PEEEMLANDEU BELANGRIJKSTE NIEUWS Dinsdag 9 Juni 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. «e» Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 287 VLIEGONGELUKKEN IN ROEMENIE HOOVER EN STIMS0N HOUDEN BESPREKINGEN REUSACHTIGE BRAND IN VIRGINIA ERNSTIG TREINONGELUK IN 0PPER-SILEZIE HENDERSON NAAR BERLIJN „IM WESTEN NïCHTS NEUES" Verboden voor de jeugd DE BURGERSTRIJD IN CHINA DUITSCHLANDS BENARDE TOESTAND COMMUNISTEN CONTRA POLITIE 2S2H33H1E LICHT OP 9 uur 49 min. L. J. LUYCX ZOON ERNSTIG VLIEGONGEVAL FOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 m"nien voor A«rrfoort f 2.10. p«r maacd (073. par weejt (njrt gratia vtrzckcriag t*gen ongelukken) f 0.171/» Binnenland franco per post per 3 aaradra f 3,-. Afzonderlijke nummer* f 0.0f. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTEIIC «IJ PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regcla I 1.05 act inbegrip vaa een bewijsnummer. «lice regel mee* f0.25. Liefdadlgheids-edvcrtentib) voor ds helft van den prijs. Kleine Advcrtentlto „KEITJES" by vooruitbetaling 1—3 90 cent, elk* regel mee* 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f OM Chequers nog in het middenpunt der aandacht. Groote belang stelling in Frankrijk en Amerika. Zooals men weet, heeft het leidende offi- cicusc Fransche blad Le Temps in verband niet het feit, dat Duitschland juist op het oogonblik, waarop zijn ministers te Lon den niet Brilsche staatslieden besprekingen voeren over de meest brandende vraagstuk ken een nieuwe noodverordening publi ceert met een oproep tot bet Duitsche volk, waarin gezegd wordt, dat de grens van bet Duitsche prestatievermogen is bereikt, het woord „manoeuvre" gebruikt; de diploma tieke methodes, welke Duitschland toepast, worden bovendien gekenschetst als een „mengsel van list en uitdaging". Verder wordt gezegd, dat de Duitsclic regeering op deze wijze probeert bet vraagstuk der scha devergoeding weer openlijk aan de orde te stellen. Een natie, die voor haar legerbe- boeften, voor den bouw van moderne pant serkruisers en voor de opening van credio- tcn op langen termijn aan sovjet-Rusland zooveel geld over beeft en die in werkelijk heid boven baar stand leeft, kan, zoo meent de Temps, niemand ervan overtuigen, dat zij aan de uiterste grens van baar betaal- vermogen is gekomen. Ook andere Fransche bladen slaken alarmkreten, maar er zijn ook wel andere, links zich orientecrcndc, persorganen in Frankrijk, die een geheel anderen toon aan slaan. Dit blijkt bij voorbeeld uit de be schouwingen van Le Soir, die op de band der socialisten is en die laat uitkomen, dat er momenteel vier vraagstukken zijn, die alle aandacht opeischen: bet probleem van den „Anschluss", do kwestie van de beper king der bewapening, bet vraagstuk der herstelbetalingen en in verband hiermee dat der schulden van dc geallieerden onder ling. Ook zijn er nog wel enkele andere belangrijke aangelegenheden, maar vooral bet genoemde viertal is van zoodanigen aard, dat zij een geweldigen politieken om mekeer in het leven kunnen roepen. Het tijdperk der verdragswijziging, zegt- bet blad, is aangebroken en blind noemt bet degenen, die dit niet. willen zien; dwazen zijn, zoo wordt verder betoogd, degenen, die gelooven den vrede een dienst te kun nen bewijzen, wanneer zij dén eeuwigen duur der in 1919 en 1920 gesloten verdragen verkondigen. Vastgesteld wordt, dat er thans een bres is gescholen in het plan- Young; de algemecnc economische eri-is, waarbij tenminste voor een deel de ver dragsclausules een doorslag gevende rol spelen, spreekt haar vonnis uit over de tot dusver gevoerde vrrdragspolilick. De dis cussies over bet vraagstuk der schadever goeding zullen met die over bet ontwapc- ningsprobleem samenvallen. Thans, niet minder dan dertien jaren na den wapen stilstand, begint dc eigenlijke kritieke periode. Ondertusscbcn kan men ook uit een Uni ted Press-tclegram uit Washington opma ken, dat de bijeenkomst op Chequers en de gelijktijdige publicatie van de Duitsche noodverordening in dc regeeringskringen aldaar groote bezorgdheid beeft gewekt, omdat rncji de beide gebeurtenissen be schouwt als een ge combineerden stap van Duitschland om een vermindering der her stelbetalingen te verkrijgen. Algemeen is men te officiceler plaatse in de Vereenigde Staten van oordeel, dat ccn dergelijke stap niet zondei" gevolgen zal blijven, wat bet vraagstuk der gefolieerde oorlogsschulden betreft. In dc eerste plaats koestert men de vrees, dat dc besprekingen tusschcn de Duitsche en Engelschc staatslieden uit zui len loopen op een gemeenschappelijke po ging van Europa, onder leiding van Enge land en Duitschland, om tc geraken tot een schrapping, of althans tot een verminde ring der oorlogsschulden. Nochtans schijnt een wijziging van het Vmerikaansche standpunt van Amerika ten opzichte van 't vraagstuk der oorlogsschul- den onder bepaalde omstandigheden niet uitgesloten te zijn. liet is bekend, dat men tc Washington een groote beteekenis toe schrijft aan dc in 1932 tc houden ontwape ningsconferentie. Wanneer op deze confe rentie positieve resultaten worden bereikt, acht men het in verschillende Amcri- kaansche regeeringskringen mogelijk, Jat de Vereenigde Staten het standpunt, dat zij tot dusver innamen, aan een herziening zullen onderwerpen. Boekarest, 7 Juni (V.D.). To Ivlausen- burg zijn heden twee ernstige vliegonge lukken gebeurd. Bij een poging om van een. hoogte van ongeveer 2000 M. met een para chute tc dalen, weigerde dc parachute, zoo dat de parachutist, een ingenieur, omkwam. Verder kwam cm vliegtuig, waarin twee officieren gezeten waren, tijdens dc landing in botsing met ten boom, met het gevolg, dat de beide inzittenden zware verwondin gen opliepen. X e w -Y o r k, 8 Juni. (V D.) Naar uit Washington wordt gemeld, hebben Hoover en Sl.mson heden opnieuw ccn vrij lang onderhoud gehad, waarin, naar verluidt, slechts gesproken is over den toestand dio ontstaan is door de proclamatie der rijks- regecrijdg on de bijeenkomst op „Chequers". Noch het Witte Huis, noch liet departe ment van buitenlandsche zaken venstrekto eenige medodeoling. Groote huizencomplexen vernietigd New York, 8 Ju n i. (V.D.) Tc Nor folk in den staat Virginia brak een brand uit, die zich met razende snelheid uit breidde en die gehecle huizencomplexen in verschillende straten aantastte. Talrijke winkelhuizen, magazijnen en opslagplaat sen werden door het vuur vernield. Ook in dc havenwijk werden verscheidene huizen door de vlammen aangetast en het vuur sloeg zelfs over op een in dc haven liggend schip, aan boord waarvan ccn groote pc- troleumtank explodeerde. Er werden 20 personen gewond. Uit zes naburige steden verleende dc brandweer assistentie. Be ut hen, 7 Juni (V.D.) Laat in den avond zijn op liet baanvak Beu UienBryn- nek twee personentreinen met elkaar in botsing gekomen. Daarbij werden, voor zoo ver reeds bekend is, 12 personen zwaar en 13 licht gewond. Vooral het ïicrsoneel, dat op de locomotieven aanwezig was, werd hevig gewond, c\onals ocnige reizigers uit dc voorste "w ageiis. Dc voorste wagens zel ve worden zwaar beschadigd. Spoedig na het ongeval arriveerde ccn hulptrcin en talrijke sanitcits-colonnes en brandweer cn politic Over de oorzaak is nog niets be kend. Londen, S Juni. (II. N.) Volgens ccn der Lngclschc bladen zal Henderson, dis voorzitter der a.s. ontwapeningsconferen tie, nog in den loop van dezen zomer een bezoek aan Berlijn brengen, wat vermoe- lelijk het begin zal zijn van uitgebreide diplomatieke onderhandelingen. iVa herkeuring is de film in Duitsch- land toegelaten roor \ertooning in besloten gezelschappen B c r 1 ij n. 8 J u n i. t\ D.) Dc w elbekende film \an Remaiquo's ..lm Westen Nichts Neucs" is heden, na hernieuwde herkeu ring. voor vertooning in het Duitsche Rijk oedgfekcurd. De film mag evenwel slechts vertoond worden voor off.cieely instanties van Rijk en landen en in gesloten bijeenkomsten van verbonden eu leenigingen van voorma lige oorlogsdcelncmers. oorlogsinvaliden cn nagelaten betrekkingen van oorlogsdeelne mers. Voorts wordt dc vertooning toegelaten voor: verbonden, arbeidsgemeenschappen cn andere vcrcenigingcn, die den internatio nalen vredeswil bevorderen, benevens vak bonden, beroepsvcrecnigingen cn culturce- 1c organisaties. Tol de vcr'ooning zullen toegang hebben de leden van bedoelde or ganisaties en hunne iamiliolcden. De be sturen dienen een ordelijk verloop van de voorstelling tc earandeeicn. Voor de jeugd mogen ook vanwege bo vengenoemde bonden, geen voorstellingen worden georganiseerd, zelfs niet in besloten kring. DE BRAND IN HET GLAZEN PALEIS. Tclogram der rijksregering. B e 1 ij n, S J u n i. (V. D Namens de rij ksr.jgcqröig hooft wee kanselier dr. Dietrich een telegram gezonden aan de Bcierschc regeering, waarin zij haar deel neming betuigt met het ver! es der kunst schatten ten gevolge van flen brand welke Zaterdag het glazen paleis te Munchen heeft verwoest. GRASVELDEN BIJ WARM EN MINDER GUNSTIG WEER. Op onze droge gronden krijgen de gras? velden het, als cr niet genoeg regen valt, spoedig te kwaad. Ze worden geel en het gras wordt droog cn taai. Wat kunnen wc hier nu aan doen. In de eerste plaats er voor zorgen, dat op •tijd wordt gesproeid cn gegoten. Dit doet men bij voorkeur 's avonds, als dc zon weg is of aan het onder gaan. Natuurlijk is het beter met minder koud water tc werken, maar op dc meeste plaatsen is hiervoor geen gelegenheid. Woont men b.v. in dc buurt van de beek, dan zou men met behulp van ccn schep dit water er op kunnen werpen. Een grasveld heeft belangrijk minder water noodig, als het op tijd met kunstmest is behandeld. Zooals ik reeds meer opgaf, gebruikt dc leek in dezen tjjd van het jaar cr het best Zwavelzure Ammoniak, voor. Men lost dit dan op in 20 declcn water cn giet het met een flinken gieter over het gras. Is het veld tc groot voor deze be* werking, dan strooit men het 's avonds uit. liefst voor een regenbui. Blijft deze regenbui uit, dan maakt men het gra« na dit strooien goed nat met spuit of gieter, waarna de kunstmest zal intrek' ken. Men gebruikt voor deze bewerking ongeveer '/2 ons van de kunstmest per M2. Eenmaal in de twee maanden her» haalt men deze bewerking cn zal cr zeker genoegen van beleven. Vervolgens is ook een methode om goed dicht gras te krijgen, het vaak tc maaien cn dan liefst met een goede grasmaaimachine. Doet men dit met zonnig weer, dan laat men het gemaaide er nog een dag opliggen tegen dc verzengende zonnestralen, of: men spuit direct na het maaien. In beide gevallen voorkomt men het verbranden. Onnoodig te zeggen, dat bij maaien met dc machine dc richting waarin men maait om de keer wordt veranderd. Zoo voor» komt men het vormen -i moeten van dc wielen. Maait men met zijs of schaar dan zorgc men cr ook voor telkens cr niet tc lang mee tc wachten, daar het anders op dén duur tc stug wordt. Moe* men nu nog ccn gazon zaaien, dan is het cr nog ccn bijzonder goede tijd voor, daar het zaad spoedig ontkiemt en liet gras daarna hard zal groeien. In het ah gemeen wordt gras tc vroeg gezaaid. Het 'zaad ligt dan tc lang en loopt kans door dc vogels tc worden op*gepikt. Het zaad koopc men bij een soliedcn zaadhandcl, cn vraagt ccn grasmcngsel voor dc grondsoort die men wil bezaaien. In Amersfoort zal het meestal wel zijn voor min of meer drogen grond. Ook speelt ccn rol het zonnig of meer in dc schaduw gelegen zijn. Men zaait voor kleinere oppervlakten ,ccn ons per vierkante Meter uit. Voor grootere gazons is de helft voldoende. Vóór het zaaien wordt flink gespit cn gemest. In dit geval met koc« of paars denmest, daar deze langer tegenhoudt in den grond. Een volgend maal vertel ik U verder over dc grasvelden. J. O. W. F. RENS. Rotsplanten, billijk, ied're soort Bij „Horse Weide", Amersfoort Ze is voor ied're Rotspartij De aangewezen kweekerij Bekroond te Rotterdam op de Int. Bloe mententoonstelling April 1931 met Aerguld zilveren medaille. Een oproep van Tsjang Kai Tsjek Londen, 8 Juni. (H.N.) Tsjang Kai Tsjek heeft een oproep tot dc Chincesche bevolking gericht, waarin hij tot eenheid vermaant en verklaart, dat China niet zoo zeer onder armoede en gebrek aan geld lijd: dan wel onder den burgeroorlog en oncenig- heid Het is dwaasheid op het oogenblik het ontslag van grootere troepenafdeelijigen tc verlangen, want het bestaande leger 's in verhouding tot dc uitgestrektheid van het land en de dichtheid der bevolking niet te groot. Verder verklaart Tsjang Kai Tsjek, dat hij bereid is zijn militaire post neer te leggen, zoodra het gelukt zal zijn aan het rooverswezen een einde te maken Man ge looft in China, dat de beslissende slag tus schen de regeeringstroepen en de strijd krachten der communistische machth^bbfrs te Kanton spoedig zal plaats hebben. Tsjane Kai Tsjek is uit Nanking vertrokken cm persoonlijk dc operaties tegen de troepen der Kantonrgeering te leiden. BUITENLAND. Treinongeluk in Oppcr-Sileziè. (Eerste blad, pag. 1). Henderson naar Berlijn. (Eerste blad, pag. 1). Fransch postvliegtuig neergestort. (Eerste blad, pag. 1). BINNENLAND. Overleden prof. Th.K. L. SIuyterman. (Tweede Blad, pag. 1). Autobus bij Wychen van den dijk ge stort; een doode cn een zwaar gewonde. (Tweede Blad. pag. 3). STADSNIEUWS. Jaarvergadering van de Onderofficiers vereeniging Ons Belang. (Eerste Blad, pag. 2). Borah voor revisie van 't plan=Young N c w-Y o r k, G Juni. (V. D.) Naar uit Washington gemeld wordt, verlangt 6ena tor Borah in een uitvoerige verklaring on verwijlde herziening van het systeem der herstelbetalingen. Borah zegt, dat geen en kele natie ertoe mag bijdragen het werken de Duitsche volk tot buitensporige bctalin gen to brengen. Onder de tegenwoordige omstandigheden wordt dc Duitsche midden stand opgeofferd. De onmaciil van Duitsch land om aan dc betalingsverplichtingen te voldoen moet ten decle worden geweten aan de zware bewapening van de andere naties Deze bewapening vormt, volgens Borah, een schending van het Verdrag van Ver sailles B e r 1 ij n G Juni. (V.D.) Dc rijksminister van financiën Dietrich heeft vanavond voor de Berlijnschc radio een rede gehouden over de nieuwe noodverordening. Hij verklaarde o.a., dat zij, dio beweren, dat de regeering voor het indienen van de begrooting niet met deficits rekening had gehouden, ongelijk hebben. Deze tekorten, die zijn oangegroeid tot een bedrag van een half milliard, zijn wel degelijk voorzien. Duitschland heeft thans voor een bedrag van 12 milliard aan schulden. Indien het Duitsche rijk niet eeuwig met crises te kam pen had, zou aan een geleidelijke schulJcn- dclging kunnen worden gedacht Dit is ech ter niet mogelijk, aangezien Duitschlands solvabiliteit cn credietwaardigheid gevaar loopen. Thans echter zal men het rijk niet meer kunnen verwijten, dat het niet spaarzaam is. Dc regeering is zich er ten volle van be wust, dat de uiterst benarde economische toestand dringend vraagt om verlichting van de ondragelijke herstelverplichtiiigen. Keulen, 8 Jun i. (V. D.j Dc communis tische partij zou gisteren te Alsdorf ccn demonstratie houden, die echter door dc politic was verboden; niettemin verzamel den zich ongeveer G00 personen op het marktplein, vanwaar zij naar het oorlogs monument trokken, waar zij werden tegen gehouden door politie en veldwachters. Dezen trachten, den stoet tc verspreiden, waar hij ook van gummistokken en vuur wapens werd gebruik gemaakt. Ook door de communisten werd geschoten, zoodat er een klein vuurgevecht ontstond. Inmiddels was uit Aken, een klein Ueberfall-comman- do gealarmeerd, dat in korten tijd ter plaatse was. Verschillende personen wer den gearresteerd cn gefouilleerd, of zij wa pens bij zich hadden. Dit onderzoek lever de echter niets op. Eén der veldwachters is door een schot in liet onderlijf zwaar gewond. Verschillende politieagenten lie pen door steenworpen lichte verwondingen op. De communisten hebben hun govvonden meegedragen, zoodat niet bekend is hoe veel aan dezen kant gekwetst werden. Hoogste Barometerstand: 7G0.1 tc Yan May en. Laagste Barometerstand: 750.0 te Vardö. Verwachting: Meest matige, Z. W. tot Z. wind, zwaar bewolkt tot betrokken met tijdelijke op klaringen, aanvankelijk re genbuien, weinig verandering in temperatuur. OVERZICHT DER WEERSGESTELDHEID. De hooge druk ten Noorden van IJsianI hield onveranderd stand en in het Z.O. is de barometer iels gestegen. Dc nieuwe de pressie brengt over de Brilsche eilanden en het Kanaalgcbied opnieuw regen. In net N.O. van liet gebied dringt een depressie door. De temperatuur-verandcringcn zijn onbelangrijk. Scandinavio is nog steeds aanzienlijk, kouder dan normaal. Ecu groot aantal stations had lichten tot matigen neerslag. Alleen Scilly had meer dan 10 n.l. 13 m.M. Langestraat 49-51 Tel. 190 Nu koopt u goedkoop ZOMER STOFJES. Wij hebben onze prijzen verlaagd. Een vliegtuig van den postdienst IndoiChinaFrankrijk in een rivier gestort Parijs, 8 Juni. (V.D.) Naar geméld wordt is het postvliegtuig, dat den dienst tusschen Indo-China en Frankrijk onder houdt, ten zuiden van Akyab in een rivier gestort. Dc piloten en dc mecanichien kwa men alle drie door verdrinking om het le ven. Aan boord bevonden zich geen pas sagiers. Volgens andere berichten zou zich wel een passagier aan boord bevonden heb ben, die eveneens gedood zou zijn gewor den. JONGE DUITSCHERS IN LAPLAND OMGEKOMEN Stockholm, 8 Juni. (V.D.) Uit Kiruna in Noord-Zweden wordt gemeld, dat sedert eenigo dagen twee jeugdige Duitschcrs, die een skitocht door Lapland maakten, ver mist werden. Men vreesde dat hun een ongeluk was overkomen cn fc^n politie patrouille werd uitgezonden, die op 9 K.M. afstand van Tornestraesk het lijk van den 19-jarigen Leiziger Edgar Lindner heeft gevond, drijvend in het meer. Het lijk van zijn vriend, den student Vogel, even eens uit Leipzig, heeft men nog niet kun nen vinden, aangezien het ijs te bros is. zoodat men liet onderzoek niet verder kon voortzetten. DE DOOD IN DE BERGEN. P a r ij s 8 Juni. (H.N.) Bij een bergteer in het massief van St. Bellcdonnc zijn drie personen in een afgrond gevallen en om het leven gekomen. DE PAUS HEEFT REDEN TREURIG TE ZIJN. Een toespraak tot een groep kinderen. Rome, 8 Juni. (H. N.) De Paus ontving gisteren ccn groep kinderen, die hun eerste communie hadden gedaan en hield tot hen een toespraak, waarin hij zijn vreugde over dit'bezoek uitsprak en den kinderen zeide, dat indien de ouders mochten vragen, hoo het den paus gaat, zij moeten antwoorden, dat het hem goed gaat en hij blij was dc kinderen te zien. Echter heeft hij ook re den om treurig tc zijn. I)c kinderen moes ten dat goed onthouden cn zullen dit later beter begrijpen. De dag zal komen, waarop dc geschiedenis zal uitmaken, waar de waarheid cn liet goede zich bevonden. VERMINDERING DER OORLOGS- BEGROOTING IN BOLIVIA. La Paz, 8 Ju n i. (V.D.) Het congres van Bolivia is verdaagd, nadat het besloten had tot sterko vermindering van do oor- logsbegrooting cn opheffing van de mili taire missies. Behalve verlaging der salarissen der of ficieren zijn f regimenten van het garni zoen van La Paz opgeheven. PER DUIKBOOT NAAR DE NOORDPOOL. Londen. 8 Juni. (H.N.) Volgens een bericht uit New-York bevond dc Nautilus zich Zondagmiddag op 21.50 graden N.B. en 59.54 graden W.L., 550 mijlen ten O. van Bos ton. Aan boord was alles wol. DE AARDBEVING OOK IN AKEN WAARGENOMEN. De seismograaf werkte niet. Aken, 8 Juni. (V. D.) In den nacht van Zaterdag op Zondag is te Aken ter- zelfdertijd als de uit Engeland gemelde aardbeving, een aardschok waargenomen. Vele inwoners werden uit hun slaap ge wekt en zagen -lat kleine voorwerpen van hun plaats werden gebracht. Dc beving is niet geregistreerd, aange zien de seismograaf onklaar was.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1