DE EEMLANDEU Bui ten lam dsch BELANGRIJKSTE NIEUWS 25% KORTING OP FIRMA DUIM BURGER Mantels en Hoeden Zaterdag 20 Juni 1931 Uitgave: VAIKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 297 BELANGRIJKE STAP VAN HOOVER IN 'T ZICHT? Groote cradieten voor Duitschland overwegen MELLON'S BESPREKINGEN TE LONDEN OMWENTELING IN DE LOOINIJVERHEÏD? LICHT OP 10 uur L. J. LUYCX ZOON DE UITZETTING VAN KARDINAAL SEGURA DAMESMODEZAAK AMERSFOOUTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 v<»r Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75. por weej, jmc1 gr#tn verzekering ttgeo ongelukken) f 0.17*/* Binnenland franco per post per 3 ®*BS<ltn f 3,-. Afzonderlijke nurnmero f 0.09. fOftTKBKENING 47910 TELEFOON INTE11C UJ PRIJS DER ADVERTENTIEN »■»'-* «s»",'101 i»t*gnp M«usnumnr. ■-1 elke regel mee» f 0.25Liefdrdigh-ids-odvrrtentlCc voor <k helft van den prijs Kleine Advertenflèn „KEITIES" bt| vooruitbetollog —5 regel* 90 oeat dka regel oen 10 cent, driemaal planteen I L—Bewijsnummer extra OM De linanciëelo hulp aan Oostenrijk. Verwerping van de Fransche voorwaar den. Op liet oogg&blik ziet Oostenrijk zich voor finamcieele en economische moeilijkheden geplaatst, die 200 ernstig zijn, dat er zelfs een kabinetscrisis uit is voortgevloeid Merkwaardig was het, dat het juist een groep Fransche banken was, die een zeer vlotte bereidheid aan den dag legde om Oostenrijk een credict toe te slaan van lol) millioon schilling. Begrijpelijk was het, dat dit consortium waarborgen zou eischen, op dat het ecriige zekerheid zou hebben, dat het zijn gold niet wegwierp. K t bepaalde zich echter niet tot financiecl-technischn garanties, maar drong aan op waarborgen, die een volstrekt politiek karakter droegen, zoodat algemeen wordt aangenoïnen, dai achter dc Fransche transactie dc Fransche regccring stond. Niet alleen werd de eisch gesteld, dat een Fransche commissie zico naar Oostenrijk zou begeven om den toe stand daar te lande tc bestudeeren, maar bovendien werd verlangd, dat de Oosten- rijksehe regeering opnieuw'plechtig en wel schriftelijk zou beloven geen wijziging te brengen in den tegenwoordigen politieken en cconomisehen 6tatus van het Jand. Deze eisch beteekende. zooals terecht .n de Duit- sche pers is opgemerkt, een belangrijke verscherping van do verplichtingen, die Oostenrijk in 1922 op zich moest nemen, toen het een Vo'kenbondsleening krees Duidelijk is hot, dat de cischcn van hei Fransche bankconsorlium zoowel tegen een Duitsch-Ooatcnrijksche douane-unie als to gen de politieke aaneensluiting der beide landen was geuieht. Inmiddels is de vlieger •Ier Fransche hinken niet opgegaan. Oos tenrijk heeft voor de eer bedankt en latm uitkomen, dat de voorwaarden, die gesteld werden, onaannemelijk waren. Dat dit een ernstige nederlaag der Fransche diplomatic en politiek bcleokent, behoeft niet uitvoerig te worden uiteengezet. In Engeland heeft men niet alleen het optreden van Frankrijk in Wecnon veroor deeld, omdat dit land een nl te duidelijke, maar mislukte, poging heeft gedaan om zif*h pölitie'ken invloed in do•Oóffènrljksche' hoofdstad te verzekeren, doch tevens is do Bank van Engeland tot ton belangrijke crc- «Uetoperatic. overgegaan ten behoeve van de Wcensche Credit-AnStalt. De Britsche bank spreng n.l. prachtig in de bres, door Oostenrijk het bcnoodigtie bedrag van 150 rnilliocn schilling op korten termijn voor te schieten. Thans wordt tevens bericht, dat het gelukt is een Ameriaaansch bankcon- 6ortium ertoe tc bewegen een derde van ge noemd bedrag over te nemen In deze zelf de mate zal de Bank van Engeland waar schijnlijk met betrekking tot haar credict ontlast worden. Aannemelijk is het, dat het besluit van het Amerikaanse he consortium verband houdt met de besprekingen, die Mellon op het oogenblik tc Londen voert. Dat men in Frankrijk over dezen loop der gebeurtenissen niet weinig ontstemd is, val', te begrijpen, en men beschouwt liet initia tief van de Bank van Engeland dan ook reeds als een practisch uitvloeisel van het jongste bezoek van dr. Curtius en dr. Brii- ning aan Engeland. Trouwens, de gouver neur der bank heeft ook deelgenomen aan het noenmaal, dat ter eere van de Duitscho gasten werd gegeven. Deze financier neemt dc Echo de Paris wijst er onder rneer op het standpunt in, dat dc credieten, zon der rekening te houden met politieke ge beurtenissen, moeten worden verstrekt en de Parijsche financieele markt geeft hij er dc schuld van, dat deze aan degenen, die leerlingen wcnschen te verkrijgen, vraagt, of zij deze Jeeningen wil'cn gebruiken voor den oorlog of den vrede. Hoe dit ook zij, de Fransche pers staat op haar achterste bee- ncn, omdat Engeland Oostenrijk op al te vlotte wijze hulp verleent en niet de vrees voor tol-unio en aansluiting aan den dag legt als Frankrijk, voor welk land deze twee aangelegenheden bijna nachtmerries zijn geworden. EEN AMERIKAANSCH TIEN JARENPLAN. New-York, 10 Juni. (V.D.) Door den oud- ambassadeur der Verecnigdc Staten, J. W. Gerard en door den voorzitter van het Amc- rikaansch vakverbond. „The American Fe deration of Labour", Matthew Woll wordt momenteel een campagne gevoerd om te verkrijgen, dat men in de Verecnigdc Sta ten een systematisch productieplan zal aan vaarden, een 10-jarenplan voor de Vereenig- de Staten, ten einde een tegenwicht to vor men tegen het Russische vijfjarenplan. DE RIJKSTE VREEMDELILNG IN CHINA GESTORVEN. Sjanghai, 20 Juni. (V.D.) Te Sjanghai is op 8i-jarigcn leeftijd overleden Isiac Ilirdoon, Indiër van geboorte en dc rijkste vreemdeling in China. Drie-kwart van dc huizen en magazijnen langs do Nanking Road, de hoofdboulevard van Sjanghai, was zijn eigendom. Zijn nal itenschap wordt ge schat op 50 millioon dollars. Uitstel der schuldbetalingen waarschijnlijk New York, 20 Juni. (V. D.) Dc alar- meerende berichten van den secretaris van dc schatkist Mellon over den noodtoestand in Duitschland, hebben president Hoover cr toe gebracht zelf stappen te ondernemen, teneinde tc trachten tijdig het dreigend ge vaar van een volledige inzinking der Duit- schc betalingskracht te voorkomen Dit is althans, naar de mcening die men in vooraanstaande politieke en economische kringen koestert, de zin van dc gisteren af gelegde verklaring van het Witte Iluis. IToe dringend president Hoover het initia tief van de Vcrccnigdo Staten noodzakelijk acht, blijkt uit het feit, dat hij na zijn terugkeer van zijn reis door liet Midden en het Westen van de staten dadelijk de par tijleiders van dc beide huizen van het con gres .alsmede den onderstaatssecretaris van de schatkist Mills en den waarnomen- den handclssccrcinris Julius Klein bijeen heeft geroepen. Waarschijnlijk zijn nog geen definitieve besluiten genomen. Een directe herziening van het Youngplan of schrapping van de schulden komt met het oog op den. binnen- landschën toesland hiel in aanmerking, zoodat de poging, om verlichting tc bren gen, uitfluitend kan geschieden door een algemeen uitstel van de betalingen, zoowel van de herstel als van de mtergcalliccrdc schulden, terwijl als tweede middel wordt genoemd een reusachtig Credict aan Duitschland. Beide mogelijkheden zullen ernstig worden overwogen. Tegelijk rnet het plan tot het vcrleencn van uilstel van schuldbetaling zou ook het in de meeste financieele kringen ie New York ondersteund voorstel, om dc rijksbank hij dc Federaal Reserve Bank tc New York een deposito van 300 millioen dollars ter beschikking to stellen, reeds voldoende zijn oin de Duitsclio valuta veilig te stellen, zon der dat het misschien noodig zou zijn het credict werkelijk op tc nemen. Het is nog niet bekend, hoever alle in om loop zijnde geruchten met de werkelijke fei ten overeenstemmen. De financieele deskundigen van de. New York Times acht het zelfs mogelijk, dat het. credict voor Duitschland 800 millioen dollar zal bedragen. HET ACCOORD INZAKE BEN CHINEESCHEN COSTERSPOORWEG. Londen, 19 Juni. (II. N.) Naar de Times uit Sjanghai verneemt, zal dc ver koop van het Russische aandeel in den Chi- nccschen Oosterspoorweg lot stand komen, zoodra een formule gevonden is, welke voor beide partijen aannemelijk is en geen betaling van een reusachtig bedrag in con tanten noodig maakt. BE NOORDPCCLTOCHT VAN DE NAUTILUS. Londen, 19 Juni. (II. N) Dc Nautilus bevindt zich nog steeds op \olle zee. Het Engelsche ministerie van marine heeft ka pitein Wilkins voorgesteld, de motoren van de duikboot tc Plym mth tc laten herstel Ion. Indien Wilkins d:t voorstel aanneemt, zal het volgens het oordeel der Engelsche deskundigen mogelijk zijn den tocht naai de Noordpool nog dit jaar te ondernemen vóórdat ongunstige weersomstandigheden intreden. VERA CRUZ TEGEN DE KATHOLIEKE PRIESTERS. Mexico City, 19 Juni. (V.D.) In den Mexicaanschen staat Vera Cruz is een ern stige politieke situatie ontstaan, doordat de wetgevende vergadering aldaar in behande ling heeft genomen een wet, waardoor het aantal Katholieke priesters zou worden be perkt tot één per honderdduizend inwoners, waardoor dus practisch dc uitoefening van het priesterambt onmogelijk wordt. Men verwacht dat president Rubio zal ingrijpen. BLADWTKKELAARS. Vorige week bracht men mij enkele merkwaardige voorwerpjes, van ccn ber» keboompje geplukt. liet waren blijkbrfar opgerolde blaadjes, die iets inhielden. Bij ontrolling bleek dit ietsje ccn klein eitje te zijn, het eitjes van ccn snuitkevertje, dat op deze wijze voor het voortbestaan van haar soort zorgt. Zij snijdt daartoe het bcrkenblaadjc op een hoogst eigen» aardige wijze in langs twee gebogen lij» ncn, die van den bladrand tot dc mid* dennerf loopen en rolt dan het onderste gedeelte van het blad op tot een sigaar» vormig rolletje. Dit valt straks op den grond, waarna het door dc uit het ci ge» komen larve wordt verlaten, welke over» wintert als pop en na het barre seizoen dc jonge kever levert, welke dan weer er op uitgaat om dc bcrkenblaadjcs tc bezoeken cn nieuwe sigaren tc fabri» cccren. Dc eigenaardig gebogen lijnen, nog goed zichtbaar aan het niet opgerolde stukje blad, hebben wel eens wiskundi» gen aanleiding gegeven tot een bereke» ning, die dan leerde, dat dc vorm der sneden aan dc op tc rollen bladgcdceltcn bijzondere voordeden waarborgt en daarin als het ware ccn zeer ingewikkeld meetkundig probleem is opgelost. Zoo vertelt tenminste Oudermans in zijn bc» roemde werk: „Dc Ncderlandschc in» sccten". Tot einde Juli worden dc peperhuisjes gemaakt. Let u cr dus- eens op. Mocht het u niet gelukken ze te vinden, dan heeft u misschien meer succes bij het lage eikenhakhout, waaraan men tegen» woordig sommige bladeren ook tot de •middenrif vindt doorgebeten en aan dc gespaarde hoofdnerf hangt een centime» ter groot rolletje, alweer door ccn kever» tje gemaakt tot berging van zijn mooi dooiergeel eitje. Zoek ze maar eens, tl. w.z eerst dc tonnetjes .11 diwin de eitjes. Voor wie van namen houdt: Die van dc berk hectcn Depornus bctulac, die van dc eiken Attelabus curculiono:» des. Een lange naam voor een klein 'beestje. A JOMAW Londen, 19 Juni. (V.D.) De Times weet tc melden, dat aan dc gistermiddag gevoer de besprekingen tusschen Macdonald, Hen derson cn den Amcrikaanschen secretaris van de schatkist Mellon ook Montague Nor man, de gouverneur van dc bank van En geland, heeft deelgenomen. De diplomatieke medewerker van de Mor ning Post verklaart dat tot nog toe slechts ccn algcmccne gedachtcnw isscling heeft plaats gehad. Niettemin h^eft men rekening gehouden met de internationale betaling der oorlogs- cn hcrstclschulden. Van Engelsche zijde gijn geen voorstellen gedaan, doch is slechts liet Engelsche standpunt uiteen gezét. Londen, 19 Juni. (II.N.). Dc bcspro- kingen van Macdonald met Mellon, den minister van de Amerikaansche schatkist, houden begrijpelijkerwijze de belangstelling der Engelsche bladen 111 hoogc mate gaan de. Volgens dc Daily Telegraph heeft Mac donald 111 het onderhoud de gevolgen van den tegenwoordigen financieelen toestand van Europa voor het vraagstuk der beta lingen voor de schadevergoeding uitvoerig uiteengezet. Dc Daily Express beweert, dat Mellon slechts bereid is een herziening van de oorlogsschuldcn te bespreken op voor waarde, dat tot een internationalen boycot der sovjet-unie zal worden besloten, waar bij Engeland zich zal aansluiten en Enge land zijn uilgaven voor de bewapening ver mindert. L 0 n cl e n, 19 Jun i. (V.D.) In Downing Street is hedenmorgen namens den eersten minister het volgende communique uitge geven. De aandacht van den Eersten Minis ter is erop gevestigd, dat de verschillende nieuwsbladen berichten, dat dc regeering den heer Mellon zou hebben uitgenoodigd tot een bezoek aan dit land teneinde oen bespreking te hebben over de herziening der oorlogsschulden. Deze berichten zijn in elk opzicht absoluut onjuist. Dc rcgecring heeft noch den heer Mellon uitgenoodigd, noch met de regeering in Washington be sprekingen over een dergelijk onderwerp gehad. BUITENLAND. Dr. Seipel belast met do vorming van een kabinet. (Derde Blad, pag. 1). Een aantal Poolsche vliegers door den bliksem gedood. (Derde Blad, pag. 1). Belangrijke stap van Hoover In het zicht. (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND. liet Koninklijk bezoek aan Parijs. (Vierde blad, pag. 1). Vergadering der Ned. Vereen, van Armen zorg en Weldadigheid. (Vierde Blad, pag. 2). Overleden mr. Rijkens, subst.-officier bij de Haagsche rechtbank. (Tweede Blad, pag. 1). Bankierskantoor te Goes in moeilijkhe den. (Twoedc Blad, pag. 1). STADSNIEUWS. De Vrijheidsbond op het verkiezingspad. (Eerste Blad, pag. 2). Verkiezingsmeeting der S.D.A.P. (Eerste Blad, pag. 3). Jaarverslag van den Ncd.,Spaarbankhond. (Eerste Blad, pag. 3). Een belangrijke nieuwe methode Stockholm, 19 Juni. (IT.N.) Dc heeren Wrange en Briberg hebben een melhode gevonden om ruwe huiden zoo to looien, dat binnen den tijd van een week leer \an uit stékende kwaliteit wordt vo.rkregon. Een voorname rol speelt hierbij do Friberg Va- cuumpomp, waardoor het mogelijk wordt dc huiden geheel in het luchtledige spoedig te looien. De looistoffen dringen in het lucht ledige snel in dc huiden zoodat het looipro- ces in een tijd van zeven dagen voltooid is. De twee uitvinders hebben thans een groote fabriek bij Stockholm opgericht, waar reeds 180 ton huiden volgens de nieuwe methode gelooid zijn. Verklaard wordt, dat het al dus verkregen leder in kwaliteit cn sterkte geheel gelijk staat aan dat. dat volgens de oude looimethode na 8 A 12 maanden werd verkregen. Hit. verschillende landen zijn reeds deskundigen naar de fabriek geko men om de nieuw e methode tc bestudeeren, die, naar verklaard wordt, een algeheelc omwenteling in dc looi-industrie ten gevol ge zal hebben. HENDERSON NAAR DE KOLONIALE TENTOONSTELLING Parijs. JO Juni (V.D.) De ochtendbladen melden, dal dc Britsche minister van bui- tenlandschc zaken Henderson op 14 of 15 Juli te Parijs zal aankomen en van daaruit zijn „reis naar het vasteland overeenkom stig zijn andere verplichtingen" zal voort zetten. Het bezoek geldt de koloniale ten toonstelling, waar de minister Engeland of ficieel vertegenwoordigen zal. AMERIKA EN DE ONTWAPENING New-York, 19 Juni. (V.D.) Volgens ccn bericht in de N.-Y. Evening Post is in Was- hingtonschc militaire kringen bekend ge worden, dat do regeering van de Ver. St. heeft besloten haar tot dusverre gehand- haafden energieken tegenstand tegen het aannemen der oorlogsbegrootingscijfers als basis voor wapeningsbeperking te laten va ren, op voorwaarde dat dc oorlogsbegroo- ting alleen mag dienen als maatstaf van dn wapenngen van het betreffende land en niet ter vergelijking met de bewapeningen van andere laden. Deze radicale zwenking der regeering verklaart men door erop te wijzen, dat Hoover, voor zoover Ainerka be treft, iederen hinderpaal op den weg naar een succesrijk einde der wcrcldontwape- ningsconferentic uit den weg wil ruimen. TWEE PERSONEN DOOR DEN BLIKSEM GEDOOD. Os te rode, 19 Juni (V.D.) Gistermiddag woedde boven Ostcrode een hevig onweer, gepaard met storm en regenbuien. In de nabijheid van het landgoed Cross Grieben sloeg de bliksem in een groepje arbeiders Een man en een vrouw werden op slag ge dood, terwijl een derde arbeider, die dooT den bliksem geraakt word, verlamd werd en zijn spraak verloor. Hoogste Barometerstand: 769.4 te Valcntia. Laagste Barometerstand: 748.3 te Ingor. Verwachting: Zwakke tot matige 'Noor delijke tot W. wind, gedeel telijk bewolkt, weinig of geen regen, iets koeler. OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELDHEID. De opzet van hoogen druk ging in het Westen en Z.W. verder, doch in het N.W. drong een depressie door, die door een an dere wordt gevolgd. Van den depressie-uit- looper, die gisteren over de Britsche eilan den lag, is nog slechts een onbelangrijke secondaire boven de Noordzee over. Do temperatuur is in Duitschland meest ge stegen, in Skandinaviè gedaald. Croydon, Yarmouth cn Abisko hadden 17, 16 cn 10 m.M. regen. Langestraat 49-51 Tel. 190 Velen zijn teleurgesteld door het koopen van een BUIKBAND bij onbekenden, die zich aan huis aanmelden. Honderden zijn tevreden dieTiun buikband tegen veel lageren prijs kochten aan dit ver trouwd adres. Deze voorgesteld als een bron van onrust Madrid, 19 Juni. (H.N.). Minister president Zaraora heeft kardinaal Segura op zijn proteslschrijvcn naar aanleiding van zijn uitzetting uit Spanje een uitvoerig schrijven gezonden, waarin hij er op wijst, dat do Spaanschc regeering den vertegen woordiger van den H. Stoel den wensch te kennen heeft gegeven, dat de kardinaal zijn verblijf buitenslands nog eenigen tijd zou verlangen, aangezien anders onrust onder het publiek zou ontstaan. De terugkeer van den kardinaal werd dus niet verwacht. Het was voor de regeering oen reden tot bezorgd heid niet te weten, waar zich een zoo hoog geplaatst persoon wilde ophouden. Door de herderlijke brieven van den kardinaal is dc openbare orde en veiligheid in gevaar ge bracht. De regeering had gehoopt, dat de kardinaal, die den toestand zoo goed kan beoordeclen, Spanje vrijwillig zou hebben, verlaten, aangezien dit zoowel in het open baar belang als in dat van de kerk en ka tholieken zou zjjn geweest. HERVORMING VAN DE VERZEKERING TEGEN WERKLOOSHEID. De voorstellen der Britscho regeering. Londen. 19 Juni (II. N.) De Engelscho regeering heeft thans haar voorstellen voor de hervorming van do verzekering tegen de werkloosheid bekend gemaakt. Volgens deze voorstellen zal een commissie worden benoemd, bestaande uit vertegenwoordigers der regccring, der werkgevers cn der vak verenigingen, die dc gebroken van de be staande wet zal bestudeeren en op grond daarvan de regeering voorstellen tot her vorming zal doen. Voorts zal ook een rege ling worden getroffen voor uitbreiding van de ondersteuning tot seizoenarbeiders, ge huwde arbeidsters en arbeiders, die niet ten volle werken. Volgens de Daily Herald wor den deze voorstellen door dc Engelsche li beralen als onvoldoende beschouwd. DE MOORD OP VIVIAN GORDON. New York, 19 Juni (V.D.) Gisteren be gon het proces tegen Stein en Goldstein, die beschuldigd worden van den moord op Vivian Gordon, de vrouw, die een der voornaamste getuigen was in het onder zoek naar de corruptietoestanden in politie kringen, ingesteld door den rechter Sea- nury cn wier lijk tijdens het onderzoek m één der New 5:orkschc parken gevonden werd. ARNHEMSCHE WEG 26

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1