FIRMA DUIM BURGER BELANGRIJKSTE NIEUWS TRICOTAGE VOOR SPORT en DE EEMLANDEU Buiteiilandsch Overzicht Buitenland STRAND Zaterdag 30 itfei 193! Uitgave: VALKHOFF Go. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 279 HOE HET NOODWEER ENGELAND TEISTERDE DE MENSCH VAN 3000 TERUG AFZ0NDELIJKE REGEERING TE KANTON HET DOODVONNIS AAN SCHIRRU VOLTROKKEN FABRIEKSBRAND TE BERN LICHT OP 9 uur 37 min. l. j. luycx zoon VIER ARBEIDERS DOOR EEN TREIN GEDOOD NOODWEER BOVEN ZUID-WALES DAMESMODEZAAK AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f 2.10. per maand I 0.75. per week (mei gratie verzekering tegen ongelukken) f 0.I71/* Binnenland franco pet post per 3 maanden f 3.- Afzonderlijke nummer» f 0.0f. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG US PRIJS DER ADVERTENTIEH van 1—4 regels t 1.05 mei inbegrip vos co bewijsnummer. 11 eJke regel mee» f0.25. Llefdadlghelds-advarteotlto voor <fe helft van den prijs. Kleine Advertent Ito „KEITJES" bi} vooruitbetaling i —9 ragtlx 90 coat ctt» regel moer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra 0.05 Anti-Katholieke handelingen der fascisten. Talrijke de monstraties. Italië is, nu rle fascisten er de lakens uitdeelcn, een land der onvrijheid gewor den. Niemand, die wel eens nadrukkelijk cn oprecht te kennen heeft gegeven, dat hij het met do fascistische opvattingen niet eens is, kan men aanraden zijn vacantia in Italic door te brengen, daar de gevan genis dan vrij zeker zijn voorland is. Er zijn voorbeelden te over, dat Italië buiten landers, die zich over het fascisme niet al tc prijzend hebben uitgelaten, in verzekerde bewaring stelt. Ook begaan de autoriteiten wel eens vergissingen en worden onschuldi- gen het slachtoffer van de fascistische machtswellust. Tevens krijgt men den in druk, dat de fascistische overheden zeer handig zijn in het construeeren van mis daden, waaraan gearresteerden zich tegen over den fascistischcn 6taat zouden hebben schuldig gemaakt, terwijl zij in werkelijk heid van den prins geen kwaad weten of slechts redelijke kritiek hebben geoefend, zooals die in elk beschaafd land is toe gelaten. In dit verband behoeven wij er slechts aan herinneren op welk een krenkende wijze de Nederlander Schmidt is behandeld en hoe de Belgische leeraar, dr. Moulin, in arrest werd gesteld. Ook Italianen zelf wor den meermalen de dupe van de fascistische tirannie, wanneer zij niet naar dc pijpen daarvan willen dansen. Dit heeft onlangs nog de vermaarde dirigent Toscanini moe ten ervaren, die niet bereid was fascisti sche liederen tc 6pelen. toen het zijn taak slechts was kunst te brengen. Men heeft Toscanini niet alleen het verdere optreden onmogelijk gemaakt, maar ontzag zich zelfs niet hem tc mishandelen. Do laatste tijden laten de fascisten op nieuw van zich liooren door hun optreden tegen de Katholieke actie, dc Actione cal- tolico. Trouwens: dc verhoudingen tusschen de fascistische en kerkelijke organisaties in Italië zijn aanmerkelijk verscherpt na dc jongste pauselijke mededoelingen in ver hand met den jaardag van dc encycliek Rerum no varum, die, gelijk men weet, zich met 60ci*ale vraagstukken bezig houdt. Er gaat geen dag voorbij, of de Osservatore Romano, liet officieele orgaan van hei Va- ticaan, somt een aantal incidenten op, die zich tusschen fascisten cn Katholieken heb ben voorgedaan. Vooral zijn de botsingen talrijk tusschen de fascistische en Katholieke studenten- bonden. Do Katholieke studenten worden bijna overal op Italiaansche hoogescholcn 6teiselmatig cn na gebruikmaking van ge weld gedwongen de insignes, waaruit blijkt, dat zij lid zijn van den Katholieken stu- dentenbond, tc verwijderen. Kloppartijen vloeien hieruit bijna steeds automatisch voort. Vooral achten de Katholieken het een pijnlijke zaak, dat vooraanstaande fascis ten in de provincie niet alleen de priesters bespotten, maar ook den paus zelf met schimp overladen. Te Rome hebben even eens overeenkomstige buitensporigheden plaats gehad. Zoo moet de postauto van het Vaticaan op de Piazza Venozia ter ge legenheid van een verkeersstoornis op den verjaardag van Italië's deelneming aan den wereldoorlog door een ge fascisten in uni form lastig zijn gevallen; de chauffeurs werden hierbij getrakteerd op vuist- en stokslagen. De Osservatore Romano steft nuchter hierbij vast, dat niets werd gedaan om de leden der Actione cattolico bescher ming te verleenen. Tevens wordt in een deel der fascistische pel's de algcmecne aanval op de Katholieke actie voortgezet, die er voornamelijk van wordt beschuldigd, dat zij zich niet tot geestelijke aangelegenheden beperkt, maar op meer of minder verkapte wijze de po litieke uniformiteit van hot fascistische Italië bedreigt. Zoo heeft een der fascistische leiders zich een zeer scherpen aanval ver oorloofd op den paus, dien hij met „kame raad" aansprak en dien hij ertoe aanspoor de zich met zijn eigen aangelegenheid, te weten dc religie, te bemoeien cn bijvoor beeld dc opvoeding der jeugd alleen aan de fascisten over te laten. In dit verband sprak hij van de uitsluitende rechten, die het fascisme toekomen. Het anti-Katholi- cisme der fascisten heeft zich ook nog in anderen vorm geuit: onder meer door het verbranden van verschillende nummers der Osservatore Romano. Zoo zouden nog tal van andere incidenten kunnen worden op gesomd, waaruit blijkt, dat Mussolini's aanhangers een campagne op touw hebben gezet, waarvan de strekking is duidelijk te laten uitkomen, dat de opperste macht in Italië bij de fascisten berust en dat dezen zelfs van den opperherder der Katholieken, den paus, verlangen, dat deze de alleen heerschappij der zwarthemden erkent. Alom zeer groote schade aangericht Londen, 2 8 Mei. (V. D.) Cardiff cn Wales zijn hedenmorgen door een buiten gewoon hevig cn langdurig noodweer ge teisterd. Do schade wordt op verscheidene millioenen geschat. Vooral ernstige schade werd aangericht in het stadje Eastern Valley in het graafschap Monmoutshire, waar bijna alle huizen onderliepen. Op ver scheidene plaatsen zijn ernstige aardver schuivingen ontstaan. Een met arbeiders bezette trein stortte dientengevolge van een belling, waarbij verscheidene personen ge wond werden en naar het schijnt de machi nist gedood werd. Ook een motorwagen liep uit de rails en stortte om, toen groote hoe veelheden grond onder do rails werden weggespoeld. De hoofdstraat van Eastern Valley is door de aardverschuivingen voor het verkeer volkomen onbruikbaar gewor den. Bijna overal zijn de clcctrische stoora- toevoergeleidingen en do telefoondraden vernield. In vele gevallen konden de men- schen door liet plotselinge stijgen van het water hun huizen niet meer verlaten en moesion reddingscolonnes hen uit hun be narde positie redden. Tc Cardiff waren dc kanalen voor het af voeren van het water niet voldoende om de geweldige watermassa's te verstouwen, zoo-* dat ook hier binnen korten tijd zeer vele huizen onder water kwamen te staan. Vele rioleeringcn sprongen onder den grond door den waterdruk, zoodat het plaveisel open gescheurd werd. Urenlang raasde de storm over tal van plaatsen. Boomcn werden ont worteld, telegraafpalen omgeknakt. Ver scheidene bruggen werden weggeslagen. In dc straten van Shanklin en Sandown stond in korten tijd het water zoo hoog, dat het verkeer met booten moest wrordcn onder houden. Ook te Londen cn in het Oostelijk deel van Engeland is in den loop van dch mor gen door het noodweer veel 6chade aange richt. Te Londen werd een meisje door den bliksem getroffen, waardoor zij blind werd. Een groot aantal schoorstee nen stortte hier verder neer. Tc Plymouth werd een in den haven liggende trawler door den bliksem getroffen en zwaar beschadigd. Toen reeds hadden trepanaties plaats. Stockholm, 29 Mei. (H.N.) Prof. Otto Rydbcck heeft in de ethnologische vereen ging van Lund een lezing gehouden over dc geneeskunde in praehislorische tijden, waarin hij mededeelde, dat in Zweden li of 15 geraamten gevonden zijn, die kentee- kenen vertooncn, waaruit afgeleid kan wor den, dat reeds 3000 jaar geleden trepana ties hebben plaats gehad. In de gemeente Skivarp werd het geraamte van een man gevonden, die 3000 jaar geleden geleefj moet hebben, waaraan men duidelijk kon zien, dat een trepanatie had plaats gehad, teneinde een gezwel in dc hersenen te ver wijderen. Dc operatie, die heeft plaats go- had door het been van den hersenpan op een bepaalde plaats geleidelijk af tc scha ven, moet klaarblijkelijk succes hebben ge had, daar vastgesteld kon worden, dat de patiënt na de operatie nog lang heeft ge leefd IN DE SLOOT. In deze rijke maand, die bovendien dit jaar haar gaven zoo heerlijk ongcschon» den tentoonspreidt, dank zij dc uitgcblc» ven activiteit der ijshciligen en dc koude vroegvoarjaarsdagen, in deze maand bc» hoeft men eigenlijk den menschen niet te gaan wijzen het schoonc iu de natuur: het dringt zich zoo onweerstaanbaar aan ons op, dat wc onmogelijk kunnen nala» ten het op tc merken. Dc meest verstok» te Robcrtus Nurks junior (dc oude heer is al lang dood) moet den invloed van al het schoons ondergaan of hij wil ril niet cn het kan zelfs hem niet onopge» merkt blijven, dat m de doodgewone boerenslootjes tegenwoordig ccn flora tc bewonderen is, die je zoudt wcnschcn in je tuin over tc brengen. Maar wat een boercnkikkersloot kan, kan nog lang niet altijd uw kunstig aangclegdcn vij» ver. Het schijnt tenminste, dat die mooie fyn witte bloempjes van dc Was tcrranonkcls, die bij duizenden op het water liggen cn er ccn schitterend ges weven dek vormen, niet gemakkelijk zijn tc kweeken. Van enkele menschen, die het probeerden, hooide ik, dat het mis» lukte, telkens weer. Dus even afgestapt van onze peddelmachine cn een handje» vol opgevischt. Mooi hè? Ziet gc die tweeërlei blaadjes, dc fijn verdeelde, die nu een nat penseeltje vormen ln uw hand cn dc drijvende, min of meer klim» opbladcrige? Ge kunt cr in een aqua» num wel ccn poos genot van hebben. Daar ginds nog mooiere ,als dat mo» gelijk is. Aan lange rechte stengels staan dc kranzen van blcckpaarsc bloemen, iets geel gevlekt, van dc Water-violier, ccn drijvende plant met ondergedoken, kamvormigc bladeren. Die moet ge even nauwkeurig bekijken. Br zijn twee soor» ten bloemen. Sommige hebben lange meeldraden en korte stijlen, bij andere is het juist andersom Men noemt zc daarom dimorph, dat betcekent twee* vormig, dus in twee vormen voorkomen*; de. Het bevordert dc kruisbestuiving: de lang stijligc worden bevrucht door de lange meeldraden, dc körtstijligc door dc korte. Bij Primula's is het net zool Het verschijnsel werd ontdekt in 1793 door Chr. K. Sprcngcl. A. JOMAN. BOTSINGEN TUSSCHEN NATIONAAL- SOCIALISTEN EN POLITIE. Koningsbergen, 28 Mei. (V. D.) Ter gelegenheid van de teraardebestelling van een bij een vechtpartij gedooden nalio- naal-socialist is hot hedenmiddag alhier tot ernstige bolsingcn gekomen tusschen natio naal-socialisten en politic. Duizenden men schen stonden langs den weg, die van de Stadtliall- naar de begraafplaats leidt. Op den terugweg van de begraafplaats kwam het hier cn daar. tot vechtpartijen met de politie, waarbij het nat.-soc. rijks daglid Krause werd gewond. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd. Dc menigte nam toen een dreigende houding aan tegen de politicagenten. Met getrokken sabel cn ge laden pistool in dc band verdedigden drie der agenten zich tegen de opdringende me nigte. Hierbij zijn nog cenige personen ge wond. BUITENLAND. Fabrieksbrand te Bern. (Eerste Blad pag. 1). Noojweer boven Zuid-Wales. (Eerste Blad pag. 1). Vader doodt zijn zes kinderen. (Eerste Blad, pag. 2). Prof. Piccard's tocht. (Eerste Blad pag. 2). STADSNIEUWS. B. en W. stellen voor de havengelden niet te verlagen (Eerste blad, pag. 3). Bij het 10-jarig bestaan van de Nutsspaar- bank. (Eerste blad, pag. 3). De heer Veis IToijn gehuldigd bij zijn af scheid der Vereen, voor Chr. Nat. school onderwijs. (Vierde blad, pag. 2). Oprichting van een afdceling Amersfoort van het genootschap Nederland—Frank rijk. (Eerste blad, pag. 3) SPORT. Voorbeschouwing van den wedstrijd Dc VolenwyckersH.V.C. (Derde blad. pag 2) Erkenning door andere staten onwaarschijnlijk Londen, 29 Mei (V.D). Dc nieuwe Kan ton-regcering is gisteren officieel ingesteld door de beèediging van 26 leden der re geering. Na dc bcêcdiging vond een parade plaats van Kanloneescho troepen en lucht strijdkrachten. Dc minister van buitenland- sche zaken Ts^en zal zoo 6poedig mogelijk aan dc buitcnlandschc mogendheden het verzoek om erkenning van de nieuwe re- gocring aanbieden. Men verwacht echter, dat. hij hierbij op moeilijkhedon zal stui ten, omdat de nog steeds aan het roer zijn de Nanking-regeering door bijna allo mo gendheden officieel is erkend. PETROLEUM-ERUPTIE. Een oliezuil van 40 M. Boekarest, 2 8 Mei. (V. D.) Bij Gura Oconitei is gisteren een geweldige olie eruptie voorgekomen, waarbij een zuil van olie tot een hoogte van 40 M. uit den grond spoot Teg dijkertijd ontsnapte een enorme hoeveelheid gas, dat zich ver*prcidde over een gebied \an 5 tot 6 K.M. Er zijn maat regelen genomen orn liet in brand raken dei- olie te voorkomen. MOET KONING CAROL'S VROUW ROEMENIË VERLATEN? Parijs, 29 Mei. (H. N.) Volgens een be richt uil Boekarest aan de Matin is prin ses Helena, de vroegere vrouw van koning Carol, uitgenoodigd om nïnnen 24 uur Roemenie te verlaten. De koning had te vergeefs getracht haar tot een vrijwillig verlaten van het land te bewegen, waarna lot dezen maatregel is ovcgecaan Ook is haar icderen omgang met de koningin- moeder verboden. Haar zoon, kroonprins Michael, mag zij niet meenemen. AANSLAG OP DEN SIMPLON EXPRESS VOOREOMEN. Boekarest, 29 Mei (V.D). Te Piteszi kon een ernstige aanslag op den Simplon Express door een baanwachter worden voor komen. Op zijn controle-ronde ontdekte deze, dat op een bepaalde plaats de rails over een afstand van 12 Meter waren weggebroken Wie dc daders zij:., is onbekend. SCHOUWBURGBRAND TE NANTES. Par ij s, 28 Mei. (V. D.) Naar uit Nanlcs gemeld wordt, is aldaar heden het Apollo- Iheater door een grooten brand vernield, Het vuur werd twee uur na het sluiten van den schouwburg door een waker ont dekt, die onmiddellijk alarm maakte. Ver scheidene afdeelingen brandweer poogden het vuur meester te worden. Alle moeite was echter vruchteloos. Onder groot geraas stortte ten slotte het gebouw in. De omlig gende perceelen moesten worden ontruimd. Rome, 2 9 Mei. (V. D.) Hedenmorgen te 3 minuten voor half vijf is dc anarchist Emilio Schirru, die door de fascistische rechtbank wegen6 overtreding van dc wet tot bescherming van den staat en wegens het pogen van het doen van een aanslag op Mussolini ter dood veroordeeld was, geëxe cuteerd. U i werd op de binnenplaats van de Porto Braschi bij Rome door een vuur peloton gefusilleerd. De schade bedraagt vele millioenen. Bern, 29 Mei. (V. D.) Hedenmiddag heeft in dc fabrieksgebouwen der Orma Sanders een groote'brand gewoed. Het vuur greep zeer 6nel om zich heen. De brandweer stond er machteloos tegenover, zoodat tegen den avond jt gebouwencomplex ten deele in de asch was gelegd. De schade bedraagt vele millioenen. In deze fabrieken vonden ver scheidene honderden arbeiders emplooi. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand; 774.3 tc Jan Maycn. Laagste Barometerstand: 746.5 te Valcntia. Verwachting: Zwakke tot matige wind, uit N. tot W. richtingen, meest gedeeltelik bewolkt, waarschijnlijk enkele regen of onweersbuien, later koe ler. Langestraat 49-51 Tel. 190 ONDERJURKEN en DIRECTOIRES Dubbel Charmeuse. Laddert niet. Lange modellen. Warcha u, 29 Mei. (V.D). Tengevolge van een tragisch ongeluk nabij het station Wicaschuetz kwamen gisteren vier arbei ders om het leven. Op de spoorbaan, die op dit traject dubbel spoor heeft, waren twaalf arbeiders aan het werk, toen een goederen trein naderde. Dc arbeiders gingen zoolang op liet tweede spoor staan, tot de goede rentrein was gepasseerd, doch op het zelf de oogenblik naderde een sneltrein uit te genovergestelde richting. Acht arbeiders konden nog tijdig op zij springen, doch do andere vier werden door den trein gegre pen en gedood. Het onweer eischt drie menschenlevens. Londen, 29 Mei. (V. D.) Het noodweer boven Zuid-Wales en het hevige onweer, dat ermee gepaard ging, heeft drie men schenlevens geëischt. Drie militaire leger kampen werden geheel vernield. Acht ri vieren traden buiten hun oevers, zoodat het land over een groote oppervlakte onder wa ter 6taat en honderden menschen dakloos zijn. Tientallen huizen zijn door het inslaan van den bliksem beschadigd. Te Blaenavon stroomde het water met zooveel kracht door een 6traat, dat een man, die getracht had er door tc waden, werd meegesleurd. Zijn lijk werd eenige honderden meters verder gevonden. FRANSCKE VLIEGTUIGEN BOVEN DUITSCHLAND. Frankfort a/d. M., 29 Mei. (H.N.) Gis teren verschenen boven Kehl ongeveer 25 Frausclie militaire vliegtuigen, welke ba- hoorder. lot een eskader van ongeveer 40 vliegtuigen, dat militaire oefeningen deed De vliegtuigen zetten hun oefeningen bo ven de stad Kehl voort cn enkele vlogeu zelfs naar de 5 a 6 K.M. van Kehl verwij derd- plaatsen Auenheim en Ivork. Na on geveer 10 minuten boven Duitsch gebied te hebben vertoefd, vlogen de vliegtuigen over de grens terug. Dit is het eerste geval se dert den herfst van 1930, dat Fransche mili taire vliegtuigen weer de Duitsche grens geschonden hebben. ÉjeiuJeot ARNHEMSCHE WEG 26

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1