DE EEMIANDED BELANGRIJKSTE NIEUWS JOH. DE HEER Donderdag 4 Juni 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 283 Nabetrachting over den Gemeenteraad PIANO- EN 0RGELHANDEL ONGEREGELDHEDEN IN DUITSCHE STEDEN Eveneens botsingen in het Rijnland RENKIN TOCH GESLAAGD DE STAKINGSACTIE IN NOORD-FRANKRIJK LICHT OP 9 uur 44 min. COMMUNISTEN ROEREN ZICH IN INDO-CHINA L. J. LUYCX ZOON KOUSEN-AFDEELING NOODVERORDENING OP TIL ERNSTIG TREINONGELUK IN POLEN AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 O*andeo voor Amcrtfoorr f 2.10. per maand t 0.73, par - Week (mei gratia wrzckcrlag tegen ongelukken» f 0.171/» Binnenland Franco per post per 3 maasden f 3.- Afzonderlijke nummer* f QJOê. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTELC UI PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regeli I 1.03 met inbegrip van eca bewljsnumaaar. 1 1 a^mmmm~ elke regel mee» f0.25. Liefdadigheids-advertentie» voor da kalft van den prij*. Kleine Advertentie» „KEITJES" bQ vooruitbetaling >—3 regale 90 cmu elke regel i 10 cent, driemaal plaatjes f I.—. Bewijsnummer extra OM Rumoerig was de raadsvergadering van Dinsdagavond wel niet, maar de lucht was toch mm of meer geladen. Een enkele mfa! kwam het ook tot een uitbarsting, maar meer dan vuurwerk werj het niet, zelfs niet bij mr. Stadig, die zich" overjgcuA op heel wat genialer wijze tot echte veroritwaardi ging w ist op te werken dan de heeren Draaf f en de Mots. Wat was het geval? In de vorige raadsvergadering kwam de heer Graaff met de mededccling, dat los perso neel in dienst der gemeente langer werkte dan het maximum gestelde aantal uren Wethouder Ruitenberg deelde thans mede, dat het schrikbarend feit werkelijk heeft plaats gehad. Mcnschen, zoo zei hij, die bij werkverruiming werkzaam zijn geweest en liet geluk hebben gehad bij de gemeente te blijven hangen, hebben in een heel jaar ell cn een hal! uur te lang gewerkt. De heer Graaff legde het er niet zoo dik op als de lieer De Mots cn gooide het er op, dat de gemeente niet mocht afwijken van den gestelden regel, dat was zelfs strafbaar. Maar de arbeidsinspectie had er goedkeu ring aan verleend, zoodat die 6traf direct geannuleerd werd, echter het principe was verkeerd. Uit den aard der zaak stelde de heer De Mots zwaarder geschut op. Onder geen voorwaarde dulden wij een overschrijding van het maximum aantal werkuren; de ge meente mag niet de gangmaakster zijn voor het particulier bedrijf om den werktijd tc verruimen; nationaal en internationaal is de maximum werktijd vastgesteld; het ge organiseerd overleg had er in moeten wor den gekend enz. enz. Lustig knetterde liet klappcrpistooltje en aardige gaatjes werden in dc lucht gescho ten. Zooals vanzelf spreekt stond mr. Stadig steviger op zijn boenen; dat is trouwens geen man om zich louter cn alleen op den wolkenvlocr der theorie te hegeven. Hij maakte bezwaar tegen eenigc overschrijdin gen van begrootingspostcn hij openbare werken. Wethouder Ruitenberg legde op de hem eigene, we zouden haast zeggen, hui selijke manier uit, waardoor die overschrij dingen waren ontstaan; maar prikkelde blijkbaar mr. Stadig door tc zeggen: Nu kun men wel zeggen: daar kun ik me niet mee véreenigen, maai^ dan moet u maar êcn ander hier neerzetten. In principe heeft Mr. Stadig gelijk. Be grootingspostcn moeten niet worden over schreden zonder voorkennis vafi den Raad. Maar bij een tak van dienst, waar zooveel omgaat, is toch niet tc verwachten, dat de Wethouder en de Directeur dag in dag uit van cle Centrale Boekhouding hooren hoe veel is uitgegeven en hoeveel nog kan wor den besteed. Dat zal onmogelijk zijn. Zoo heel verwonderlijk is het dus niet-, dat de betrokken directeur denkt: wc zijn nog niet aan het bedrag en dus worden werken, die uitgevoerd moeten worden, ook uitgevoerd. En bovendien kunnen er toch noodzakelijke werken hij zijn cn Mr. Stadig liet dus ook zelf reeds het principe los ten opzichte van het hijplantcn van' doodgevroren planten. De praktijk is wel eens andei's dan dc voor gestelde regel. Wij gelocven dan ook, dat er voor de stijgende verontwaardiging van Mr. Stadig geen redelijken groncl was. Een ongeveer gelijke klacht kregen we hij het voorstel tot verbetering van een ge deelte van den Utr. weg. Bij de begrooting heeft dc directeur van openbare werken ÜOOO minder gekregen dan hij noodig oordeelde voor dc verbete ring der stralen Thans was er een meeval ler van 10 000 uit de Personcele Belasting en nu kwam het voorstel tot verbetering van den Utr. weg, welke hij de begrooting door de bezuiniging was vervallen. Even als op den Lousdcrweg voor dc U.L.O.- 6chool. zal hierbij het systecm-Schrödcr worden toegepast, waarbij het nieuwe weg dek op dc bestaande bestrating komt. Heel natuurlijk dus, dat dc directeur berekende dat thans het werk goedkooper zal zijn dan over een half jaar, want bij het drukke ver keer op dezen hoofd-tocgangsw eg is het toch zeker niét. denkbeeldig, dat in eenigc maanden dc bestrating dermate wordt stuk- gereden, dat dan eerst heel wit gerepareerd moet worden. Dit zou natuurlijk van min der gewicht zijn. Als de heer Vcrhcy ge lijk had gehad met zijn veronderstelling, dat een asphalt betondekking zou komen Wij mccncn, dat dc Raad verstandig deed thans tot dc uitvoering tc besluiten. Aan liet slot kregen wc een minder ge lukkig oogenblik voor den lieer van Tellin gen. Zooals bekend heeft hij als lid der Christ. »Hist. Kieèvërêeniging bedankt, om dat hij een tc lage plaats op de candidatcn- lijst kreeg. Dat is zijn goed recht, maar nu had hij dc consequentie moeten trekken en ook zijn mandaat ter beschikking moeten 6tellcn van de kiG6verecniging die hem af vaardigde. Dat behoort tot dc goede poli tieke zeden. Zijn beroep op het algemeen belang gaat absoluut niet op. Zeker alle leden zitten in den Raad ter behartiging van het Gemeentebelang, maar dan toch dat belang gezien uit het oogpunt van de partij, die lien afvaardigt cn welker be ginselen zij krachtens hun lidmaatschap van die partij zijn toegedaan. Met het be danken voor de Christ. Hist. Kicsverceni- ging heeft do heer van Tellingen zich los gemaakt van dc kiezers die hem kozen cn dan mist hij het recht dc plaats in tc ne men van den afgevaardigde die daar op grond van het evenredig kiesrecht behoorde te zitten. Rcnkin stelt een nieuw Belgisch ministerie samen. Dc Brusselschc berichten'behelzen, dat er een nieuw Belgisch ministerie if geboren, waarvan de samenstelling als volgt is: Voorzitter van den ministerraad en mi nister van binncnlandschc zaken: Rcnkin; Buitcnlandsche Zaken: Hymans; Justitie: Janson; Nationale verdediging: Crockaert; Koloniën: Tschoffen; Financiën: Houtart: Landbouw Dc Kerckhove d'Exaerdc; Verkoerswezen: Dcns; Kunsten en wetenschappen: Pctitjean; Openbare werken: Van Cacncghem; Arbeid: lleyman; P.T.T.: Bovesse. Van een cn ander is Renkin dc dader. Deze politicus Is voorzitter der Katholieke kamerfractie cn huldigt nog al conservatie ve opvattingen. Over het algemeen bewa ren de Nederlanders geen prettige herinne ring aan hem; hij is het ook geweest, die tot de annex ion is tische groep van het be ruchte comité de politique nationale heeft behoord. Misschien is hij thans, nu hij bijna zeventig jaar is, iets bezadigder geworden. Ook gaat hij door voor gematigd Vlaamsch- gezind, maar het is zeer de vraag, of hij voldoende tegemoet zal komen aan dc wen- schen van dc Vlamingen. De Belgische crisis heeft ongeveer een hal ve maand geduurd cn verscheidene dagen waren gemoeid met Renkin's pogingen om dc mannen bijeen tc brengen, die bereid waren in het vervolg 's lands zaken tc lei den. Nu er een ministcrie-Renkin is ge vormd, is er in feite niet veel veranderd Vijf ministers van het kabinet-Jaspar zijn overgenomen cn ook overigens is het minis terie weer een liberaal-Katholieke combi natie, zocdat dc zaak vrijwel op denzelfden voet wordt voortgezet. Dit beteckont, dat cr slechts in schijn cn voor korten tijd een ein de aan de crisis is gekomen. Algemeen wordt dan ook aangenomen, dat liet kabl- net-Rcrikin geen lang leven is beschoren cn dat het, wanneer de begrooting van 1931 is goedgekeurd en er een regeling voor de financiccle moeilijkheden is gevonden, wel spoedig van het tooneel zal verdwijnen. Dc .samenstelling., toch wan het nieuwe ministerie is een uitvloeisel van een Katho liek-liberaal vergolijk cn daar de liberalen nog steeds éeh krachtig anti-Vlaamsch ele ment vormen, begrijpt men. dat dc kleine concessies aan dc Vlamingen, welke in het regceringsprogramraa zijn belichaamd, on mogelijk cle goedkeuring kunnen wegdragen hetzij van dc extremisten, hetzij van de ge matigder elementen onder de Vlamingen, zoodat de taalaangelegcnhedcn cn dc Vlaamsche kwestie in het algemeen het struikelblok zullen zijn, waardoor 't kabinet- Rcnkin vandaag of morgen den nek breekt. Niet alleen zal liet nieuwe ministerie de frenters tegen zich krijgen, maar tevens dc Katholieke democraten, van wie de afge vaardigde Marck bovendien voornemens schijnt te zijn opnieuw zijn amendement, strekkendo tot vermindering der extra mili taire uitgaven (van 220 millioen tot 175 mil- lioen francs), in te dienen. liet zwaard van Damocles .hangt dus reeds nu boven het hoofd van het borelingske. De voornaamste oorzaak, dat het kabinct- Renkin waarschijnlijk binnen korten tijd zal worden weggevaagd, is de omstandig heid, dat de conservatieve Katholieken en liberalen opnieuw 1 reuzelen met de inwilli- g der Vlaamsche cischcn en do oplos sing van dit brandende vraagstuk opnieuw trachten uit te stellen. Zoetjesaan wordt zoodoende aangestuurd op de ontbinding van liet parlement, en het uitschrijven van nieuw o verkiezingen, die. wanneer niet alle teekenen bedriegen, nog in den loop van dit jaar zullen plaats vinden. Met angst cn ho ven zien do liberalen en conservatieven het oogenblik van den stembusstrijd tegemoet, daar zij waarschijnlijk zeer veel voeren zul len verliezen, waarmee vermoedelijk frop Iers en socialisten zich-"Hen kunnen tooien Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Grootste voorraad. Laagste prijzen. PRACHTIGE PRESTATIE VAN SCOTT. Londen, i Juni (V D.) De Engclschc vlieger Scott, die van Engeland naar Au stralië is gevlogen in den recordtijd van 9 dagen cn 3 uur, arriveerde gisteren op den negenden dag van zijn retourvlucht tc Aleppo. Iiulicn hij geen pech krijgt, maakt hij dus een goede kans om het record van Kingsford Smith voor de vlucht AustraliëEngeland van 12 dagen en 21 uur te broken, aangezien het mogelijk is uit Aleppo in twee dagen Engeland tc be reiken. BEN TURNER IN DEN ADELSTAND VERHEVEN. Londen, 3 Juni (H.N.) Tot dcgcjicn, die ter gelegenheid van den verjaardag van den koning van Engeland onderschei den zijn, behoort ook dc bekende vakveree- niging6leider Ben Turner, die in den adel stand verheven is. Turner is leider van den textielarbciderebond en was ook herhaalde lijk voorzitter van het congres der vakver- cenigingcn. Levensmiddelenwinkels te Berlijn geplunderd Berlijn, 3 Juni. (V.D.) Hedenmiddag hebben op verschillende plaatsen tc Ber lijn groepen mcnschen winkels,' waar le vensmiddelen verdocht worden, overvallen cn geplunderd. In een zaak in zuivelpro ducten drongen twaalf jongelui binnen en verdwenen met een voorraad levensmid delen ter waarde van tweehonderd mark. Uit een vleescliwaronwinkel werd een groote hoeveelheid vleesch en worst gesto len en ook elders werden worsten en an dere levensmiddelen door een bcncle in dringers weggenomen. In het censte geval kon een der daders gearresteerd worden, doch in de beide andere gevallen niet. Berlijn, 3 Juni. (V.D.) Voor den aan vang van de gemeenteraadszitting van he den poogden talrijke wcrkeloozen het raad huis binnen tc dringen, waarbij het tot botsingen met de politie kwam. In den loop van clcze botsingen vernielde een aan tal wielrijders in de Kóningstrasse een aan tal groote vensterruiten. Tijdens de achter volging van dc schuldigen kwam een po litic-ambtenaar tc vallen. Hij werd door trappen en schoppen gewond. De politio loste verscheidene schoten, waardoor één persoon gewond werd. In het geheel wer den tren personen gearresteerd, waaróndër de communistischo afgevaardigde van den Pruisische» landdag, Karl Grassc. Duisburg, 3 Juni. (V.D.) Hedenmiddag kwam het ook in de binnenstad van Duis burg tot samenscholingen. In dc ICönings- strassc werd met stccnen naar dc politio geworpen. De politie slaagde er in plunderingen door tijdig ingrijpen te voorkomen. In to taal werden il personen gearresteerd. Ook op'andere plaatsen van de binnenstad werd het zeer onrustig; vensterruiten werden ingeworpen. Naar het politicprcsidium tc Bochum mededeelt., is het ook te Wanne tot bot- j singen gekomen. Door de demonstranten werden verscheidene schoten gelost. Na dat dc politic ccnige malen in de lucht gescholen had, slaagde zij cr eindelijk in dc menigte uiteen tc drijven. Tot dusverre zijn, naar voorloopig hekend is, drie ge wonden geteld; dc politie nain zes per sonen in arrest. Tc Essen kwam het laat in den avond in do Altendorferstrasse oveneens tot sa menscholingen. De menigte wierp een ge- reeds.chapwa.gen van de tram dwars over dc straat, teneinde het Uberfajlcommando den weg tc versperren. Ook hier werd met steencn naar politic en tc hulp geroepen brandweer geworpen. De politic slaagde er in overal dc orde tc herstellen. DuisburgHamborn, 3 Juni. (V.D.) In aansluiting op een proces tegen com munistische Werkloozen, die tijdens onlus ten gepoogd hadden het raadhuis te be stormen en die tot langdurige gevangenis straffen werden veroordeeld, kwam het heden in de straten van Hamborn tot ern stige onlusten. In de Schillerstrasse wier pen de demonstranten barricades op, waar zij de politic met hoongeroep cn steencn ontvingen Er vielen ook verscheidene schoten. Slechts met moeite konden dc hin dernissen worden verwijderd.- en dc straten van demonstranten gezuiverd Daar ook in de zijstraten schoten vielen, moest dc po politie ten slotte dc gehocle buurt- ontrui men. Hierbij werden door de politie her haalde malen schoten gelost. In totaal zijn tot. den avond 30 personen gearresteerd. Tot dusverre hebben dc onlusten reeds ver scheidene gewonden gecischt. Dc politic is den toestand meester. De Belgische kabinets crisis opgelost Brussel, 3 Juni. (V.D) Renkin heeft koning Albert vanmiddag te 2 uur ten pa- leize medegedeeld dat hij dc opdracht in zake de vorming van een kabinet aan vaardt. De minislcrlijst wordt vanavond verwacht, BUITENLAND. Noodverordening in Duitschland op til (Eerste Blad, pag. 1). Renkin heeft een kabinet geformeerd. (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND. Een wetsontwerp tot goedkeuring van het verdrag van Oslo, (Tweede Blad, pag. 2.) De Arnhcmsche gemeentebegrouting 1930 niet goedgekeurd in verband met dc sub sidie aan het Instituut -van Arbcidérsout wikkeling. (Tweede Blad, pag. 2). Vredesactie van journalisten. (Tweede Blad, pag. 2). Uit een gevangeniswagen ontsnapt en weer gearresteerd. (Tweede Blad. pag. 2) STADSNIEUWS. Als alcohol en onkunde den chauffeur parten spelen. (Eer6tc blad pag. 3). Jaarvergadering van den Algem. Ned. Vrouwen Vredebond. (Eerste Blad, pag. 3.) De nieuwe lagero meisjesschool aan den Bisschopsweg. (Eerste Blad, pag. 2.) Ook dit jaar zal een autotocht voor ouden van dagen worden gehouden. (Eerste Blad pag. 2). Een succes voor onze Burgerwacht. (Eerste Blad, pag. 25. Circus Sarrasani komt begin Juli op de grens van onze gemeente. (Eerste Blad, pag. 3V Parijs, 3 J uni. (IT. N.) Het stakingsco mité van Roubaix heeft mot algemceno stemmen een motie aangenomen, waarin ge protesteerd wordt tegen dc door het textiel- comité gepubliceerde modedecling, volgens welke dc Belgische arbeiders zich bereid hebben verklaard de afschaffing van de premie te aanvaarden. Verklaard wordt, dat dit bericht slechts ten doel heeft oneenig- heid tusschcn de arbeiders te zaaien. Het stakingscomité van Tourcoing heeft oen mo tie van dezelfde strekking aangenomen, waarin voorzetting van de staking wordt verlangd, totdat do cischcn der stakers in gewilligd zullen zijn Een bestuurslid van den textielarbeiders- bond verklaarde aan een correspondent van de Petit Parisien, dat dc manoeuvre der werkgèvcrs 6teunt op het bericht, dat de Belgische arbeiders hebben verklaard, dat zij „onvrijwillige stakers" zijn. Dit is echter slechts geschied, om van den Belgischen staat ondersteuning te kunnen ontvangen. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 771.7 te Scydisfjord. Laagste Barometerstand* 717.3 te llaparanda. Verwachting: Zwakke tot matige, O. tot Z. wind, afnemende bewol king, waarschijnlijk droog weer, warmer. Onthullingen van een Ft arisch minister Parijs, 3 Juni. (V.D.) De Franschc mi nister van kolonj.cn Reynaud heeft in dc Kamercommissie voor dc koloniën rapport uitgebracht over den toestand m Indo- China. Hij wees erop, dal in alle landen van het Verre Oosten een krachtige communis tische propaganda werd gevoerd. In Indo- China is men erin geslaagd overal dc com munistische onlusten tc onderdrukken, met uitzondering van Noord-Annam, waar het altijd onrustig is geweest. Minister Reynaud las een telegram voor, waaruit zou moeten blijken, dat de communisten de bevolking terroriseerden en voor moord, brandstich ting en plundering niet terug zouden schrik ken. Zelfs vrouwen cn kinderen zouden op afschuwelijke wijze gemarteld worden. Op 1 Mei hadden gewapende benden, die vlaggen meevoerden met het sovjet-tceken, aanvallen gedaan op eenige Franschc mili taire posten. Alle aanvallen waren echter bloedig afgeslagen, waarbij dc communis ten 175 dooden en gewonden verloren. Te Hanoi werd een communistisch pro pagandist gearresteerd, bij wien men docu menten vond, waaruit duidelijk bleek, dat de communisten voorbereidingen hadden ge troffen tot het doen van een algemcenen aanval en tot het vormen van een voorloo- pige regeering. Langestraat 49-51 Tel. 190 Wordt afnemer van onze De grootste van de stad Belangrijke besprekingen ie Berlijn Berlijn, 2 Juni. (IT.N.) Dc conferentie der minister-presidenten dei Duitsche lan den met den rijkskanselier heeft vandaag verscheidene uren geduurd. De rijkskanse lier heeft daarbij de noodzakelijkheid der te nemen maatregelen betoogd, waarop een uitvoerig debat volgde en de bezwaren der verschillende rcgccringen tegen de'nieuwe noodverordening ontwikkeld werden. Van avond vergaderde het kabinet om kennis te nemen van den stand der rcdactioncelc werkzaamheden tot vaststelling van den tekst der noodverordening. Zooals reeds gemeld, zal het kabinet Woensdag nogmaals bijeenkomen, om den tekst definitief goed tc keuren. Ook zal dan beraadslaagd worden over dc proclamatie, welke men bij het hekend maken van de noodverordening tot het Duitsche volk wil richten. LAGERHUIS AANVAARDT DE NIEUWE KIESWET. Londen, 2 Juni. (V. D.) De nieuwe kieswet is heden in bet. Lagerhuis aange nomen met 278 tegen 228 stemmen. Vier dooden en zes zwaar gewonden Warschau, 3 Juni (V.D.) In den vroe gen morgen is op het spoor\veg-6tation Gawrolin Pilawa een zeer ernstig spoor wegongeluk gebeurd. Ter plaatse is een goederentrein in volle vaart op een uit do tegenovergestelde richting komende locomo tief gereden. Beide locomotieven werden geheel vernield. Tien rijtuigen ontspoorden cn werden ernstig beschadigd. Er werden vier personen gedood, zes anderen liepen zulke zware verwondingen op, dat zij naar het ziekenhuis moesten worden vervoerd drie personen weiden licht gewond. Eén der gewonden is een soldaat, die een mi litair transport als bewaker begeleidde. Een tweede soldaat werd zeer ernstig ge kwetst. IIet verkeer ter plaatse is gestermd; met het opruimingswèrk werd onmiddellijk een aanvang gemaakt JAPANSCH WATERVLIEGTUIG VERONGELUKT. Londen, 3 Juni (H.N.) Volgens een bericht uit Tokio is een JapanSch water vliegtuig, dat een nachtelijke oefening had verricht, bij dc landing in botsing met een hindernis gekomen cn omgeslagen. De in zittenden geraakten te water. Een luitenant is verdronken. VIER SLACHTOFFERS VAN EEN VLIEGONGELUK. P a r ij s, 3 J uni. (H. N.) Een bombardeer vliegtuig van het 11e vliegerregiment to Metz is bij Vatimont neergestort. De vier in zittenden, twee onderofficieren en twee sol daten, zijn om liet leven gekomen. MOORD OP EEN MEDICUS. New-York, 3 Juni. (V. Do Hedenmor gen >vcrd dc bekende New-Yorksche medi cus, dc neu6-, keel- cn oorspecialist Edward G. Deely, vermoord in zijn werkkamer van zijn huis te Brooklyn gevonden. Hij werd door zes messteken gedood. Verdacht van den moord wordt een Philippijnsclie bedicn- de van den mndicus.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1