uitgebreid. (Eerste Blad, Pag. 3). Uitslaande brand in de Coninckstraat. (Eerste Blad, Pag. 3). SPORT. Het Concours Hippique der R.S.V. Eem- land op Birkhoven op Zondag a.s. (Eerste Blad, Pag. 2). Londen, 27 Mei. (V. Bij een botsing tusschen den Londen—Nor theastern en een trein, welko op het emplacement van het station Fakerham (Norfolk) stilstond, werd een passagier gedood cn elf anderen ge wond. BRAND AAN BOORD VAN EEN PORTUGEESCH STOOMSCHIP. Benzinelading In vlammen. Liesabon, 2? Mei. (V. D.) I11 do Golf van Biscaye is brand uitgebroken aan boord van het Portugeesche stoomschip „Corre- tora Primeiro", met een lading benzine, aan boord, die spoedig eveneens in brand raak te. Er volgden verscheidene ontploffingen. Draadloos wordt gemeld, dat het Engclsche stoomschip „Dunkwa", dat zich eveneens in de Golf van Biscaye bevond, spoedig ter plaatse was cn een boot uitzette, waarin ka pitein en bemanning van het Portugeesche schip konden worden opgenomen. HER?JIEUWDE ANTI-KATHOLIEKE BETOOGINGEN. Rome, 27 Mei. (V. D.) De anti-katholieke demonstraties werden ook heden voortge zet. De meeste katholieke gebouwen werden door carabinieri en politic bewaakt. Hier cn daar moesten dc vensterruiten het ontgel den. In een katholiek vcrccnigingslokaal nabij de kerk St. Givacchino werd het meu bilair kó» t en klein geslagen. PROF. PICCARD NOG STEEDS IN DE LUCHT. B e r I ij n, 27 Mei. (V. D.) Naar de ballon- fabriek Riedinger desgevraagd mededeelt, kunnen nog geen nadere berichten omtrent den tocht van prof. Piccard worden ver strekt Te 19.45 uur werd de ballon te Füs- sen in Allgau nog duidelijk waargenomen. INT. KAMER VAN KOOPHANDEL. Pessimistisch oordeel over het jongste congres. Londen, 27 Mei. (V. D.) Kolonel David Daviss, directeur van de Midland Bank cn van de Great Western Railway, is gisteren teruggekeerd van het congres der Interna tionale Kamer van Koophandel te Washing ton. Hij verklaarde, dat hij in de politieke en financieele kringen, waarmee hij in aan raking was gekomen, weinig vooruitzicht meende te kunnen zien op een veranderde houding ten aanzien van de oorlogsschul den. Echter geloofde hij, dat het mogelijk zou zijn tot overeenstemming te komen over een memorandum, waarbij Groot-Britannië voor een aantal jaren vrijgesteld zou kun nen worden van de betalingen aan de Ver- eenigde Staten. RENKIN KABINETSFORMATEUR. B r u 6 s e 1, 27 Mei. (V. D.) De voorzitter van de katholieke kamerfractie Renkin is door den koning belast met de vorming van een nieuw kabinet. Renkin zal do benoe ming in beraad houden. HET SCHLAGETER-MONUMENT. Kranslegging vanwege den ex-keizer. Berlijn, 2 7 Mei. (V. D.) Naar gemeld wordt heeft de Duitsche ex-keizer door den oud-generaal-majoor graaf Spree een krans '.aten leggen op het dezer dagen onthulde monument voor SchJageter, die acht jaar gelcdon door de Franschen tijdens de bezet ting van het Rijnland werd doodgeschoten. E WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 7ÜS.3 Karlstadt. Laagste Barometerstand: 758.6 Rochefort. Verwachting: Zwakke tot matige wind uit noordelijke tot oostelijko richtingen zwaar bewolkt, met tijdelijke opklaring, waarschijnlijk nog onweers buien. aanvankelijk koeler. Langestraat 49-51 Tel. 190 ZOMERSTOFJES Voiles, Georgettes, Kunstzijde Fleurige dessins. Ilij herroept zijn besluit om af te treden Parij6, 27 Mei. (V. D.) Na afloop van den ministerraad van hedenmorgen is offi cieel medegedeeld, dat Briand op aandrin gen, van het geliccle kabinet zijn na de ver kiezing van Doumer tot president der Fran- sche republiek genomen besluit om als mi nister van buitenlandsche zaken af te tre den, heeft herroepen en dat hij evenals to voren do leiding op dc Quai d'Orsay zal blijven houden. Briand's altreden geëischt door BonilloiL Na afloop van den heden gehouden mi nisterraad heeft do minister-president La- val aan de persvertegenwoordigers ver klaard, dat hij nog geen datum kan vast stellen voor de kamerdebatten over de in den Volkenbondsraad gevoerde besprekin gen. Franklin Bouillon heeft heden een inr terpeJlatie ingediend, waarin de onverwijl de vervanging van den minister van bui tenlandsche zaken Briand door een andere persoonlijkheid geëischt wordt. Briand's aanblijven aan den Quai d'Orsay moet vol gens hem als een buitcnlandsch-politieke nederlaag worden beschouwd. Tegen 7 September bijeen geroepen Genóve, 26 Mei. (H.N.) De vergadering van den volkenbond zal tegen zeven Sep tember worden bijeengeroepen. De Europa commissie zal in dezo vergadering verslag uitbrengen over haar werkzaamheden. Voorts zal een voorstel van Finland in be handeling komen om aan het internatio nale gerechtshof te 's-Gravenhage het ka rakter van een administratief gerechthof to geven voor de beslechting van allo inter nationale geschillen. Ook zal in de vergadering een voorstel tot reorganisatie van het secretariaat van den volkenbond in behandeling komen. Voorts zullen drie niet-permanonte raads leden worden benoemd in plaats van Span je, Perziö en Venezuela, waarvan do ver tegenwoordigers dit jaar aftreden. Spanje kan voor den tijd van drie jaar als uiet- permanent raadslid worden herkozen. Voor Venezuela zal volgens bestaande ge woonten een andere Latijnsch-Amerika.an- sche staat worden gekozen, terwijl de zetel, welke thans door Perzië ingenomen wordt, waarschijnlijk aan China zal worden toe gewezen. ERNSTIG VERKEERSONGELUK. Hannover, 26 Mei. (H.N.) Bij Hanno ver heeft vanmiddag een ernstig verkeers ongeluk plaats gehad. Een tractor, die eenige vrachtwagens voorttrok, viel van ven hoogte van 20 Meter van den weg en sloeg daarbij tweemaal over den kop. De chauf feur werd op slag gedood, een begeleider zoo ernstig gewond, dat men nagenoeg geen hoop op behoud van -:ijn leven heeft Een tweede begeleider liep slechts lichtere ver wondingen op. De oorzaak van het ongeluk is nog niet opgehelderd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1