J BELANGRIJKSTE NIEUWS FIRMA DUIM BURGER DE ÊEMLANDEh PRIJS DER ADVERTENTIEN re««U l 1.05 KI lubtgrlp v« m bewllsoumw.. Saterdag 13 Juni 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnftemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 291 Budtenlandsdb Gverzietit DREIGENDE CRISIS ÏN ENGELAND HERZIENING VAN HET PLAN-YOUNG NOG STEEDS RELLETJES IN DUITSCHLAND LICHT OP 9 uur 49 min. L. J. LUYCX ZOON DE FRANSCHE MARINEBE- GR00TING VERLAAGD HEVIGE WINDHOOS WEER STAAT VAN BELEG EN PERU PULL-OVERS BLOUSES ROKJES VANAF F 3.75 4.50 5.50 ARNHEMSCIHE WEG 26: DASVSESSVSODEZAAK- MERSFÜORTSCH DAGBLAD ABOlui PRIJS 3 maaQci«o voor Amersfoort f2.10. ptr maand 10.75, per 1 week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/» Binnenland franco per post per 3 maanden f 3,-. Afzonderlijke nummers f 0.09. POSTREKENING 47910 TELEFOON IN TE KG «I elke regel mee* f0.25. Llefdadlgheids-advcrtentlb» voor da helft van den prijs. Kleine Advertenties „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 90 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer cstra t 0,05 De nieuwe noodverordening in Duitschland wekt veel beroe ring. Het kabinet-Brüning be dreigd? De nieuwe noodverordening, waartoe de Duitschc rijksregecring haar toevlucht heeft genomen, is eigenlijk nergens in Duitsch land met geestdrift ontvangen. Dit is nu eenmaal het lot van straffe maatregelen, welker tenuitvoerlegging van de indivi duen, die erdoor, worden getroffen, zware offers cischt. De communisten zijn misschien met de noodverordening nog het móest ingenomen, omdat zij hun welkom agitatiemateriaai vórschaft. Reeds nu hebben zij in tal van steden dc licJit ontvlambare massa op hun hand weten te krijgen en ernstige relletjes weten te verwekken. Ook de soclaal-clemo- cratcn, di<? veel gematigder zijn, vinden, dat de noodverordening een. verwerpelijk karak ter rlraagl, aapgezïen huns inziens op een zijdige wijze de arbeidersgroepen worden belast. Wel zijn ook zij bereid mee te wer ken aan de gezondmaking van 's lands fi nancien en de economische crisis te bestlij den, doch zij zijn van gevoelen, dat dc noodverordening sociaal-ongereghtvaardig- dc elementen bevat, waardoor dc minst ka pitaalkrachtige lagen der Duitschc bevol king tot wanhoop worden gebracht. Van daar dat do sociaal-democratische rijksdag- groep gisteren. dan. ook den eisch heeft ge steld, dat de noodverordening in belangrij ke mate moest worden veranderd, opdat de massa van het volle or niet eenzijdig het slachtoffer van wordt. Zelfs heeft dr. Bi li ning, de rijkskanselier, reeds besprekingen te dezer zake gevoerd met dc parlementaire kopstukken der sociaal-democratie. Het re sultaat van dit onderhoud is nog niet be kend, maar er verluidt reeds, dat Brüning wel in zekere mate aan dc eischen der so ciaal-democraten tegemoet wil komen, wan neer hij slechts de zekerheid liceft, dat de gevraagde wijzigingen dc financieele uit komsten der noodverordening niet onderste boven gooien. Niet minder ernstige moeilijkheden wor den de regcering intusschcn bereid door de Duitschc Vólkspartij, welker rijksdagfractie zich, tegen den wcnsch van rijkskanselier Brüning in, voor bijeenrocping van den rijksdag heeft verklaard. Dit is wél-is-waar geschied met een kleine meerderheid (15 tegen 13 stémmen), maar niettemin blijkt eruit, dat een niet onbelangrijk deel der Duitschc Volkspartij, ofschoon haar lid Curtius minister van buitcplandschc zaken is, een scherpen aanval doet op de regee ring, welker sociale politiek niet in den smaak valt van vele D.Y/'P.-'èrs. Vooral liet inclustrieele element in de Duitsche Volkspartij istegen dc régeering'-Brüning- Curtius gekant en van deze zijde schijnt men er blijkbaar niet legen op te zien de regeering desnoods ten val te brengen, zoo dat er te Berlijn de laatste dagen dan ook voortdurend crisisgeruehton loopen. Brüning heeft bij voortduring de kennen gegeven, dat hij onder geen beding vrijwil lig zou instemmen met een bijeenrocping van den rijksdag en dal, mocht hiertoe toch door de partijen worden besloten, dit auto matisch het aftreden der regeering tenge volge zou hebben. Dc tegenstanders van het kabinet spelen dus een hoog spel, daarjuist op dit oogenblik. nu de financieele en eco nomische moeilijkheden in Duitschland zeer groot zijn, een kabinetscrisis zeer ongelegen zou komen en aanleiding zou kunnen ge ven tot de ernstigste moeilijkheden. Ondcrtusschcn wordt het niet uitgesloten geacht, dat de elementen, die op den val der regeering-Briining aansturen, nog tijdig tot bezinning zullen komen. Dit zou wellicht afgeleid kunnen worden uit het feit. dat de leden van de rijksdaggroep der D.V.P. tegen Maandag opnieuw bijeen zijn geroepen om de situatie nogmaals onder dc oogen te zien. Misschien dat de nadere overweging van den ernstigen toestand zal leiden tot het ongedaan maken van het aanvankelijke besluit om bijeenrocping van het parlement tc eischen. In dien tusschentijd zal ook dr. Luther, de president van dc rijksbank, nog op het gemoed der malcontenten in de frac tie der D.V.P. trachten tc werken, teneinde hen van onbezonnen stappen af te houden. Dr. Luther's invloed is nog al groot en het is zeer wel mogelijk, dat zijn uitspraak, vol gens welke een kabinetscrisis momenteel zou uitloopn op de finanticcle ineenstorting van Duitschland, dc ontevredenen tot na denken zal stemmen. De toestand is inmiddels ïiog zeer on?cker en ook ditmaal zal de houding van de so cio al-demogfaten belangrijke rol spe len. Tegemoetkoming aan de voornaamste vvenschen der sociaal-democraten, zou onge twijfeld de positie van het kabinct-Bnining aanmerkelijk versterken, maar het. is de vraag, of de partij van Dr. Breitscheid niet zal overvragen. Wanneer het niet lukt met de sociaal-democraten tot overeenstemming tc komen, is dc nederlaag der regeering vrijwel zeker en is parlemcntsontbinding niet uitgesloten. Deze zou onvermijdelijk tot nieuwe verkiezingen leiden, waarnaar de linksche en rechtsche radicalen hunkeren. Dc uitslag ervan zou echter wel eens liet begin kunnen zijn van ecii ontzettenden chaos. Dit zien ook dc sociaal-democraten in, die nog wel duizend maal zullen wik ken en w egen, voordat zij een beslissing ne men inzake dc bijeenroeping van den rijks dag. De val van 't Labour; kabinet aanstaande Londen, 11 Juni (V.D.). In een tc Edin burgh gehouden vergadering der liberalen werd liet woord gevoerd door Lloyd George, die verklaarde, dat de volgende weck een ernstige parlementaire crisis zal brengen. Volgens de mededceling van Lloyd George is dc regeering voornemens, indien de li beralen wijziging in de wet op de grondbe lasting blijven eischen, het er op aan tc la ten komen. Mocht zulks het geval zijn, dan wijst hij alle verantwoordelijkheid van de hand. Lloyd George legde er den nadruk op, dat dc liberale partij door haar oppositie tegen de wet op de landbelasting geen beroering wil verwekken, doch vatbaar is voor ge zonde redeneeringen. Aan den anderen kant beschikt de partij over een voldoend aantal parlementsleden om iedere regecring om ver te werpen en iedere wot onmogelijk te maken. Overeenstemming in zicht? Londen, 12 Juni. (H. N.) Men ver wacht, dat overeenstemming tusschen de regeering cn dc liberalen zaJ worden be reikt met betrekking tot de wet voor de grondbelasting, waarop de liberalen een amendement hadden ingediend, dat door dc regeering scherp werd bestreden, zoodat een crisis dreigde. Er wordon thans onder handelingen gevoerd cn de hoop bestaat, dat nog deze week overeenstemming zal worden bereikt. MAATREGELEN TEGEN AL CAPONE. New-York, 12 Juni (V.D.) f Iet gerechts hof te Chicago heeft thans tegen Al Capone cn eenige zijner medewerkers een proces aanhangig gemaakt wegens overtreding van do prohibiticwet. De bende van Capone worden op grond van een uitvoerig onder zoek 5000 afzonderlijke strafbare daden ten laste gelegd. Dc districtsofficier schat de inkomsten, die de bende 6edert 1920 ge maakt heelt door overtreding van de wet op de prohibitie op 24 millioen dollar per jaar. Sédert het begin van zijn misdadigers- loopbaan moet Capone zich een vermogen van 20 millioen dollar vergaard hebben. NOODWEER BOVEN TRIER. Trier, 12 Juni (V.D.) Vrijdagmiddag heeft boven het dal een hevig noodweer gewoed, dat gepaard ging met hagel en zware regens. Vele straten werden over stroomd, zoodat de bewoners van het dal hun huizen hebben moeten ontruimen. Het water drong liet. postkantoor binnen, zoo dat liet geheclo telefoonverkeer in dc stad gestoord is. Er bestaat vrees, dat in vele deelcn van het land door den hagel cn de hevige re gens de wijnbergen cn dc te velde staande gewassen groote schade hebboh geleden. VLIEGTUIG IN BRAND GERAAKT. S a'a rb r ck cn, 13 Juni. (V.D.) Van morgen is bij Saarbrücken een ernstig \liegongcval gebeurd, dat vier slachtoffers heeft geeischt. Het vliegtuig op den dienst Saarbrücken—Keulen was tengevolge van den mist een half uur later vertrokken dan dc dienstregeling aangaf. To half negen startte het toestel, doch nauwelijks was het van den grond, of het 6torttc van ongeveer 50 M. hoogte bij de achter Arnüal gelegen marechaussee-kazer ne in de onmiddellijke nabijheid van het vliegveld naar beneden en vloog in brand. Twee passagiers, de piloot cn de meca nicien kwamen in de vlammen om. De oor zaak van het ongeval is nog niet bekend. Saarbrücken, 13 Juni. (V.D.) De pas sagiers, die bij het vliegongeval te Saar brücken om het leven kwamen, zijn Fromm en Weigel. De verongelukte piloot was dc vlieger Wcichard cn de mecanicien Kamp- meier. Het toestel, waarmee het ongeluk ge beurde, was een Dornier-Mcrkur vliegtuig. MOOIS IN TUINEN. Ofschoon ik mc gewoonlijk meer bc? weeg in dc vrije natuur, „dc wildernis*" noem ik het wel, heb ik toch wel eens een enkele maal het terrein betreden, dat meer speciaal bearbeid wordt door den Meer Rens, cn op wat extra moois of bijzonders gewezen in tuinen; ik her* inner even aan winterjasmijn, Chinccsch klokje, Bruidsluicr, Toovcrhazclaar e.a. Meestal gebeurde dit om dc biologische bijzonderheden, een enkele maal om den opvallenden bloei van planten of hees» ters, ook wel eens op verzoek. Jk geloof niet, dat men mij deze werkelijk schaar? schc uitstapjes op het gebied der kwee? kers euvel zal duiden, vooral niet, dunkt mc, als ik eerlijk beken, dat ik op dit gebied maar een leek ben. Echter ook leeken zien wel mooi cn lcclijk. En over beide wil ik het even hebben. Ten eerste over het moois. Daarvan is ten volle tc genieten in het tuintje op den hock van Albert Ouvpstraat cn Vcrmcerstraat van Mc? vrouw Van Willigcnburg. Wat een weel? dc van bloemenkleur en JlcurL Dc kroon spant er wel dc mooie breede rand van anjelieren, die door den heclcn tuin hccnslingcrt cn eindigt in een bos bloei? ende Weigelia's die voor dc anjelieren? rand niet onderdoet. Een paar bossen oranjclchcs breken cn versterken het wit der geurende anjers. Nu even naar dc .Tan Tooropstraat 6. Smccts een witte Clematis tc zien, zoo? als ik ze nooit zag. Bloemen als flinke thccschoteltjcs cn nog vele knoppen. Ik weet niet, welke Clematis?soort het is. maar kan haar aan ieder, die een mooie klimplant wenscht, warm aanbevelen. Misschien wil mijnbeer Reus cr ons iets van vertellen. En wellicht wil hij ons dan ook eens duidelijk maken, welke' randen het meest aanbevelenswaardig zijn. Dat die van al of niet geverfde mctsclstecn'On verfoeilijk kelijk eens zijn, geloof niet geve verfoeilijk leolijk zijnij »üj wel met mc of ik. H. JOMAN. De actie der Duitsche regeering begonnen Berlijn, 11 Juni. (V.D.) Niet betrek king tot de heden gehouden kabinetszitting, waarin het resultaat van de besprekingen op Chequers werd behandeld, weet dc Vos- sische Zeitung o.a. tc melden: Dc gedachtewisselingen over de bijeen komst van Chequers hebben verscheidene uren in beslag genomen. Het kabinet is het blijkbaar reeds eens geworden over den weg, dien het ten behoeve van de herziening van het plan-Young wil inslaan en heeft zicli solidair verklaard met dc dienaangaande bij Brüning cn Curtius bestaande opvattingen. De rijkskanselier zal morgen den rijkspresi dent rapport uitbrengen. Ten aanzien van dc kwestie, dat transfer- uitstel op komst zou zijn, zegt het blad: Van den beginne af aan waren voor het aanhan gig maken van revisie twee mogelijkheden diplomatieke onderhandelingen met dc ere diteur-staten of maatregelen binnen het kader van het plan-Yourig. Van diploma tieke onderhandelingen, die bovendien zeer omslachtig zouden zijn, kan men. vooral na de rede van Briand, niet veel verwachten. Er blijft dus de tweede weg open, n.l. een beroep op het rapport der deskundigen van 7 Juni 1929. Er is reeds op gewezen, dat de financieele gevolgen bij de afkondiging van 't transfer-uitstel niet direct en niet zeer be langrijk zu'llen zijn, doch de afkondiging door de Duitschc regeering heeft automatisch dc bijeenroening ten gevolge van de bijzondere adviseerende commissie van de bank voor internationale betalingen. De revisie van het plan-Young beoogende actie der Duit sche regeering heeft een aanvang genomen. VERKEERSSTAKING TE WARSCHAU OPGEHEVEN. W a r s c li. a u 11 Ju n i. (H.N.) Door het ingrijpen van den regeeringscommissaris is het tram- en aulobusverkeer tc Warschau vandaag in vollen omvang hervat. Het com munistische stakingscomité werd in hechte nis genomen. BUITENLAND. Het doolhof van de herstclkwestie. (Eerste Blad," pag. 2). Oproep van dc Spaanschc geestelijkheid. (Eerste tflad, r.ag 2j Bidstond voor de ontwapeningsconferen tie. (Eerste Blad, pag. 2). Dc herziening van het plan-Young. (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND. Het nieuwe instructievaartuig „Prinses Juliana." (Derde Blad, pag. 1). STADSNIEUWS. Verkiezingsmeeting der S.D.A.P. (Eerste Blad, pag. 3). Protcstvcrgadering van de V.A.R.A. tegen dc Radio-censuur. (Eerste Blad, pag -) SPORT. De vijfkamp voor officieren en onder officieren. (Vierde Blad, pag. 2). Zal II.V.C. den grooten strijd van Hilver sum winnen (Vierde Blad, pag. 1). Cassel, 12 Juni. (V.D.) Gisteravond was het te. Cassel wederom zeer onrustig en moest de politie herhaaldelijk optreden. Te gen middernacht werd bij een opstootje een slagersknecht door een schot ernstig ge wond. Korten tijd na opneming in een zie kenhuis overleed hij aan dc gevolgen. De politic arresteerde vijftig personen, waar onder één der communistische leiders, die er\an beschuldigd wordt tc hcbbc-n gescho ten. Elbcrfcld, 12 Juni. (V D.) In den afge- loopen nacht is liet te Elborfcld in de om geving van *het. raadshuis wederom zeer onrustig geweest. In sommige straten ver zamelden zich groote menschcnmcnigten en demonstranten. Op ccnige plaatsen wer.den de straten opgebroken en werden de straat lantaarns vernield. De politic moest een groot aantal" demonstranten in voorloopi, arrest stellen. Kassei, 12 Juni. (H. N.) Dc onlusten van Woensdag hebben nog een slachtoffer geeischt. Een 90-jarige schoenmaker is overleden aan een verwonding, die. hij had opgeloopen, toen hij zijn venster wilde dicht maken, omdat er geschoten wérd. B c r 1 ij n, 12 J u n i. (H. N.) Uit verschil lende plaatsen komen berichten van onlus ten, door hetoogingen van politieke partijen veroorzaakt. Ernstig waren de opstootjes te Lauenburg a.d. Elbe, waar de politie even eens van haar vuurwapenen gebruik maak te en waar één communist gedood cn twee andere 'geivond werden. Te Bremen hielden gisteren de nationoal-socialisten een be tooging tegen „moord en terreur". Bij hun opmarsch werden zij door dc communisten, die in grooten getale te voren reeds waren opgekomen, ontvangen met den roep: „Rood Front". De politie had de grootste moeite om de menigte in loom te houden. Op het IJohcntor-plcin, waar ongeveer 3000 com munisten waren samengekomen, moest de politie herhaaldelijk charges uitvoeren om de menigte in de aangrenzende straten te rug te dringen. Drie agenten en enkele communisten werden gewond. Twaalf per sonen werderi gearresteerd. Frankfort a.d. M., 12 Juni. (II. N.) Gisteravond is het te Frankfort opnieuw tot relletjes gekomen. Een barricade, die opge worpen was, werd tegen 12 uur door dc politie opgeruimd Verscheidene personen werden gearresteerd. Voor den snelrechter hadden zich gisteren verscheidene personen te verantwoorden, die deelgenomen hadden aan de relletjes van Woensdag. Eén hunner werd tot een gevangenisstraf van 3 maan den, verscheidene anderen tot gevangenis straffen van 1 A 2 weken veroordeeld. EEN LEENING VOOR MAURITIUS. Voor het herstellen van cycloonschade. Londen, 12 Juni. (V.D.) Het Lagerhuis heeft hedenmorgen goedgekeurd een wets ontwerp, den kanselior van de schatkist machtigende tot het garandeeren van ren tebetaling en aflossing van een leening van 750.000 pond sterling ten behoeve van Mauritius, voor de herstelwerken welke noodig zijn na de schade die in Maart j.l. door een cycloon werd aangericht. Hoogste Barometerstand: 7G7.9 te La Havre. Laagste Barometerstand: 752.6 te Ilaparanda. Verwachting: Zwakke veranderlijke wind meest uit O. richtingen, licht tot half bewolkt, droog, warm weer, behoudens kans op onweer. Langestraat 49-51 Tel. 190 Kraagjes, Kanten. Moderne Garneeringen. Een voorstel der sociaaldemocraten heeft succes. Parijs, 12 Juni. (V. D.) De Franschc Ka mer heeft hedenmiddag 11a korte beraadsla ging dc 6uppletoire crcdieten voor do be- grooting van defensie goedgekeurd. Het voorstel der soc.-democratcn om de begrooting van marine met 2,500,000 fr. te verminderen, werd door de Kamer aange nomen met 2G1 tegen 251 stemmen. Hoewel de minister van marine in do minderheid blijft, heeft hij niet de vertrou wenskwestie gesteld. Het sociaal-democratische voorstel werd ingediend door afgevaardigde Moch. Franklin Bouillou heeft in de Kamer verklaard, dat hij besloten heeft opnieuw een interpellatie in te dienen, in zake de buitciilandsche politiek. Swinegiünde, 12 Juni. (V.D.) Het dorp Morgenitz is door een windhoos ge teisterd, die enorme matericele schade aan richtte. Tal van huizen werden vernield, terwijl vele boomen ontworteld en ook tal rijke stuks vee gedood werden. Op het kerkhof werden vele grafsteenen verbrij zeld. Het dorp doet denken aan een slag veld cn de bewoners spannen allo krach ten in om de schade te herstellen. Londen, 12 Juni. (V.D). Omtrent het bericht, dat in Peru de 6taat van beleg is afgekondigd, door de voorloopigc regeering, wordt nog nader gemeld, dat te Callao en in Limar 55 personen, verdacht van samen zwering tegen de regeering, zijn gearres teerd. De spoorweg tusschen Limar en Cal lao wordt door militaire troepen bewaakt. MIJNONGELUK TE SONGULDAK. Acht dooden. Londen, 12 Juni. (V.D.) Uit Stamboel wordt gemeld, dat ten gevolge van een ont ploffing in een mijn bij Songuldak acht per sonen zijn gedood. De materieele schade is aanzienlijk. Songuldak ligt in Voor-AziÖ aan de Zwarte Zee. DE VOLTREKKING VAN PETER KüRTEN'S DOODVONNIS. Dc Pruisische Landdag er voor. Berlijn, 12 Juni. (V.D.) De Pruisische Landdag heeft heden, in overeenstemming met liet advies van de Juridische Commis sie, net Duitsch-nationale voorstel, volgens hetwelk de goedkeuring van de voltrokking van het tegen den Dusseldorfschen massa moordenaar Peter Kürten gewezen vonnis niet onder de bevoegdheid valt van den Landdag, verworpen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1