DE E&MIANDEQ BELANGRIJKSTE NIEUWS Vrijdag 19 Juni 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 296 JOH. 13IE HEER PIANO- EN ORGELHANDEL HOE HET NOODWEER HUISHIELD FINANCIEELE STEUN AAN OOSTENRIJK NIEUW EXPERIMENT VAN DE GRAF ZEPPELIN RUMOER IN EEN GEMEENTERAAD fortmann en hehenkamp ERNSTIG VLIEGONGELUK IN ENGELAND NEGEN HUIZEN IN BRAND a= LICHT OP 9 uur 58 min. L. J. LUYCX ZOON NEGERGEVECHTEN IN ZUID-AFRIKA ENGELSCHE MINISTERS NAAR BERLIJN AMERSFGORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 a",udto A">«r»foort f2.IO. c*i mund f 07J.ju week (met gr et Is verzekering tegen ongelukken) f 0.17*/» Blnoealnnd franco per post per 3 sindts f X- Afzonderlijke nummers f 0.09. POSTREKENING 47910 TELEFOON INT ERG «IJ PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels t 1.05 ssd inbegrip va» een bewijsnummer. e|ke regel mee» f0.25. Liefdadlgheids-advertentlfa» voor de helft van den prijs. Kleine Advertentië» „KEITJES" bi) vooruitbetaling 1—3 regels J0 cent, aika regel meer 10 cent, drseKsal plestscn I 1.fiewljsaummet cetra OM i Do positie van Briand. Men acht deze nog steeds eenigszins wankel. Do positie van Briand, don Franschcn minister van buiienlandsche zaken, is, 6inds de verkiezing van een nieuwen Franschen staatspresident te zijnen nadeelc is uitge vallen, er niet steviger op geworden. Wel is Briand op zijn aanvankelijk besluit, dat het uitvloeisel was van vorenaangeduide nederlaag, teruggekomen, nadat van vele zijden sterke aandrang op hem was uit geoefend om aan te blijven, maar toch neemt bij in het kabinet-Laval op het oogenblik geen prettige positie in. Voortdurende aanvallen worden op licm gedaan; vooral Franken Bouillon legt hier bij een dweepzieken ijver aan den dag. Als een ergerlijk-gonzende vlieg zoemt hij on ophoudelijk om Briand's geplaagde hoofd. Zijn offensief, waarvan Briand aldoor op nieuw het mikpunt is, begint zoo langza merhand het karakter aan te nemen van hinderlijk volgen. Ook Woensdag j.l. heeft Franklin Bouillon weer zijn pijlen op Briand afgeschoten; dc aanvallen droegen echter meestal een al te duidelijk persoon lijk karakter en verachtelijk gewaagde hij van ,.ccn man als Briand", die hoe eerder hoe liever ten val gebracht moest worden. Laval, de minister-president, heeft Woens dag niet alleen de regecring in liet alge meen in bescherming genomen, maar kwam in het bizonder op voor Briand, die al sinds zes jaren zetelt op den Quai d'Orsuy en wiens houding door alle regeeringen, waarvan hij deel uitmaakte (die van Poin- caré, Tardièu, Steeg en Laval zelf), steeds volkomen is goedgekeurd. Voor Franklin Bouillon is het openlijk en nadrukkelijk partijkiezen van den minister-president ten gunste van Briand, zooals licht te begrijpen valt. aanleiding geweest, zijn aanvallen in nog heviger mate voort te zetten, waarbij hij zich onder meer ook liet ontvallen, dat hij niet moede zou worden Briand te be strijden, zoolang er geen einde was ge komen aan de dubbelzinnigheid, waardoor het ministerschap-van Briand werd geken merkt. Franklin Bouillon nam dus een ge heel ander standpunt in dan Ilerriot, de leider cler radicaal-socialisten, die „voljo.dig vertrouwen stelde in Briand, maar van de andere ministers niets moest hebben. Ondcrtusschen waren de talloozo aanval len, die Woensdag hetzij op de regecring, hetzij op Briand alleen werden gedaan, voor Laval aanleiding dc vertrouwens kwestie, te stellen. De regeering behaalde hierbij wel-is-waar geen overweldigende, maar toch een vrij behoorlijke meerderheid Moge de Kamer dus tegenover Laval cn de zijnen een vrij welwillende houding heb ben aangenomen, niettemin beschouwen kenners van den parlementairen toestand ondanks Laval's jongste zege dc situatie, waarin zich de regecring momenteel be vindt, niet als buitengewoon gunstig. Bij links heeft Laval het nog al verkorven, om dat de minister-president te kennen heeft gegeven, dat hij op het gebied der buiten- landschc politiek niets zal ondernemen, zon der vooraf dc Kamer dienaangaande te raadplegen. Men spreekt als zijn gevoelen uit, dat Briand's bewegingsvrijheid daardoor in aanzienlijke mate wordt belemmerd. Dit feit is ic ernstiger, daar juist de vraagstuk ken der buitcnlandschc politiek m dc naas te toekomst zeer delicaat behandeld moe ten worden en het onmogelijk is te werken ten gunste van een overeenstemming, wan neer de minister van buitcnlandschc zaken zich voortdurend dc voogdij van het par lement moet laten welgevallen. Onder deze omstandigheden rekenen zoowel Briand's tegenstanders als vrienden erop, dat de mi nister in cle eerstkomende weken dc con sequenties zal trekken uit dezen onaange- Varkenmarkt 5 Tel. 1309 Ook voor piano's het goedkoopst adres. DE SLACHTOFFERS DER SCHEEPSRAMP. Briand neemt deel aan de begrafenis. P a r ij s18 Juni. (II.N.) Briand is gis teravond naar Nantes vertrokken 0111 als afgevaardigde van deze stad deel te nemen aan de begrafenis der slacht iffers van de scheepsramp van St. Nazairc. Dc regecring heeft een bedrag van fr. 400.000 beschikbaar gesteld als eerste hulp voor dc nagelaten betrekkingen van dc slachtoffers. Voorts worden overal collectes georganiseerd. TREIN GRIJPT EEN AUTOBUS. Zes zwaar gewenden. Kattowilz, IS Juni. (V. D.) Nabij Bie letz werd oen autobus, waarin zes perso nen zaten, bij een onbewaaklcn overweg door een goederentrein gegrepen; alle inzit tenden werden zwaar gewónd; twee vrou wen verkeeren in levensgevaar Het ongeval zou de cchuld van den chauf feur zijn. die de eenige is die slechts lichte verwondingen heeft opgeloopen. De politie heeft hem gearresteerd Stormschade ie Weenen en Westfalen Weenen, IS Juni. (V. D.) Het in het Prater opgesteld circus Hagenbeek is door noodweer ernstig beschadigd Een hevige windstoot scheurde de tent. Eén der \ier grootc masten brak, zoodat het geheel in stortte. Niemand werd gewond. De. mate- rieelc schade echter is groot. Een eigenaardig ongeval geschiedde bij bouwwerkzaamheden in dc Herrcngassc. Een arbeider, die aan een kraan werkzaam was, werd door den storm verrast. Hij liop naar een steiger, waar een aantal arbeiders werkten. Deze steiger zakte door, zoodat zeven arbeiders neerstortten. Zij werden allen gewond, drie van hen zwaar. Door een omgewaaiden boom werd een persoon verder levensgevaarlijk gewond Te Atzgers- dorf bij Weenen brak een brand uit, die door den storm snel om zich heen groep. Drie woonhuizen stonden spoedig in brand. Een huis brandde tot den grond toe af. Een arbeider werd bierbij levensgevaarlijk ge wond. Hagen, 18 Juni. (V.D.) Een lievige wer velstorm, die gisterenmiddag in het Else- dal nabij Hagen in Westfalen drie minuten lang woedde, heeft alles weggevaagd, wat hem in den weg kwam. Do brandweer van alle plaatsen uit dc omgeving heeft de han den vol werk. Tal van muren moeten om vergehaald worden, omdat het gevaar be staat, dat zij anders zullen instorten. Het ergst heeft het dorpje Holth&usén van den cycloon geleden, terwijl te Piattéhbgrg-O- berstadt slechts een gedeelte van het plaatsje door den storm beschadigd is. Voor zoover tot nog toe bekend, zijn drie personen door den wervelwind gedood. Een hunner stond op het station Plettenberg, toen de goederenloods door den wervel wind tegen den grond werd geworpen, en een zware balk hem op het hoofd trof. Het tweede slachtoffer passeerde juist een 60 c.M. dikken muur toen deze omver werd gerukt. In het ziekenhuis stierf hij aan dc verwondingen, die hij door liet vallend puin had opgeloopen. Een koetsier werd gedood terwijl zijn paard en wagen door neerstortend puin bedolven werden. In to taal liepen ongeveer 40 personen min of meer ernstige verwondingen op. Belangrijke stap van Engeland W e e n o n, 18 Juni. Het orgaan van de christelijk-sociale partij, de Rcichspost, van heden brengt een belangrijk bericht. Vol gens het blad zou n.l. de Bank van Enge land definitief hebben besloten een crediet van 150 milliocn schilling ter beschikking te stellen van een internationaal consor tium ter veiligstelling van de Öostenrijk- sche schatkistbcwijzen. De opwekking hier toe zou zijn uitgegaan van dc bank voor in ternationale betalingen en van andere fi- nancieelc kringen. Dit zou tevens do,roden zijn, waarom de onderhandelingen niet dc Parijschc banken zijn afgebroken. Het blad weet voorts mede te cleolcn, dat binnen eenige dagen dc nieuwe leider van de Kredit-Anstalt benoemd zal worden. Als 'candidaat wordt genoemd de huidige direc teur van dn Deutsche Bank- und Disconto- Gcscllschaft. Weigeit, die reeds aan ver scheidene internationale financieelc confe renties heeft deelgenomen. Londen, 18 Juni. (V. D.) In aanslui ting op het bovenstaande bericht uit dc Weensche „Reichspost" weten de Engelsche bladen nader mede te doelen, dat de Bank \an Engeland gisteravond besloot een voor loop^' voorschot van 150 milliocn Oosten- rij kacho schillings tor beschikking van de Opstcnrljksche Nationale Bank tc stellen, totdat de internationale leening voor Oos tenrijk tot stand zou zijn gekomen, waarna het voorschot uit deze leening moet worden terugbetaald. De diplomatieke medewerker van de Daily Telegraph waarschuwt Oostenrijk voor de voorwaarden, die do Franscho re gecring zal stellen voor finnncieelen steun der l'ranschq banken. Daüng overwogen op het Bodenmeer F r i c dr i c h sh a f{eii, 19 Juni (V.D.) Het luchtschip Graf Zeppelin is hed"imior- gen tc S uur ónder bevel van kapn ?:n Leh- mann met 31 passagiers aan bo /r-i opge stegen om een vlucht boven Zwitserland te maken. Bij zijn terugkeer zal liet lucht schip voor de eerste maal trachten op het water van 'den Bodensce te dalen. Voor deze proefneming zijn onder de gondels zoowel onder de stuurgóhdcls als ondc den achtersten motorgondcl waterdicht0 drijvers aangebracht, die een draagvermo gen hebben van drie ton. Aan boord van het luchtschip heeft men twea gummi- bootcn, die bij dc poging, om op den Bodensce te dolen, gebruikt zuil n worden, namen toestand en vrijwillig van het po- lil iekc tooncel zal verdwijnen. De politie kwam er aan te pas Dresden, 19 Juni (V.D.) In de gemeen teraadszitting van Dresden kwam het gis teren bij de behandeling van de gemeento- bcgrooting tot heftige scènes. Het communistische raadslid, dc leeraar Schrappel, gebruikte een bcleecligcnde uit drukking, die vanaf de banken der demo craten tot aan die der nationaal-spcialietcn zoó grootc verontwaardiging wekte, dat Schrappel niet verder.kon spreken en hij tot de orde werd geroepen. Toon dc pu blieke tribune zich ermede «bemoeide en eveneens rumoer ging maken, gelastte de voorzitter ontruiming van de tribune, waar na de bezoekers de Internationale aanhie ven en pamfletten de zaal inwierpen. Toen poütiehulp werd gehaald, ontstond er een vechtpartij, waarbij oen der politic-agenten ernstige klappen opliep. Toen Schrappel opnieuw het woord zou verkrijgen, ontstond er nieuw tumult bij de burgerlijke partijen. De sociaal-democraten verlieten gezamenlijk dc zaal. terwijl men Schrappel vroeg of hij bereid was zijn uit lating terug te nemen. Toen hij zulks wei gerde, werd de zitting geschorst. AUSTRALISCHE BETALING AAN ENGELAND. Canburra, 18 Juni. (V. D.) Met slechts twee stemmen tegen keurde het huis van afgevaardigden een wetsontwerp goed, waarbij werd besloten voor een waarde van vijf milliocn pond sterling naar Londen te verschepen, teneinde ac Australische schul den en cle in Juli vervallende termijnen van verschillende staatspapieren te kunnen af lossen. DRANKSMOKKELAARS IN DE VAL GELOOPEN. New York. 18 Juni. l)e federale politic hield nabij Newark in den staat New Jersey des nachts achttien zware vrachtauto's aan, allen beladen met vaten bier. Do smokke laars, die zicli betrapt zagen, wisselden eenige schoten met de politie, doch moesten zich tenslotte overgeven. Door de schot-n werd niemand ernstig gewon»5 ONTSLAGEN MIJNWERKERS. Essen, IS Juni. (II. N.) Dc directie van de mijn Radbod bij I-Ia Aim heeft bij den commissaris voor dc demobilisatie aange vraagd 266 mijnwerkers te ontslaan. De Hibcrnia heeft voorts 168 man van de mijn Schagel und Eisen tc Herten opgezegd, ter wijl op de mijn Prosper tc Bottrop 98 mijn werkers ontslagen zijn. NIEUWE RELLETJES IN OOST-OPPER-SILEZIë. Kattowitz, 17 Juni. (V.D.) Te Zawod- zie. een voorstadje van Kattowitz, hebben botsingen plaats gehad tusschcn werkloo- zen cn politiebeambten, die genoodzaakt waren van de vuurwapens gebruik te ma ken. Naar gemeld wordt, zouden drie werk- loozcn gedood cn acht anderen ernstig ge wond zijn. DE CORRUPTIE IN OOSTENRIJK. Weenen, 18 Juni. (V.D De geruchten over de bepaalde beschuldigingen tegen de huidige leiding der Oostcnrijksche Kredit Anstalt, hebben er toe geleid dat de politie te Weenen een onderzoek naar deze kwestie heeft ingeleid. Het resultaat is aan de Jus titie medegedeeld. Dc politie wacht thans op nadere orders der justitie. BUITENLAND. Dc Int. Arbeidsconferentic gesloten. (Derde Blad, pag. 1). Mellon voert besprekingen mot Montagu Norman. (Derde Biad pag. 1). De storm in Sauerland. (Derde Blad, pag. 1). Financieele steun aan Oostenrijk. (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND. Gemeenteraadsverkiezingen. (Tweede Blad, pag. 2). Het Koninklijk bezoek aan Parijs. (Tweede Blad, pag. 3). Rotterdam's financieel beheer. (Eerste Blad. pag. 3). Crcdiclaanvrago van 40 millioen voor dc watervoorziening van Amsterdam. (Eersto Blad, pag. 3). UIT DEN OMTREK. Het drama te Bilthovcn in behandeling voor het gerechtshof te Amsterdam. Gemeenteraadsverkiezingen. (Tweede Blad, pag. 3). STADSNIEUWS. De stadsverkeersdienst kan aan dc wen- schcn van V.V.V. niet voldoen. (Eerste Blad, pag. 2). Verkiezingsmeeting van de S.D.A.P. (Eerste Blad, pag. 2). Vertooning van de Ford-film in Amicitia. (Eerste Blad, pag. 2). ITet verkiezingsprogram der S.D.A.P. (Eerste Blad, pag. 2). ERNSTIGE TRAMBOTSINB NABIJ DRESDEN. Negentien gewonden. Dresden. 18 Juni. (V.D.) Hedenmor gen vroeg heeft zich te Zitschewlg een ern stig ongeluk voorgedaan. Twee ln tegen overgestelde richting komende tramwagens van dezelfde lijn kwamen met grootc snel heid met elkaar in botsing. 19 personen werden gewond, waarvan 4 ernstig. De bot sing is vermoedelijk veroorzaakt door het weigeren van dc signaalinrichting. uw matrassen worden in één opgemaakt en bijgevuld. vraagt prijsopgave. dag Twee vrouwen levend verbrand Londen, 19 Juni. (V. D.) In dc nabij heid van het vliegveld Hatfield, graafschap Hertford, is Donderdagavond het vliegtuig van dc bekende Engelsche aviatrice O'Brien, die mot een vriendin een vlucht maakte, brandend naar beneden gestort. Dc beide dames vonden den dood in de vlammen. Ooggetuigen verklaren, dat na een slechten start op ongeveer 30 M. hoogte een ontploffing heeft plaats gehad, waarna het vliegtuig in vlammen gehuld op den aardbodem iel. Do hitte was zoo groot, dat men geen hulp kon vorlcenen. Later zijn dc lijken uit dc overblijfselen van het vliegtuig geheel verkoold geborgen. Dc aviatrice O'Brien had reeds in 1928 bij een vliegongeval een been verloren. Trier. 18 Juni. V. D.) Donderdag avond tegen 4 uur ontstond in een woon huis in Uerzig aan den Moezel een brand, die met razende snelheid om zich heen greep cn binnen korten tijd negen huizen in lichter laaie zette. Daar in het plaatsje geen brandweer is, moesten de brandweren der aangrenzende gemeenten assistentie vcrleenen. Ondanks dc grootste inspanning was het vuur om S uur nog niet gebluscht en werd zelfs op een gegeven moment nog zoo ge vaarlijk, dat het kerkje van het plaatsje ernstig bedreigd werd. Dc negen woonhui zen brandden tot dc fundamenten toe af. Elf huisgezinnen werden dakloos. Van de achter dc huizen gelegen wijnbergen zijn ongeveer 4000 wijnstokken zoo beschadigd, dat zij waarschijnlijk als verloren moeten worden beschouwd. STORM OP DE BODENSEE. Lindau, 18 Juni. (V.D.) Naar gemeld wordt heeft boven de Bodensec een hevige storm gewoed. Aan boord van het schip „Bregenz", dat zich enkele K.M. afstand van Lindau bevond, werden vele ruiten verbrij zeld. Talrijke passagiers in de tweede klas se-salon werden door glasscherven gewond Den artist Adolph Fischer uit Linz werd het gelaat vrijwel verminkt. De schade aan het schip is aanzienlijk. De Bodensee is op vele plaatsen buiten haar oevers getreden. Hoogste Barometerstand: 765.1 Weenen. Laagste Barometerstand: 745.6 Rost. Verwachting: Aanvankelijk matige tijde lijk afnemende Z. O. tot Z. later ruimender en toene mende wind, zwaar bewolkt cn betrokken, aanvankelijk waarschijnlijk eenige regen, later koeler. OVERZICHT VAN DE WEERS GESTELDHEID. Dc depressie, waarvan gisteren de kern ten Noorden van Ierland lag, heeft zich langzaam in ongeveer Z.Z.O. richting ver plaatst, aan den Westkant door de nade ring van een uitgebreid gebied van hoogen druk door krachtige drukstijging cn ster ken Noordenwind gevolgd. De depressio aan de Noorsche kust nam iets af. Do tem- peratuursvcrdceling veranderde weinig. In Duitschland vielen zware regens, Frank fort, Dresden cn Berlijn hadden 25, 24, 21, Slcsselc en Ivlrin elk 14 in.M. Langestraat 49-51 Tel. 190 Velen zijn teleurgesteld door het koppen van een BUIKBAND bjj onbekenden, die zich aan huis aanmelden. Honderden zijn tevreden die hun buikband tegen veel lageren prijs kochten aan dit ver trouwd adres. Veertiental inboorlingen gedood Kaapstad, 18 Juni. (V.D.) Uit Durban wordt gemeld, dat in de nabijheid van Ivransdorp in Natal bij een gevecht tus- schcn negers veertien inboorlingen werden gedood. Tijdens een bruiloftsfeest werden loden van den Hlongwa-stam door negers van den Amabornwu-6tam, die tijdens de duisternis het dorp waren binncngeslopon, overvallen. De aanvallers staken een hut, waarin een deel der bruiloftsgasten ge vlucht was, in brand cn doodden een ieder, die trachtte uit dc brandende hut to ontvluchten. Naar verluidt, zouden de aan vallers zich hebben willen wreken over de ontvoering van een bruid uit hun stam. De toestand is tengevolge van het con flict tusschen beide stammen zoo dreigend geworden, dat de in liet gebied wonende blanken zich op hun farms hebben terug getrokken en deze in staat van verdedi ging hebben gebracht, om op alle eventuali teiten te zijn voorbereid L o n d e n, 18 Jun i. (V.D.) Tot nu toe zijn schikkingen getroffen dat Mac Donald cn Henderson op 16 Juli a.s. Engeland zullen verlaten en op 17 Juli te Berlijn zullen aankomen. Zij zullen dan van 17 tot. cn met 19 Juli te Berlijn doorbrengen als gasten der Rijksregeering. Dc Amerikaansche staatssecretaris voor Financiën, Mellon, zal zich, in tegenstelling met andersluidende berichten, naar de Ri viera begeven. De Amerikaansche staats secretaris Mellon zal pas op 21 Juli, dus na het bezoek van dc Britsche ministers, te Berlijn arrivecren. ONGELUK BIJ HET MONTEEREN VAN EEN JACHTGEWEER. Warschau. 18 Juni. (V D.) Tijdene, %en excursie van een klasse scholieren in een bosch bij Wlodzimierz Wolynski vond een tragisch ongeval plaats. Drie scholieren, die op hun eentje aan het dwalen waren, kwamen terecht in het huis van een hout vester, die op het oogenblik niet aanwezig was. Een hunner pakte een geweer van den wand, dat met scherpe patronen gela den bleek te zijn Terwijl hij aan het ge weer morrelde ging een schot af en de ko gel doorboorde zijn beide medescholieren. Een hunner was op slag dood, terwijl de andere ernstig gewond werd en naar een ziekenhuis moest worden overgebracht. Dc drie jongens waren allen dertien jaar oud.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1