DE EEMLANDEU BELANGRIJKSTE NIEUWS HET KABINET-BRUNING BLIJFT Woensdag 17 Juni 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. «s». Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 294 fortmann en hehenkamp POLITIEKE CRISIS IN OOSTENRIJK Volgt het kabinet? GERUCHTEN OM ACHMED ZOGOEL DE SCHEEPSRAMP BIJ ST. NAZAIRE DE ENGELSCHE REGEERING GERED LICHT OP 9 uur 55 min. L. J. LUYCX ZOON EEN WAARSCHUWENDE STEM VAN Dr. PUENDER AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS P" 3 voot Anmfooit f 2.10, ptr mund 107J, ptr weeij (mti gratl» wrz«kerl»g t*gcn ongelukken) f O.lP/p Binnenland franco per post per 3 maaaéu f X-, Afxondcrltjke nummers f 0.09. fOITIEKENlNG 47910 TELEFOON INTETiC «I PRUS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regelt f 1.09 act inbegrip een bcwllanomaw. elke regel meer f0.2$. Llefdadigheidt-advertentlt» voor ét Wtft van den prQi Kleine Arfvrrtxntië» »KElT|tiS" bfl vooruitbetaling 1—9 ragela 90 cast elke regel meer 10 cent, driemaal ploateen I I.—. Be«TJ»aumroer extra OXH Brüning's overwinning. Geen aitreden der regcering. In de ayonduitgavc van gisteren kon den wij nog het telegram opnemen, het welk behelsde, dat de rcgccring-Brüning, wadrop de gevaren van alle zijden los stormden. niettemin den dans wist te ont springen. Dat zij haar leven er niet bij heelt inge schoten, is niet alllcen te danken aan haar eigen overredingskracht, maar tevens een uitvloeisel van het wijs beleid der Duitschc Volksportij en sociaal-democraten. Wat laatstgenoemde politieke groep betreft, deze heeft niet alleen in het seniorenconvent van den rijksdag besloten afwijzend te staan tegenover de vervroegde bijcenroeping van den rijksdag, maar nam er tevens genoe gen mee, dat ook geen zitting plaats vond van de parlementaire begrootingscommis- sie. Toen deze besluiten waren genomen, wat het aanblijven van het kabinet-Brü- ning een vaststaand feit geworden; do rijkskanselier toch had gedreigd ontslag te nemen met al zijn ministers, wanneer het zij de rijksdag, hetzij de begrotingscom missie bijeen word geroepen. Eenzelfde standpunt als de sociaal-demo craten, die van de vervanging der regecring- Brüning door een nationalistische regce ring ernstige gevolgen duchtten en van twee kwaden het minst erge kozen, nam de D. V. P. in, die aanvankelijk, gelijk men weet, er geen been in had gezien de regee ring ten val te brengen, al was zij zelfs in het kabinet vertegenwoordigd. Teneinde de sociaal-democraten en de D. V. P.-ers op zijn hand te krijgen, heeft Bru lling, dc rijkskanselier, bepaalde beloften afgelegd. Den sociaal-democraten is in uit zicht gesteld, dat dc noodverordening met vermijding van al te groote hardheid zal worden toegepast, hetgeen o. a schijnt te bctcckencn, dat aan de jeudige werkloozcn niet terstond alle steun zal worden onthou den. Ook zal dc rijkskanselier nog nader met dc sociaal-democraten onderhandelen over de wijziging van bepaalde onderdee- len der noodverordening, echter met dien verstande, dat aan de financieClc uitkom sten ervan niet mag worden getornd. Met verwante toezeggingen heeft Brüning zich den steun der D. V. P. weten tc verwerven, fcoodat het te voorzien is,, dat hij en zijn ministers ongestoord kunnen regccren tot October, dc maand, waarin de rijksdag op nieuw bijeenkomt. Niemand zal kunnen ontkennen, dat bet vermijden van dc Bcrlijnsche crisis van zeer groote beteekenis is en dat door den loop der gebeurtenissen het. prestige van Tiet kabinet nu aanmerkelijk is versterkt. Dc bezonnenheid heelt gezegevierd en dit kan aan de rust en orde in Duitschland, die zoo gemakkelijk kunnen worden geschokt, slechts ten goede komen, terwijl de rcgce- ring-Brüning nu ook sterker is komen le staan tegenover het buitenland, dat weer meer vertrouwen in Duitschland kan stel len en eerder bereid zal zijn credictcn toe te staan, nu het gevaar van de overhccr- sching der fascisten in Duitschland althans voorloopig is afgewend. Er is nu tenminste een ecnigszins rustige politieke sfeer geschapen, die het Brüning cn zijn ministers mogelijk zal maken met grooten ernst en ijver zich te wijden aan één harer belangrijkste taken: dc actie tot herziening van het plan-Young, waarin de regelixig van het vraagstuk der schadever goeding is belichaamd. uw matrassen worden in één dag opgemaakt en bijgevuld. vraagt prijsopgave. Minister Winkler afgetreden We en en, 1(3 Juni. (V.D.) De minister vah binnenlandsche zaken, Winkler, die als vertegenwoordiger van den Ooëtenrijkschen lancibond in de regeeriug zit, is heden af getreden. Het ontslag wordt gemotiveerd met de mededccling. dat zijn partij de ver antwoordelijkheid niet kan dragen voor de waarborgen, die de regeering blijft aan gaan voor de Oostenrijksche Kreditanstalt, en waarvan de eerstvolgende zelfs tachtig ïuiiiiovn dollar zal bedragen. Aftreden van de regeering? In verband met het aftreden van den mi nister van binnenlandsche zaken, Winkler, verwacht men nog heden het aftreden van de geheclo Oostenrijksche regeering. Naar verluidt is het waarborgbesluit, dat de oorzaak is \-3n het ftreden van minister W'jikler, reeds in den afgeloopen nacht d:.or de regeering geleckend. Volgens on dei o mededeelingcn zal de waarborg vijf honderd millioen Oostenrijksche schiling btciiaqen, waartegen Winkler heeft gopro lesteerd Weencn, 16. Juni. 'V.D.) Na hei aftre den van den minister van binnenlandsche zaken, dr. Winkler, werd de minister \an oorlog, Vaugoin, die met verlof is. hiervan onmiddellijk in kennis gesteld. Minister Vaugoin arriveerde in den namiddag per auto te Weencn, waar onmiddellijk het kabinet voor een korte zitting bijeen kwam, Besloten werd den bondskanselier d Encler op te dragen den bondspresident Miklas het ontslag aan te bieden van het geheele kabinet. Naar verluidt zal dr. Endcr opnieuw be last worden met dc vorming van een ka binet. Deze koning van Albanië zou vermoord zijn Weencn, 16 Juni. (V.D.). liet officieel Hongaarsche telegraafbureau meldt offi cieel, dat koning Zogocl van Albanië ver moord is. Bevestiging van het bericht kon nog niet worden verkregen. Belgrado. 16 Juni- (V.D.). Toen alhier uit Londen het bericht binnenkwam dat ko ning Aehmed Zogocl in Tirana zou zijn vermoord, werd hierdoor te meer opzien gebaard, daar Belgrado als plaats van her komst van het bericht werd opgegeven. Te Belgrado weet echter niemand iets van een aanslag. Varkenssnarki 5 Te!. 1309 PIANO- EN ORGELHANDEL Wij leveren alle merken. OPZIENBARENDE MOORDZAAK. Londen 16 Juni. (V.D.) Wederom wordt dc belangstelling van de publieke opinie in. Engeland in beslag genomen door een op zienbarende moordzaak, n.l. die legen de 46-jarige mrs. S. liearn, die ervan wordt beschuldigd haar zuster Lydii Everard on een zekere mrs. M. Thomas te hebben vér- iftigd. IFas het schip niet zeewaardig? Parijs, 16 Juni. (H.N.) Dc lijst der slacht offers van dc scheepsramp bij St. Nazaire vermeldt in het geheel 368 namen. Met de zuigelingen en kinderen mede, wier juiste aantal men nog niet heeft kunnen vaststel len, vreest men, dat hel totale aantal der verongelukten ongeveer 500 zal bedragen. In geheel Frankrijk zal een collecte voor do nagelaten betrekkingen der slachtoffers worden gehouden. Tragische bizonderheden. Parijs, 16 Juni. (H.N.) Dc schepen, die gisteren naar dc lijken der slachtoffers van de scheepsramp hij St. Nazairc hebben ge zocht. zijn des avonds te St. Nazaire terug gekeerd. waar een groote menigte aan de kade stond te wachten. Een groote loods is tot doodsbapel ingericht. Van de 69 gebor gen lijken zijn er nog slechts! gcidentifieerd. Vandaag zal het bergingswerk worden voort gezet, waaraan ook marinevliegtuigen zul len deelnemen. Aan boord móeten zich on geveer 50 zuigelingen en kinderen onder de 10 jaar hebben bevonden, voor wie geen plaatsbewijzen noodig zijn geweest. Onder de slachtoffers bevinden zich ook 32 Oosten rijksche arbeiders, die op een fabriek in de buurt van Nantes werkten. Bij de opening van het centrale bureau der arboidcrscoöpo- ralic bleken er van de 35 man, die daar dienst moesten doen, slechts twee aanwezig tc zijn. De overige zijn allen \erdronken. Van een gezin van tien leden is niemand gespaard gebleven. Parijs, 16 Juni. (V.D.) Volgens dc avond .'aden zijn bij de scheepsramp \an S*. Na /are meer. dan 500 personen om het leven komen. Te Nanus is reeds een tweede dooden -ijst uitgegeven, waarop 97 namen voorko m-u Het aan ia! dooden bedraagt thans off i i-reeds 165 Als tragische Inzonderheid is te vermei dej,, Jat alle volwassen personen, die een drie verdiepingen hoog arbeiderebuis be- wT.'u. bij de rsmp om het leven zijn ge si-iuftn, uu plechtige toraardebesic'.iing der slachtoffers zal Vrijdag a.s. pljatte hebben. Naar uit het onderzoek naar tie ramp i-' gebleken, schijnt de St. Philibe. t niet nic.-r zeewaardig te zijn gewéést voir de réis wem aangevangen. BUITENLAND. Geruchten omtrent een moord op koning Achmed Zogoel van Albanië. (Eerste Blad pag. 1). Een politieke crisis in Oostenrijk inge luid. De regecring afgetreden. (Eerste Blad pag. 1). Nieuwe wending in de stabiliteit der En- gelsche regeering. (Eerste Blad pag. 1). Het Kabinet-Bruning blijft. (Eerste Blad pag. 1). BINNENLAND. Aankomst der Koningin te Chevreuse. (Tweede Blad, pag. 1). De strafzaak tegen don ex-directeur der Handels- en Landbouwbank. (Tweede Blad, pag. 2). ITet autobus-ongeluk te Blerik; de baan- wachteres voor de rechtbank. (Tweede Blad, pag. 1). Dreigend arbeidsconflict bij Van Vlissin- gen's Katoenfabrieken te Helmond. (Tweede Blad, pag. 2). Het dagblad ,De Tijd" blijft bestaan. (Tweede Blad, pag. 1). L o n d c n. 16 Juni. (V.D.) Officieel wordt medegedeeld, dat een politieke cjrisi6 ver meden is als gevolg van het feit, dat door dc regeering het compromis der liberalen inzake de grondbelastingwct aan vaard wordt. Het liberale amendement ontoelaatbaar verklaard. Londen, 16 Juni. (V.D.) De crisis die ontstaan is door het voornemen der libe ralen een amendement op de grondbelas- tingswet ,in te dienen, beeft een geheel on verwachte keer genomen- Bil den aanvang der conYhiissiebesprékingon deeldode voor zitter plotseling mede, dat het liberale amendement niet toelaatbaar ,ie. Deze verklaring heeft groot opzien ge baard. DE NAUTILUS OP SLEEPTOUW. N c vv-Y o r k, 1 c J u n i. (V. D.) Volgens berichten uit Washington heeft het ma nncradiostation hedenavond van de Wyo ming een bericht ontvangen, volgens het welk het schip zich met den Nautilus op sleeptouw 9ÜU rnijl van Qüccnstown be vindt. BEZUINIGING IN POLEN. Warschau, 16 Juni. (H. N.) De nieuwe minister van financiën Jan Pilsoedski wil scherpe bezuinigingsmaatregelen treffen Hij heeft een bezuinigingsprogram opge steld, waarvoor' de toestemming van den ministerraad reeds is verkregen. Volgcrts dit programma zal op de jaarlijksche uit gaven een-zesde bezuinigd worden. Vooral wil men teestond krachtige bestuürshervor- rningen voeren. mü'HilHiM Hoogste Barometerstand: 761.9 te Lacoruna. Laagste Barometerstand: 751.3 te Stornoway. Verwachting: Matige tot zwakke, W. tot Z. W wind, half tot zwaar bewolkt, wellicht enkele re genbuien met kans op on weer. koeler. OVERZICHT WEERSGESTELDHEID. De depressie in het Noord-Oosten en Noord-Westen vertoonen wcinjg verande ring; de secundaire van de westelijke depres sie, die gisteren over Engeland lag, ver plaatste zich langzaam naar het Oosten en ligt thans over de Noordzee. ïn het Westen en bij de Azorcn steeg do luchtdruk vrij belangrijk, op IJsland een weinig. De temperatuur steeg over het geheele vasteland en daalde iels in hel Westen. Thorshavn meldt 15, Ccilly 13, Holyhead 8 m.M. regen, verder viel nergens regen van beteekenis. Langestraat 49-51 Tel. 190 BAD: Mantels Capes Mutsen Schoenen Costumes SPRINKHANENPLAAG. Londen, 15 Juni. (H.N.) Britsch Öost- Afrika wordt op het oogenblik door een sprinkhanenplaag bezocht. Een groot ge deelte van den oog6t in dit gebied is dien tengevolge verloren gegaan. Maatregelen worden getroffen om de plaag te bestrijden. DRANKSMOKKELSCHIP AANGEHOUDEN. New-York, 16 Juni. (V.D.) Een vaartuig van de kustwacht heeft een schoener aan gehouden, die 300.000 dollar gesmokkelde likeur aan boord bleek te hebben. Dc bemanning, bestaande uit 15 koppen, werd in arrest gesteld. Het voorstel tot bijeenroeping van de Begroot ingscommissie verworpen De houding der soc.-dem. Berlijn, 1G Juni. (V.D.) liet senioren convent van den rijksdag, dat hedenmiddag te twaalf uur bijeen kwam, heeft met 289 tegen 265 stemmen de \oorslcllen tot on middellijke bijeenroeping van den rijksdag verworpen. Dc beslissing over de bijcenroeping van de bcgrootinsgcommissie van den rijksdag ilt hedenmiddag te 6 uur. Bij de stemming, in het seniorenconvent bleken voor de bijcenroeping van den rijks dag te hebben gestemd de nationaal-socia- listen met 107 stemmen, dc Duitsch nalio- nalen met 41 stemmen, de communisten met 22 stemmen en de landvolkspartij met met 77 stemmen, de economische partij 18 stemmen, in totaal 265 stemmen. Alle andere partijen, ook de sociaal-democraten cn de Duitschc volkspartij, stemden tegen do bijcenroeping van den rijksdag. Berlijn, 16 Juni. (V.D.) De staatssecre taris dr. Piinder heeft vóór de beslissende stemming in het seniorenconvent, van he den een verklaring afgelegd, waarin hij o.a, zeide, dat dc rijksregeering geen middel on beproefd heeft gelaten om alle in aanmer king komende politieke groepen van het Huis te overtuigen van de funeste gevolgen eener premature bijeenroeping \an den rijksdag. Ten aanzien van de noodverorde ning van 6 dezer zeide spr., dat indien dc rijksregeering op het seniorenconventeen patriottisch beroep doet om af te zien van bijeenroeping van den rijksdag, dan is deze eisch niet onvoorwaardelijk. Do regecring wil nu nog niets zeggen omtrent de vraag of de noodverordening vatbaar is voor'wij ziging of amendeering. Zij verzet zich ech ter in zooverre niet tegen dergelijke plan nen als daardoor doel cn wezen van de noodverordening onaangetast blijven. Om dit doel te bereiken is echter onverwijlde bijcenroeping van den rijksdag eep onge schikt middel. Weliswaar zou spr. in ciiit geval naar allo waarschijnlijkheid een meerderheid voor opheffing van de nood verordening vinden of wellicht voor ge deelten ervan, maar met zekerheid kan ge zegd worden, dat er geen meerderheid zou zijn voor positieve verbeteringen. De rijks regeering moet er derhalve bij pcr6istce- ren, dat dergelijke wijzigingen van de nood verordening met groote zorgvuldigheid wor den voorbereid. Spr. legde er tenslotte den nadruk op, dat hot met zekerheid te verwachten nega tieve resultaat van onmiddellijk begonnen rijksdagdebatten ook op ander gebied door de rijksregeering en den president van de rijksbank de meest funeste gevolgen zou den hebben. Dr. Breitscheid bil dr. Brü ning, Berlijn, 16 Juni- (V.D.) Ook na de ver werking van het voorstel tot biieenroeping van jden rijksdag achtte men hedenmiddag in parlementaire kringen den toestand nog zeor; kritiek, aangezien de regeering door staatssecretaris Pünder heeft doen aankon digchj' dat zij ook een bijeenroeping van de begrotingscommissie zal beantwoorden met aftreden. Tegen twee uur was rijkskanselier dr. Brüning persoonlijk rnet den rijksminister van financiën Dietrich in den rijksdag ver schenen om nogmaals rnet de verschillen de partijen te spreken. Allereerst noodigde hij den sociaal-democratischcn fractievoor zitter bij zich. Tegen drie uur kwam. dc fractie der sociaal-democraten weer in ver gadering bijeen om te beslissen of zij haar voorstel tot bijeenroeping der begrotings commissie zal bandhaven. De andere frac ties, die tot geen bespreking zijn uitgenoo- digd. houden zich in of nabij den rijksdag bereid om"opnieuw ie vergaderen. De Duitöcbe \olk6parlii heeft haar hou ding, waarom zij zoowel biieenroeping van den rijksdag als van de begrotingscom missie afwijst, in een uitvoerige verklaring gemotiveerd. Een verklaring der S.D.-fractie. De sociaal-dèmocariisclïe rijksdagfractie heeft een communique uitgegeven haar aan leiding van de heden door haar gehouden bijeenkomsten. Hierih wordt verklaard, dat de fractie allereerst besloten had de bij cenroeping van de begroötingscómmissie van den rijksdag té eischen om dan'de mo gelijkheden na te gaan de noodverordening te verbeteren. Na de eerste zitting van het seniorencon vent om 12 uur verklaarde de rijksdagkan- 6elier tegenover vertegenwoordigers van de soc.-dem. fractie ten aanzien van de noodverordening, dat de rijksregeering be reid i6 zorg tc dragen dat de uitvoering der verordening op milde wijze zal ge schieden. Van beslissende waarde voor de houding der soc.-dem. fractie was de ver klaring van dr. Brüning, dat hij bereid ie, mits het financieele resultaat niet bena deeld wordt, de onderhandelingen met de sociaal-demoraten voort te zetten. De rijks kanselier verklaarde zich ook bereid te zij ner tijd toe te 6temmen in de biieenroeping der commissie ten einde de werkzaamhe den te bevorderen. In verband met deze vorklaringen besloot de soc.-dem. fractie, dat daaT de regeering zich bereid heeft verklaard spoedig onder handelingen te willen openen omtrent wij ziging der noodverordening, onder de hui dige omstandigheden af te zien van den eisch de begrooting6cominissie bijeen te roepen. De begrootinyscommissie in Augustus a.s. bijeen? Berlijn, 16 Juni. (V.D.) Het verluidt dat bij de bespreking van den rijkskanselier met de vertegenwoordigers van de soc.- dem. rijksdagfractie de tweede helft van de maand Augustus genoemd is als lijd van samenkomst der begrotingscommissie van den rijksdag. Zulks zal afhangen \an de ontwikkeling der financieele politiek cn die der herstelbetalingen. Om de bijeenroeping van de begrotingscommissie. Berlijn, 16 Juni. (V.D.) De rijkskanse lier dr. Brüning heeft, vanmiddag geduren de ongeveer een half uur een onderhoud gehad met do sociaaldemocratische frac tieleiders dr. Breitscheid cn Wels, hetwelk betrekking had op dc kwestie van bijeen roeping van dc begrotingscommissie. Spoe dig daarop kwam de sociaal-democratische rijksdagfractio bijeen, om met de beide leiders te beraadslagen. Deze zitting heeft tot ongeveer 6 uur ge duurd. Geen bijeenroeping van d§ begrotingscommissie. Berlijn, 16 Juni (V.D.) Hedenmiddag te kwart over zes is hel seniorenconvent opnieuw bijeengekomen. De beraadslagin gen duurden slechts kort. Het voorstel tot bijeenroeping van de begrotingscommissie van den rijksdag werd verworpen. Omtrent de zitting van het seniorencon vent van den rijksdag verluidt nog, dat het verworpen voorstel in zake de bijeen- roeping der begrotingscommissie van den rijksdag ingediend was door de communis ten. Het in de eerste zitting van het senioren convent bedoelde sociaal-democratische voorstel tot bijeenroeping der begrotings commissie was formeel nog niet ingediend. Het voorstel de commissie bijeen te roe pen werd slechts gesteund door de commu nisten, de nationaal-socialisten en de Duitsch-nationalen. Aangezien deze partijen in den rijksdag vertegenwoordigd worden door 225 afge vaardigden, is het voorstel verworpen. De sociaal-democraten hadden er van af gezien in deze zitting een formeel voorstel tot bijeenroepipg van de commissie in te dienen, -

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1