BRIEVEN VAN EEN BRABANTSCHEN BOER DE EEMLANDEH Buitenlaedsch Overzicht OU. DE HEER BELANGRIJKSTE NIEUWS Buitenland baandag 1 Juni 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a PIANO- EN ORGELHANDEL 29e Jaargang No. 280 fortmann en hehenkamp NIEUWE H00GTEVLUCHT VAN PROF. PICCARD? LICHT OP 9 uur 41 min. L. J. LUYCX ZOON LEK GEST00TEN OP EEN KLIP PIMlEROP DOOR A. A. L. CRAUMANS AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 VOOT A»er»fooft f 2.10 pa mund 075. pm -week (rod gratis vtrztkcrlag ttgeo ongelukken! I 0.I71/» Binnenland franco per post pti 5 oumden f J,- AfxonderlIJkt oammcrs f 0X51. POSTREKENING 47910 TELEFOON IN TERG «II PRIJS DER ADVERTENTIEN "»ol-4re8a«l >-0J ati ubcgrtp rm ro ecwflnonmr tikt rtgeJ nee» 10.25. Ltcfdadtgbeids-ejvertcntiCn «root Ss kalft vu den prtje - Kletot Advtmottto JtEïTTES' b# vooruitbctaltao -5 amu «Vl 10 cot, <m—»l plMUaa I I.— BtwtimtKwti atn OM Sovjet-Rusland kijkt naar Enropa. Litwinof, dc Russische volkscommissaris van buitenlandsche zaken, heeft te Genève deelgenomen aan de zittingen der z.g. Euro- peeschc commissie. Tegelijkertijd verga derde de Volkenbondsraad en het vraag stuk der Duitsch-Oostehrijkschj tolunic ver oorzaakte een politieke deining. Zoowel bij dc eerste groote internationale economische conferentie te Genua (in 1922) als bij de latere besprekingen over de ontwapening, beschouwd1 men de sovjetvertcgcnwoordi- gers als een onvermijdelijk kwaad. Men had de Ru6Si.-n uitgenoodigd, omdat zij de re presentanten waren van een groot land, dat zoowel in politiek als economisch opzicht van zeer veel beteekenis is. Ditmaal heeft men te Genève Litwinof het hof gemaakt. Litwinof is een man, die weet wat hij wil. Met alle ministers van buitenlandsche za ken heeft hij te Genèvc van gedachten ge wisseld. Uit verschillende berichten valt af te leiden, dat deze besprekingen een zeer \ricndschappclijk karakter droegen en dat van de vroegere innerlijke vijandigheid niets meer viel te bespeuren. Dit hing ech ter grootendeels van dc Russen zelf af. Zij waren niet gekomen gelijk het geval was bij dc ontwapeningsconferenties om met voorstellen, die niet tc verwezenlijken wa ren, in dc besprekingen in tc grijpen en zoodoende communistische propaganda tc voeren. In de Europeesche commissie kwam Litwinof met een voorstel voor den dag, dat men een economisch nict-aanvals-verdrag heeft genoemd. Al zal het voorstel wellicht geen practische gevolgen hebben, niettemin paste het in-het Gcnccfsche kader. Vermoe delijk zou men aan het voorstel meer aan dacht hebben geschonken, wanneer de strijd om dc douane-unie niet alle aandacht had opgeeischt. Hoe dit ook zij, dc sovjets wek ten ditmaal den indruk, dat zij bereid waren zakelijk cn met ijver mede te werken aan dc oplossing van het Europeeschc vraag stuk. Dit was het echter, naar de Fr. Ztg. op merkt. niet alleen wat dc Genecfsche be sprekingen beïnvloedde: achter Litwinof staat het vijfjaarsplan. Zal dit gelukken of niet? Ilct laatste woord hierover is nog niet gesproken. Een feit is inmiddels, dat de wereld hoe. langer hoe moer nalaat supe rieur tc glimlachen. Men beseft, dat, zelfs wanneer het'plan maar voor vijftig procent wordt verwezenlijkt, men nog altijd heeft te maken met een factor, die in de eco nomie der wereld van steeds grooter bc- 5 Te!. 1*09 Roeös 270CO instrumenten werden door ons geleverd! Zegt U dit niets. teckcnis wordt. De z.g. Russische dumping heeft Europa cn Amerika wakker geschud. De slagen, die. Rusland daarmee toebracht, verrieden een krachtigcn arm, die zeker was van zijn doel. Men begon met verbeterde verrekijkers naar Moskou te blikken. Dc reizen van industrieele delegaties naar Rus land nemen dan ook toe. Dc sovjets pro- bceren hun politiek inzake industrieele crc- dieten in alle landen ingang tc doen vinden. In Engeland zijn, sinds de arbeidersregec- ring daar weer aan het bewind is gekomen, de algemeene onderhandelingen reed6 her vat. De besprekingen dragen nog wel een beetje een slaperig karakter, maar wanneer zij met succes worden bekroond, zal ook in Frankrijk de geneigdheid toenemen het contact met Moskou te versterken. Men mag niet vergeten, dat reeds zes jaren geleden de Russen bereid waren van dc vooroorlogsche schulden van het tsaris tische rijk in een bepaalden omvang de rente tc betalen. De besprekingen misluk ten echter, doordat prctroleum magnaten een al te sterken druk uitoefenden. Wan neer de Franschc verkiezingen echter een belangrijke verschuiving naar links tenge volge hebben, kunnen de Fransch-Russi- sche betrekkingen een volkomen verande ring ondergaan. Maar ook wanneer Doumer met ministeries, die op het centrum cn rechts steunen, krijgt te maken, zal de Franschc politiek ten opzichte van Rusland niet steeds een afwijzend karakter kunnen blijven dragen. De sovjets richtten sinds het afbreken der vroegere onderhandelingen over de schulden hun krachtigste antikapitalisti sche propaganda tegen Frankrijk. Het groote spionnageproces in don afgeloopen winter moest bewijzen, dat dc Franschc generale staf met de Wit-Russcn een groote mili taire interventie tegen Rusland voorbereid de. Ondertusschen heeft de propaganda voor de wereldrevolutie de sovjetregeering er nooit van weerhouden met kapitalistische regeeringen tc onderhandelen en verdragen te sluiten. Men mag daarom aannemen, dat heel dc onstuimige agitatie, die bij het spionnageproces aan den dag trad, voor Lit winof geen beletsel zal zijn om met Frank rijk opnieuw contact tc zoeken. Het departement van buijcnlnndschc za ken te Moskou heeft de activiteit der com munistische internationale, nooit met liefde rijke oogen gadegeslagen. Het heeft de drei gementen met wereldrevolutie dikwijls ge noeg als iets hinderlijks gevoeld. Nog steeds komt het er voor Rusland op aan dc kapi talistische omsingeling te verhinderen of tenminste daar bressen in te schieten. Ge- nève is ondertusschen een sprekend bewijs; dat de Russische diplomatie toebereidselen maakt positieve waarborgen te zoeken en zich niet slechts tot. afweer te beperken. Het. betreft hier mogelijkheden, waarvan de realisatie nog niet is te overzien. Aan een overeenstemming tusschen Parijs en Moskou zou niet alleen het tevreden stellen der Fransche kleine renteniers, die in hun kasten nog steeds dc oude Russische staats papieren hebben liggen, moeten voorafgaan, maar tevens zou rekening moeten worden gehouden met de politieke zorgen en ver wachtingen van Frankrijks protégé's in Oost-Europa. Polen zou van heel wat af stand moeten doen. Ook de sovjets kunnen aan heel hun westelijke grens de. tot dus- hokkers, zuilen clubtafels zeer groote keuze ver gevoerde politiek niet eenvoudigweg liquideeren. Ze zijn te weinig sentimentcel, ze rekenen te zeer met de werkelijkheid dan dat zij allps op één kaart zetten. Zij zullen er steeds dc voorkeur aan geven meer dan één troef in handen tc houden. Innsbruck, 30 Mei. (V. D.) Een ver tegenwoordiger van de Innstiruckcr Nacli- richtcn had nogmaals een onderhoud met prof. Piccard. Deze deelde mede, dat hij tot 16.000 M. gestegen was, omdat een grootere hoogte voor zijn waarnemingen niet 1100- dig was. Ilij had echter kunnen, stijgen tot 18.000 M., als hij zulks gewild had. Mis schien dat hij dit zou doen bij een nieuwe vlucht, die hij hoopte tc maken, wanneer kon hij nog niet zeggen, doch waarschijn lijk in het najaar. Dc luchtgesteldheid zou dan eveneens zeer. geschikt voor waarne mingen zijn. Zeer interessante waarnemingen had prof. Piccard kunnen doen van de maan, waar hij dichterbij geweest is dan tót nog toe eenig sterveling. Op oen hoogte van 16.000 M. was het licht veel helderder, glanzender cn sterker dan men het ooit op aarde zag, terwijl het relief cn de schaduw van de maSnkraters cn bergen door middel van kijkers uitermate duidelijk konden worden waargenomen. Prof Piccard begeeft zich heden naar Augsburg. NOODLOTTIGE GARAGEBRAND. Onvoorzichtigheid dc oorzaak. Tc Toulouse is brand uitgebroken in een garage der kazerne, van hot>vliegci'regiment door onvoorzichtigheid van een soldaat, die in de nabijheid van een benzinetank een aanstoker probeerde. Een vonk sloeg over, zoodat een pntplo/fing volgde en binnen kor ten tijd de gehecle garage in vlammen stond De soldaat zelf kwam in dc vlammen om, terwijl een onderofficier ernstige brand won den opliep. NIEUWE GEVECHTEN IN BURMA. In Burma hebben, naar uit Londen wordt bericht, nieuwe gevechten plaats gehad tusschen opstandelingen en regeering;troe pen. liet gelukte dc regceringstroepen een kamp der opstandelingen tc veroveren. Acht man der regceringstroepen zijn daarbij ge vallen. BUITENLAND. Het fascisme contra dc kerk. t Tweede B'aJ, pag. 1). De tweedo ronde tafelconferentie. (Tweede Blad, pag. 1). BINNENLAND. Een Utrechtsche vrachtauto veroorzaakt drie doodeliikc ongevallen bij Teteringcn (Derde Blad, pag. 2). Jaarverslag van Philips gloeilampen- (Dcrde Blad, pag. 2). Hulp noodig voor het onderwijs aan schip perskinderen. (Derde Blad, pag 1). Stakingsrclletjcs te Amsterdam. (Derde Blad, pag 1) SPORT. Concours Hippique der Ruitersportver- eeniging Eemland. (Eerste Blad, 'Pag 2) II. V. C. behaalt een 62 overwinning cp De Vole wijekers. (Tweede Blad, pag. 2). Dc tennisclub A.L.T.A. verliest met 9—1 van Arnhem. (Tweede Blad, pag. STADSNIEUWS. Conferentie van dc Broederschnpsiedera- tic. (Eerste blad pag. 3). Jaarvergadering van de Provinciale Ver- ceniging van Vrijzinnig Hervormden (Eerste blad pag. 3). Opening van den speeltuin in het Ltusder- kwartier. (Eerste Blad, rag 2) DE COMMUNISTEN ROEREN ZICH IN SPANJE. De Daily Herald meldt uit Madrid, dat in Spanje sedert het uitbreken van do revo lutie door communisten belangrijke bank rekeningen geopend zijn, waarop door dc Russische handelsvertegenwoordiging voort durend groots bedragen zij omgestort. Tijdens do revoluiic" zijn door de bolsjewisten on geveer 2 miliioen ter bevordering van de communistische, beweging en haar doel uit gegeven. Versterking der politic in Spaansch Marokko. Volgens eon bericht uit Madrid zullen de politietrocpen in Spaansch Marokko ver sterkt werden. Deze maatregel heeft ten doel, zoowel opstanden van de zijde der op standeüngen ulr van die der communisten welke beraamd moeten zijn, to verhinde ren. Uit verschillende steden komen berich ten van stakingen, die liet karakter van een strijd tusschen de communistische en socialistische vakvereenigingen schijnen te hebben. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 774.2 tc Jan May en. Laagste Barometerstand: 753.2 te Wisby. Verwachting: Zwakke tot matige, Z. W. tot W. wind, half tot zwaar bewolkt of betrokken, aan vankelijk weinig of geen. la ter meer kans op regen, wei nig verandering in tompera- tUiur. Langestraat 49-51 Tel. 190 Voordeelige Aanbiedingen Wollen Mousselines en dunne wollen Zomer stofjes. Opvarenden van een kusis vaarder gered Ncw-York, 30 Mei. (V. D.) Op 70 mij len afstand van de Californische kust is, naar gemeld wordt, ter hoogte van Santa Barbara de kustvaarder Harvard op een klip geloopen. Het schip verkeerde spoedig in zin Kimden toestand. De bemanning cn de 500 passagiers hebben zich in do reddings booten begeven. Verscheidene schepen zijn ter assistentie uitgevaren. Nader wordt gemeld, dat alle opvarenden zijn gered. DEN TOEGANG TOT FRANKRIJK GEWEIGERD. L e Havre, 29 Mei (V.D.) De autoriteiten hebben heden geweigerd Texas Guinean, dc koningin der New-Yorksche nachtclubs, verlof tc vcrleenen aan land tc gaan. TUINSLANG 40 ct. p. M. na. spiraal. SCHOP, HARK, SCHOFFEL 3.— per stel. GRASMACHINES 13.25, 13.75, 14.25- Grasmachines, slijpen, ropareeren. Uuvor.sm. %>OJ1zl.28B Ulvenhout, 26 Mei 1931. Men i er, D'n Pinksteren is weer vcurbij, de zie- kc-ril iiizer. leggen weer vol mee de lui die veur 'n nieuw ke in dc kraant emmen ge- zurgd mee d r verkeersongeluk cn prac- tisch is 't jaar alweer veur de helft naar de pinnekes. Sakkerejabel. \va ga-g-et toch gaauw alle gaar! Wa spooidt dieën tijd toch kollesaal rap over oew pet. 't Ga zoow kwiek da ge somtijen tegoeiertrouw nog 'non karn in oew haanden pakt, om oew eigen n scheike te kammen, terwijl oew kop al heelemaal „schei" is! Ae 'n kiepci zoow kaal. Aflijn, 't is gemakkelijk tc onderhouwen, zo'nen glibbert, waar de vliegen d'r poolen op breken. Ja, amico, achteraf bekeken is 't leven net 'non fillum. Teugen da g'oew eigen op oew gemak gaat vuulen in de Sienema, is d'n fillum tenende cn oew antreekortje opgesnoept. En as ie oew goed bevallen is. dan zoude 'm nog wel 's af willen draaien, omda-d-et zoow rap was afgeloopen. En in dc Sienema zoude da nog wel 's oppernuuw kunnen doen, daar is da mee 'n nuuw kortje veur cnkelde kwartjes weer wel op te knappen, maar as d'n lèvensfillum aan z'ncn eindelijken slotkus is. dan gaat de* poort, veur goed dicht en 't is gedaan. Waarom of 'k zoow zwaar op d'haand ben, zulde piekeren? Ollee, 't kom zoow te praten te pas en 't is toch altij maar kiekeboe mee oew eigen speulcn, as ge da gedacht maar altij uit d'n weg gaat. 't Is wel 's goed om te prak- kizéeren over oewen houteren frak. En te begrijpen dat die veur alle menschen krek iender is, onverschillig uit wa veur stof of dat ie is gesnejen; uit ebbenhout of uit 'nen dennenboom dat. de hars aan oewen groo- ten teen plekt. Waant meestal denkt 'nen mcnsch, dat de weareld om h u m-alleen rondtolt. Da-d-alles op de weareld is, veur z ij n lol. Dat er van heel dc weareld gin spaan of spluriter was terechte gekomen, as hij nie op 'nen goeien dag mee veul ge- blèèr en gespartel op die weareld was ge- harriveerd. Maar aö ic dan nóg zoow gedocht had, dat. z'n dürp, z'n bedrijf, z'n stad, z'n laand, kortom z'n hecle weareld je hum nie had kunnen missen, as eenmaal de musch- kes d'r nesl.;-~ bouwen in zijnen treurwilg, dan draait de boel gin horke broerder as veur dicen tijd! As do menschen da beter snapten, dan waren 'r veul minder kwalle- koppen op èèrde en gong 't veul gemakke lijker cn plazieriger toe! Maar allebonncur. Me gaan aan dc beste helft van 't jaar beginnen! Me krijgen strak d'n oogst; 't beste, 't plazierigste van 't boere-ambacht niks zoow leutig as slèè- pen-en-slèèpcn maar, amico, d'n schoo- nen tijd da-d-alles in vollen rijpdom slaat, ollee, ik blijf nog 'n bietje zitten in de Sienema! Gij? En nouw kunde-t misschicnt nie erg haartolijk van me vinden, da'k oew da zoo maar vlakaf in oew gezicht zeg, maar keb mezelvers aan m'nen 6lip motten trekken, om oew vandaag dit briefke te sturen, 'k Docht oew eerst maar 'n aanzichtskortje te sturen mee de groeten van ons gebeiën, maar achëraf docht ik zoow: ollee, hij is da nouw al zoolaank gewend om op vaste tijen 'n lettcrkc uit Ulvenhout tc ontvan gen, laat ik nouw deus weck ók nie laten loopen. Waant, amico, vandaag mee zulk weer, nouw 't licht in vonkend poeier van d'n hemel trillèrt, m'nen erft mee Trui d'r peteunekes, graniums en margrieten lijk 'n blommenhofke-ri-is in schaterenden bloei, nouw d'n blossem van de takken sneeuwt as confetti, de vcugcltjcs in d'n notenlèèr 't knikkerskc in d'n keeltjes laten rollen mee fluitend lawijd, barstend-dikke steke- bieën, mee d'r dikke', gele achterlijf op d'r vliesvleugeltjes as deurschijnend pèèrlmoer staan te. trillen in 't broeiend zonnelicht, kapcllekes in de ruimte wapperen as blom bekes zoow schoon, ollee, nouw Is 't wel 'nen afgerazenden pinnetensie om mee 'nen inktpot veur oew, mee bevende baanden van lèvensdrang, 'n briefke in mekaar tc prutsen asof er daarbuiten nouw hcelegaar niks gaande is. Nouw is 't 'n duvclsche toer, telkens as ik effen 'n lichtje van de zon zie speulcn in 't vlammenr-rooie graniumke, om dan maar as 'nen kantoorknul op z'n krukske droogweg tc blijven dcurpennen of er niks belaangrijkcr is, as potjes inkt cn wit pam- pier. Keb 't raam opengeschoven staan en ben d'r maar vlak veur gaan zitten, zooda 'k tcllekens nog effekens 'nen teug vcurjaar in kan slurpen, zoo onder 't gepotlooi deur. Daar in dieèn boom, vlak veur me, daar zit 'nen mearcl tc „slaan" zoow trotsch cn verliefd da ge laclicn mot mee 'm. Z'n slags- kes en trillerkcö, die vallen as zuiveren ballekes stuk veur stuk uit de takken, as op 'n koperen scbaa! De heg aan d'n ove- renkaant staat wit tc bloeien van den mei doorn, die er aangeklontcrd zit as zuute rijstepap. Én as 't lekkere, zuiè-windeke effen deuzen kaant opblaast, dan kriebelt ie m'n neus. En dan, ajnico, dan slaat 'r 'nen golf van jonk leven Ideur oew bloed dri'k, da'k nouw in vertrouwen, da'k effen naar d'n hooizolder gjiaLen m'nen eigen tien, twintig kecren optrek aan de balken van 't dak. Tot ik mee m'htjn kop boven zo'nen balk uit- koom, net zoówlaank, da m'nen ermen 't nie- meer houwen kunnen en 'k van eiges in 't hooi neersmak. Enda's ok onder ons maar as ik in deuzen tijd zoo's onverwachts on rn'nen hooi zolder koom, dan zie 'k er geregeld 'n paar 'm smceren, zóó rap, da'k nie persies kan nagaan welke .veugeltjes' in Mei daar d'r ei leggen", za'k maar zeggen! Ja, amico, da's de jonkheid! En as ge zel- vers ok jonk gewiest bent, ee. ollee, dan krab ik 's onder m'n petje, cn dan dan draait d'n fillum trug. Waant as ik daar zoow in 't hooi terechte ben gekomen mee m'n dikke veftig jaren, as ik 't dan vuul pieken in m'nen nek, as dan da wèrme hooi, zoeiig as oew bed s mer- gens, oew lui en vadsig mokt da ge moeite het om oew eigen d'r uit los te maken, ollee. amico, me zijn allemaal „maar" menschen en dan denk is dikkels trug aan m'n jonge jaren gelejen. Waant ge meug 't grust weten horre, Trui is op da punt veul geheimzin niger as ikke maar as er gin hooi had ge legen indertijd op m'n vader z'ncn zolder, ollee, dan ha'k misschicnt nie zukke naainve relasies aangeknopt mee Truië, da 'k er nouw verleejen weck de vijfendartigjariae al mee gevierd em! En me kunnen den me- karc „de waarheid wel 's zeggen" om 't zochtjes uit tc drukken, 't ga-d-ier nikt be roerder as in elk aander gelukkig huwelijk, dus, ondaanks alles, leve d'n hooizolder van d'n ouwen Dré! En óp naar de gouwe! .Ta, da-d-in Mei alle veugeltjes d'r cike kwijtraken, da's nie van vandaag of giste ren. Ons herriemenie krijgt 't in deus dagen nie bij-geblazen. Zuiveren en gouwen brui loften zijn in deuzen tijd nie van de locht. Elk jaar weer overnuuw, as de maand Mei in 't laand is, dan zijn de gouwe bruiloften nie van de locht af. Dan staan ons kraanten vol mee dio ouwe, verrimpelde koppen on der 'n kaanten muts cn zo'n zijen petje, mid den in 'nen straal kinders en twaalf stralen klcinkinders veur d'n versierden gevel van d'r hüske. Ze prezenteeren oew 'n nageslacht van 'n klein-dürpkc-grotte en as ge dan da-d-heimclijk-lachend kopke van d'n brui gom goed bekèkt, mee z'n pepke tusschen z'n bruine lippen en mee z'n kromme beenen die zo'n zeuventig jaren in d'n vetten èèrde emmen gebaggerd, as ge 'm daar dan zoow ziet zitten, dieèn aartsvader, dan schiette onwillekeurig in oewen lach. En z'n wefke? Van 't zelfstel As mulk en bloed nog dikkels en veural op 't ficst. waar ze mee d'r gewasschcn cn gesteven kaanten muts cn d'r gouwen bros cn bellen cn horlo- zieketting van drie meters laong as 'n ko- ninginncke tusschen d'r „volk" troont op d'n gruungernokten fiestvèrkensstocl! En aan de fiesttafel d'r mann^cc staan jonk 't Vet ste vèrken is-t-er veur geslacht; de bessen cn krenten op jenever cn braan:1ewijn 'n jaar van to veuren cr veur ingemokt cn zoow koppig en zuut geworren, da ge 'nen borrel drinkt, die ge nergens zoow koopen kunt, zoow straf en zoow pickaant, da-d-oewen mond er van plakt. En as dan oew wenkbrauwen op 't lest gaan afzakken van al die straffe borreltjes, dan kan 't fiestmaal mee d'n koffie-na gaan beginnen. Dan daampen de kermenaaien, de aasjes en de rollades over d'n erft; dan krullen de geuren van d'n saffraanrijstepap mee bruine suiker de blaren van de booruen in cn dan, dan kunde 'r weer veur enkele uren teugen, amico. Dan gaan de beentjes van d'n vloer, daar op dieèn bloeiendtn erft as d'n Blaauwcn z'n trekpiano mee 'nen lustigen zwier uit mekaar trekt. En laat ik oew nouw gerust vertellen, en denk nouw nie da'k overdrijft, maar keb gouwen brui loften rneegernokt, da bruid en bruidegom tot diep in d'n nacht gin daanske oversloe gen. En dat d'n bruigom zóów aan t b»er zat, dat de bruid 'rn dikkels tot de orde roe pen moest. Waant da's 'n feit, amico, vef tig uren getrouwd of veftig jaren, 'n echte Brabaantsche vrouw hoü-d-oëw in de gaten as d'ren eigendom. Maar zeg nooit teugen zo'n Brabaantsche gouwen bruid da ze sjeloers is, waant ochir- rekes, dan schel z'oew uit veur alles .vat lil lijk is, da ge zouw gaan geleuven. da-d- 'nen aap nog 'nen schoonheidskoning is bij jouw vergeleken. Maar ollee, daar is nie veul van gemeend, waant al odde dan in al die jaren soms 'nen kop gekregen as 'nen afgedaankten water- lèèrs, zo gunt er nog gin horke van oewen baard van aan 'n andere en da komt dan, omda zo heelcgar nie sjeloers is! O'lce, ik schei er af. 'k Mot naar buiten, 'k houw 't nie laanger meer uit. D'r zit illetrick in m'n botten, ik schei er af. Veul groeten van Trui en as altij, gin hor ke minder van oewen toe a. vo« DRË.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1