GROOTE OPRUIMING BELANGRIJKSTE NIEUWS KORTINGEN TOT 50% FIRMA DUIM BURGER DE EEMLANDEU Buitenlandsch Overzicht Buitenland Vrijdag 26 Juni 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang fêo. 302 MELLON TE PARIJS AANGEKOMEN JOH. OË HEER PIANO- EN ORGELHANDEL fortmann en hehenkamp MUSSOLINI ANTWOORDT DEN PAUS HEVIGE HAGELSLAG IN BEIEREN DE DEENSCHE VLIEGERS TERECHT HÏHHihHilMM LICHT OF 9 uur 54 min. L. J. LUYCX ZOON ARNHEMSCHE WEG 26 DAMESMODEZAAK: AMERSFOORTSCfi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 Bjaandeo voor AmertfooK f2.10. per maand f 0.?5, po 1-•week (me» gratie verzekering tegen ongelukken) f 0.17*/r Binnenland franco per post per 3 maanden f 3*-. Afzonderlijke nummers f 0.01. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTE1LC US PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regelt I 1.05 met inbegrip va* ecu bewijsnummer. elke regel mee» f0.25. Llefdndlghetds-advtrtentien voor de helft van deD prijs. Kleine Advertenties „KEIT1ES" b|J vooruitbetaling —5 regelt 90 «nt, aUca regel mat» 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extr» OM Brilning wil met Frankrijk tot overeenstemming komen. Op Chequers zal zoo goed als zeker Parijs volgen. Een paar dagen geleden heeft dr. Brü- ning, do Duitsclic rijkskanselier, een merk waardige draadloozc rede gehouden, die overal groot opzien heeft gewekt. Zij be- •vatte namelijk een zinsnede, waaruit kon worden opgemaakt, dat dr. Brüning het zeer op prijs zou stellen om in gezelschap van dr. Curtius, den Duilschen minister van buitenlandsche zaken, of f r< ieelc be sprekingen te voeren met den Franschen minister-president Laval en den Franschen minister van buitenlandsche. zaken Briand. De Fransche pers als geheel heeft dit voorstel een gunstig onthaal bereid en ook is reeds een Fransche ministerraad gehou den, waarin dc zaak aan dc orde is ge steld. Wat het resultaat daarvan is ge weest, is nog niet officieel bekend, maar men neemt aan, dat de Fransche regeering binnen afzienbaren tijd een in gunstigen zin geredigeerd antwoord naar Berlijn zal zenden. Het wordt niet uitgesloten geacht, dat in dit antwoord niet alleen te kennen zal worden gegeven, dat dc Fransche regec ring het. op prijs stelt, dat een ontmoeting plaats vindt tusschen de regeeringschcfs en ministers van buitenlandsche zaken der beide staten, opdat de tegenstellingen tus schen beide landen voorgoed uit den weg kunnen worden geruimd, maar dat in be doeld antwoord ook liet. Fransche stand punt ten opzichte van Hoovers moratorium- voorstel uiteen zal worden gezet. Men weet, dat men te Parijs de actie van den presi dent der Verecnigde Staten in beginsel toe juicht. De Fransche regoering wil echter niet, dat liet plan-Young, waarhij dc scha devergoedingskwestie definitief wordt gere geld. aan het wankelen wordt gebracht; vandaar dat Frankrijk er zich niet mee kan vercenigcn, dat evenmin het z.g. on beschermde deel der heöstelbetalingen in het moratoriumjaar (1 Juli 1931—1 Juli 1932) wordt betaald. Tc Parijs meent men dat dit kan, geschieden aan do bank voor internationale betalingen te Bazel, doch dat het to betalen bedrag weer in den vorm van een crcdict aan Duitschland ter be schikking kan worden gesteld. In Duitschland kan men zich met dit Fransche voorstel niet hcelernaal vcreeni- gen, omdat dc bcteekenis van Hoover's pfan er aanmerkelijk door wordt verkleind Maar per slot van zaken moet deze aan gelegenheid worden uitgemaakt tusschen Washington en Parijs. Een blad als do Frankf. Ztg. is van oor deel, dat liet aanbod van rijkskanselier Brüning juist op dit oogenblik, dat er tc Parijs een zekere nervositeit heerscht het beste bewijs voor den goeden en eer lijken wil der rijksrpgeoring is om clcn Franschen hun beslissing over Hoover's plan een beetje gemakkelijker te maken. Bovendien wordt dc vcrzocningsgezind- heid van dr. Brüning, die spontaan Frank rijk de hand liceft toegestoken, gesteund door het meeiendccl der Duilschcrs. Ilij geniet het vertrouwen van den rijkspresi dent, den hoogsten waardigheidsbekleder in den Duitschen staat. Hij kan bouwen op de rijksweer; Pruisen is op zijn hand en dit geldt ook voor de andere Duitsclic landen. Een belangrijk dool van de Duit sclic industrieclen en financiers het be drijfsleven in het algmeen kan men wel zeggen hebben hun vertrouwen in Brü ning uitgesproken, terwijl het meerendeel der arbeiders de woorden van den rijks kanselier, wat dc noodzakelijkheid eener Duitsch-Franschc overeenstemming betreft, tot de hunne maken. Frankrijk kan er dus zeker van zijn, dal er in Duitschland een meerderheid is, welke verlangt naar het uit dn weg ruimen van alles, wat de Fransch-Duitschc betrekkingen kan ver troebelen. Vandaar dat men in Duitschland er dan ook óp rekent, dat, zoodra de beslissing over liet plan-IIoover is gevallen. Frank rijk tot dc Duitsclic ministers een uitnoo- diging zal richten om la Chequers frank en vrij te Parijs van gedachten le wisse len, opdat een steviger basis voor Fransch- Duilsciie samenwerking kan worden ge legd. Wanneer het miiiistcric-Laval deze invitatie inderdaad in zee zendt, kan het jaar 1931 van groote bcteekenis worden en in aanmerkelijke mate worden bijgedra gen tot dc politieke ontspanning en den cconomischcn wederopbloei van Europa en dc overige deelen der wereld. De gezind heden en stemmingen, die als uitvloeisel hiervan ontstaan, zouden wel eens niet zonder invloed kunnen zijn op do ontwa peningsconferentie van 1932, waarvan de" resultaten zullen beslissen, of dc wereld al dan niet door egoïsme en verdwazing haar ondergang tegemoet zal gaan. Ook naar Berlijn? Parijs,'23 Juni. (V.D.) De Amerikaan- sche kanselier voor de schatkist Mellon is Donderdagmiddag uit Londen te Parijs aangekomen, waar hij aan het station door verscheidene officicele persoonlijkheden werd verwelkomd. Mellon heeft zich direct naar de Ame- rikaansche ambassade begeven. Nog ha denavond zal hij, naar verluidt, de bespre kingen openen in zike het plan-IIoover met de daarvoor in aanmerking komende leden der Fransche regcering. Vóór zijn vertrek naar Frankrijk ant woordde de Amerikaansche minister van financiën Mellon, op de vraag of hij zich na zijn bezoek aan Parijs ook naar Berlijn zal begeven, dat hij niet wil zeggen niet naar Berlijn tc zullen gaan. Mellon wilde cn kon niets zeggen, aangezien hij zich tij dens zijn verblijf tc Londen, van iedere mededceling heeft onthouden. 'irkensmarhi 5 Tel. 1309 Wij bevredigen U in ieder opzicht. uw matrassen worden in één dag opgemaakt en bijgevuld vraagt prijsopgave. Het geschil nog niet voorgoed geregeld Rome, 21 Juni. (V.D.) De lieden aan het Vaticaan gezonden antwoordnota der Ita liaansche regecring bevat opnieuw de ver zekering, dat een onderzoek aan den gang is om diegenen ter verantwoording te roe pen, die zich aan belccdiging van den paus, of anderszins schuldig hebben gemaakt. Door het in uitzicht stellen van bestraffing der schuldigen wordt tevens aangegeven, dat men dergelijke excessen afkeurt. Verder herinnert de Italiaansche regecring er aan dat zij nog steeds wacht op de afkeuring door het Vaticaan van zekere .anti-Italiaan- schc demonstraties van aan den clerus nauw verwante personen. In dit verband wordt ook gewezen op den indertijd veel besproken kerkdijken brief van den bis schop van Agram. De Italiaansche regee ring kan maatregelen tegen do katholieke jeugdbonden niet opheffen, doch het hevel tot ontbinding zal niet worden uitgestrekt tot de vereenigingen met zuiver religieus karakter. Een desbetreffende order is uit gevaardigd. Dc Italiaansche regeering pro testeert tegen de inmenging van den Heili gen Stoel in dc binnenlandscbe aangele genheden van Italië en betreurt het in dit verband ten zeerste, dat de Heilitrc Stoel de onderhavige kwestie door redevoeringen, te legrammen en oproepen aan de ganschc wereld boven haar natuurlijke grenzen heeft vergroot. De Italiaansche regeering verklaart zich ten slotte bereid tot ouder handelingen, teneinde dc strijdvragen to ccn goede oplossing te brengen. F r evsi 11 g, 24 Juni (V.D.) Hedenmid dag werden stad en omgeving van Frevsing door een vrcesèïijkcn hagelslag geteisterd. Het noodweer was het ergste, dat men sedert 30 jaar heeft beleefd. Lit Munchcn wordt gemeld, dat daar he denmiddag eveneens een lievig noodweer heeft gewoed, dat gepaard ging niet sterke clectrischc ontladingen cn wolkbreukachtige regens. Tijdens het onweer ontstond door het inslaan van den bliksem in het centrum der stad een gevaarlijke brand. Vele brand weerploegen moesten gedurende IV2 uur krachten inspannen om het vuur meester te worden. Mü nchen, 23 Juni (V.D.) Gisteren heeft boven Öber-Bayern ccn hevig onweer ge woed, dat op vele plaatsen groote schade heeft aangericht. Dc noordelijke oever van den Chiemsce werd door zware hagelbuien geieitsterd en acht dorpjes liepen belang rijke schade, op. Biiiia de helft van den oogst is vernield en de meeste velden wer den onder water gezet. Door den storm werden talrijke boomen ontworteld. Ook een deel van het Inndal cn liet Wen de ls te in-gebied hadden van liet noodweer te lijden. Rondom Gross Hoïzhauscn, Wiechs en Litzdorf, aan den voet van den Wendel- etein. werd de gehecle koren- cn ooftoogst vernield. Op sommige akkers bleef geen halm overeind staan. 's Avonds, nadat dc ergste buien waren overgedreven, brak tegen acht uur opnieuw het noodweer los, waardoor hel vernielings werk werd voltooid. Een denkbeeld van den omvang der verwoestingen kan men zich maken uit het feit. dat hedenmorgen op dc weilanden niet voldoende gras meer stond om voer voor dc dieren te snijden. Ook aan gehouwen cn vensterruiten is schade aangericht. SPAANSCEE INSTEMMING MET HET PLAN-HOOVER. Madrid. 23 Juni. (V. D.) In een inter view met de correspondenten der buiten landsche bladen, hoeft de Spaanschc mi nister-president verklaard, dat Snanje, hoe wel liet niet direct er bij betrokken is, liet voorstel van Hoover toejuicht, aangezien dit een cssentieele 6chrede is op den weg naar definiticven vrede. DE DEENSCHE VLIEGERS VERONGELUKT? Kopenhagen, 2 5 Juni. (II. X.) Van do Deensehc oceaanvlicgcrs, die gistermor gen van New-Foundland zijn gestart voor een vlucht naar Kopenhagen, zijn sedert geen berichten meer ontvangen. Vanmor gen zijn de verschillende kuststations opge roepen oiïi te vernemen of er berichten om trent het verblijf van de vliegers hekend waren. VIJF SLACHTOFFERS EENER AANVARING. Londen, 25 Juni. (II. X.) Uit Buenos Aires wordt gemeld, dat een Argentijnsche kanonneerboot met een stoomschip in bot sing is gekomen en zoo zwaar beschadigd werd, dat zij binnen enkele minuten zonk. Vijf leden van de bemanning zijn daarbij cm het leven gekomen. EEN NOODLOTTIGE BRAND. Praag, 23 Juni (V.D.) I11 den nacht op Donderdag is in het plaatsje Perncck in het Boheemschc Woud een brand uitgebroken, die snel om zich heen greep cn binnen be trekkelijk korten tijd biina het geheeic plaatsje in de asch legde; 2i huizen brand den volkomen af. Dc burgemeester, zijn vrouw cn kind kwamen door rookvergifti ging om het leven. OM HET HOOFD VAN PETER KURTEN. Berlijn, 15 Juni. (V.D.) Dc acten in zake het moordproccs tegen den Dusscl- dorfschcn moordenaar Peter Kürtcn zijn in handen gesteld van liet Pruisische minis terie van justitie. In tegenstelling tot dc algcmeene meening, dat dc beslissing over de voltrekking van het op 22 April j.l. ge velde doodvonnis tamelijk lang gerekt schijnt te worden, wordt van welingelichte zijde meegedeeld, dat aan dc processtukken met de grootst mogelijke snelheid wordt ge werkt. Men heeft echter to doen met bui tengewoon omvangrijke- dossiers en, alvo rens een beslissing genomen wordt, moe ten de voorzitter van do rechtbank, dc ad vocaat-generaal voor de gratieverzoeken en dc procureur-generaal van justitie alsmede dc verdediger gehoord worden. Dc beslis sing in hoogste instantie wordt genomen door het Pruisische kabinet. OUD-MINISTER VAUTHIER OVERLEDEN. Brussel, 25 Juni. (V. D.) Dc Belgische oud-minister Vauihier is tengevolge van een auto-ongeluk, waarbij hij gisteravond ernstig gewond werd, hedenmiddag overle den. VIJF ARBEIDERS OMGEKOMEN. Rome, 2 3 J'u'n'i. (H. X.) Op het traject van Savona naar Turijn is eer. met rails beladen goederentrein ontspoord. Daarbij zijn vijf arbeiders om het leven gekomen, terwijl er elf ernstig gewond werden. BUITENLAND. Mussolini antwoordt den paus. (Eerste Blad, pog. 1). Hevige hagelslag in Beieren. (Eerste Blad, pag. 1). Ook dc Decnsche vliegers over den Oceaan. (Eerste Blad pag. 1). BINNENLAND. Roeibootje omgeslagen tc Dordrecht. Twee dames verdronken. (Tweede Blad, pag. 1). Ook hun Oce aanvlucht uits nemend geslaagd. C r c f e 1 d, 25 Juni. (V.D.) De beide Decn sche Oceaanvliegers Ilolris en Hillig, die Woensdagmorgen om S uur 54 van Harbour Grace waren vertrokken, zijn Donderdag middag om vijf uur geheel onverwacht te Crefeld verschenen en tegen half zes op het vliegveld CrefeldBockum geland. Zij maakten een soort noodlanding. In -antwoord op vragen verklaarden de \liegers, dat zij over Spanje cn Frankrijk hebben gevlogen, doch do koers waren kwijt geraakt. Het vliegtuig is onbeschadigd. De vlie gers zijn, dc omstandigheden in aanmer king genomen, frisch en monter. Zij zijn zeer opgewekt. Zij betreuren ten zeerste, dat het hun niet gelukt i6 direct naar Kopcjihagen door te vliegen. Nadat ben zine was ingenomen, is het toestel om kwart voor zeven weer opgestegen voor den verderen tocht naar Kopenhagen. Uit Londen wordt nog gemeld, dit de Decnsche vliegers hun voorbereiding voor de vlucht naar Europa in Harbour Grace overhaast -hebben--beoiu«Ugd. toen de Ame rikaansche vliegers Post en Gatty hen reeds voor waren gekomen. Hun Bolanka-eendekker, dien zij „Li berty" gedoopt hadden, steeg, ondanks de zware belasting, gemakkelijk op. Nadat zij eenige malen om het vliegveld hadden ge cirkeld om de vereischte hoogte te krijgen, zetten zij koers naar het Oosten. Bremen, 25 Juni (V.D.) De beide Decn sche vliegers, die om 10 uur 13 te Crefeld, 11a een korte tuösehonlanding, waren opge stegen, zijn 11a een vlucht van ongeveer 2 uur om 2 uur 40 Bremen gepasseerd. Het vliegtuig cirkelde rond het vliegveld cn zette vervolgens koers naar Hamburg. Spoedig keerden zij echter terug en land den om 10 minuten voor 22 uur vlot op het vliegveld. Bremen, 25 Juni (V.D.) Na dc landing der vliegers te Bremen deelden zij over hun tocht mede, dat zij op een hoogte van ongeveer 4000 M. vlogen en door een krach- tigen Noord-Oostenwind en groote koude naar de Spaansche kust werden gedreven. Zij waren gedwongen 15 uur in liet donker te vliegen, zagen eindelijk door een gat in het wolkendek land, daalden en vlogen eenige malen vrij dicht over den grond. Door het zeer bedekte weer raakten zij ver volgens boven Spanje cn Frankrijk den koers kwijt. Ten slotte gelukte het hun Crefeld te bereiken, waar zij konden lan den/ Zij zijn weer naar Bremen terugge keerd, omdat dc piloot volkomen uitgeput was. De vliegers zullen den nacht in Bremen doorbrengen cn Vrijdagmorgen naar Ko penhagen vertrekken. Volgens hier binnen gekomen berichten wachten duizenden menschcn tc Kopenhagen cp hun aan komst. DE AMERIKAANSCHE VLIEGERS TE MOSKOU. Kofn0. 25 Juni. (V. D.) Naar uit Moskou wordt- gemeld, zijn de Amerikaansche avia- teurs Post en Gatty hedenavond om 7 uur (M.E.T.) op het vliegveld van Moskou ge land. Te hunner verwelkoming waren aanwe zig vertegenwoordigers van het commis sariaat van buitenlandsche zaken, de lei der van de luchtmacht, Baranow, de secre taris-generaal van dc Ossoaviacliim cn de vertegenwoordigers van de Britsche en Ame rikaansche dagbladen. De vliegers verklaarden, dat zij den tocht BerlijnMoskou ondanks liet ongunstige weder goed hadden volbracht. De Ossoaviacliim heeft de beide piloaten afgeraden een nacht vlucht naar Siberië te maken. 11 oogst e Ba rometers tan d 773.3 tc Scilly. Laagste Barometerstand: 747.3 to Akuregri. Verwachting: Zwakke tot matige wind uit W. richtingen, toenemen de bewolking, droog weer, weinig verandering in tempe ratuur. OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELDHEID. De aslijn van den langgeroktcn rug van Imogen luchtdruk, ligt thans juist ten N. van ons land. Het gebied vanhoogen lucht druk reikt van dc Azoren tot de Oostzee cn wordt aan dc Noordzijde begrensd door een uitgebreid doch weinig diep dcpressiegc- bied. Bij IJsland cn aan de Zuidzijde door een eveneens vlakke depressie over Spanje. De ochtendtemperaturen zijn in Ierland, Engeland, 011s land en Noord-Frankrijk hooger, in het overige Frankrijk, Zwitser land en Zuid- en Oost-Duitschland lager. I11 Scandinavië werd het warmer, het meest in Zuid-Zweden. Thorshavn meld 20 m.M. regen, Breslau 8, Andanes eveneens S m.M. Langestraat 49-51 Tel. 190 Wasschen en Repareeren van CGRSETTEN en BUIKBANDEN. TRAGISCH EINDE VAN JEANNE D'ARCFEESTEN. De vertolkster teelde teveel met haar rol mee. Parijs, 2 5 Juni. (V. D.) Bij de Jcanno d'Arc herdenkingen te Versailles heeft zich een tragisch incident voorgedaan. Do feest commissie aldaar had besloten den lijdens weg van Jeanne d'Arc op te voeren. Voor de vertolking van dc rol van de heilige was een jong meisje uitgekozen, dat zich reeds weken te voren met vuur toelegde op dc studie van haai' rol. Volgens de toeschou wers is haar uitbeelding inderdaad aangrij pend geweest. Toen men haar ten slotte naar den brandstapel voerde en het Ben- gaalschc vuur opvlamde, stiet het meisje een luiden kreet uit en zakte ineen. Nog steeds waren de toeschouwers van mcening, dat zij acteerde, zoodat zij in luid applaus losbarstten. Toen de actrice echter roerloos liggen bleef, begon men eindelijk ongerust te worden. Toen men ging kijken, bleek, dat het meisje in diepe bewusteloosheid verzonken was. Naar een ziekenhuis over gebracht, bleek zij krankzinnig te zijn ge worden. In onsamenhangende zinnen riep zij steeds weer om hulp. Voortdurend meende zij zich door fakkcldragcnde man nen omringd. De behandelendo gcnecshee- ren Uojien hot meisje, hoewel na een lange cn moeilijko behandeling, weer Ie kunnen genezen. WERVELSTORM IN FRANKRIJK. Parijs, 25 Juni. (H N.) In Midden- Frankrijk heeft een wervelstorm veel schade aangericht. Een gemeente is door den storm nagenoeg geheel verwoest. Een sneltrein geraakte midden in den 6torm met het ge volg, dat alle ruiten door den hagel vernield w erden. ITALIË ZAL ALBANIË FINANCIEEL STEUNEN. B o m e, 25 Juni (V.D.). Dc regecring van Albanië heeft zich tot de Italiaansche re- geering gewend met het verzoek om voor een periode van tien jaar ccn jaarlijkschcn finajicieelcn steun te verkrijgen van 10 mil- liocn goudfranken por jaar ter saneering van de Albaneesche financien. De fascistische regecring heeft „in den geest van dc politiek van samenwerking en vriendschap, die zij ten aanzien van de met haar verbonden regeering koestert", den Italiaanschen gezant te Tirana opdracht ge geven de Albaneesche regecring mede te deelen, dat Ilalie in principe aan liet ver zoek zal trachten tc voldoen. De bijdrage zal waarschijnlijk worden gegeven in den vorm van een Jaarlijkscho rcntoloozc lec- nmg, die terugvorderbaar is, zoodra de Al baneesche begrooting zulks toelaat.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1