DE EEMLANDEQ BELANGRIJKSTE NIEUWS TRICOTAGE voor STRAND SPORT en Zaterdag 6 Juni 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 285 RENKÏN'S KABINET THANS DEFINITIEF GEVORMD CONSOLIDATIE VAN DEN WERELDVREDE Krachtig pleidooi van Henderson VOOR VEILIG VERKEER! COMMUNISTEN VERWEK KEN STRAATONLUSTEN LICHT OP 9 uur 46 min. l. j. luycx zoon BIJ DEN DOOD VAN KONING HOESSEIN ARNHEMSCHE WEG 26 DAMESMODEZAAK AMERSFO0RTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 Amtrrfoort f 2.10. per maand (0.73. pm week (met gratia wrzekcrlag tegen ongelukken) f O.lV/p Binnenland franco per post per 3 maanden f 3»-. Afzonderlijke nummert f 0.09. POSTREKENING 47910 TELEFOON IN TEEG «IS PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regelt f 1.05 net inbegrip vaa een bewijsnummer, regel mee* f 0.25. Llefdadlghelds-adverteottKx) voor da kalft van den prijs. Kleine Advertenties „KEITIES" bij vooruitbetaling 1—5 regelt 90 cent, niks regel mar 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer cam 0.01 De Oceaantocht van de Do X. De vliegboot in Zuid-Amerika aangekomen. Zooals men weet, is het thans aan de Do X gelukt den Atlantischen Oceaan van de Kaapverdische landen naar Zuid-Amerika over te steken. Dc vliegboot heeft het tra ject, dat.ongeveer 2800 K.M. lang is, in om ende-bij dertien uren afgelegd, waarbij af en toe snelheden tot 250 K.M. per uur wer den bereikt. Deze tocht is in zooverre van beteekenis, dat hij de geschiktheid van de vliegboot, om lange afstanden af te leggen, duidelijk heeft aangetoond. Bij de tenuitvoerlegging van het plan is men met de uiterste voorzichtigheid te werk gegaan en de vüegtermijnen, die men oor spronkelijk had voorgesteld, heeft men her haaldelijk door de macht der omstandighe den moeten wijzigen. Bovendien heeft ,de Do X sinds 5 November 1930, toen de start van het Bodenmecr plaats vond, meermalen pech gehad. Dc vlucht naar Amsterdam in vijf en een half uur had een zeer vlot verloop. Na een pauze van vijf dagen kon na een vlucht, die vier uren duurde, Calshot in Engeland be reikt worden. Omdat het weer nog al te wenschcn overliet, besloot men pas op 14 November naar Bordeaux te vertrekken. Aan deze vlucht kwam bij het intreden der duisternis een vroegtijdig einde als gevolg van een tusschenlanding bij Les Sables d'Olonne, van waar de vliegboot naar dc ha ven St. Martin werd gebracht. Den volgen den dag kon de vlucht worden voortgezet; op 15 November, dos middags tc vijf uur, kwam de Do X te Bordeaux aan. Opnieuw word vijf dagen lang gepauzeerd voordat dc vliegboot via Santander Lissa bon kon bereiken. In de Portugeesche hoofdstad werd de Do X door een brand be zocht, waarbij het linker draagvlak nog al ernstig werd beschadigd. De omvangrijke herstelwerkzaamheden alsmede ongunstig weer noodzaakten de vliegboot verscheidene weken aan de Por tugeesche kunst te blijven. Einde Januari konden echter weer een aantal proefvluchten worden ondernomen en toen deze gunstig verliepen, werd op 1 Februari do tocht naar Las Palm as (Cana- rischc eilanden) aanvaard, waar men even eens gcruimen tijd verbleef. Door den sterken golfslag liep de Do X echter wederom schade op, zoodat nieuwe reparaties onvermijdelijk waren. Om zijn geschiktheid voor het verblijf in de tropen tc bewijzen, vloog de boot daarop naar Porlugeesch Guinea, aan de Westkust van Afrika en van hieruit werden weer een aantal proefvluchten ondernomen. Het vertrek naar Zuid-Amerika vond weer plaats van de Kaapverdische eilanden Porto Praia)-af en eindigde, gelijk wij heb ben medegedeeld, met de gelukkige landing op het eilandFernando Noronha, dat bijna driehonderd K.M. van Natal aan dc Brazi- liaansche kust is verwijderd. Port Natal is inmiddels pok reeds bereikt. Het naaste doel van de Do X is thans Rio de Janeiro, hetwelk vermoedelijk spoedig zal worden bereikt, nu het oversteken van den Oceaan zoo uitstekend is verloopcn. Een snelheids record heeft de Do X niet willen behalen; met de grootste omzichtigheid is men te werk gegaan, zoodat, al heeft dc reis wat lang geduurd, de verrichtingen van de grootste vliegboot der wereld stellig de be wondering zullen wekken van de bewoners van Latijnsch Amerika. Brussel, 5 Juni. (V.D.) De Katholieke leider Renkin heeft zijn nieuwo regeering samengesteld. Hedenavond te zes uur heeft hij den koning de namen van zijn mede werkers medegedeeld. Het kabinet is als volgt samengesteld: Premier en Binnenlandsche Zaken: Ren kin. Financiën: I-Ioutart. Openbare Werken: Van Cacnegem. Buitenlandscbe Zaken: Hymans. Defensie: Dens. Landbouw: Van Dievoct. Justitie: Cocq. Arbeid en Nijverheid: Htijman. Koloniën: Crockaert. Posterijen: Bovesse; Verkeer: Van Isacker. Kunsten cn Wetonschappen: Petit jean. De Kabinetsraad van de nieuwe regeering zal Maandag a.s. gehouden worden. Donderdag a.s. zal Renkin in het parle ment de regceringsverklaring afleggen. DE POOLTOCHT VAN SIR HUBERT WILKINS. New-York, 4 Juni. (V.D.) De onder zeeër „Nautilus", waarmee Hubert Wilkins zijn pooltocht hoopt te ondernemen, is gis teren uitgeloopen en begeeft zich naar Pro- vincetown. vanwaar- waarschijnlijk Zondag a.s. do reis wordt voortgezet. New-York, 5 Juni. (V.D.) Naar uit Princetown (Massachussets) wordt ge'me'd. vertrekt de Nautilus met Wilkins aan boord heden om 4 uur M.E.T. naar Londen. Londen, 5 Juni. (H.N.) Aan boord van de Nautilus bevinden zich behalve kapitein Wilkins nog verscheidene onderzoekers, Jjij wie zich te Londen ook nog enkele Engel- sche onderzoekers zullen aansluiten. Van Londen zal de Nautilus naar Spitsbergen gaan, om dan van daaruit onder water do reis naar den Pool te maken. De duikboot zal een hoeveelheid stookstof meenemen, die voldoende is om een afstand van 16 18 duizend K.M. af tc leggen. De ontwapening een groot op* bouwend ideaal Londen, 4 Juni (V.D.) De minister van buitenlandsche zaken, Henderson, heeft he denavond een groote redevoering gehouden r,\cr do „consolidatie van den wereldvrede". In deze redevoering zette hij 'oji. het vol gende uiteen: Ten opzichte van iedere vooruitstrevende politiek is gedurende dc laatste twaalf ja ren de openbare meening der volkeren steeds verder gegaan dan dat. wat de re- geeringen bereid waren tc doen. Gelijk bet gegaan is met do moreele ontwapening, zou het volgens sprekers overtuiging gaan met de daadwerkelijke ontwapening. De volke ren daarentegen zijn bereil tot alles en meer dan alles wat de rcgceringen willen toestaan. Wat do waarheid ook moge zijn omti'ent dc regeeringen, de volkeren al thans zijn er van overtuigd, dat de vrede geenszins verzekerd kan worden door een wedstrijd in bewapeningen. Do volkeren zijn begonnen de fundamenteel© waarheid te begrijpen, dat geen nalie op zich zelf alleen kan bestaan. Zij zijn bereid zich door hun staatslieden te laten leiden naar een nieuwe wereld, waaruit de oorlog verdre ven is. Sprekers eenige vrees is. dat de vol keren nieri znllcn begrijpen, welke kans hun de ontwapeningsconferentie van het volgende jaar biedt en dat zii hun regee ringen er niet too zullen brengen te begrij pen, dat haar delegaties ter conferentie niet boud genoeg kunnen zijn en niet ver ge noeg kunnen gaan. „Persoonlijk vrees ik, dat. de volkeren de regeeringen niet tijdig zullen tooncn. dat zij kunnen rekenen op steun voor alle beperkingen hoe drastisch ock, waarover do conferentie het eens zou kunnen worden." In den aanvang van zijn redevoering had Henderson reeds uiteengezet, dat de staats lieden en volkeren eeuwenlang slechts ne gatief gedacht hadden aan vrede, n.l. als intermezzi in de conflicten der volker.cn. Thans moet de opvatting tot hen doordrin gen, dat de vrede het groote opbouwende ideaal is, dat ijverig moet worden nage streefd. De wereld moet worden georgani seerd voor den vrede, gelijk zii gcorgani seerd is geweest voor den oorlog en dc stiohters van den vr,ede moeten de krach ten der openbare meening richten naar wel overwogen voorbereide en zorgvuldig afge stemde inspanning, wanneer men do vree- sclijke ramp van een nieuwe wereldtrage die, uitgevochten onder nog vreeslijker omstandigheden dan de vorige, wil afwen den. In dit verband wees Henderson op de versterking van 'het algcmecne gezag cn prestige van den Volkenbond en verklaar de, dat de dag, zooal niets reeds gekomen, dan toch nabij was, waarop bet ondenk baar zou zijn, dat een natie zou weigeren haar twistpunten voor te leggen aan hetzij den Volkenbondsraad, hetzij aan het Per manente Hof van Internationale Justitie Hot wezen van die verandering ligt niet in liet groeion van het geza.g. dat de Vol kenbond kan doen géiden, maar eerder in de verandering van don geestestoestand welke do regeeringen thans tooncn, d.w.z een ontwikkeling van den gemeenschaps zin onder de volkeren der wereld. De er varing toont aan, dat de wereldvrede niet langer gewaarborgd kan worden door be wapeningen en dat de moderne wijze van oorlogvoeren niet langer kan worden ge- localiseerd. Hoe verschrikkelijk de laatste oorlog geweest mag zijn, iedere volgende oorlog moet oneindig vreeslijker zijn. In verband met den Verkeersdag, welke heden door den Bond van Vrijwillige Verkcersinspectiën in ons land v/ordt gehouden, teneinde propaganda te maken voor een vei lig verkeer, hebben wij in ons blad twee pagina's gewijd aan het ver keer cn de vraagstukken in ver- bend daarmede. Wij spreken hierbij den wcnsch uit, dat de verschil lende wenken voor het verkeer tor harte zullen worden geuomen, op dat wij langzamerhand tot een vei lig verkeer kunnen komen! Spr. is er van overtuigd, dat de volkeren overal verlangen naar ontwapening cn wanneer de conferentie van het volgend jaar 6laagt, zal een zucht van verlichting ©n dank opstijgen cn het vertrouwen en de veiligheid zullen groeien en meer tot stand brengen dan elke andere afzonderlijke fac tor bij het overwinnen van de huidige eco nomische crisis. HANDGRANAAT VERSTOORT BRUILOFTSVREUGDE. Warsc hau, 5 Juni. (H.N.) In een dorp in Zuid-Polen werd een bruiloft gevierd, waartoe gasten uit twee naburige dorpen genoodigd waren, die op niet, al ie goeden voet met elkaar stonden. Tijdens het feest ontstond een twist onder de gasten, in het verloop waarvan een soldaat, die met verlof was, een handgranaat te voorschijn haalde en onder de aanwezigen wierp. Veertien personen werden gewond. Essen, 4 Juni. (V.D.)), In den afgcloo- pen nacht ontstonden tc Essen, cn wel voornamelijk in het Westen, te Borbeck cn Segeroth, onlusten van communistische elementen, die 't optreden van een groote politicmacht noodzakelijk maakte. In dc omgeving van het plein der republiek, het Ehrenzellerpein en dc Fcltcnstrasse, werd de politie, ook uit de huizen, met steenon en bloempotten bekogeld. In de Altendorf- strasse wierpen de demonstranten een werkwagen van de tram, waarmee men een storing aan het herstellen was, onder ste boven. Toen de brandweer verscheen, werd ook zij met steencn gegooid. In de Segerothwijk werden de straatlantaarns gedoofd en uit de steenen van de opge broken straten werden barricades opge worpen. Ook in de Joseph- en Ma-thias- strasse had men de straten opgebroken cn een kabel over dc straat gespannen om de. auto's van de Schupo tegen te houden, wat echter niet gelukte. In het geheel wer den in den loop van den nacht veertig personen gearresteerd, van wie vijf ver volgd zullen worden. Ook te Mulheim a.d. Roer ontstond in de binnenstad een ernstige botsing met de po litie. Een politieagent werd hierbij ernstig gewond, zoodat een overval-cornmando ten slotte de straten moest ontruimen. KRITIEK OP HET BELEID VAN ALBERT THOMAS. Gcnève, 4 Juni. (V.D.) In dc zitting van hedenmorgen van de internationale ar- bcidsconferentie verdedigde de Britsche ar- beidersgedelegeei de Hayday en de Duit- sche arbeidersafgevaardigdc Müller, het beleid van den directeur van het intrna- tionaal arbeidsbureu, Albert Thomas, op wien nog gisteren een zoo scherpe aanval is gedaan door den Britschen regeerings- vertegenwoordiger Lawson en den Engel- schcn werkgcversgedelegeerde Forbes Watson, omdat hij in zijn jaarlijksch rap port zijn leedwezen er over had uitgespro ken. dat de Britsche arbeidersregeering, die reeds twee jaar aan het bewind was, nog steeds de conventie van Washington inzake den achturigen werkdag niet had geratificeerd. Ilayday en Müller verklaar den dat het de plicht van Albert Thomas was, ook tegenover regeeringen en werk geversorganisaties het standpunt van den socialen vooruitgang en van de sociale rechtvaardigheid te verdedigen. DE NIEUWE NOODVERORDENING ONDERTEEKEND. B c r 1 ij n, 5 Juni. (V. D.) Rijkspresidcnr von Hindenburg heeft heden dc nieuwe noodvei ordening onderteekend. De tekst die ongeveer dertig vel schrijfmachinesehrift beslaai, zal morgenocht nd door dc rijks- regeering gepubliceerd worden. BUITENLAND. Het nieuwe kabinet van Renkin. (Eerste Blad, pag. 1.) Henderson over de consolidatie van den wereldvrede. (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND. Roosje Kohier op Schiphol gearriveerd. (Derde Blad pag. 1). De gymnasiastencongressen blijven ge handhaafd. (Tweede Blad, pag. 2). Hulpverlcening bij verkeersongevallen. (Tweede Blad, pag. 2). Opening van het Ned. Hist. Natuurwe tenschappelijk Museum te Leiden. (Tweede Blad, pag. 2). STADSNIEUWS. Het circus Glcich komt nabij onze stad (Eerste Blad, pag. 2). SPORT. Wordt H. V. C. weer 2c klasser (Tweede Blad, pag. 3). ARTIKELEN IN HET ZONDAGSBLAD. Jan R. Th. CampertChina Man; van Smokkelaars 'en Schuivers. Cissy van Marxveld Mensehen uit een ver dorpje. Dr. Leo Bonnin Lijdt U reeds aan ouder- domsvcrschijnselen Haagsche BriefDe stad met dc twee bad plaatsen. WEERBERICHT Hoogste Barometerstand: 771.6 te Akureyri en Jan Mayen. Laagste Barometerstand: 752.3 te Black so cl. Verwadhting: Zwakke tot matige, Z. tot Z. W. wind, meest zwaar be wolkt, waarschijnlijk regen buien, iets warmer. VOOR 400.000 FRANCS OPGELICHT. Nederlander te Antwerpen gearresteerd. Antwerpen, 5 Juni. Dc 48-iarige Ne derlander P.K., woonachtig in dc Congres straat te Antwerpen, is in hechtenis geno men op grond van het feit. dat hij door middel van valschheid in geschrifte een Antwcrpsche firma voor een bedrag van ruim 400.000 frs. zou hebben opgelicht IN HET HOL VAN DEN LEEUW. Brussel, 5 Juni (V.D.). In het paleis van justitie is iemand een bedrag van 20.000 en een portefeuille met belangrijke zakenpapieren ontrold. WINTER IN ZWEDEN. Stockholm, 5 Juni (H.N.). In het cen trale gedeelte van Zweden heerscht buiten gewone koude. Vanmorgen Qieeft het bij een temperatuur van vier graden zelfs ge sneeuwd en in den loop van den dag her haalden zich de sneeuwbuien. DE VERKIEZINGEN IN ROEMENIË. Boekarest, 4 Juni. (V. D.) Volgens de officieele cijfers zijn bij de laatste verkie zingen gekozen 387 afgevaardigden, n.l. 225 der regeeringspartij, 90 liberalen, die tot dusver mei de regeering hebben samenge werkt cn <v2 afgevaardigden van andere partijen. Heden beginnen de verkiezingen voor den senaat. De Kamer zal op 15 Juni bijeenkomen, ter behandeling van de begrooting en wij ziging van de administratieve wetgeving. De uitslag der verkiezingen heeft een stevige meerderheid voor dc regeering op geleverd, zoodat de geruchten omtrent con cxtra-parlcmcntair kabinet onjuist blij ken. UIT DEN TREIN GEVALLEN OVERREDEN. EN H a 11 e, 5 Juni. (V. D.) Toen een trein uit Weissenfels liet station Halle binnen- kwar, 6tortte een vierjarig jongetje uit een coupé. De grootmoeder van het knaapje, die het kind wilde tegenhouden, viel eveneens uit den trein. Beiden werden door een uit tegenovergestelde richting komenden trein overreden. De grootmoeder werd op slag ge dood, terwijl het kind levensgevaarlijk ge wond werd. EEN WANHOOPSDAAD. Berlijn, 4 Juni. (H.N.) Vandaag werd bij Konradshóhe bet lijk van een vrouw opge haald, dat herkend is als dat van de ge huwde vrouw Posske, de stiefmoeder van den 10-jarigen Manfried Posske, die giste ren, zooals gemeld, door zijn vader ver moord in de woning was gevonden. Het knaapje was gewurgd. Naar gebleken is, heeft de vrouw het vermiste spaarbank boekje aan een buurvrouw in bewaring ge geven. Aan haar zuster had zij een af scheidsbrief geschreven, die vandaag door de post bezorgd werd cn waaruit bleek, dat zij haar daad in wanhoop heeft gepleegd Langestraat 49-51 Tel. 190 VOORDEELIQE AANBIEDINGEN in de STOFFEN-AFDEELING. Voiles, Georgettes, Mousselines, Crepes. Jeruzalem, 4 Juni. (V.D.) Zooals reeds gemeld werd, overleed cx-koning Hoessein van Iledjaz tc Amman in tegenwoordig heid van zijn beide zoons, koning Feisal van Irak en emir Abdoella van Transjor- danië. Hoessein werd in 1856 te Constanti- nopcl geboren. In 1884 toog hij naar Mekka waar hij den broer van zijn vader, die emir van Mekka was, als assistent in de regee-, ringszaken terzijde stond. In 1908 word hij zelf emir van Mekka. Als zoodanigi was hij een scherp tegenstander van de Jong- Turkcn en langzamerhand werd hij de lei der der Arabische onafhankelijkheidsbe weging. In 1916 sloot hij een bondgenoot schap met Engeland en verklaarde I-Iedjaz' onafhankelijkheid aan Turkije, Hoewel hij in 1919 het verdrag, van Versailles mede onderteekende, protesteerde hij tegen dc afscheiding van Syrië, Palestina, Transjor- danië cn Irak van zijn gebied. In 1924 werd hij door de Wahabieten, onder lei ding van Ibn Saoed, ten val gebracht en deed hij afstand van den troon. Sedert dien woonde hij op het eiland Cyprus. Het stoffelijk overschot zal naar Jeru zalem worden overgebracht, waar liet ter aarde zal worden besteld in de schaduw der bekende moskee, de Rotsdom genaamd en de plaats, die voorbehouden is als laat ste rustplaats der beroemde Mohammeda nen. GOUVERNEUR EN BEVELHEBBER VAN MALTA. Londen, 4 Juni (V.D.) De koning heeft de benoeming goedgekeurd van generaal sir David Campbell, commandant van Al- dershot, tot gouverneur en opperbevelheb ber van Malta. OPNIEUW EEN BRUG INGESTORT. P a r ij s5 Juni. (V. D.) Te Chdlons sur Saóne is gisteren wederom een brug inge stort, waarbij drie personen ernstig werden gewond. Het was een betrekkelijk kleine loopbrug van 5 M. hoog, waarop een mon teur en twee arbeiders aan het werk waren. De oorzaak van de instorting is onbekend. DER ANGRIFF VERBODEN. Berlijn, 4 Juni. (V. D.) De politie-pre- sident deelt mede, dat het nationaal-socia- listischc dagblad Der Angriff heden tot en met 4 Juli a.s. verboden is, een cn ander op grond van paragraaf 1 en 11 van de noodverordening ter bestrijding van poli tieke excessen. AMERIKA'S HANDELSBETREKKINGEN MET RUSLAND. Een pleidooi voor verbreking. New York, 4 Juni. (V. D.) De Kamer van Koophandel van den staat New York heeft met 210 tegen 3 stemmen een besluit genomen, waarin het onmiddellijk verbre ken der handelsrelaties met Rusland wordt geèischt. Het uitvoeren van machines naar Rusland, het medewerken van Amerikanen aan den opbouw van de sovjet-republiek is evenals de invoer van sovjet-Russische waren om moreele, sociale, economische cn politieke redenen ongerechtvaardigd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1