J. H. ITTMANN GROOTE OPRUIMING KORTINGEN TOT 50% FIRMA DUIM BURGER AulrsfodrtI BELANGRIJKSTE NIEUWS Buitenlaiidsch Overzicht UIT MOOI Buitenland Z0MER-UITVERK00P Verbouwd en belangrijk uitgebreid ABONNEMENTSPRIJS 5 »"n,ko a-'**» (JJ0 m"°d '°TJ:jr TYÏ? f? J?MI ANTYFD «ik, 10.25. LKfd.d,8hc<i!.dvtf,tont, Zaterdag 27 Juni 1931 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 29e Jaargang No. 303 BRAND MAAKT VAN EEN DORP EEN PUINHOOP LICHT OP 9 uur 54 min. L. J. LUYCX ZOON TEGEN ONWEFTiGEN WAPENHANDEL HISTORISCHE DAG IN SPANJE Franco plotseling ontslagen KANTOORBOEKHANDEL Langestraat 4 - Telefoon 398 ARNHEMSCHE WEG 26 DAMESMODEZAAK amersfoortsch dagblad PRi ie nPR inVFRTFNTIFN "s*1"w ">bcflr,p «wii.oun».». *«k (met (ratla nnikMig M««a ongeluk*.») I 0.17»/* JL/JL/ IIVTO. 1J-/JU/'St v„ d„ pri|l Kleine Advertentll» .KEITJES" bil «jorullbetnlln» i** Binnenland franco per post per S meende* f k- Afxooderlijke nummer* f OOf. en p—. ju mta IA drscraanl planteen I I.—. Beedjianmnier «tra 1 0J0S POiTKEKENING 47910 TELEFOON IN TEEG t|l Verkiezingen voor het Spaan- sche parlement. Een ver warde toestand. In tegenstelling met de Spaanschc ge meenteraadsverkiezingen, die op 12 April j.l. zijn gehouden en die beschouwd kunnen worden als een soort volksstemming over de vraag „monarchie of republiek", ziet men met betrekking tot den stembusstrijd voor de parlementsverkiezingen, die morgen plaats vinden, in het geheel geen duidelijke lijn. Volgens een uitvoerig United Préss-tele- grani, dat wij in de Noue Zürcher Zeitung tegenkomen, hcerscht er ten aanzien van de partijen, candidaten en programma's een ajgemeenc verwarring. Bij dc gemeente raadsverkiezingen keerden de republikeinen zich als één man tegen de monarchie; de zelfde kringen worden echter thans na de overwinning der republiek niet meer door den band van een gemeenschappelijk belang bij elkaar gehouden. Een tweede reden van de algenieene. on duidelijkheid is, dat dc oüdc Spaansche partijen onder dc lange dictatuur de vol ledige ontbinding tegemoet gingen en dat de korte tijd sinds den val van Primo de Rivera en de monarchie niet voldoende was om nieuwi\ scherp omlijnde partijbcginec- len op te stellen en ze tot gemeengoed van bet publiek te maken. Zoo vaag was zelfs de toestand, dat vele staatslieden hun candidatuur pas op 21 Ju ni, den" laatst én wcttelijkcn termijn voor de aanmelding dér candidaturcn, bekend maakten. Er waren bovendien allerlei ver rassingen: politici, die oorspronkelijk als candidaten dér rechts-republikcinsche par ti) optraden, gingen plotseling tot de iinks- repunlikeinen over. Tal van candidaten ra ken nu nog in verlegenheid, wanneer men hun naar hun parfij vraagt; het kan dan ook gcbcurpii, dat hij een lijst der partijen uit zijn zak haalt en begint tc meditccren over dc-moeilijke vraag voor welke partij hij eigenlijk naar de Cortes zal worden af gevaardigd* Dc desorganisatie treedt ook aan don dag in den boezem der partijen. De plaatselijke groepen der verschiilmde partijen hebben zich "voor ecu-deel zelfstandig gemaakt, luisteren niet naar de lastgevingen dor partijleiding en geven geen verslag van hun activiteit aan dc par tij centrale. Het-aantal „onafhankelijke" candidaten is geweldig en van elke twee Spaarjaarden schijnt althans één door den waan bezeten te rijn, dat hij en geen andere „zoon der provincie" in'de Wetgevende Vergadering thuis hoort. Deze toestand is voor den bekenden pu blicist cn filosoof José Ortega y Gasset aan leiding geweest er voor tc waarschuwen, dat men bij de verkiezingen dc geestelijke scheppers en leiders der revolutie niet dient te vergeten. Deze oproep is in de eerste I plaats gunstig ontvangen door dc eocialisti- schc partij, die tc elfder ure Manuel Una- muno, Sanchez Roman, dr. Grogorio Wara- non en andere persoonlijkheden van het zelfde kaliber op de partijlijst heeft ge plaatst. De vcrkiezingsvcldtocht is tot dusver rijk aan verrassingen geweest. De radicale par tij van Alejandro Lerroux liceft op onver wachte wijze profijt getrokken van het eigenaardige feit, dat de rechtsrepublikcin- sche partij van Xicelo Alenla-Zamora niet aan dc verwachtingen schijnt te beantwoor den. Catalonié heeft getoond voor honderd pro cent rcpublikcinsch te zijn en schijnt bijna volkomen de separatistische rfeigingen te hebben laten varen. De. monarchisten heb ben zich grootendccls achter de z.g. onpo litieke, clgricaic Accion Nacional terugge trokken. In het Noorden van het land valt wepr iets tp bespeuren van de monarchis tische beweging, die don Jaime, den hertog van Madrid, weer op den troon zou willen plaatsen. Terwijl in Catalonié het separa tistisch streven verflauwt, is in Galicié en de Baskische provincies een nieuw krachtig separatisme ontwaakt: In verband met dc verwardheid der par tijprogramma's is zelfs van het resultaat der morgen te houden verkiezingen niet te verwachten, dat het voorgoed klaarheid zal brengen. Het zal daarom ook uiterst moeilijk zijn uit de verkiezingsuitkomsten juiste conclusies te trekken. Een deel der onafhankelijke candidaten is monarchis tisch, een ander deel rcpublikcinsch. Het zelfde geldt voor dc candidaten van Ac cion Nacional en de conservatieve agr; rièrs. Het aantal afgevaardigden, dat deel uit zal maken van dc Wetgevende Cortes, die as. Zondag zullen worden gekozen, zal vermoedelijk 170 bedragen. Naar dc Times uit Madrid bericht, bestaat er sinds een paar dagen veel minder kans. dat de ver kiezingen op een rustige, wettige wijze zul len plaats vinden. De voorloopige regeering is blijkbaar niet meer in staat de orde te handhaven en de veiligheid van dc sprekers der oppositiepartijen tc waarborgen. Dc vroegere premier graaf Romanoilcs en de markies van Athucemas, dc beide leiders der liberale partij, hebben in verband hier mee hun candidaturcn teruggetrokkon, evenals Melquiades Alvarez, die tijdens de monarchie de reformistische partij leidde en thans het. aanzijn heeft gegeven aan een gematigde, libcraal-ropublikeinschc groep. Dc minister van binnonlandschc zaken heeft allen provincialen gouverneurs op het hart gedrukt de vrijheid der verkie zingspropaganda tegen eiken prijs tc be schermen, maar aan deze instructies wordt in vele gevallen niet de hand gehouden. Volgens den Engelschen correspondent maakt clc intimidatiepolltiek den laatstcn tijd zulke vorderingen, dat de extremisti sche elementen eiken dag driester worden. Frank foor t a. d. M. 26 Juni (II.N.) Gistermiddag heeft een hevige brand het dorp Ober-Eschbach bij Würzburg geteis terd. De brand ontstond in een schuur van den landbouwer Poertncr. Het brandende hooi werd door den krachtigcn wind over al hoengedragen, zoodat spoedig ook het woonhuis, verder tien schuren cn een aan tal stallingen in vlammen stonden. Slechts met grpote moeite kon het vee worden ge red. Pas laat in den namiddag gelukte het de brandweer het gevaar voor verdere uit breiding te bedwingen. Het grootste gedeel te van. het dorp was tóen nog een rooken- de puinhoop. Daar.de boerderij van Poert- ner dezer dagen bij cxeculic verkocht zou worden, rees het vermoeden, dat Poertncr j den brand met opzet heeft gesticht, welk j vermoeden door nadere aanwijzingen zoc- zeer versterkt werd, dat Poertncr in hech tenis werd genomen. Zijn zoon heeft dc vlucht genomen. EEN* iMCKM': VONDST. Ofschoon men zoo' iken, dat. nu al zoovele jaren botan»«iv»> o:.s land hebben doorsnuffeld naar ni »wc vondsten op het gebied dcoviltjgroeiuide planten, alles w at er groeit nu wel benend zal zijn, gebeurt het zoo nu cn dan> toch nog. dat goede speurders wat nieuws ontdekken. Soms speelt hierbij het toeval ccn rol, bij= voorbeeld bij de ontdekking van een nicu; we boschbes, die aangebracht werd op dc tentoonstelling, dc vorige maand in Arn» hem gehouden door arbeiders van het staatsboschbchcer, wien was opgedragen een hoeveelheid planten van de roodc boschbes voor dc tentoonstelling tc ver; zamelen. En ziet, zc brachten licele zoden van ccn nieuwe, nog nooit in ons land go vonden soort, de Berendruif. Ons mooie Amersfoort is altijd ccn vruchtbaar gebied geweest van snuffelaars met goede speurneuzen cn tal van voorbed; den zijn er in diverse tijdschriften van op te diepen. En nog was er geen eind! Verleden jaar toch deed dc Heer \V. En- trop mij het genoegen ccn paardestaart tc zenden,welke ik nog nooit had gezien, wat nu niet zooveel behoeft tc bcteckcncn, maar waarvan in dc flora van Heimans, Heinsius en Thijsse vermeld staat, dat hij zeer. zeer zeldzaam is. Vergissen was bui; tengcsloten: het was dc Boschpaardestaart. Een prachtvondst! En omdat Kct nu ccn plant betreft, die ten eerste geen bcgcercnswaardig object is voor iedereen (het is ccn stengel met groc; nc vertakte takjes, anders nictD daar bota» nici cr mischicr. belang in stpllcn, wil ik ieder die cr om vraagt, gaarne .zegden, waar de jilant tc zien' is. waarmee ik overigens, na dc droevige ervaring, opgedaan met zoogenaamde ..natuurvrienden" zeer voor; ichtig ben gew orden. W ie. vooral aan jonge botanisten, alle zeldzaamheden gaat wijzen, is een natuur; ricncl van dc soort, die zeldzame vogels in kooien gaan opsluiten. A. JOMAX. BUITENLAND. Do Fransche antwoordnota aan Hoover. (Eerste B.ad, pag. 2). BINNENLAND. Enorme fabrieksbrand te Aarle-Rixtel. (Derde Blad, pag. 1). STADSNIEUWS. Wegenaanleg in bet Hellestraatkwartier. (Vierde Blad, pag. 1). Tentoonstelling in de Schoolvereeniging. (Vierde Blad. pag. 2). SPORT. Voorbeschouwing voor de Polo-wedstrij den. (Eerste Blad, pag. 2). De Wedstrijden van den Stichtschcn Turn kring. (Eerste Blad, pag. 2). Hoogste Baromctorstand: 773-1 te Scilly. Laagste. Barometerstand: 717.) to Akrureyri. Verwachting: Zwakke tot matige wind. uit \V. nohtingen, gedeelte lijk bewolkt, droog weer, des ochtends iets wanner. Langestraat 49-51 Tel. 190 Groote VERMINDERING VAN HUWELIJKEN EN GEBOORTEN IN PRUISEN. Bp.rliin, 25 Juni. (II.N.) In liet cersie kwartaal van dit jaar is liet aantal huwe lijken, dat in do groote Pruisische steden werd geslóten, verder gedaald. In verge lijking met. het overeenkomstige tijdvak van verleden jaar bedraagt dc achteruit gang in sommige steden zelfs ruim 20 Ook het geboortecijfer is in de meeste groote steden gedaald, terwijl het sterfte cijfer gestegen is, zoodat het geboorteover schot zeer gering is geworden. KRONFELD'S MOTORLOOS VLIEGTUIG. Londen, 26 Juni. (HN.) De Oostenrijk- scho gl ij vlieger heeft gisteren zijn rnotor- loos vliegtuig van Brussel over Valencien nes cn Calais naar Londen laten sleepen, een afstand van 230 mijl. Hierbij werd een tusschenlanding uitgevoerd om het andere vliegtuig benzine te laten tanken. Dc vlucht is uitstekend geslaagd en vormt een nieuw record op dit gebied. Na zijn aankomst te Londen nam Kronfeld nog deel aan een proefvlucht van het nieuwe Engclsche vliegtuig Hannibal boven Londen. DREIGENDE MIJN V/ERKERSSTAKING IN ENGELAND. Londen, 26 Juni. (H.N.) In Engeland dreigt een groote staking der mijnwerkers. Dc vertegenwoordigers der vakvereenigin- gen hebben de compromisvoorstellen van dc eigenaars onaannemelijk verklaard en ver langen een uniform loon voor alle mijnen, wat do mijneigenaars echter weigeren. Dc regeering wil trachten de eigenaars voor Dinsdag tot toegeven te bewegen. Gelukt dit niet, dan zal een staking onvermijdelijk zijn. JOEGO-SLAVISCH CONSUL VEROORDEELD. Wegens het doodrijden van een Italiaanschen boer. Rome, 26 Juni. (V.D). Dc consul-gene raal van Joego-Slaviè te Genua werd giste ren door de Gcnuccsche rechtbank bij ver stek veroordeeld tot 8 maanden gevangenis straf en 3000 lire boete, omdat hij met zijn auto een boer had doodgereden. HEVIG ONWEER IN WURTEMBERG. Stuttgart, 25 Juni. (H.N.) In het Oosten van Wurtemberg hebben hevige on- weders, die van zware hagelbuien verge zeld gingen, veel schade aangericht. Door de zware hagelstcenen werden vele daken stuk geslagen, zoodat het water de huizen binnen drong. In het dal van de Brenz wordt de schade, aan dc huizen toege bracht, op iOO.OOO mark geraamd. Ook aan dc ten velde staande gewassen i= veel schade toegebracht Berlijn, 25 Juni. (V.D.) De Pruisische minister van binnenlandsche zaken heeft zich met een rondschrijven tot de politie autoriteiten gewend, waarin wordt gewe zen op de politieke uitspattingen van den laatstcn tijd, die hebben aangetoond, dat zich nog steeds in dc handen van leden van radicale politieke organisaties schietwa pens bevinden. Derhalve verzoekt do minis ter krachtig op te treden tegen het onwettig dragen \an schietwapenen, alsook legen den onwettigen handel in schietwapens en munitie. Tegen handelaren, die zich schul dig maken aan een vergrijp tegen de bepa lingen op den wapenhandel, zal naast het instellen van een strafvervolging onver wijld worden overgegaan tot het intrekken dc vergunning voor het vervaardigen van en het handeldrijven in schietwapens en munitie. Met het oog op dc bestrijding van een onwettigen invoer van schietwapens en munitie worden de politic-autoriteiten der grensdistricten verzocht hun aandacht te wijden aan het verhinderen \an de wa pensmokkelarij. AMERIKA EN DE IMMIGRATIE. Washington, 26 Juni. (V. D.) Vol gens een mededecling van hot département van arbeid zal voor het eerst 6inds 69 jaar dc immigratie in het financieele jaar, dat op 30 Juni eindigt, beneden do honderddui zend personen blijven. Verwacht wordt, dat het aantal immigranten niet meer dan 96.000 zal bedragen. DE SPIONNAGE AAN DEN QUAI D'ORSAY OPGEHELDERD. Parijs, 25 Juni. (V.D.) Naar thans in zake het sensationeele spionnagegeval aan den Quai d'Orsay verluidt, heeft een amb tenaar van clen Quai d'Orsay, een voorma lig Fransch consul, hekend, reeds geruimen tijd dc hem ter beschikking zijnde ,olr>- telc- nd tc hebben gegc- grammen aan een vrie ven. Deze vriend, een effectenmakelaar, die reeds geen blanco strafregister meer heeft, is gearresteerd. Hij verklaarde, dat hij de telegrammen gebruikte om aan dc beurs te kunnen speculceren. DE NAUTILUS NAAR DEVONPORT. Londen, 25 Juni. (V.D.) De duikboot Nautilus wordt van Cork naar Devonport gesleept, waar dc Britschc admiraliteit heeft aangeboden den gebroken cylinder te doen» vervangen. Men rekent op republikein-- sche verkiezingssucessen Madrid, 27 Juni (V.D.) In Spanje slaat men aan den vooravond der verkiezingen. Morgen zal het in Spanje een historische dag zijn, want voor het eerst sedert negen jaar zullen dc Spanjaarden weer ter stem bus trekken. Het is vrijwel zeker, dat d-3 drie republikeinschc. partijen (dc republi keinen, dc radicaal-socialisten on de socia listen) lezam. n een stérke meerderheid zul len krijgen, terwijl de monarchisten slechts zeer geringe kansen hebben, zoodat het voortbestaan der republiek wel is varze- kerd. Eén der meest opzienbarende gevol gen van dc actie tegen de regccring is. het ontslaan van den bekenden Spaanschen vlie ger-majoor Franco, die één der éérste agi tatoi's tegen de dictatuur was, als chef van den Spaanschan luchtdicnst. Franco voer de ccn radicale propaganda tegen de regee ring o.a. door het doen uitwerpen van radi cale manifesten uit vliegtuigen, terwijl hij als chef van de luchtvloot ccn deel van de militaire luchtvrachten tegen den wil der regeering gemobiliseerd heeft gehouden. Van regceringszijdc wordt medegedeeld, dat Franco uit den dienst is ontslagen we gens contra-revolutionnairc propaganda en het voeren van een con tra-revolutionaire actie. DE ONTWAPENINGSCONFERENTIE VAN 1932. Vergaderingen te Londen. Londen, 25 Juni. (V.D.) De Britschc premier, Macdonald, de oud-premier Bald win en de oud-minister Lloyd George heb ben er in toegestemd de \olgende maand in Albert Hall het woord tc voeren in een bijeenkomst, welke gehouden zal worden ter ondersteuning van de a.s. ontwape ningsconferentie. Dc redevoeringen zullen worden uitgezonden. Veldmaarschalk sir William Robertson zal dc bijeenkomst pre- sideeren. NOODWEER IN ZWITSERLAND. Bazel, 26 Juni. (H.N.) In Zwitserland hebben hevige onweders veel schade aan gericht, vooral in het kanton Bern. Dc ri vieren traden buiten haar oevers. Een brug is weggeslagen. Spoordijken zijn op ver scheidene punten weggeslagen. SLACHTOFFERS VAN EEN BIOSCOOPBRAND. Boekarest, 25 Juni. (H.N.) In een bi oscoop te Galatz is gisteren door bet ont branden van een film brand uitgebroken, die zich zeer sriel uitbreidde, zoodat de ca bine spoedig geheel in vlammen opging. Den helper van den operateur gelukte het nog uit de cabine te vluchten. Hij sprong midden onder dc toeschouwers, onder wie ccn paniek uitbrak De operateur zelf kon zich niet meer redden cn word later gehoel verkoold in de cabine gevonden. Dank zij het spoedig ingrijpen van de brandweer ge- lukto bet de bezoekers in veiligheid tc brengen. PROCES TEGEN DOFGALEFSKI. Vermoedelijk wordt bij ter dcod veroordeeld. K o f n o, 25 Juni (V.D.). Naar uit Moskou wordt gemeld, i6 tegen den ambtenaar van dc sovjet vertegenwoordiging te Hamburg, Dofgalcfski, een strafververvolging "Inge steld wegens hoogverraad. Het proce6 wordt in afwezigheid van beklaagde gevoerd. Naar verluidt, zal Dofgalefski ter dood worden gebracht, aangezien hij geweigerd beeft naar dc 60vjet-unlc terug te keeren. Dofgalefski was lid der communistische partij en genoot het vertrouwen van do cen trale executieve. SLECHTE FINANCIEELE TOESTAND VAN BRITSCH-INDIë. Londen, 26 Juni. (V.D.) In het Lager huis heeft de Britschc eerste minister Mac donald beden een verklaring afgelegd over den financieelen toestand van Britsch-In- dié. Hij verklaarde, dat de Indische finan ciën in zoodanig slechten toestand verkee- ren, dat wijziging van de grondwet niet mogelijk is, zonder dc financieele stabiliteit tc verzekeren. Daarom zal de regeering, in dien noodig, het parlement verzoeken zijn sanctio te willen verleenen aan steun, ten einde het Indische crcdiet te handhaven, waarvan do oplossing der constitutioneel vraagstukken cn het herstel der financién afhankelijk zijn. AARDSCHOKKEN TE ANCONA EN OMGEVING. Rome, 26 Juni. (V.D.) Gisteren werd de bovolking van Ancona en omgeving opge schrikt door lichte aardschokken; vooral in de naburige plaatsen. Senigallia en Mon- dolfo, waar dc bevolking nog leeft in de herinnering van de vreeselijke aardbeving van verleden jaar in October, veroorzaakten de schokken ccn paniek en vluchtte de bevolking de straat op. De schokken richt ten slechts geringe schade aan, terwijl per soonlijke ongelukken niet voorkwamen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1931 | | pagina 1